BIO

Urodzony 13 września 1931 w Imielnie (Kutnowskie) w rodzinie ziemiańskiej; syn Jana Biernackiego i Marii z Pułaskich. Po wybuchu II wojny światowej został w 1940 wraz z rodziną wysiedlony do Generalnej Guberni i do końca wojny przebywał kolejno w Ossie pod Rawą Mazowiecką i w Uleńcu pod Grójcem. W tym czasie uczył się u prywatnych nauczycieli. W 1945 rozpoczął naukę w gimnazjum ogólnokształcącym w Łowiczu. W 1947 wyjechał do Wrocławia i kontynuował naukę kolejno w III Gimnazjum Ogólnokształcącym i w I Gimnazjum Ogólnokształcącym, gdzie w 1949 zdał egzamin maturalny. Następnie pracował krótko jako goniec. Debiutował anonimowo w 1949 notami ogłaszanymi w dziale miejskim wrocławskiego „Słowa Polskiego”. Od 1950 studiował polonistykę na Uniwesytecie Warszawskim. W 1953 został relegowany z uczelni pod zarzutem niewłaściwej postawy politycznej. W 1959, po przywróceniu mu praw studenta, złożył egzamin magisterski u prof. Juliana Krzyżanowskiego. W czasie studiów pracował jako adiustator w redakcji tygodnika „Dziś i jutro” (usunięty w 1954); w piśmie tym od 1952 publikował recenzje i artykuły pod pseudonimem (abe). W 1955-57 był lektorem w Teatrze Polskim. Od 1955 ogłaszał liczne recenzje literackie, artykuły, przekłady, sprawozdania i noty w miesięczniku „Twórczość”, najczęściej używając pseudonimu Abe. W 1958 otrzymał przydział pracy do tygodnika „Robotnik Rolny”. Od tegoż roku publikował w miesięczniku „Więź”. W 1959-61 nie pracował etatowo. Nawiązał współpracę z „Polskim słownikiem biograficznym”, w którym do 1983 ogłosił kilkadziesiąt haseł. Publikował recenzje we „Współczesności” (1961-66), a także w „Perspectives Polonaises” (1961-79); nadto redagował „Blok Notes Muzeum im. A. Mickiewicza” (1961-64). Następnie do 1966 pracował w Ośrodku Dokumentacji i Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk (PAN). W 1966 został zatrudniony w Instytucie Historii Nauki i Techniki PAN, od 1967 jako sekretarz redakcji rocznika „Organon”. Studia i artykuły poświęcone historii nauki oraz historii literatury XIX wieku drukował m.in. W „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” (1967-79), „Tygodniku Powszechnym” (od 1972), „Dialogu” (od 1976). W 1971 został członkiem Polskiego PEN Clubu. W 1971 ożenił się z Różą Jodłowską, historykiem sztuki. W 1976, protestując przeciwko projektowanym zmianom w Konstytucji PRL, podpisał Memoriał 25. W 1977-83 był członkiem Związku Literatów Polskich. Opracowywał w „Roczniku Literackim” (od tomu za rok 1981) dział pt. Z materiałów biobibliograficznych dotyczących pisarzy zmarłych (ogłosił ponad sto biogramów). W 1989 doktoryzował się na podstawie pracy o Aleksandrze Przezdzieckim, napisanej pod kierunkiem prof. Tadeusza Ulewicza. W tymże roku został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1990 był jednym z członków założycieli reaktywowanej Kasy im. J. Mianowskiego i Fundacji Popierania Nauki. Należy do International Federation of Journalist. W 1991 nawiązał współpracę z paryską „Kulturą” i wychodzącą w Krakowie „Dekadą Literacką”. Kontynuował współpracę z miesięcznikiem „Twórczość”, w którym nadal publikował recenzje literackie, artykuły, przekłady, sprawozdania i noty, nadal używając pseudonimu Abe. W 1997 habilitował się w Instytucie Historii Nauki i Techniki PAN na podstawie rozprawy Historia ośmiu zjazdów polonistycznych. Od Michała Bobrzyńskiego do Stefana Żółkiewskiego. W 2002 został redaktorem naczelnym rocznika „Organon”. Zmarł 23 lipca 2021 w Warszawie.

Twórczość

1. Historia ośmiu zjazdów polonistycznych. Od Michała Bobrzyńskiego do Stefana Żółkiewskiego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 1997, 136 s.

Rozprawa habilitacyjna.

