BIO

Urodzona 7 grudnia 1927 w Toruniu; córka Władysława Czecha, podoficera Wojska Polskiego, i Marii z Kłoczkowskich; siostrzenica Wandy Dynowskiej, poetki i tłumaczki. Po wybuchu II wojny światowej i włączeniu ziem wschodnich do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) przebywała z matką i bratem we Lwowie, skąd w lipcu 1940 została wywieziona do Republiki Komi, a później do Uzbekistanu. W 1942 wraz z Armią Polską opuściła ZSRR i przebywała w polskich obozach uchodźców w Persji i Indiach, gdzie uczęszczała do szkoły. Po wojnie osiadła w 1946 w Anglii i podjęła studia na University of London w 1952 uzyskała stopień Bachelor of Arts (BA) z zakresu literatury rosyjskiej i angielskiej. W 1951 zawarła związek małżeński z Jerzym Bieńkowskim. Debiutowała w 1951 wierszem Modlitwa ogłoszonym na łamach paryskiej „Kultury” (nr 11); w piśmie tym publikowała następnie liczne wiersze i utwory prozą (1953-54, a zwłaszcza 1961-71). W 1952-54 pracowała jako specjalista rusycysta w National Central Library w Londynie. W 1955 przeniosła się do Kanady, gdzie kontynuowała studia na uniwersytecie w Toronto i w 1958 uzyskała stopień Master of Arts w zakresie studiów slawistycznych na podstawie pracy pt. The poetics of Alexander Blok. Równocześnie studiowała na University of London, aby uzyskać stopień BA w zakresie literatury polskiej. Następnie krótko pracowała w Catholic Children's Aid Society w Toronto. W 1960 uzyskała dwuletnie stypendium Fundacji Forda na na pracę doktorską z zakresu literatury polskiej w School of Slavonic Studies na University of London. W 1962 rozpoczęła pracę jako part-time lecturer na wydziale studiów slawistycznych Uniwersytetu w Toronto, w 1964 zaś otrzymała tam stanowisko wykładowcy. W tym czasie współpracowała z wydawanym w Londynie miesięcznikiem „Kontynenty-Nowy Merkuriusz” (1962-1964), ogłaszając liczne wiersze i recenzje literackie. W 1965 uzyskała doktorat na podstawie pracy pt. An analytical study of the early literary work of Stefan Żeromski, its cultural background and its critical reception in Poland, pisanej pod kierunkiem prof. Jerzego Pietrkiewicza. Równocześnie rozwijała nadal własną twórczość literacką, publikując utwory na łamach „Wiadomości” (Londyn 1965-68, 1971). W 1966 uzyskała tytuł assistant profesorship i prowadziła na Uniwersytecie w Toronto wykłady z literatury polskiej. Zorganizowała też wówczas cykl komparatystycznych wykładów o folklorze słowiańskim. Publikowała nadal utwory prozatorskie i wiersze w „Oficynie Poetów” (Londyn 1967, 1970) oraz w „Związkowcu” (Toronto 1969, 1971-73). Aktywnie działała wśród Polonii Kanadyjskiej m.in. jako przewodnicząca Committee for the Introduction of Polish into Secondary Schools w 1970-73. Współpracowała też z Polish Canadian Congress oraz fundacją The Adam Mickiewicz Memorial Scholarship, działającą na rzecz utworzenia na uniwersytecie w Toronto stałego stypendium dla najlepszych studentów w dziedzinie studiów slawistycznych. Była członkiem Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce oraz Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego. W 1974 uzyskała tytuł associate professorship. W pierwszych dniach lipca 1974 brała udział w odbywającej się w Helsinkach międzynarodowej konferencji poświęconej zagadnieniom folklorystycznym. W drodze powrotnej do Kanady, zwiedzając Bergen (Norwegia) zginęła 9 lipca 1974 w katastrofie kolejki linowej. Zwłoki zostały spopielone, a prochy złożone 20 sierpnia 1974 w grobowcu rodzinnym w Legionowie pod Warszawą.

Twórczość

1. Między liniami. Wiersze. Londyn: B. Świderski 1959, 31 s. Przedruk zob. poz. .

2. An analytical study of the early literary work of Stefan Żeromski, it's critical reception in Poland. Powst. 1965. Drukowany „Antemurale”, Rzym 1972 t. 16 s. 187-316.

Rozprawa doktorska.

3. Pieśń suchego języka. Poezja. Paryż: Instytut Literacki 1971, 62 s. Przedruk zob. poz. .

4. Między brzegami. Poezja i proza = Between shores. Poetry and prosa. Z wstępem L. Iribarne. Do druku przygotował B. Budurowycz. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1978, 447 s.

Teksty w języku polskim i angielskim.

