BIO

Urodzony 28 stycznia 1886 we Lwowie; syn Szymona Tadeusza Badeckiego, urzędnika sądu, i Teofili z Buczków. Uczęszczał do V i VI Gimnazjum we Lwowie. Po zdaniu matury w 1904 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego (do 1909), specjalizując się w historii literatury polskiej oraz naukach pomocniczych. Pierwszą pracę naukową Pierwsze wydanie <> Jana Kochanowskiego ogłosił w 1907 w „Pamiętniku Literackim”. W 1910 zapoczątkował i redagował serię Białe Kruki, w której metodą homograficzną publikował zabytki piśmiennictwa staropolskiego. W 1910-14 był nauczycielem gimnazjalnym we Lwowie. W 1912 uzyskał doktorat filozofii na podstawie pracy Jan Rybiński, poeta polski z XVI w. Żywot i dzieła. Z przydaniem wiadomości o innych Rybińskich. W 1914 przeszedł do zawodu archiwalno-bibliotekarskiego i do 1939 pracował w Archiwum Akt Dawnych miasta Lwowa i podległych mu instytucjach biblioteczno-muzealnych, dochodząc w 1937 do stanowiska dyrektora tegoż archiwum i Muzeum Historycznego miasta Lwowa. Równocześnie kontynuował pracę naukową w zakresie historii i bibliografii literatury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem literatury mieszczańsko-ludowej XVII w., a także archiwistyki, muzeologii i historii ludwisarstwa. Studia i artykuły ogłaszał m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Przeglądzie Bibliotecznym” (1909), „Silva Rerum” (1928-29). W 1922 został powołany na członka Towarzystwa Naukowego we Lwowie. W 1937 habilitował się na Uniwersytecie Jana Kazimierza z historii literatury polskiej, a w 1938 rozszerzył habilitację na archiwistykę i bibliotekoznawstwo. W tymże roku został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Po wybuchu II wojny światowej przebywał nadal we Lwowie, gdzie w czasie okupacji sowieckiej, a następnie okupacji niemieckiej pracował w Archiwum Akt Dawnych Po wkroczeniu Armii Czerwonej był od sierpnia 1944 do czerwca 1945 pracownikiem Biblioteki Uniwersyteckiej. Po przybyciu do Krakowa w ramach tzw. akcji repatriacyjnej, podjął pracę w Bibliotece Jagiellońskiej, zajmując się porządkowaniem księgozbiorów podworskich. W 1945 został członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Od 1946 prowadził też wykłady z archiwistyki i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ); w 1948 został mianowany profesorem tytularnym UJ. W kwietniu 1949 został powołany na stanowisko dyrektora Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i funkcję tę pełnił do kwietnia 1950. Był członkiem zwyczajnym Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Po powrocie do Krakowa objął kierownictwo Oddziału Starych Druków Biblioteki Jagiellońskiej. Za całokształt działalności bibliograficznej i edytorskiej w zakresie literatury mieszczańskiej XVII w. otrzymał w 1950 Państwową Nagrodę Naukową II stopnia. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1951). Zmarł 10 lutego 1953 w Krakowie; pochowany tamże na Cmentarzu Rakowickim.

Twórczość

Z zakresu badań historycznoliterackich ogłosił:.

1. Literatura mieszczańska w Polsce XVII wieku. Monografia bibliograficzna. Ze słowem wstępnym A. Brücknera i 200 podobiznami w tekście. Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1925, XXXVIII, 543 s. Przedruk fotooffsetowy Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1979.

Nagrody

Praca wyróżniona nagrodą Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w 1925.

2. Nieodszukane pierwodruki literatury mieszczańskiej w Polsce XVII w. Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1926, 43 s.

Zestawienie bibliograficzne uzupełniające poz.; odbitka z „Pamiętnika Literackiego1925/1926 na Międzynarodowy Kongres Bibliotekarzy i Przyjaciół Książki w Pradze w 1926 z dodaniem głosów prasy o tej pozycji.

