BIO

Urodzony 19 września 1939 w Przemyślu; syn Mieczysława Bartmińskiego i Franciszki z domu Zając. W 1952-56 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. K. Morawskiego w Przemyślu, a następnie studiował filologię polską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), w 1961 uzyskał tytuł magistra. W tymże roku został zatrudniony jako asystent w Zakładzie Języka Polskiego UMCS. Debiutował w 1959 artykułami: Cechy charakterystyczne gwary [Horyszowa], Krótka charakterystyka gwary [Skowieszyna], O metodzie publikowania tekstów gwarowych, opublikowanymi w czasopiśmie „Językoznawca” (nr 1). Od 1958 był redaktorem, a od 1961 opiekunem naukowym pisma „Językoznawca” (do 1970). Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej prowadził badania terenowe nad językiem regionu lubelskiego. Należał w 1961-82 do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i był sekretarzem komitetu uczelnianego i lektorem Wojewódzkiego Komitetu w Lublinie. W 1971 obronił pracę doktorską O języku literatury ludowej Lubelszczyzny napisaną pod kierunkiem prof. Leona Kaczmarka. Za pracę dydaktyczną otrzymał w tymże roku nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W 1972-82 prowadził wykłady na podyplomowym Studium Logopedii. W 1975 został członkiem redakcji dwumiesięcznika „Literatura Ludowa”. W 1978 habilitował się na podstawie rozprawy O derywacji stylistycznej. Gwara ludowa w funkcji języka artystycznego i w tymże roku otrzymał stanowisko docenta w Zakładzie Języka Polskiego UMCS. W ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.05 Polska kultura narodowa, jej tendencje rozwojowe i percepcja kierował tematami: Słownik ludowych stereotypów językowych oraz Kartoteka polskich pieśni ludowych. Od września 1980 brał czynny udział w działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”; był lektorem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Związku w Lublinie, od grudnia przewodniczącym Komisji Zakładowej „Solidarności” w UMCS, organizatorem cyklu spotkań dyskusyjnych i serii wydawniczej pod nazwą Zawód Nauczycielski Dzisiaj wybrany na członka zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego, w maju 1981 zainicjował m.in. ruch „Solidarność Rodzin”. Internowany 13 grudnia 1981 przetrzymywany był we Włodawie do 30 grudnia. W 1983 był jednym z założycieli Klubu Katolickiego w Lublinie i do 1987 członkiem zarządu i przewodniczącym Sekcji Rodzin tego klubu. Od 1985 jako koordynator II stopnia (kierownik grupy tematów językoznawczych) w Centralnym Programie Badań Podstawowych 08.05 i uczestnik zespołu przygotowującego koncepcję Encyklopedii kultury polskiej XX wieku był (do października 1990) organizatorem dziesięciu ogólnopolskich konwersatoriów na temat: Język w kulturze (1985-90) oraz serii wydawniczej pod tymże tytułem. Został członkiem Komisji Leksykograficznej Komitetu Językoznawczego Polskiej Akademii Nauk (PAN; w 1985), przewodniczącym Komisji do Spraw Folklorystyki Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN (w 1985), członkiem Rady Redakcyjnej słownika współczesnego języka polskiego (w 1988). W 1988 otrzymał nagrodę „Polskiej Sztuki Ludowej” za osiągnięcia naukowe i organizacyjne w dziedzinie badań nad folklorem i wszedł w skład redakcji tego kwartalnika. Był założycielem i redaktorem rocznika „Etnolingwistyka” (Lublin 1988-). Zainicjował serię Wykładów Otwartych UMCS. Otrzymał nagrodę Fundacji POLCUL (Australia, 1989). W 1990-93 był prorektorem UMCS do spraw dydaktyki i wychowania. Został członkiem komitetu redakcyjnego Słownika polszczyzny XVI w. (od t. 20, wyd. 1991) oraz członkiem komitetu redakcyjnego pisma „Kultura i Społeczeństwo” (od t. XXVII, wyd. 1991). W 1991 objął stanowisko profesora. nadzwyczajnego UMCS. W tymże roku był współorganizatorem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, został też jego wicedyrektorem. W 1992 objął funkcję kierownika Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego na UMCS. Od tegoż roku przewodniczył Lubelskiemu Gremium Partnerskiemu Katholischer Akademischer Ausländer Dienst (KAAD). W 1993 otrzymał tytuł naukowy profesora i został członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN na kadencję 1993-95. Od 1994 był członkiem Euroazjatyckiej Akademii Nauk. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Radiowego Centrum Kultury Ludowej przy rozgłośni Polskiego Radia w Warszawie. W 1997 objął stanowisko profesora zwyczajnego UMCS. Za stworzenie w Lublinie ośrodka badań nad folklorem i wschodnim pograniczem kulturowym otrzymał w 1997 nagrodę główną Wschodniej Fundacji Kultury Akcent. W 2001 został dyrektorem Instytutu Polonistyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu. W 1992 wszedł w skład Rady Języka Polskiego PAN. Otrzymał nagrodę im. O. Kolberga (1991) oraz im. Z. Glogera (II stopnia, 1998). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1989) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999). Zmarł 7 lutego w Lublinie; pochowany tamże na cmentarzu przy ul. Unickiej.

