BIO

Urodzony 8 września 1920 w Warszawie; syn Zygmunta Bartelskiego, inżyniera, i Zofii z Ulanowskich; ojciec Agnieszki Baranowskiej, krytyka literackiego. W dzieciństwie mieszkał we Lwowie, a potem w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów), gdzie rozpoczął w 1930 naukę w gimnazjum neoklasycznym. Od 1929 uczył się gry na fortepianie w konserwatorium w Katowicach. W 1931 zamieszkał w Warszawie, uczęszczał do Gimnazjum im. A. Mickiewicza oraz do 1934 kontynuował naukę muzyki. Debiutował w 1936 opowiadaniem W rzymskim cyrku wydrukowanym w „Płomyku” (nr 23). Po otrzymaniu w 1938 świadectwa maturalnego wstąpił na wydział prawa Uniwersytetu Warszawskiego (UW). W 1938-39 był sekretarzem i redaktorem technicznym czasopisma „Sport Szkolny”. We wrześniu 1939 brał udział jako ochotnik w obronie Warszawy. Dostał się na krótko do obozu jenieckiego, po ucieczce wrócił do Warszawy. W czasie okupacji niemieckiej utrzymywał się z pracy w różnych zawodach. Uczestniczył aktywnie w działalności konspiracyjnej (od 1941) jako członek Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej (AK). Jednocześnie od 1942 kontynuował studia prawnicze na tajnym UW, w 1943 zaczął nadto studiować ekonomię na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Brał udział w podziemnym życiu literackim. W 1942-44 był członkiem grupy literackiej Sztuka i Naród, od jesieni 1943 wchodził w skład redakcji miesięcznika „Sztuka i Naród” (pod pseudonimem Lesław Gierut). W 1944 ukończył kurs Prasowych Sprawozdawców Wojennych. W powstaniu warszawskim walczył najpierw w pułku AK Baszta, a następnie w Komendzie V Obwodu (Mokotów). Został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po upadku powstania, wywieziony na roboty przymusowe do Świdnicy, zbiegł do Częstochowy i od 19 grudnia 1944 do 19 stycznia 1945 był oficerem w Biurze Informacji i Propagandy przy tamtejszej Komendzie Głównej AK. Po wyzwoleniu miasta, chcąc uniknąć aresztowania, wstąpił do milicji fabrycznej Zakładów Lniarskich Stradom. W lutym 1945 wrócił do Warszawy. Podjął studia, początkowo ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim, potem prawnicze na UW, gdzie w 1948 uzyskał magisterium. W 1945 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). W tymże roku rozpoczął pracę jako dziennikarz, współpracownik redakcji: tygodnika „Chłopi” (sekretarz 1945-46), „Dziennika Ludowego” (kierownik działu kulturalnego 1946-48), „Kobiety Dzisiejszej” (redaktor 1946-47), dziennika „Polska Zbrojna” (sekretarz odpowiedzialny 1946-47), tygodnika „Nowiny Literackie” (kierownik działu poezji, następnie sekretarz redakcji 1947-48). W 1947 ożenił się z Marią Haliną Zembrzuską. W 1949-51 kierował redakcją audycji poetyckich w Polskim Radiu, współpracował okresowo z radiem także w okresie późniejszym. W 1951-52 był asystentem na Studium Dziennikarskim UW. W latach następnych należał do zespołów redakcyjnych tygodników: „Życie Literackie” (redaktor warszawski 1951-52), „Wieś” (1952-53), „Nowa Kultura” (1953-63; 1953-56 sekretarz, 1958-63 kierownik działu prozy, prowadził też w 1962-63 Przegląd prasy pod pseudonimem out), „Kultura” (1963-72; m.in. współredaktor działu recenzji). Jako recenzent i felietonista współpracował także z innymi czasopismami: „Nowe Książki” (od 1957), „Tygodnik Zachodni” (1957-58; w 1957 stała rubryka Ani drwiąco, ani serio), „Stolica” (od 1959), „Widnokręgi” (od 1966; tu stałe cykle recenzji: w 1968 Na widnokręgu literatury, w 1970 Moje lektury), „Argumenty” (1971-79), „Express Wieczorny” (od 1974; w 1974-77 cykl Z książką na ty), „Panorama Polska” (w 1980-82 cykl felietonów List z Warszawy) oraz z miesięcznikami: bułgarskim „Septembri” i