BIO

Urodzony 11 stycznia 1902 w Piatydniach na Ukrainie w rodzinie inteligenckiej; syn Tadeusza Bielskiego, i Bronisławy z Iżyckich. Dzieciństwo spędził w Żytomierzu. W 1919 przyjechał wraz z rodzicami do Polski. Zamieszkał w Lublinie i tam rozpoczął naukę w Gimnazjum im. S. Staszica. Debiutował w 1920 fragmentem poematu pt. Rejtan ogłoszonym w międzyszkolnym piśmie „Młodzież” (nr 1); był członkiem komitetu redakcyjnego tegoż pisma. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920; walczył jako ochotnik w 18 Pułku Artylerii Polowej. W 1921 zdał maturę i podjął studia na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tym samym roku nawiązał współpracę ze studenckim pismem „Lucifer”. W 1923-25 należał do grona redakcyjnego pisma literacko-artystycznego „Reflektor”, a w 1924-25 pełnił funkcję jego redaktora. Do 1927 był członkiem grupy poetyckiej skupionej przy tym piśmie. Wiersze i prozę publikował nadto m.in. w „Przeglądzie Lubelsko-Kresowym” (także członek redakcji) i „Nowym Życiu” (tu pod pseudonimami: Wacław Ziemic i Tomasz Ptak). W 1925 prowadził dział sportowy w „Expressie Lubelskim” oraz redagował tygodnik „Sztandar Ludowy”. W tymże roku ukończył studia otrzymując dyplom Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Początkowo pracował jako nauczyciel łaciny w prywatnych gimnazjach. Równocześnie rozpoczął w 1926 aplikację sądową, a następnie adwokacką. W 1927 należał do Komisji Teatralnej Rady Miejskiej Lublina. Ożenił się z Teresą Widaver (Wirską), aktorką. W 1931 przeniósł się do Krasnegostawu, gdzie prowadził kancelarię adwokacką. W 1932 został członkiem powstałego w Lublinie Związku Literatów. Wiersze i prozę ogłaszał m.in. w pismach: „Zet” (1932-33) i „Kamena” (1933-34/35, 1938). Podczas okupacji niemieckiej przebywał w Lublinie i Kraśniku. Po wycofaniu się w 1944 wojsk niemieckich powrócił do Lublina. Kontynuował pracę adwokacką, był w 1955-58 dziekanem Rady Adwokackiej, a następnie do 1964 członkiem jej Rady Naczelnej. Zajmował się nadal twórczością literacką i działalnością społeczną. W 1952 został członkiem Związku Literatów Polskich, pełnił funkcję prezesa Oddziału Lubelskiego (1954-64). Współpracował z pismem „Kamena”, należał do jego kolegium redakcyjnego, od 1963 prowadził dział poezji. Pracował społecznie m.in. jako przewodniczący Komisji Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) w Lublinie i Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. W 1956 należał do grona założycieli Lubelskiej Spółdzielni Wydawniczej (LSW), pełnił obowiązki przewodniczącego Rady Wydawniczej. Po upaństwowieniu LSW został członkiem Rady Wydawniczej Wydawnictwa Lubelskiego. Otrzymał trzykrotnie nagrodę literacką WRN w Lublinie: w 1951 za przekłady dramatów radzieckich wraz z grupą tłumaczy podpisujących się Załoga nr 1 oraz w 1963 i 1967 za całokształt działalności literackiej. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1955), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1959), odznaką Zasłużony dla Lubelszczyzny. Zmarł 25 czerwca 1970 w Lublinie; pochowany tamże na cmentarzu przy ulicy Lipowej.

Twórczość

1. Lubelska szopka polityczna („Reflektora”). [Współautor:] J. Arnsztajn, W. Gralewski i in. Prapremiera: Lublin, Teatr Miejski 1927.

2. Druga lubelska szopka polityczna („Reflektora”). [Współautor:] J. Arnsztajn. Prapremiera: Lublin, Teatr Miejski 1929.

3. Trzecia lubelska szopka polityczna („Reflektora”). [Współautor:] [J. Arnsztajn] Karol Wit. Prapremiera: Lublin, Teatr Miejski 1931. Wyd. Lublin: Nakład J. Czechowicza i E. Szcześniewskiego 1931, 48 s.

K. Bielski podpisany: Tomasz Ptak.

4. [Trzydziesty ósmy] 38 równoleżnik. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1954, 30 s.

5. Siedem dawnych wierszy. [Wiersze]. Lublin: Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza 1960, 28 s.

6. Most nad czasem. [Wspomnienia]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1963, 266 s.

Wersja skrócona i zmieniona wspomnień drukowanych w „Kamenie” w 1961 nr 1-7, 9, 11-12, 16-17, 21-24, 1962 nr 1-23.

7. Spotkania z Kazimierzem. [Wspomnienia]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1965, 117 s. Wyd. 2 tamże 1985.

8. Wczoraj i przedwczoraj. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1966, 49 s.

9. Tajemnica kawiarni „U Aktorów. Z notatnika obrońcy. [Wspomnienia]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1970, 142 s.

Przekłady

1. W. Dychowiczny, M. Słobodskoj: Trzy razy nie. Sztuka w 3 aktach. Wystawienie: Lublin, Teatr im. J. Osterwy 1950.
K. Bielski tłumaczył wspólnie z zespołem literackim „Załoga nr 1”.
2. A. Korniejczuk: Kalinowy gaj. Komedia w 3 odsłonach. Wystawienie: Lublin, Teatr im. J. Osterwy 1951.
K. Bielski tłumaczył wspólnie z zespołem literackim „Załoga nr 1”.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1964.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
• „Rocznik Literacki 1970” wyd. 1972 (J. Chudek).
E. Łoś: Bibliografia prac Konrada Bielskiego. W tejże: Konrad Bielski. W dziesiątą rocznicę śmierci. 1902-1970. Katalog wystawy. Lublin 1980.
E. Łoś: Konrad Bielski. W: Lublin literacki 1932-1982. Lublin 1984.
M. Domański: Bielski Konrad. W: Słownik biograficzny miasta Lublina. T. 1. Lublin 1993.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Uzupełnienia; Redakcja).

Ogólne

Artykuły

S. Czernik: Poeci Lubelszczyzny. Kamena 1934/1935 nr 1.
H. Chabros: Niesforne dzieci muzy. Kurier Lubelski 1957 nr 180, 187, 194, 201, 208 [dot. grupy „Reflektor”].
S. Czernik: Nad wierszami Konrada Bielskiego. Kamena 1960 nr 18.
M. Bechczyc-Rudnicka: Konrad Bielski. Kamena 1964 nr 17/18.
T. Kłak: Krew i whisky. Poezja 1967 nr 6.
Z. Mikulski: Z pieca na łeb? Kamena 1973 nr 23.
J. Zięba: Konrad Bielski. Kalendarz Lubelski 1973.
A. Chudzik: Lubelskie podzwonne Młodej Polski. Poezja 1978 nr 11/12.
M. Derecki: Środowisko lubelskie. (12). „Kondzio”. Kamena 1983 nr 16.
I. Bieniaszkiewicz: Konrad Bielski, jaki był (1902-1970). Palestra 1988 nr 7.
M. Derecki: Przypadki „Kondzia. „Gazeta Wyborczadod. Gazeta w Lublinie 1994 nr 187.