BIO

Born on 20 March 1953 in Warsaw; daughter of Edward Głębicki and the bank employee Janina, née Winclechter. She attended the A. Frycz Modrzewski Grammar School (No. 17) in Warsaw between 1968 and 1972. She subsequently studied classical philology at the University of Warsaw (UW). After graduating with a master's degree in 1977, she worked for the philosophy editorial board of Polish Scientific Publishers (Państwowe Wydawnictwo Naukowe – PWN), initially as an assistant editor and then from 1980 as an editor, before being appointed senior editor in 1986. She also translated the works of Greek philosophers, most notably Aristotle and Plato, into Polish. At the same time, she developed her research on Old Polish poetry written in Latin. In 1979, she produced a table of poetic meters used in Jan Kochanowski's Latin poems for the parliamentary edition of his collected works (Dzieła). In 1986, she defended her doctoral thesis, Łacińskojęzyczna twórczość Franciszka Dionizego Kniaźnina (Franciszek Dionizy Kniaźnin's Latin-language works) at UW. She was supervised by Prof. Jerzy Axer. She received the prize of the Minister of Science and Higher Education for her study. The following year she joined the Polish Academy of Sciences' Institute of Literary Studies (IBL PAN) where she was appointed associate lecturer at the Department of the History of Old Polish Literature. In 1987, she made her debut as a translator with Polish versions of Latin texts published in the anthology Toć jest dziwne a nowe (This is Indeed Strange and Novel). She also translated from French and Greek into Polish. She published her research and reviews in periodicals and journals including "Pamiętnik Literacki" (1988, 1989 and 1998), "Wiek Oświecenia" (1989), "Filomata" (1991), "Ricerche Slavistiche" (Rome; 1991 and 1994), "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" (1993 and 2001), and "Barok" (1998). She visited Rome on many occasions, including as a fellow of Consiglio Nazionale delle Ricerche (in 1989 and 1991) and of the De Brzezie Lanckoronski Foundation (in 1993, 1995 and 1999). In 1990, she was appointed to the Neo-Latin Commission of the Committee on Ancient Culture of the Polish Academy of Sciences. From 1992, she was associated with the Centre for the Study of Classical Tradition in Poland and East-Central Europe at the University of Warsaw. She was involved in several research projects, including Łacina w Polsce (Latin in Poland). In 1997 she moved to the Department of the History of Renaissance and Baroque Literature at IBL PAN. From 2000 she also collaborated with the Center for Philological Studies and Scholarly Editing at IBL PAN as a member of the editorial team working on the series Biblioteka Pisarzy Staropolskich (Library of Old Polish Writers). She was awarded a habilitation degree in 2003 for her study Szymon Szymonowic. Poeta Latinus and was subsequently appointed senior lecturer at IBL PAN. In 2003/04 she taught Old Polish literature at the Cardinal Stefan Wyszyński University (UKSW) in Warsaw. In 2006 she also worked in the nineteenth-century collections (Gabinet Zbiorów XIX wieku) at the University of Warsaw Library, focusing on nineteenth-century editions of Old Polish literature. She also started cataloguing the library of the Royal Society of Friends of Learning (Królewskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk), but was unable to complete the project. In 2007/08, she ran a seminar on Old Polish literature and culture (Literatura i kultura staropolska) as part of the doctoral programme at IBL PAN. She was involved in planning the research project Machiavelli i machiawelizm w przestrzeni kulturowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i debacie politycznej epok późniejszych (Machiavelli and Machiavellianism in the Cultural Sphere of the Commonwealth of Two Nations and in Political Debates in later eras). She was planning another trip to the Vatican Library as part of the project. She died suddenly on 20 August 2008 in Nidzica. She is buried at the Bródno Cemetery in Warsaw.

Twórczość

1. Łacińska poezja Franciszka Dionizego Kniaźnina. [Rozprawa]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1993, 215 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Studia z Okresu Oświecenia, t. 24.

Pierwsza część rozprawy doktorskiej.

2. Szymon Szymonowic – Poeta Latinus. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 2001, 208 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”. Studia Staropolskie. Series Nova, t. 2 (58).