3. Program pierwszego zbiorowego wydania literatury mieszczańskiej XVII w. Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1926, 16 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Nieznany wiersz Aleksandra hr Fredry. Pamiętnik Literacki 1910 s. 113-122.
Bolesław Orzechowicz. Sylwetka okolicznościowa. Słowo Polskie 1923 i odbitka Lwów 1923, 22 s.
Bibliografia prac Józefa Kallenbacha. W: Józefowi Kallenbachowi ku uczczeniu czterdziestolecia pracy naukowej dawni uczniowie. Lwów 1925 s. 35-52.
Sofrona, Tragedia żebracza i Marancya. Nieodszukane utwory dramatyczne z drugiej połowy XVI wieku. W: Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera. Lwów 1925 s. 13-30.
Zaginione księgi średniowiecznego Lwowa. Studium rekonstrukcyjne. Kwartalnik Historyczny 1927 z. 3/4 s. 519-579.
Zabytki literatury mieszczańskiej w Bibliotece Kórnickiej. Silva Rerum 1928 z. 3 s. 33-45.
Pierwodruki literatury mieszczańskiej w Bibliotece Narodowej w Warszawie ze zbiorów rewindykowanych z Rosji. Pamiętnik Literacki 1938 s. 163-174.
Bartłomieja Zimorowicza „Żywot Kozaków Lisowskich” w odszukanym unikatowym pierwodruku Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie (z 1620 r.) W: Studia nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego. Wrocław 1951 s. 351-364.

Ponadto prace z zakresu archiwistyki, bibliotekarstwa i historii ludwisarstwa.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Literatura polska w XVII w. Wykłady prof. J. Kallenbacha w Uniwer. Lwowskim (półrocze letnie 1907; półrocze zimowe 1908) dla użytku słuchaczów ułożył K. Badecki. Cz. I-II. Lwów 1907, 1908, II, 395 + 675 s.
Wydawnictwo litografowane.
2. Literatura polska za Zygmunta III. Wykłady prof. J. Kallenbacha w Uniwersytecie Lwowskim (półrocze zimowe 1906-1907) dla użytku słuchaczów ułożył K. Badecki. Lwów 1907, VIII, 575 s.
Wydawnictwo litografowane.
3. J. Dzwonowski: Pisma (1608-1625). Wyd. K. Badecki. Kraków: Akademia Umiejętności 1910, 118 s. Biblioteka Pisarzów Polskich, 58.
4. Lament chłopski na pany. Wyd. J. Kallenbach [z udziałem K. Badeckiego]. Lwów 1910, VII, 25 s. Białe Kruki 1.
Tu K. Badeckiego podobizna homograficzna druku, słowniczek wyrazów przestarzałych, wskazówki bibliograficzne.
5. Walna wyprawa do Wołoch ministrów na wojnę (1617). Wyd. K. Badecki. Kraków: Akademia Umiejętności 1910, 49 s. Biblioteka Pisarzów Polskich, 59.
6. P. Zbylitowski: Przygana wymyślnym strojom białogłowskim (1600 r.). Wyd. K. Badecki. Lwów: Księgarnia Zienkowicza i Chęcińskiego 1910, XIX, [22], 55 s. Białe Kruki, 2.
7. Marancya. Komedia lwowska z początku XVII stulecia. Pamiętnik Literacki 1927 s. 425-454; odbitka Lwów 1927.
8. Polska komedia rybałtowska. Pierwsze zbiorowe i krytyczne wydanie. Oprac. [i przedmowa:] K. Badecki. Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1931, XXII, 802 s.
9. Studia lwowskie. Oprac.: K. Badecki. [i in.] Pod red. K. Badeckiego przy współpracy Ł. Charewiczowej i J. Białyni-Chołodeckiego. Lwów: Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa 1932, XVI, 407 s.
Część nakładu z nadrukiem Biblioteki Lwowskiej, t. 31-32.
10. Polska liryka mieszczańska. Pieśni, tańce, padwany. Pierwsze zbiorowe i krytyczne wydanie. Oprac. [i wstęp:] K. Badecki. Lwów: Towarzystwo Naukowe 1936, XXXI, 489 s. Zabytki Piśmiennictwa Polskiego, t. 7.
11. Polska fraszka mieszczańska. Minucje sowiźrzalskie. Pierwsze wydanie zbiorowe. Oprac. [i wstęp:] K. Badecki. Kraków: Polska Akademia Umiejętności 1948, XXXVIII, 434 s. Biblioteka Pisarzów Polskich, 88. Wyd. nast. z dodaniem utworów wyłączonych z pierwszego wydania zbiorowego. Oprac. K. Badecki. Kraków: Polska Akademia Umiejętności 1948, XXXVIII, 434, 20 s. Biblioteka Pisarzów Polskich, 88.
Wydanie następne zostało odbite w 100 egzemplarzach przeznaczonych dla celów naukowych.
12. Polska satyra mieszczańska. Nowiny sowiźrzalskie. Pierwsze wydanie zbiorowe. Oprac. [i wstęp:] K. Badecki. Kraków: Polska Akademia Umiejętności 1950, XLVIII, 483 s. Biblioteka Pisarzów Polskich, 91.

