BIO

Urodzony 30 sierpnia 1938 w Łodzi; syn Adama Biskupskiego, robotnika, i Florentyny z domu Bedner. W 1956 ukończył Technikum Włókiennicze w Łodzi, a następnie studia matematyczne (1961) i filozoficzne (1971) na Uniwersytecie Łódzkim. Równocześnie w 1961-70 pracował jako nauczyciel matematyki w łódzkich szkołach średnich. Debiutował w 1963 wierszem Spotkam cię wiosną opublikowanym w czasopiśmie „Zarzewie” (nr 18); pierwsze recenzje ogłosił w 1965 w „Tygodniku Kulturalnym” (nr 27). Wcześniej publikował prace popularnonaukowe i naukowe z astronomii. Wiersze i artykuły zamieszczał następnie (do 1979) głównie w łódzkim tygodniku „Odgłosy” i w „Poezji”. Od 1963 należał do Koła Młodych przy Oddziale Łódzkim Związku Literatów Polskich (ZLP), otrzymywał nagrody w organizowanych przez to Koło Turniejach Jednego Wiersza (1966, 1967, 1969). W 1967-71 był współzałożycielem i członkiem łódzkiej grupy poetyckiej Centrum. W 1968-70 współpracował z wrocławskim czasopismem „Agora”. Od 1974 był członkiem ZLP (do rozwiązania Związku w 1983). W 1971 rozpoczął pracę jako redaktor w Wydawnictwie Łódzkim; w 1980-81 był kierownikiem Redakcji Literatury Pięknej, od listopada 1981 do marca 1984 zastępcą redaktora naczelnego. W 1984 został członkiem Klubu Pisarzy przy Stowarzyszeniu Twórców Kultury w Łodzi, a w maju 1989 członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1990 został kierownikiem Redakcji Literatury Naukowej w Wydawnictwie Łódzkim. W 1997 został zatrudniony jako bibliotekarz w Dziale Informacji i Bibliografii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi. Odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1975). Mieszka w Łodzi.

Twórczość

1. Każde wnętrze moje. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1966, 40 s.

2. Mój głos zewnętrzny. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1970, 79 s.

Zawartość

Do publiczności, – oraz cykle: Stamtąd; Codzienność; Zapis bez uogólnienia; Lament; Wspólnota; Mój głos zewnętrzny.

3. Nie tylko przeciw metaforze. Szkice o poezji. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1973, 213 s.

Zawartość

Zamiast wstępu. — I. Nie tylko przeciw metaforze; Uwagi o „metodologii” poezji i poetyckiej „teorii poznania”; Zagadnienie wieloznaczności poezji; O operacjach myślowych i konstrukcji operacyjnej [współaut.: G. Kościński]; Kilka uwag na marginesie [zagadnienie zawartości informacyjnej tekstu poetyckiego]; O pewnej propozycji metodologicznej w odniesieniu do krytyki literackiej poezji. — II. Przewrotność sztuki stosowanej [o poezji E. Brylla]; Przykład poszukiwania metody [o poezji J. Jarmołowskiego]; Na początku było „nie” [o „Pejzażach” L. Herbsta]; Czy „mały realizm” – czyli o rekwizytach młodej poezji lat sześćdziesiątych – albo o czytaniu z liczb; Założenia aksjologiczne poezji [ o poezji współczesnej]. — Wiara w niezbywalność poezji.

4. Wspólnota. [Wiersze i proza poetycka]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1976, 80 s.

5. Tym jest jeszcze poezja. [Szkice literackie]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1980, 271 s.

Zawartość

Kierunek przemian poetyckiej świadomości. — I. Specyfika komunikatu poetyckiego z punktu widzenia teorii informacji i cybernetyki; Poetycki operacjonizm – co to takiego jest? — II. Wokół autentyzmu [o twórczości i koncepcjach S. Czernika]; Wokół „pokolenia 60” [szerzej o twórczości B. Sadowskiej i B. Justynowicza]. — III. „Wśród pomieszania języków i zdarzeń”. — „wśród stworów ziemi, wody i powietrza” [o poezji M. Jastruna]; Pytanie o ludzką transcendencję [M.Piechal]; Między zwątpieniem a nadzieją [W. Karczewska]; Poezja, która jest jak kawałek suchego chleba [J. Waleńczyk]; Trzeci i pierwszy głos poety [J.M. Rymkiewicz]; Na styku świata i własnej tożsamości [R. Łoboda]; Istnienie jako poznanie [M. Kucner]; Niewidzialne oczy miłości [A. Tokarska]; Sześć razy o tym samym [J. Jarmołowski, J. Koniusz, G. Kościński, Z. Skibiński, M.M. Szargan].

6. W tę porę rozproszenia ducha. [Dwa wiersze; współautor: Z. Skibiński]. [Łódź] 1985, 4 s.

Druk bibliofilski; wydrukowano 10 egzemplarzy na Boże Narodzenie. [Informacja autora].