2. Jan Rostafiński. 1882-1966. Próba biografii. Lublin: Norbertinum 2003, 101 s.

3. Aleksander Przezdziecki (1814-1871). Życiorys uczonego i mecenasa. Kraków: Collegium Columbinum 2005, XIX, 168 s.

4. Abeandry. Wybór not z „Twórczości”. Warszawa: Biblioteka „Więzi2007, 341 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Problematyka folkloru w drobnych utworach Mickiewicza. W: Ludowość u Mickiewicza. Warszawa 1958 s. 340-368.
Lice bielsze od mleka. Blok-Notes Muzeum im. Adama Mickiewicza 1963 nr 2 s. 121-150.
Z dziejów podania o Popielu. Literatura Ludowa 1963 nr 2/3 s. 57-67.
Z dziejów podania o Piaście. Literatura Ludowa 1965 nr 2/3 s. 35-46.
Observations on the development of science in Poland. Minerva”, Londyn 1967 nr 1.
Edward Leszczyński (1880-1921). W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 5 t. 1. Warszawa 1968 s. 567-573.
Kazimierz Kaszewski. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 4. Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. 3. Warszawa 1969 s. 533-539.
Aleksander Przezdziecki (1814-1871). Życiorys uczonego mecenasa. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1972 s. 143-264.
Krytyka i historia literatury. Korbut, Kridl, Elzenberg: nieporozumienie powracające. W: Badania nad krytyką literacką. Wrocław 1974 s. 193-202.
Edwarda Rastawieckiego „Imionnik narodowy. Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1978 s. 173-210.
Różnica jednego słowa. Bronisława Chlebowskiego trzy wersje poglądu na historię literatury. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1978 nr 1 s. 63-70.
Szukanie siebie pośród obcych wzruszeń. W: Janta. Człowiek i pisarz. Londyn 1982 s. 17-22.
W interesie Długoszowym” Aleksandra Przezdzieckiego starania i zasługi. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej 1983 nr 16 s. 111-123.
Józef Kallenbach (1861-1929). Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1985 s. 87-92.
Betyzyany. [Wiersze sztambuchowe]. Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1988 s. 165-193.
Tadeusz Grabowski i jego powieściowa autobiografia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1988 z. 66 s. 76-84.
Stulecie Akademii Umiejętności. Więź 1990 nr 11/12 s. 135-145.
Dziedziczny arcystolnik Królestwa Galicji i Lodomerii. Kultura”, Paryż 1991 nr 10 s. 130-140 [dot. S. Łosia].
Erazm Jerzmanowski i jego fundacja. Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1991 s. 329-380.
Stanisław Tarnowski o przyzwoitości i nieprzyzwoitości w teatrze. Pamiętnik Teatralny 1990 z. 3/4 s. 413-414, 1991 z. 1 s. 413-424.
Jerzy Edmund Jankowski (1912-1991). Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 147-154.
Juliana Krzyżanowskiego żywot i sprawy. Kultura”, Paryż 1992 nr 7/8 s. 192-202.
Na marginesach „Kultury polskiej po Jałcie [M. Fik]. Kultura”, Paryż 1992 nr 1/2 s. 169-179.
O Janie Józefie Lipskim. Wspomnienie z dygresjami. Puls 1993 nr 5/6 s. 122-129.
Paweł Czartoryski (1924-1999) pro memoria. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 2000 z. 2 s. 99-106.
Cztery czasopisma, w tym trzy „Przeglądy. Zagadnienia Naukoznawstwa 2002 nr 3 s. 363-371 [dot.: „Biblioteka Warszawska”, „Przegląd Polski”, „Przegląd Warszawski”, „Przegląd Współczesny”].

Przekłady

1. A. Thibaudet: Historia literatury francuskiej. Przekł. powst. przed 1977. [Maszynopis], 600 s. Druk fragmentów: Sainte-Beuve. „Teksty1977 nr 2 s. 167-178; Balzak. „Literatura na Świecie” 1982 nr 7 s. 263-283; Baudelaire. „Literatura na Świecie” 1982 nr 7 s. 252-262.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. K.L. Koniński: Pisma wybrane. [Wybór: A. Biernacki i Z. Lichniak. Red.: A. Biernacki]. Przedmowa: M. Morstin-Górska. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1955, XXX, 429 s.
2. L. Fryde: Wybór pism krytycznych. Oprac.: A. Biernacki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, 518 s.
3. Polska krytyka literacka. 1919-1939. Materiały. Przygotował: A. Biernacki, J.Z. Jakubowski, J. Rohoziński. Red.: J.Z. Jakubowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1966, 654 s.
4. Cztery wieki poezji o Warszawie. Antologia. Wybrał oraz wstępem i przypisami opatrzył J. W. Gomulicki. Tekst i bibliografię oprac. A. Biernacki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 361 s.
5. J. Lorentowicz: Teatry w stolicy i inne artykuły. Wybór: A. Biernacki. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1969, 209 s.
6. Jakiej filozofii Polacy potrzebują. Wybór i wstęp: W. Tatarkiewicz. Teksty przygotował A. Biernacki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1970, XXXV, 466 s.
7. T. Zieliński: Po co Homer? Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970-1972.