białoruskim „Połymia”. W tym samym okresie rozwijał twórczość literacką jako prozaik i autor popularnych prac historycznych na temat powstania warszawskiego i kultury literackiej okresu okupacji. Został członkiem Polskiego PEN Clubu (w 1964) i Towarzystwa Kultury Europejskiej (SEC). Otrzymał w 1969 nagrodę literacką miasta Warszawy, nagrodę II stopnia Ministra Obrony Narodowej za całokształt twórczości, nagrodę im. W. Pietrzaka, w 1975 nagrodę literacką województwa warszawskiego, w 1977 nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Działał aktywnie w ZLP (m.in. w 1963-69 członek Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu Głównego, 1969-72 sekretarz Zarządu Oddziału Warszawskiego, a w 1972-78 prezes Oddziału). Kilkakrotnie prowadził wykłady z zakresu literatury współczesnej zwłaszcza okresu wojny, w krajowych i zagranicznych placówkach naukowych m.in. w 1966 na uniwersytetach w Berlinie, Jenie i Lipsku, w 1971 w Sztokholmie i Upsali, w 1970/71 i 1977/78 na Wydziale Filologii Polskiej UW. Zainicjował i współorganizował (1972-77) Warszawskie Jesienie Poezji. W 1976 wszedł w skład Rady Naukowej Instytutu Kultury Ministerstwa Kultury i Sztuki (do 1983) oraz Rady Nadzorczej i Programowej Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik (do 1989). Od 1978 przewodniczył Radzie Trzech Międzynarodowego Stowarzyszenia im. dr J. Korczaka, wielokrotnie uczestniczył w konferencjach korczakowskich w kraju i za granicą. Był członkiem i działaczem wielu organizacji społecznych m.in.: Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa (1960-87; 1969-86 członek prezydium), a następnie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (1988-90), Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (od 1964; 1979-90 wiceprezes Rady Naczelnej), Komitetu Nagród Państwowych (1976-80), Prezydium Komitetu Budowy Szpitala Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka (od 1980). Przez wiele lat pełnił funkcję radnego Stołecznej Rady Narodowej (1969-1984; od 1973 wiceprzewodniczący, m.in. w 1980-82 przewodniczący Komisji Nagród Prezydenta miasta Warszawy). W 1982-84 współpracował z „Gazetą Krakowską”. W 1984 został członkiem nowego ZLP (od 1989 wiceprezes). Był przewodniczącym Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury przy Radzie Narodowej miasta Warszawy (1984-89). W 1985 otrzymał nagrodę im. W. Pietrzaka za całokształt twórczości, w 1989 nagrodę Funduszu Literatury. Od 1985 był członkiem Głównego Komitetu Badania Zbrodni Hitlerowskich. Należał do Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON; od 1987). W 1993-97 wykładał historię kultury i sztuki XX w. w First Business College (później Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa) w Warszawie. W 1996 został wiceprezesem, a w 2000 prezesem honorowym Związku Literatów Polskich. W 1997 podjął stałą współpracę z tygodnikiem „Południe”, w którym zamieszał m.in. felietony w cyklu pt. Z lotu ptaka. Otrzymał nagrodę Prezydenta miasta stołecznego Warszawy (1989), nagrodę im. W.S. Reymonta (1998), nagrodę Marszałka Mazowieckiego za całokształt twórczości (1999), nagrodę im. K. Janickiego i tygodnika „Południe” (2002). Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (1966), Krzyżem Oficerskim (1972) i Krzyżem Komandorskim (1980) Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej (Londyn 1967), Krzyżem Partyzanckim (1970), Warszawskim Krzyżem Powstańczym (1981), Orderem Sztandaru Pracy II klasy (1987), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2002) oraz Bułgarskim Medalem Cyryla i Metodego I stopnia (1968). Zmarł 27 marca 2006 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Bródnowskim.