Twórczość

1. O języku folkloru. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 286 s. Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk.

Nagrody

Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia w 1974.

Zawartość

Wstęp. – Folklor jako postać języka ustnego; Fonetyka tekstu śpiewanego; Język wiersza na tle języka prozy; Pozameliczne i pozawersyjne wyróżniki stylu artystycznego. – Zakończenie.

2. O derywacji stylistycznej. Gwara ludowa w funkcji języka artystycznego. Rozprawa habilitacyjna. Lublin: Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Humanistyczny 1977, 226 s.

Nagrody

Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia w 1979.

3. Nazwiska obce w języku polskim. Problemy poprawnościowe. Słownik wymowy i odmiany. [Współautor:] I. Bartmińska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1978, 210 s. Wyd. nast. pt. Słownik wymowy i odmiany nazwisk obcych. [Współautor:] I. Bartmińska: [wyd. 2] Olsztyn: Książnica Polska 1992; wyd. 3 rozszerzone Bielsko-Biała: Park 1997.

4. Teksty gwarowe z Lubelszczyzny. [Współautor:] J. Mazur. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1978, 96 s.

5. Folklor — język — poetyka. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1990, 240 s. Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. Rozprawy Literackie, 64.

Zawartość

Zawiera rozdziały: Wstęp. Folklor i jego wewnętrzne zróżnicowanie. — Cz. I. Język folkloru: O formowaniu się interdialektu poetyckiego; Generalizacja elementów potocznej gwary w tekstach folkloru; Geografia zjawisk językowych w gwarze i w folklorze; Poetycka funkcja mazurzenia w folklorze nad górnym Wieprzem. — Cz. II. Problem stylu: Styl jako znak. Derywacyjna koncepcja stylu; Przykłady derywacji stylistycznej. — Cz. III. Struktura tekstu: Tekst folkloru jako przedmiot folklorystyki; Struktura językowa incipitu pieśni ludowej; O spójności pieśni ludowej; O rytualnej funkcji powtórzenia. Przyczynek do poetyki sacrum; Wokół Lordowskiej koncepcji formuły; Tekst pieśni ludowej w świetle statystyki leksykalnej.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Sposoby używania gwary w utworach Adolfa Dygasińskiego. Język Polski 1962 nr 4 s. 264-280.
O procesie formowania się interdialektu poetyckiego w języku polskiego folkloru. W: Ludowość dawniej i dziś. Wrocław 1973 s. 237-257.
Jaś koniki poił. (Uwagi o stylu erotyku ludowego). Teksty 1974 nr 2 s. 11-24.
Oralność tekstu pieśni ludowej w świetle statystyki leksykalnej. W: Semantyka tekstu i języka. Wrocław 1976 s. 175-201.
Literatura chłopska wobec językowych tradycji folkloru. Literatura Ludowa i Literatura Chłopska 1977 s. 65-79.
Wokół derywacji stylistycznej ludowego języka poetyckiego. W: Z polskich studiów slawistycznych. Warszawa 1978 s. 323-341.
Miejsce Dygasińskiego w historii dialektyzacji literackiej. W: O Adolfie Dygasińskim. Kielce 1979 s. 129-151.
Założenia deskryptorowej systematyki tekstów folkloru. Literatura Ludowa 1979 nr 4/6. s. 3-8.
Derywacja stylu. W: Pojęcie derywacji w lingwistyce. Lublin 1981 s. 31-54.
Klasyfikacje gatunkowe a systematyka tekstów folkloru. W: Literatura popularna — folklor — język. T. 2. Katowice 1981 s. 7-25.
Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. W: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej. III. Wrocław 1985 s. 25-53.
Bóg się szerzy. Przykład chrystianizacji noworocznej kolędy ludowej. W: Biblia a literatura. Lublin 1986 s. 478-497.