Cz. 1. Świat antyczny a my. Wybór i posłowie: A. Biernacki. 1970, 442 s.

Cz. 2. Szkice antyczne. Wybór: A. Biernacki. Wstęp: J. Parandowski. 1971, 636 s.

Cz. 3. Legenda o złotym runie. Wybór: A. Biernacki. Wstęp: J. Krzyżanowski. Posłowie: L. Winniczuk. 1972, 402 s.

8. I. Chrzanowski: Wybór studiów i rozpraw. Wybór: A. Biernacki. T. 1-2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1971.

T. 1. O literaturze polskiej, 533 s.

T. 2. Optymizm i pesymizm polski. Studia z historii kultury, 481 s.

9. Z. Starowieyska-Morstinowa: Szukam człowieka. [Szkice i recenzje literackie]. Wybór: A. Biernacki. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak1973, 461 s.
10. Portrety uczonych polskich. 51 sylwetek humanistów. Wybór: A. Biernacki. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1974, 536 s.
11. C. Backvis: Szkice o kulturze staropolskiej. Wybór tekstów i oprac.: A. Biernacki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1975, 804 s.
12. B. Chlebowski: Od Kochanowskiego do Brzozowskiego. Wybór i słowo wstępne: A. Biernacki. Warszawa, Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Uniwersytet Jagielloński 1979, 617 s.
13. S. Swieżawski: Autobiografia. Oprac.: A. Biernacki. Nauka Polska 1994 s. 35-58.
14. Sztambuch romantyczny. [Antologia]. Wybór i oprac.: A. Biernacki. Przedmowa: M. Dernałowicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1994, 445 s.
15. Zatajony artysta. O Wacławie Borowym 1890-1950. Wybór szkiców i wspomnień. [Oprac.:] A. Biernacki. Lublin: Norbertinum 2005, 476 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1992.

Autor o sobie

A. Biernacki: Żer Tygrysów. Autobiografia. Teksty Drugie 1990 nr 1.

Wywiady

O „obłudnościach” i „pokrytościach. Rozm.: E. Berberyusz. Tygodnik Powszechny 1990 nr 17.

Słowniki i bibliografie

A. Matuszewski, J. Róziewicz: Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki za lata 1974-1984. Warszawa 1985.

Ogólne

Artykuły

K. Mętrak: Fikanie kozłów. Radar 1987 nr 3 [dot. biogramów ogłoszonych w „Roczniku Literackim”].

Historia ośmiu zjazdów polonistycznych

M. Tatara. „Arcana1998 nr 4.

L. Fryde: Wybór pism krytycznych

G. Herling-Grudziński: Wybór pism Frydego. Na Antenie”, Monachium 1967 nr 46.
M. Stępień: Dorobek krytyczny Ludwika Frydego. Ruch Literacki 1968 nr 2.

J. Lorentowicz: Teatry w stolicy i inne artykuły

J. Iwaszkiewicz: Lornetkowicz. Życie Warszawy 1969 nr 202.
L. Sokół: Publicystyka teatralna Lorentowicza. Nowe Książki 1969 nr 22.
[J. Timoszewicz] (vit): Lorentowicz. Teatr 1969 nr 20.

Portrety uczonych polskich

T. Kotarbiński: Wybitni polscy humaniści. Literatura 1974 nr 40.
Cz. Lechicki. Studia Historyczne 1975 nr 4.
W. Tatarkiewicz. Kultura i Społeczeństwo 1975 nr 1.
W. Weintraub: Galeria portretów uczonych. Tygodnik Powszechny 1975 nr 1.

C. Backvis: Szkice o kulturze staropolskiej

J. Starnawski. Pamiętnik Literacki 1976 nr 4.
W. Weintraub: Claude Backvis i „Cud Polski. Tygodnik Powszechny 1976 nr 22.
M. Sipayłło. Odrodzenie Reformacja w Polsce 1977.
J. Tazbir. Kwartalnik Historyczny 1977 nr 1.

Sztambuch romantyczny

E. Wichrowska. Nowe Książki 1995 nr 4.