Polska satyra mieszczańska. Nowiny sowiźrzalskie. Utwory wyłączone z pierwszego wydania zbiorowego. [Oprac.:] K. Badecki. Kraków: Polska Akademia Umiejętności 1950, 30 s.

Część nakładu ma nagłówek: Polska Akademia Umiejętności Biblioteka Pisarzów Polskich dodatek do nr 91.

Wyd. łączne Kraków: Polska Akademia Umiejętności 1950, XLVIII, 480, 30 s. Biblioteka Pisarzów Polskich, 91.

Wydanie łączne zostało odbite w 200 egzemplarzy przeznaczonych dla celów naukowych.
13. Z badań nad literaturą mieszczańsko-ludową XVIII wieku. Pamiętnik Literacki 1951 z. 1 s. 196-241; odbitka Wrocław 1951.

Zawartość

1. Adama Władysławiusza mistrza papiernika krakowskiego „Frąc” we fragmentach dotychczas odkrytych. Próba rekonstrukcji tekstu; 2. „Na złą żonę”. Nieznana satyra białogłowska z XVII wieku; 3. Pieśni — tańce — padwany w nowoodkrytych tekstach rękopiśmiennych z XVII w.
14. Z badań nad literaturą mieszczańsko-ludową XVI-XVII wieku. Pamiętnik Literacki 1952 z. 3/4 s. 992-1023; odbitka Wrocław 1952.

Zawartość

1. „Senatulus to jest Sjem niewieści” z r. 1543 we fragmencie Biblioteki Publicznej w Warszawie; 2. Adama Władysławiusza „Frąc” we fragmencie Biblioteki Publicznej w Warszawie.

Przedruki homograficzne starodruków

J. Kochanowski: Pamiątka Wszytkimi cnotami hoynie obdarzonemu, Janowi Baptiście Hrabi na Tęczynie, [...]. B.m.r. Przedruk Lwów 1907.
J. Ribiński: Ku czci Panu Lwowi Sapieże [...]. Wilno 1607. Przedruk Lwów 1907.
Lament chłopski na pany. B.m.r. Przedruk Lwów 1910.
P. Zbylitowski: Przygana wymyślnym stroiom białogłowskim [...]. B.m. [1600]. Przedruk Lwów 1910.
Jodko Lithuanus: Carmen polsko-latinum, cechu piiackiego. Kraków 1600. Przedruk Lwów 1913.
Oda z okoliczności imienin [...] Anny Lanckoroński, woiewodziny bracławskiej na wiązanie ofiarowana dnia 26 lipca R. P. 1777. B.m.r. Przedruk Lwów 1913.
K. Wolthazy: Hipothezis Illiadi Xiąg Homerowich. Lwów 1598. Przedruk Lwów 1913.
J. Bielski: Pieśń nowa o szczęśliwey potrzebie pod Byczynam z arcyxiąż. Maximilianem. Kraków 1588. Przedruk Lwów 1914.
Hayduk Mikłusz odmienia ort u Żyda. B.m. 1622. Przedruk Lwów 1915.
Radopatrzek Gładkotwarski z Lekarzewic [...]: Barwiczka dla ozdoby twarzy panienskiej [...]. Wilno 1605. Przedruk Lwów 1915.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1951.

