BIO

Urodzona 29 marca 1906 w Koralówce pod Chełmem w rodzinie inteligenckiej; córka Piotra Pawła Aluchny i Tekli z Kulikowskich. Do 1911 mieszkała w Koralówce, potem w Jarynówce na Wołyniu, następnie w Warszawie, Serocku i Pułtusku, gdzie w 1923 otrzymała świadectwo dojrzałości w Gimnazjum im. K. Potockiej. W tymże roku przeniosła się do Wilna i podjęła pracę w szkole podstawowej, równocześnie studiując (z przerwami do 1936) polonistykę na Uniwersytecie Stefana Batorego. W 1925 wyszła za mąż za Alfreda Kolatora. Debiutowała w 1929 wierszami opublikowanymi w tomie zbiorowym Spod arkad wydanym przez Sekcję Twórczości Oryginalnej Koła Naukowego Polonistów Studentów Uniwersytetu Stefana Batorego. W 1935 rozeszła się z mężem i zawarła związek małżeński z Sergiuszem Emelianowem, lekarzem. Podczas II wojny światowej przebywała nadal we włączonym do Litwy (a wraz z nią w 1940 do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich) Wilnie, gdzie została przez władze litewskie pozbawiona prawa nauczania. W 1941 przedostała się do Warszawy. Brała udział w działalności konspiracyjnej jako członek Armii Krajowej. Po upadku powstania warszawskiego została wywieziona na roboty przymusowe pod Berlin. W maju 1945 powróciła do kraju i mieszkała początkowo w Warszawie, a następnie w Olsztynie, gdzie przez rok była nauczycielką w Szkole Ćwiczeń. W 1946 osiadła na stałe w Słupsku. Kontynuowała pracę nauczycielską, a równocześnie powróciła do twórczości literackiej, ogłaszając wiersze w wielu czasopismach m. in. „Głosie Tygodnia” (1958-60), „Głosie Koszalińskim” (1961-70), „Wiatrakach” (1962-66), „Pobrzeżu” (1969-74), „Głosie Pomorza” (1975-79). Brała udział w licznych konkursach literackich, uzyskując nagrody m. in. na wojewódzkich konkursach w Koszalinie w 1958, 1959, 1961, 1963. W 1958-59 należała do grupy literackiej Meduza (Koszalin-Słupsk). W 1962 została członkiem Związku Literatów Polskich. W 1963 przeszła na emeryturę. Za działalność w dziedzinie kultury i oświaty uzyskała nagrodę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie (1968), nagrodę miasta Słupska (1970), nagrodę Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku (1979). Odznaczona m. in. Złotym Krzyżem Zasługi (1969), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1976), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1979), Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zmarła 26 września 1991 w szpitalu w Lęborku; pochowana w Słupsku na cmentarzu przy ulicy Kaszubskiej.

Twórczość

1. Szukanie kształtu. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1962, 97 s.

2. Popiół i proch. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1964, 66 s.

3. Wiem i nie wiem. Wybór wierszy. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1968, 110 s.

Zawartość

Cykle: Kontrowersje; Pamięć niepamięć; Ludzki świat; Jesienne smutki; Żyła szczęścia; Mój dziwny dom.

4. Świta dzień. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1975, 78 s.

5. Wiersze wybrane (1929-1975). Warszawa: Czytelnik 1978, 241 s.

Zawartość

Wiersze niewydane (1929-1946) oraz wiersze z tomów poz. , , , .

6. Tęsknota za jednoznacznością. [Wybór wierszy]. Słupsk: Słupskie Wydawnictwo Literackie „Baltic 1989, 24 s.

7. Wiersze ostatnie. Słupsk: Agora 1995, 25 s.

8. Wiersze publikowane i niepublikowane. Oprac.: M. Kido, A. Obecny. W: Dom grobów słupskich. T. 5. Słupsk 1997 s. 22-127.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1988.

Słowniki i bibliografie

R. Marciniak, W. Wągiel: Informator bibliograficzny Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy (1959-1974). Warszawa 1974.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (B. Winklowa).
A. Świetlicka: Marta Aluchna-Emelianow. Bio-bibliografia. Słupsk: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 1998, 32 s.

Ogólne

Książki

Dom grobów słupskich. T. 5. Słupsk 1997 [tom poświęcony w całości M. Aluchna-Emelianow, zawiera również bibliografię jej twórczości].

Artykuły

Z. Jankowski: Gorzka mądrość dojrzałego wieku. Twórczość 1969 nr 3.
J. Rogoziński: Dłoń czuła jak obłok. Miesięcznik Literacki 1978 nr 11.
S. Misakowski: Marta Aluchna-Emelianow. Zbliżenia 1992 nr 4.
S. Misakowski: Spóźnione pożegnanie poetki. Potop 1992 nr 1.
J. Wild: Marta Aluchna-Emelianow (1906-1991) — poetka ze Słupska. Myśl Protestancka 1997 nr 1.

Szukanie kształtu

A. Słucki: Poszukiwanie kształtu i litania nieustająca. Twórczość 1962 nr 6.

Wiersze wybrane [2004]

J. A. Kobierski: Głód poznania. Poezja 1979 nr 2.
A. Szymańska: Zaczynać się od nowa. Twórczość 1979 nr 11.