Zawartość

Poezja — Poetry: I. Między liniami; II. Pieśń suchego języka; III. Po tamtej stronie bólu; IV. A call from beyond. — Proza — Prose: V. Droga do Rosji. Fragmenty z Dziennika (Autentyk), — Północ i południe. Szkice o Rosji: Przygoda; Las; Licytacja; Bawełna i miłość; O Polsce; Zegar z kukułką; Rozmowa w pociągu; Zając, — Taksówką przez życie: Ludzie i książki; Tory; Na tropach Smętku. Z Żeromskim po Polsce; Judy w Jugosławii. Portrety z okna wagonu;. Mickiewicz w Kanadzie, czyli z czego były te gołąbki; Taksówki; Nieudany odczyt; Jacek o sobie, o Polsce i o wielu innych rzeczach; Szyld; Życie od nóg; Tamto lato; Ten człowiek; Po wakacjach; Jutro czyli w piątek; Wieczór; Przyjazd; O mnie się nie martw; Dolarowe wyspy; Zaczyna się Holandia; Maj; Dziecko; Po jakich drogach chodzą moje dzieci?; Już im nigdy nie opowiem; Demonstrator; O typowości; Rosja 1969 — wrażenia turysty; Teatry w Warszawie (Jesień 1970); O starych i nowych bajkach; Życie zaczyna się po 40-ce; Głupstwa i niegłupstwa (Migawki z Polski). — Nekrolog Danuty Bieńkowskiej. [wiersz]. — B. Budurowycz: A bibliography of writings by and about Danuta Irena Bieńkowska.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Anthologie of contemporary polish prose in English translations. Canadian Slavonic Papers”, Toronto 1967 z. 8 s. 243-249.
Kołakowski — the modern heretic. (An analysis of the literary work). Canadian Slavonic Papers”, Toronto 1968 nr 2 s. 222-228.
Polish Literature in Exile. The Polish Review”, Nowy Jork 1969 nr 3 s. 91-95.
Polish Studies in North America. The Polish Review”, Nowy Jork 1969 nr 3 s. 86-89.
Nauczanie języka polskiego na uniwersytetach w Kanadzie. Poradnik Językowy 1971 nr 2 s. 111-116.
Ernest Bryll i teatr romantyczny. Kontynuacja czy deformacja? (Analiza „Rzeczy listopadowej”). W: Canadian Contributions to the Seventh International Congress of Slavists, Warsaw, 21-27 August 1973. The Hague 1973.
History of Polish Folklore Research 1945-70. Journal of the Folklore Institute”, Toronto 1973 s. 197-211.
O języku poezji Stanisława Czernika. Prace Polonistyczne Seria 34: 1978 s. 297-315.
O słownictwie z zakresu kolorów w powieści Władysława Reymonta. Prace Polonistyczne Seria 36: 1980 s. 247-252.
Literatura piękna jako element stylizacji językowej w twórczości Władysława Reymonta. Prace Polonistyczne Seria 39: 1983 s. 317-327.
Wybrane problemy stylizacji w „Komediantce” Władysława Reymonta. Polonica 1984 s. 207-218.
O języku „Książki protokołów wizytacji biskupiej” z Lutomierska. Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 1987 t. 33 s. 13-27.

Prace edytorskie

1. Meeting Polish writers. An Anthology of Polish prose covering the years 1863-1939. An annotated reader and glossary. [Oprac.] D. Bieńkowska. Toronto: Polish Alliance Press 1975, 206 s.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

B. Budurowycz: A bibliography of writings by and about Danuta Irena Bieńkowska. W: D.I. Bieńkowska: Między brzegami. Londyn 1978.
[J. Zieliński] J. Kowalski: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. Lublin* 1989. Wyd. 2 tamże 1990.
Słownik badaczy literatury polskiej. [T. 4]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2001.

Ogólne

Artykuły

M. Danilewicz Zielińska: Szkice o literaturze emigracyjnej. Paryż 1978, passim.
B. Budurowycz: A fallen leaf. The life and poetry of Danuta Bieńkowska. The Polish Review”, Nowy Jork 1975 nr 4.
B. Heydenkorn: Bieńkowska pełna sprzeczności. Oficyna Poetów”, Londyn 1976 nr 2.
J. Katz-Hewetson: Danuta Irena Bieńkowska. Kultura”, Paryż 1979 nr 1/2.
J. Jurkszus-Tomaszewska: Danuta Bieńkowska. W tejże: Wczoraj i dzisiaj. Toronto 1985.
A. Ziółkowska: Poetka i uczona. Kierunki 1986 nr 24.
J. Wolski: Emigracyjny czarny kwiat. O liryce Danuty Ireny Bieńkowskiej. W: W stronę współczesności. Rzeszów 1996.
F. Śmieja: Niewyrównany rachunek. Danuta Irena Bieńkowska. W tegoż: Zbliżenia i kontakty. Katowice 2003.
B. Miązek: W kręgu uczucia. O poezji Bieńkowskiej i Obertyńskiej. W tegoż: Przygoda z książką. Wrocław 2004.