Twórczość

1. Patrol między murami. [Wiersze]. Powst. w 1943-1948. Wyd. Warszawa: Książka i Wiedza 1949, 48 s.

2. Pieśń o zagładzie i nadziei. Poemat. Powst. wiosna 1944. Wyd. zmienione pt. Przeciw zagładzie. Poemat. Warszawa: Skład główny Oficyny Księgarskiej 1948, 23 s.

Przygotowane wydanie konspiracyjne podpisane L. Gierut nie ukazało się z powodu wybuchu powstania warszawskiego.

3. Kania. [Reportaż]. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 58 s.

4. Ludzie zza rzeki. [Powieść]. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1951, 278 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1951, wyd. 3 1953.

Nagrody

Nagroda Państwowa III stopnia oraz nagroda Ministra Kultury i Sztuki w 1951.

Przekłady

bułgarski

Hora otvàd rekata. [Przeł.] V. Smochovska-Petrova. Sofiâ 1952.

rumuński

Oameni de dincolo de râu. Przeł. V. Zaicik. Bucureşti 1954.

5. Znak nad miastem. [Reportaże]. [Autorzy:] L. Bartelski, M. Niewiarowski, W. Żesławski. Warszawa: Czytelnik 1952, 72 s.

Tu reportaż pt. Złota Góra, s. 23-56.

6. Miejsce urodzenia. Opowiadania. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953, 164 s.

Zawartość

Miejsce urodzenia; Tancerka; Ciężar domu; Topole; Wstyd męski; Żona; Kamień węgielny; Nadzieja; Spacer na moście; Wieczór w miasteczku; Sebastian; Sutereny; Kino „Napoleon”.

7. Jonasz. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1956, 161 s.

Zawartość

Koniec kariery; Łagodna rewolucja; Opowieść prowincjonalna; Przeciw obojętności; Jonasz.

8. Nim słońce wzejdzie. Sztuka w 3 aktach. Prapremiera pt. Pierwsza miłość: Poznań, Teatr Polski 1956. Wyd.: Uwagi inscenizacyjne oprac. S. Hebanowski. Warszawa: Czytelnik 1956, 78 s.

9. Pejzaż dwukrotny. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1958, 234 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1960, wyd. 3 1976.

Cz. 1; cz. 2 zob. poz. .

10. Droga na Glockner. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1959, 230 s.

11. Wieniec. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1962, 243 s. Wyd. 2 tamże 1964.

Cz. 2; cz. 1 zob. poz. .

Nagrody

Powieść wyróżniona przez Ministra Obrony Narodowej w 1962.

12. Złota mahmudia. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1962, 213 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1967, [wyd. 3] 1980, [wyd. 4] 1988.

Przekłady

bułgarski

Zlatnata Mahmudiâ. [Przeł.] S. Ilčev. Sofiâ 1965.

Adaptacje

filmowe

Scenariusz: K. Tarnas. Ekranizacja 1985.

13. Genealogia ocalonych. Szkice o latach 1939-1944. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1963, 336 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1969, wyd. 3 1974, [wyd. 4] 1985.

Szkice dotyczące życia literackiego w okupowanej Warszawie.

14. Jeździec z Madary. Szkice o ziemi bułgarskiej. Warszawa: Książka i Wiedza 1963, 453 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1966, wyd. 3 1977.