Językowy obraz świata a spójność tekstu. [Współautor:] R. Tokarski. W: Teoria tekstu. Wrocław 1986 s. 65-81.
Kolęda i jej odmiany gatunkowe. W: Kolędowanie na Lubelszczyźnie. Wrocław 1986 s. 78-190.
Betlejem po polsku. O kolędach i kolędowaniu. Tygodnik Powszechny 1987 nr 51/52 s. 6-7; przekł.: angielski: „Slavic and East European Journal” 1990 nr 1.
Dwie wersje tekstu pieśni ludowej: meliczna i recytacyjna. Pamiętnik Literacki 1987 z. 2 s. 185-206.
Ojczyzna. Projekt fragmentu hasła do słownika aksjologicznego. W: Co badania filologiczne mówią o wartościach. T. 2. Warszawa 1987 s. 133-168.
Niebo się wstydzi. Wokół ludowego pojmowania ładu świata. W: Kultura, literatura, folklor. Warszawa 1988 s. 96-106.
Projekt i założenia wstępne polskiego słownika aksjologicznego. W: Język a kultura. T. 2. Wrocław 1988 s. 293-312.
Kolędy na pograniczu polsko-ukraińskim. [Współautor:] M. Lesiów. W zbiorze: Chrześcijański wschód a kultura polska. Lublin 1989 s. 229-251.
Słownik ludowych stereotypów językowych. Założenia ogólne. W: Etnolingwistyka. T. 1. Lublin 1989 s. 11-35.
Kolekcja w strukturze tematycznej tekstu ustnego. W: Tekst w kontekście. Wrocław 1990 s. 155-174.
O języku folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim. W: Dzieje Lubelszczyzny. T. 6. Między Wschodem a Zachodem. Cz. 4. Zjawiska językowe na pograniczu polsko-ruskim. Lublin 1992 s. 141-153.
Definicja semantyczna: czego i dla kogo? [Współautor:] R. Tokarski. W: O definicjach i definiowaniu. Lublin 1993 s. 47-61.
Polskie rozumienie ojczyzny i jego warianty. W: Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. Lublin 1993 s. 23-48.
Wprowadzenie; Styl potoczny; Ludowy styl artystyczny; Stereotypy językowe. [Współautor:] J. Panasiuk. W: Współczesny język polski. Wrocław 1993 s. 13-23; 115-134; 213-222; 363-387.
Założenia teoretyczne słownika [ludowych stereotypów językowych]; Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji słowa; Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata. W: Profilowanie pojęć. Lublin 1993 s. 18-47; 75-89; 90-108.
Formy obecności sacrum w folklorze. W: Folklor — sacrum — religia. Lublin 1995 s. 9-19.
Folklor — czy tylko kontekst w badaniach literackich? W: Wiedza o literaturze i edukacja. Warszawa 1996 s. 715-735.
O „Słowniku stereotypów i symboli ludowych; Niebo. [Współautor:] S. Niebrzegowska; Słońce. [Współautor:] S. Niebrzegowska; Księżyc. [Współautor:] S. Niebrzegowska; Nów — półpełnia — pełnia — księżyc po pełni — wiotek — puste dni. [Współautor:] S. Niebrzegowska. W: Słownik stereotypów i symboli ludowych. T. 1. Kosmos. [Cz. 1]. Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie. Lublin 1996 s. 9-34; 119-144; 158-186; 187-201.
Dusze rzewnie zapłakały. Odmiany gatunkowe pieśni o wędrówce dusz szukających miejsca wiecznego spoczynku. Etnolingwistyka 1997/1998 vol. 9/10 s. 149-168.
Pieśń o pannie, co trzy wianeczki wiła. Między staropolskim erotykiem a kolędą ludową. Problem tożsamości tekstu. W: Wszystek krąg ziemski. Wrocław 1998 s. 148-163.
Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej. W: Tekst. Problemy teoretyczne. Lublin 1998 s. 9-25.
Językowy obraz Chrystusa we współczesnej kulturze polskiej. [Współautor:] J. Puzynina. W: Człowiek — nauka — wiara. Warszawa 1999 s. 13-41.
Ziemia. [Współautor:] D. Niewiadomski; Dunaj. [Współautor:] U. Majer-Baranowska; Podziemie. [Współautor:] D. Niewiadomski. W: Słownik stereotypów i symboli ludowych. T. 1. Kosmos. [Cz. 2]. Ziemia, woda, podziemie. Lublin 1999 s. 17-56; 254-265; 465-481.