Słowniki i bibliografie

Autobiografia Karola Badeckiego z bibliografią prac ważniejszych do 1938 r. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1937/1938 wyd. 1939.
• [K. Badecki:] Bibliografia prac Karola Józefa Badeckiego z zakresu bibliografii i historii literatury polskiej 1907-1950. W tegoż: Z badań nad literaturą mieszczańsko-ludową XVIII wieku. Wrocław 1951 [odbitka z „Pamiętnika Literackiego” 1951].
A. Knot: Bibliografia prac Karola Badeckiego z zakresu archiwistyki i bibliotekoznawstwa. Pamiętnik Literacki 1953 z. 3/4.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Słownik pracowników książki polskiej. Łódź 1972 (M. Górkiewicz).
Biogramy uczonych polskich. Cz. 1. Wrocław 1983.
A. Kamiński: Karol Józef Badecki. W: Słownik biograficzny archiwistów polskich. Warszawa 1988.
Słownik badaczy literatury polskiej. [T. 3]. Łódź2000 (J. Starnawski, T. Ulewicz).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (J. Wojnowski; Redakcja).

Ogólne

Artykuły

J. Krzyżanowski. „Ruch Literacki1926 nr 3.
Z. Mocarski. „Zapiski Towarzystwa Naukowego Toruńskiego1926 nr 4.
R. Skulski. „Pamiętnik Literacki1927.
A. Knot: Karol Badecki — archiwista i bibliotekarz. Pamiętnik Literacki 1953 z. 3/4.
A. Lewicka-Kamińska: Karol Badecki jako bibliotekarz. Przegląd Biblioteczny 1953 nr 3.
J. Przyboś: Prof. Karol Badecki. Życie Szkoły Wyższej 1953 nr 3.
T. Ulewicz: Karol Badecki. Pamiętnik Literacki 1953 z. 3/4.

Literatura mieszczańska w Polsce XVII wieku

A. Brückner: Dawna literatura mieszczańska. Przegląd Humanistyczny 1925 z. 3.
A. Brückner. „Reformacja w Polsce1926 nr 13/16.

Polska komedia rybałtowska

J. Krzyżanowski. „Pamiętnik Literacki1931 z. 4.
A. Brückner. „Zeitschrift für slavische Philologie”, Lipsk 1932.
B. Nadolski. „Kurier Literacko-Naukowy1937 nr 17.

Polska liryka mieszczańska

W. Borowy: Zakukała kseksuleńka za dworem. Wiadomości Literackie 1937 nr 14, przedruk w tegoż: Studia i szkice literackie. T. 1. Warszawa 1983.
A. Brückner. „Pamiętnik Literacki1937.
J. Krzyżanowski: Repertuar dawnych piosenkarzy. Przegląd Współczesny 1937 nr 7.
B. Nadolski: Miłosna liryka mieszczańska XVII w. Kurier Literacko-Naukowy 1937 nr 18.
A. Brückner. „Slavia”, Praga 1938 s. 423-435.

Polska fraszka mieszczańska

H. Grappin. „Revue des Études Slaves”, Paryż 1948 nr 1/4.
J. Krzyżanowski: Korpus literatury „mieszczańskiej” wieku XVII. Pamiętnik Literacki 1952 z. 1/2 [dot. też: Polska satyra mieszczańska].