Rozprawa habilitacyjna.
Tekst częściowo w języku polskim i łacińskim.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Tabela wersyfikacyjna poezji łacińskiej; Indeks miar wierszowych poezji łacińskiej. Powst. 1979. Druk w: J. Kochanowski: Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe . [T. 0] Wprowadzenie wydawnicze Wrocław 1983 s. 144-160.
Joel propheta” Szymonowica a „Commentarius in XII prophetas” minores Benito Ariasa Montano. „Ricerche Slavistiche”, Rzym 1991 wyd. 1992 s. 165-176.
Akademia Krakowska a twórczość panegiryczna w XVII w. W: Literatura i instytucje w dawnej Polsce. Warszawa 1994 s. 48-57.
Szymon Szymonowic. Łacińska konsolacja dla Stanisława Sokołowskiego po śmierci Jakuba Górskiego. Ricerche Slavistiche”, Rzym 1994 s. 201-208.
Echa aktualnych wydarzeń politycznych w łacińskich utworach Szymona Szymonowica. W: Łacińska poezja w dawnej Polsce. Warszawa 1995 s. 129-140.
Kanclerz i poeta. (Portret Jana Zamoyskiego we „Flagellum Livoris” i „Aelinopeanie” Szymonowica). Barok 1998 nr 2 s. 27-38.
Osiemnastowieczne przekłady z języka polskiego na łacinę. W: Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia, Ucraina e Russia XVI-XVIII secolo. Alessandria 1999 s. 99-107, przedruk w: Łacina jako język elit. Warszawa 2004 s. 237-243.
Castus Ioseph” Szymona Szymonowica. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2001 t. 45 s. 63-76.
Penthesilea” – nieudany dramat Szymona Szymonowica?Barok2001 nr 2 s. 9-23.
Lektury Andrzeja Maksymiliana Fredry. W: Mazepa e il suo tempo. Storia, cultura, società = Mazepa and his time. History, culture, society. Alessandria 2004 s. 279-290.
Liberum veto” a obrona przed tyranią większości. Obraz demokracji w pismach Andrzeja Maksymiliana Fredry. Wiadomości Historyczne 2004 nr 3 s. 4-12.
Pojęcia „populus” i „libertas” w politycznych traktatach Andrzeja Maksymiliana Fredry. W: Łacina jako język elit. Warszawa 2004 s. 109-120.
Moralność i polityka. Poglądy Andrzeja Maksymiliana Fredry i Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. W: Ukraïna v Central'no-Shìdnìj Êvropì. Z najdavnìših časìv do XVIII st. Vip. 5. Kiïv 2005 s. 392-400.
Humanistic religious poetry in Poland after the Council of Trent. The works of Szymon Szymonowic. W: Pietas Humanistica. Frankfurt am Main 2006 s. 103-113.

Przekłady

1. G. Brogi-Bercoff: Królestwo Słowian. Historiografia renesansu i baroku w krajach słowiańskich. Tłumaczenie: E.J. Głębicka, W. Jakiel, A. Zakrzewski. Izabelin: Świat Literacki 1998, 310 s. Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą, t. 3.
W tłumaczeniu E.J Głębickiej: Historiografia chorwacka XVII wieku. Od „Opus Oratorium” do studiowania dokumentów; Elementy prawosławnej tradycji serbskiej w erudycyjnej historiografii Dalmacji; Wasilij Nikiticz Tatiszczew. Nowatorstwo i tradycja, s. 99-111; 112-130; 197-255.
2. A.M. Fredro: Monita politico-moralia = Przestrogi polityczno-obyczajowe oraz Icon Ingeniorum = Wizerunek umysłów i charakterów. W tłumaczeniu J.I. Jankowskiego i E.J. Głębickiej. Wyd.: E.J. Głębicka i E. Lasocińska. Warszawa: Wydawnictwo IBL 2000, 364 s. IBL Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”. Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 14.
Tekst w języku polskim i łacińskim.
Tu w tłumaczeniu E.J. Głębickiej: Icon Ingeniorum = Wizerunek umysłów i charakterów, s. 260-285; Complementum „Politico-moralium” = Uzupełnienie „Przestróg polityczno-obyczajowych”, s. 209-259.
3. Arystoteles: Dzieła wszystkie. T. 6. Polityka; Ekonomika; Retoryka; Retoryka dla Aleksandra; Poetyka; Zachęta do filozofii; Ustrój polityczny Aten; List do Aleksandra Wielkiego; Testament. Przekłady, wstępy i komentarze: M. Chigerowa, E. Głębicka, R. Kulesza, W. Olszewski, L. Piotrowicz, H. Podbielski. Posłowie: H. Podbielski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001, 975 s.
4. Sz. Starowolski: De claris oratoribus Sarmatiae = O znakomitych mówcach Sarmacji. Wyd. i przeł. [z łacińskiego] E.J. Głębicka. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 2002, 140 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”.Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 25.