Prace redakcyjne

1. Literatura ludowa i literatura chłopska. Materiały z ogólnopolskiej naukowej sesji folklorystycznej 16-18 II 1973. [Red.:] A. Aleksandrowicz, Cz. Hernas, J. Bartmiński. Lublin: Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Filologii Polskiej 1977, 236 s.
2. Wybór tekstów nowopolskich XVIII-XX wieku. Cz. 3. Oprac.: J. Bartmiński. Lublin: Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 1978, 75 s.
3. Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny. Oprac. zespół pod kierownictwem naukowym J. Bartmińskiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1980, 274 s.
4. Pojęcie derywacji w lingwistyce. Praca zbiorowa pod red. J. Bartmińskiego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 1981, 228 s.
5. Kolędowanie na Lubelszczyźnie. Redakcja naukowa: J. Bartmiński i Cz. Hernas. Wrocław 1986, 397 s. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. („Literatura LudowaR. 25: 1981).

Nagrody

Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia i nagroda Premio Internazionale di Studi Etnoantropologici Pitrè-Salomone Marino w Palermo w 1987.

Zawartość

Tu m.in. : Wstęp: „Wszystko się zmieniło jak nigdy nie było”, oraz wspólnie z W. Dębskim nota edytorska.
6. Ojczyzno ma! Zbiór pieśni patriotycznych. [Oprac. zespół. Wybór, słowo wstępne i red. całości: J. Bartmiński]. Lublin 1986*, 184 s., nuty. Biblioteka Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność*. Wyd. nast. tamże* 1987.
Autor opracowania podpisany: Andrzej Świdnicki.
7. Etnolingwistyka. Red. [i wstęp]: J. Bartmiński. T. 1-2. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 1988, 1989, 203 + 163 s.
8. Język a kultura. T. 1-2, 4, 12. Wrocław: Wiedza o Kulturze; Uniwersytet Wrocławski 1988, 1989, 1991, 1998.

T. 1. Pod red. J. Anusiewicza i J. Bartmińskiego. 1988, 366 s. Wyd. 2 tamże 1991.

T. 2. Pod red. J. Puzyniny i J. Bartmińskiego. 1989, 397 s. Wyd. tamże 2 1991.

T. 4. Pod red. J. Bartmińskiego i R. Grzegorczykowej. 1991, 196 s.

T. 12. Pod red. J. Bartmińskiego i J. Anusiewicza. 1998, 335 s.

9. Konotacja. Praca zbiorowa pod red. J. Bartmińskiego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 1988, 202 s.
10. Tekst ustny — texte oral. Struktura i pragmatyka — problemy systematyki — ustność w literaturze. Materiały z międzynarodowej Konferencji w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 15-17 września 1986 pod red. M. Abramowicza i J. Bartmińskiego. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski 1989, 331 s. Biblioteka Wiedzy o Kulturze.
11. Językowy obraz świata. Red. i wstęp: J. Bartmiński. Lublin: Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 1990, 316 s. Wyd. 2 poprawione tamże 1999.
12. Kolędy polskie. Wybór i oprac.: J. Bartmiński, R. Sulima. Wstęp: R. Sulima. Posłowie: J. Bartmiński. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1991, 178 s.
13. Dzieje Lubelszczyzny. T. 6. Między Wschodem a Zachodem. Cz. 4. Zjawiska językowe na pograniczu polsko-ruskim. Lublin 1992, 347 s.
14. Społeczne skutki przekształceń gospodarczych i politycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Red.: J. Bartmiński, W. Grzegorczyk, W. Samoliński. Lublin 1992, 204 s.
15. Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne. Red.: J. Bartmiński, M. Łesiów, M. Mazurkiewicz-Brzozowska. Lublin: Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 1993, 276 s.
16. O definicjach i definiowaniu. Red.: J. Bartmiński, R. Tokarski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 1993, 400 s.
17. Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. Red.: J. Bartmiński. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 1993, 318 s.
18. Profilowanie pojęć. Wybór prac. Zestawił: J. Bartmiński. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 1993, 231 s.
19. Współczesny język polski. Red.: J. Bartmiński. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1993, 659 s. Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, t. 2. Wyd. nast. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 2001, 695 s.
20. Folklor — sacrum — religia. Praca zbiorowa pod. red. J. Bartmińskiego, M. Jasińskiej-Wojtkowskiej. Lublin: IEŚW [Instytut Europy Środkowo-Wschodniej] 1995, 294 s.
21. Słownik stereotypów i symboli ludowych. Koncepcja całości i red.: J. Bartmiński. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 1996-1999.