Zawartość

I. Jeździec z Madary; II. Trakowie; III. Narodziny i upadek państwa; IV. Pod jarzmem. — Od wyd. 2 nadto: V. Dzban z Nesebar.

15. Wodorosty. Powieść. Warszawa: Czytelnik 1964, 217 s. Wyd. 2 tamże 1982.

16. Łuna. Opowieść z roku 1863. Warszawa: Książka i Wiedza 1965, 181 s. Wyd. 2 Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1972.

17. Polscy pisarze współcześni. Informator dla księgarzy. Warszawa: Stowarzyszenie Księgarzy Polskich. Zarząd Główny 1965, 325 s. Por. poz. .

18. Powstanie Warszawskie. [Szkic historyczny]. Wstęp: B. Czeszko. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1965, 271 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 uzupełnione 1967, wyd. 3 przejrzane i uzupełnione 1981, [wyd. 4] 1988.

Przekłady

węgierski

A Varsói felkelés 1944. [Przekł.] D. Pfeifer. [Oprac. i przedmowa:] K. Szokolay. [Budapest] 1976.

19. Dąbrowska. [Szkic]. Warszawa: Agencja Autorska 1966, 76 s.

20. Mickiewicz na Wschodzie. Opowieść dokumentarna o ostatnich latach życia Adama Mickiewicza. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1966, 263 s. Wyd. 2 Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1971.

21. W kręgu bliskich. Szkice do portretów. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1967, 209 s.

Zawartość

Książka naszej młodości [J. Andrzejewski: Popiół i diament]; Podchorąży „Krzysztof” [K.K. Baczyński]; Dzień jego śmierci [T. Borowski]; Dzwony Bruges [T. Breza]; Męstwo i tkliwość [W. Broniewski]; Obiad u pani Marii [M. Dąbrowska]; Z dna wojny [T. Gajcy]; Opętanie poezją czyli tajemnica Konstantego [K.I. Gałczyński]; Człowiek piszący [P. Gojawiczyńska]; Rozmowa z Jarosławem [J. Iwaszkiewicz]; Współczesność historii [P. Jasienica]; Kruczkowski; Ostatni wieczór [Z. Nałkowska]; Starożytność i współczesność [J. Parandowski]; Pisarz nadziei [K. Pruszyński]; Świadek wojny [T. Różewicz]; Śmierć na Starówce [Z. Stroiński]; Żywioł walki [W. Żukrowski].

22. Dialog z cieniem. Powieść. Warszawa: Czytelnik 1968, 270 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1972, wyd. 3 1979.

Przekłady

bułgarski

Dialog s''s sânkataa. [Przeł.:] M. Ânev, A. Ŝereva. Plovdiv 1984.

23. Katalog wystawy: Polska literatura zagranicą. Powst. 1968.

Przekłady

Autorzy tłumaczeń nie podani.

angielski

Catalogue of the exhibition: Polish literature abroad. [Warszawa 1968].

francuski

Catalogue de l'exposition: La littérature polonaise à l'étranger. [Warszawa 1968].

włoski

Catalogo dell esposizione: La letteratura polacca nel mondo. Warszawa [1970].

24. Walcząca Warszawa. [Szkic historyczny]. Warszawa: Książka i Wiedza 1968, 157 s. Wyd. nast. tamże 1983.

25. Polscy pisarze współcześni. Informator 1944-1968. Warszawa: Agencja Autorska 1970, 303 s. Wyd. nast.: wyd. 2 nowe, poszerzone z podtytułem: Informator 1944-1970, tamże 1972; wyd. 3 nowe, poszerzone z podtytułem Informator 1944-1974. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1977. Por. poz. .

26. Żukrowski. [Szkic]. Warszawa: Agencja Autorska „Dom Książki 1970, 75 s.

Przekłady

angielski

[Przeł.] M. Brochwicz, Warsaw 1972.

francuski

[Przeł.] M. Thieme. Varsovie 1972.