7. Anthropos anthropon genna. [Wiersze; współautor: Z. Skibiński; wstęp: J. Poradecki]. Poddębice-Łódź 1989, 24 s.

Druk bibliofilski; wydrukowano 99 egzemplarzy numerowanych i sygnowanych przez autorów. [Informacja autora].

8. Dwanaście wierszy. 1987-1988. [Posłowie: M. Kucner]. Poddębice-Łódź 1990, 24 s.

Druk bibliofilski; wydrukowano 85 egzemplarzy numerowanych i sygnowanych przez autora. [Informacja autora].

9. Kantyczka na Boże Narodzenie. [Wiersz]. [Łódź] 1991, 4 s.

Druk bibliofilski w 74 egzemplarzach.

10. Piosenka o potrzebie. [Wiersze]. Łódź: Biblioteka 1991, 78 s.

11. Wiersze wybrane. 1962-1994. [Posłowie: J. Poradecki]. Łódź: Biblioteka 1995, 179 s.

12. Życie albo piosenka o... [Wiersze w:] Pięć łódzkich arkuszy. Łódź: Biblioteka 1995; nadbitka, 23 s.

13. Do F.R. [Wiersz]. Sieradz: Wojewódzki Dom Kultury 1996, 4 s.

Druk bibliofilski wydany w 9. rocznicę śmierci F. Rajczaka w 100 egzemplarzach.

14. Nasza nadzieja; Wybrać raczej to gorsze. [Dwa wiersze; współautor:] M. Kucner. Posłowie: S. Cieślak. Łódź: Nakład autora 1997, 4 s.

Druk bibliofilski wyd. w 5. rocznicę śmierci M. Kucnera w 40 egzemplarzach.

15. Dar; Lacrima. [Dwa wiersze]. Łódź: Nakład autora 1999, 4 s.

Druk bibliofilski w 33 egzemplarzach.

16. Jerzy Kosiński. Zestawienie bibliograficzne. Łódź: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 2000, 36 s.

17. Trzy szkice, albo rzecz o poezji, fatalizmie i pięknie. Łódź: Biblioteka 2000, 116 s.

Dotyczy Z. Herberta, Cz. Miłosza, M. Piechala.

Prace redakcyjne

1. Rzecz poetycka. Środowisko. Wybór i oprac.: A. Biskupski, J. Jarmołowski, M. Kucner. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1975, 374 s.
Antologia wierszy ze szkicami krytycznymi o autorach.
2. Okolica Poetów. Antologia poezji autentystów. [Wybór, oprac. i wstęp:] A. Biskupski. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1978, 68 s.
3. Strofy poetyckie Stanisławowi Czernikowi dedykowane. [Zebrali i oprac.: A. Biskupski i Z. Kwaśniewska. Wstęp: A. Biskupski]. Łódź: Dzielnicowa Biblioteka Publiczna 1979, 23 s.
4. Rubinowa Hortensja. Antologia utworów nagrodzonych 1965-1979. Wybór i oprac.: A. Biskupski i F. Rajczak. Słowo wstępne: J. Poradecki. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1987, 307 s.
5. M. Bazylczuk: Raptularz czyli Święta liczba, chronometria i nierozgrzeszenie. [Wyboru dokonał A. Biskupski]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1988, 106 s.
6. A. Pogonowska: Błyszczący byt. Wiersze ontologiczne. Wyboru dokonał A. Biskupski. Słowo wstępne napisał Z. Skibiński. Poddębice, Łódź: A. Biskupski, P. Duraj, Z. Skibiński 1992, 30 s.
Druk bibliofilski.
7. Fragmenty dla przyjaciela. [Antologia poetycka]. Zebrał i oprac. A. Biskupski. Poddębice, Łódź: A. Biskupski, P. Duraj 1995, 17 k.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988, 1990, 2004.

Ogólne

Artykuły

Z. Skibiński. Odgłosy 1974 nr 39.
T. Błażejewski: Andrzej Biskupski. W tegoż: Współczesna Łódź literacka. Łódź 1989.

Nie tylko przeciw metaforze

P. Dybel: Nie tylko przeciw Andrzejowi Biskupskiemu. Nowy Wyraz 1974 nr 5.
M. Lubelska: Nie tylko przeciw Biskupskiemu. Teksty 1974 nr 2.
S. Czerniak: Cybernetyka poezji?Poezja1975 nr 7/8.

Wspólnota

J. Poradecki: Powrót alegorii. Odgłosy 1977 nr 37.

Tym jest jeszcze poezja

T. Skutnik: Metafora w komputerze. Twórczość 1981 nr 3.

Piosenka o potrzebie

J. Sikora: Wiersze pełne troski o człowieka. Nowe Książki 1993 nr 1.