T. 1. Kosmos. [Cz. 1]. Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie. 1996, 439 s.

Nagrody

Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej (1997).

T. 1. Kosmos. [Cz. 2]. Ziemia, woda, podziemie. 1999, 481 s.

22. Profilowanie w języku i w tekście. Red.: J. Bartmiński, R. Tokarski. Lublin: Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 1998, 379 s.
23. Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne. Red.: J. Anusiewicz, J. Bartmiński. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1998, 335 s.
24. Tekst. Analizy i interpretacje. Red.: J. Bartmiński, B. Boniecka. Lublin: Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 1998, 292 s.
25. Tekst. Problemy teoretyczne. Red.: J. Bartmiński, B. Boniecka. Lublin: Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 1998, 233 s.
26. A. Wierzbicka: Język, umysł, kultura. Wybór prac. Pod red. J. Bartmińskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1999, 593 s.
27. Język polski jako przedmiot dydaktyki uniwersyteckiej. Red.: J. Bartmiński, M. Karwatowska. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 2000, 290 s.
28. Polskie kolędy ludowe. Antologia. Zebrał, wstępem, komentarzami i przypisami opatrzył J. Bartmiński. Kraków: Universitas 2002, 412 s.
29. Części mowy. Red.: J. Bartmiński, M. Nowosad-Bakalarczyk. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 2003, 209 s.
30. Język w kręgu wartości. Studia semantyczne. Red. [i wstęp]: J. Bartmiński. Lublin: Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 2003, 462 s.
31. Warianty języka. Red.: J. Bartmiński, J. Szadura. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 2003, 292 s.
32. Akty i gatunki mowy. Red.: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 2004, 358 s.
33. Punkt widzenia w języku i kulturze. Red.: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 2004, 377 s.
34. Punkt widzenia w tekście i w dyskursie. Red.: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 2004, 361 s.
35. Tekstologia. Red.: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska. Cz. 1-2. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 2004, 228 + 228 s.
36. Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków. Materiały z V Forum Kultury Słowa „Polak z Polakiem. Porozumiewanie się. Bariery i pomosty”. Lublin 16-18 października 2003. Red.: J. Bartmiński, U. Mayer-Baranowska. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie 2005, 361 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988.

Słowniki i bibliografie

B. Maksymiuk, J. Szadura: Bibliografia prac prof. Jerzego Bartmińskiego. W: W zwierciadle języka i kultury. [Księga pamiątkowa J. Bartmińskiego]. Lublin 1999.

Ogólne

Artykuły

J. Adamowski: Jerzy Bartmiński. W: Oskary Kolberga. Warszawa 1997.
J. Adamowski, S. Niebrzegowska: Sylwetka naukowa prof. Jerzego Bartmińskiego. W: W zwierciadle języka i kultury. Lublin 1999.

O języku folkloru

W. Rzepka: Istota języka folkloru. Nurt 1974 nr 9.
R. Sulima: Jerzy Bartmiński. O języku folkloru. Nowe Książki 1974 nr 18.
H. Zgółkowa. Slavia Occidentalis 1976 s. 179-182.

O derywacji stylistycznej

J. Ługowska: Wokół zagadnień języka i poetyki tekstów folkloru. Literatura Ludowa 1979 nr 1/3.

Nazwiska obce w języku polskim

Ł. Szewczyk. Poradnik Językowy 1979 nr 7.