27. Mokotów 1944. [Monografia]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1971, 661 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1972, wyd. 3 poprawione i uzupełnione 1986.

Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej w 1971.

28. Na Mokotowie 1939-1945. [Szkic historyczny]. Warszawa: Książka i Wiedza 1971, 156 s.

29. Dzieci Warszawy. [Wiersz]. Warszawa: Pracownia Sztuk Plastycznych 1973, 21 s.

Druk bibliofilski z okazji położenia kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka.

30. Niedziela bez dzwonów. Opowiadania autentyczne. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1973, 263 s.

Zawartość

Lustro (zamiast przedmowy); Zabawa w wojnę [ o K.K. Baczyńskim i T. Gajcym]; Wyspa kogutów; Nadwiślańskie topole (Dziennik z komentarzem); Wyjście z ognia; Czas pojednania; Żona; Kamień węgielny; Strzaskany dom; Kruche drzewo; Światło zmęczonych oczu; Śmierć w słońcu; Liść ostrokrzewu; Niedziela bez dzwonów; Wieczór na Kapitolu.

31. Z głową na karabinie. Warszawa: Książka i Wiedza 1974, 204 s. Wyd. nast. poprawione i uzupełnione tamże 1987.

Szkice dotyczy polskiego życia literackiego w 1939-1945.

32. Krwawe skrzydła. Powieść. T. 1-2, 3. Warszawa: Czytelnik 1975, 1987, 397 + 387 + 376 s. Wyd. 2 t. 1-2 tamże 1977.

Cz. 1; cz. 2 zob. poz. .

Nagrody

Nagroda I stopnia Ministra Kultury i Sztuki w 1977.

33. Sylwetki polskich pisarzy współczesnych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1975, 357 s.

Biogramy i szkice o twórczości następujących pisarzy: J. Andrzejewski, K. K. Baczyński, T. Borowski, T. Breza, W. Broniewski, B. Czeszko, M. Dąbrowska, T. Gajcy, K. I. Gałczyński, P. Gojawiczyńska, J. Iwaszkiewicz, L. Kruczkowski, Z. Nałkowska, J. Parandowski, K. Pruszyński, J. Przyboś, J. Putrament, T. Różewicz, L. Staff, J. Tuwim, M. Wańkowicz, W. Żukrowski.

34. Pamięć żywa. Przedmowa: J. Wieczorek. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1977, 301 s.

Zawartość

Szkice dot. II wojny światowej w działach: Orzeł z Westerplatte. — Mogiły bez krzyży. — Świadomość i pamięć. — Od autora.

35. Rajski ogród. Powieść. Warszawa: Czytelnik 1978, 388 s. Wyd. 2 tamże 1980.

Cz. 2; cz. 1 zob. poz. .

36. Janusz Kusociński. [Szkic]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1979, 134 s.

37. Warszawa w dniach powstania 1944. [Współautor:] T. Bukowski. [Album]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980, 262 s.

Tekst częściowo w języku angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim.

38. Cień wojny. Eseje. Warszawa: Czytelnik 1983, 465 s.

Zawartość

Lekcja życia; Podróż do kresu nocy; Z dna; Wszystkie lata okupacji; Wielka książka września; Zapis zbrodni; Epoka pieców; Front był wszędzie; Tyś jest miasto krwawe; Marsz na Berlin; Cień wojny.

39. Pisarze żydowscy podczas okupacji. W: Międzynarodowa sesja naukowa nt. Hitlerowskie ludobójstwo w Europie 1939-1945. Warszawa 14-17 kwietnia 1983 r. Z. [6]. Warszawa: Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce 1983, 11 s.

Przekłady

angielski

Jewish writers during occupation. Tamże z. [6a]. Warszawa 1983.

40. Pieśń niepodległa. Pisarze i wydarzenia 1939-1942. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 586 s.

Nagrody

Nagroda „Życia Literackiego” w 1989 r.