Zob. też Prace edytorskie i redakcyjne poz. .

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Ioannis Cochanovii Threni in linguam latinam a Francisco Dionisio Kniaznin versi. Oprac.: E. Głębicka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1981, 69 s.
Tekst w języku polskim i łacińskim.
2. C. Backvis: Renesans i barok w Polsce. Studia o kulturze. Wybór i oprac.: H. Dziechcińska, E.J. Głębicka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1993, 366 s.
Tu też w tłumaczeniu E.J. Głębickiej: Niespodzianki barokowej mitologii: obdarzone skrzelami Napeje Samuela Twardowskiego, s. 59-98.
3. Horacy i polski horacjanizm. Red.: E.J. Głębicka. Warszawa: Polskie Towarzystwo Filologiczne 1993, 168 s. Acta Societatis Philologae Polonorum; Vol. 1.
Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Warszawie w dniach 26-27 września 1992 przez Polskie Towarzystwo Filologiczne i Wydział I Nauk Społecznych PAN w dwutysięczną rocznicę śmierci Horacego.
4. F.D. Kniaźnin: Carmina. Edidit, apparatu critico annotationibusque instruxit J. Głębicka. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1994, 182 s. Academia Scientiarum Polona. Bibliotheca Latina Medii et Recentoris Aevi, vol. 25.
5. Między Slavia Latina i Slavia Orthodoxa = Between Slavia Latina and Slavia Orthodoxa. Oprac. i red.: E.J. Głębicka. Warszawa: OBTA [Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej] 1995, 99 s. Łacina w Polsce, z. 1/2.
6. Myśli polityczne Andrzeja Frycza Modrzewskiego. (Wybór). Wybór, oprac. redakcyjne i typograficzne: E.J. Głębicka, A. Masłowska-Nowak. Warszawa: Prószyński i S-ka 2004, 159 s.
7. Stanisława Konarskiego SP mowa o potrzebie kształtowania od najmłodszych lat uczciwego człowieka i dobrego obywatela wygłoszona wobec licznie zgromadzonych duchownych i świeckich przedstawicieli Senatu, wysokich urzędników Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz innych znakomitych panów, z okazji wprowadzenia młodzieży do nowego gmachu Collegium Nobilium, w Warszawie, 21 września 1754 roku, gdy obradował Sejm. Z języka łacińskiego przeł. J. Nowak-Dłużewski. Oprac.: E.J. Głębicka. W: Stanisław Konarski – pedagog, polityk, filozof. Pod red. Z. Zientarskiej. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2004 s. 9-51.
8. M. Rej: Sentencje o życiu. Wybór i oprac.: E.J. Głębicka, E. Lasocińska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2005, 87 s.

Zob. też Przekłady poz. , .

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Bibliografia prac dr hab. Ewy Głębickiej. W: Libris satiari nequeo = Oto ksiąg jestem niesyty. Warszawa 2010 [tom poświęcony pamięci E.J. Głębickiej].

Ogólne

Artykuły

J. PARTYKA: Ewa Jolanta Głębicka. Barok 2008 nr 2.
E. LASOCIŃSKA, J. PARTYKA: Ewa Jolanta Głębicka. Pamiętnik Literacki 2009 z. 3.

Łacińska poezja Franciszka Dionizego Kniaźnina

L. MARINELLI. „Ricerche Slavistiche”, Rzym 1994 nr 41.

Szymon Szymonowic – Poeta Latinus

B. MILEWSKA-WAŹBIŃSKA: Nie tylko „Sielanki. O łacińskiej twórczości Szymona Szymonowica. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6.
J. WÓJCICKI: Poeta Latinus?Teksty Drugie2003 nr 1.