41. Powstanie Warszawskie. [Szkic]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1989, 78 s.

42. AK. T. 1. Podziemna armia: 27 IX 1939-30 VII 1943. [Monografia historyczna]. Warszawa: Tekst 1990, 199 s.

43. Pułk AKBaszta. [Monografia historyczna]. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1990, 560 s.

44. Czas bitew: opowieść o AK od lipca 1943 po styczeń 1944. Warszawa: First Business College — Prywatne Policealne Studium Handlowe 1993, 301 s.

45. Krzyż AK. Szkic historyczny. Warszawa: First Business College 1993, 212 s.

46. Wszystko o Powstaniu Warszawskim. Leksykon. Warszawa: Prywatne Policealne Studium Handlowe 1994, 207 s.

47. Polscy pisarze współcześni 1939-1991. Leksykon. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1995, XV, 503 s. Por. poz. , .

48. Śpiewnik warszawski. Wiersze 1944-1994. Bydgoszcz: Świadectwo 1996, 88 s.

49. W znaku „Baszty. Wspomnienia i refleksje lipiec 1944 — styczeń 1945. Warszawa: Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa 1997, 166 s.

50. Mokotów: Warszawskie Termopile 1944. [Opowieść]. Przewodnik historyczny po miejscach walk i pamięci czasu okupacji i Powstania Warszawskiego. [Współautorzy:] E. Ajewski, J. Powałkiewicz. Warszawa: Fundacja „Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945”; ARS Print Production 1998, 125 s.

51. Getto: Warszawskie Termopile 1943. [Opowieść]. Przewodnik historyczny po miejscach walk i pamięci czasu okupacji i Powstania Warszawskiego oprac.: J. Powałkiewicz i J. Jagielski. Warszawa: Fundacja „Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945”; Askon 1999, 191 s.

52. Praga: Warszawskie Termopile 1944. [Opowieść]. Przewodnik historyczny po miejscach walk i pamięci czasu okupacji i Powstania Warszawskiego oprac.: J. Powałkiewicz. Warszawa: Fundacja „Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945”; Askon 2000, 182 s. Wyd. 2 tamże 2002.

53. Obroża”: Warszawskie Termopile 1944. [Opowieść]. Przewodnik historyczny po miejscach walk i pamięci czasu okupacji i Powstania Warszawskiego oprac.: J. Powałkiewicz. Warszawa: Fundacja „Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945”; Askon 2002, 282 s.

54. Termopile literackie: Polska 1939-1945. [Opowieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 2002, 467 s.

55. Ale zabaffa! [Wspomnienia]. Toruń: A. Marszałek 2006, 254 s.

Adaptacje

Pod Troją. Na podstawie: „Iliady” Homera. Posłowie: L. Winniczuk. Warszawa: Nasza Księgarnia 1968, 329 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1977, wyd. 3 1982.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Słowo o wielkim braterstwie. [Wybór wierszy]. Przygotowali: L. Bartelski. S. Wygodzki. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1950, 119 s.
2. Znad Odry. Opowiadania i wiersze. Pod red. W. Żukrowskiego i L. Bartelskiego. Wstęp: W. Żukrowski. Warszawa: Nasza Księgarnia 1955, 261 s. Wyd. 2 tamże 1956.
3. Młody las. Zjazd koleżeński byłych wychowanków Szkoły Konopczyńskiego oraz Gimnazjum i Liceum Państwowego im. A. Mickiewicza w Warszawie, 6-7 czerwca 1959. Red.: L. Bartelski. [Warszawa:] Prezydium Komitetu Organizacyjnego Zjazdu 1959, 61 s.
4. Antologia pamięci 1939-1945. [T. 2, 5], Warszawa: Książka i Wiedza 1963-1964.

[T. 2] Zwyczajny dzień. Oprac. L. Bartelski. 1963, 282 s. Wyd. 2 tamże 1965.

[T. 5] Bagnet na broń. Wybór, wstęp i przypisy: L. Bartelski. 1964, 279 s. Wyd. 2 tamże 1965.

5. W. Przybylska: Cząstka mego serca. Pamiętnik z lat wojny. Wstęp i oprac.: L. Bartelski. [Przedmowa:] M. Rutkiewicz. Warszawa: Czytelnik 1964, 146 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1969, [wyd. 3] 1985.
6. Przez lata walki. Zbiór opowiadań. [Wybór i] oprac.: L. Bartelski, J. Bogucka-Odyńcowa, L. Rajewski. Przedmowa: J. Wieczorek. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1966, 411 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1968, wyd. 3 1970, wyd. 4 zmienione 1972; wyd. 5 Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1975.
7. T. Gajcy: Utwory wybrane. Wiersze, poematy, proza. Przygotował oraz wstępem i posłowiem opatrzył L. Bartelski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1968, 263 s.
8. T. Gajcy: Poezje wybrane. Wybór i wstęp: L. Bartelski. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1969, 130 s.
9. T. Gajcy: Pisma. Juwenilia, przekłady, wiersze, poematy, dramat, krytyka i publicystyka literacka, varia. Przygotował oraz wstępem i posłowiem opatrzył L. Bartelski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 563 s.
10. Olimpijskie laury. [Antologia]. Wybór i oprac.: L. Bartelski. Warszawa: Sport i Turystyka 1980, 350 s.
11. L.Z. Stroiński: Ród Anhellich. Oprac., wstęp i nota edytorska: L. Bartelski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1982, 105 s.
12. B. Wojciechowski: W Powstaniu i na Mokotowie. Wstęp, oprac. i przypisy: L. Bartelski. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1989, 186 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1953, 1956, 1966, 1976, 1988, 2004.

Wywiady

Nie ma łagodnych rewolucji. Rozm. L. Żuliński. W: L. Żuliński: Między wierszami. Rozmowy o życiu i literaturze. Kielce 1997.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963-1966 (A. Szałagan).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Książki

T. Fredro: Bartelski. [Tłumaczenie z polskiego oryginału na język francuski: K. Cękalska] Ch. Cenkalska. Warszawa: Agencja Autorska 1978, 41 s.

Artykuły

T. Burek: Lesław Bartelski. Tygodnik Kulturalny 1965 nr 32.
J. Zacharska: Lesław Marian Bartelski. Literatura 1977 nr 27.

Genealogia ocalonych

Z. Bieńkowski: Życie duchowe Kolumbów. Twórczość 1963 nr 7; polemika: G. Lasota: Nihiliści. „Kultura1963 nr 12, J.R. Krzyżanowski: Tym, co nie zginęli. „Kultura”, Paryż 1964 nr 9.

Krwawe skrzydła

M. Danilewicz Zielińska: Wielka maskarada. Kultura”, Paryż 1976 nr 4.
J. Termer. „Polonistyka1976 nr 4.

Rajski ogród

S. Burkot: Biografia i pseudonimy. Miesięcznik Literacki 1979 nr 3.

Cień wojny

T. Sołtan: Po tej wojnie. W tegoż: Z rachunków mego pokolenia. Warszawa 1988.

Polscy pisarze współcześni 1939-1991

W. Natanson. „Nowe Książki1995 nr 7.
S. Taczanowski. „Wiadomości Kulturalne1995 nr 30.
L. Żuliński: Lesław Bartelski i od Abramowa. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 22.

Śpiewnik warszawski

A.K. Waśkiewicz. „Wiadomości Kulturalne1997 nr 36.
A. Czachowska: Przeszłość trwa. Twórczość 1998 nr 2.

W znaku „Baszty”

A. Czachowska: Pamięć. Twórczość 1999 nr 6.

Termopile literackie

A. Kopiński: Okupacja trwa. Arcana 2002 nr 6.