BIO

Born on 11 April 1956 in Szczecin; daughter of the chemistry teacher Henryk Borkowski and the history teacher Janina Marta, née Bass. She became a pupil at the Adam Asnyk Grammar School in Szczecin in 1971. In 1975 she was the champion of the fifth Olympiad in Polish Literature and Language. That year she also completed her advanced secondary education and started studying Polish philology at the University of Warsaw (UW). She made her debut in 1978 with a review of Jerzy Afanasjew's novel "Laboratorium". Her text, „…kto czytał ten trąba” (... who’s read it is an ass), published in the weekly "Literatura" (no. 43), took its title from the final line of Gombrowicz's "Ferydurke". She graduated with a master's degree in 1979 and entered the doctoral programme at the Institute of Literary Studies of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN), completing her degree in 1983. The same year, she was appointed senior teaching assistant at IBL. Her research concentrated on the history of Polish literature from the nineteenth century until the present, with a particular focus on certain issues in literary theory, including feminist criticism. She defended her doctoral thesis, Dialog powieściowy i jego konteksty (na podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej) (Dialogue in novels and its contexts – a study of the works of Eliza Orzeszkowa), which was supervised by Prof. Michał Głowiński, in 1985. She was subsequently appointed lecturer at IBL. Her articles, essays, reviews and translations of foreign research appeared in journals including "Pamiętnik Literacki" (from 1981), "Res Publica" (from 1987) and its successor "Res Publica Nowa" (from 1992), "Teksty Drugie" (from 1990) and "Tygodnik Powszechny" (from 1996). In 1990 she became a member of the Central Committee of the Olympiad in Polish Literature and Language, and was appointed to the Presidium in 1992. From 1991 she was a member of the editorial board of the quarterly "Res Publica", while from 1994 she performed the same role at "Pamiętnik Literacki". Likewise in 1994 she became a member of the jury of the competition of the Polish publishers' prize (konkurs Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek), serving as the chair from 1998 to 1999. In 1996 she was awarded a habilitation degree from IBL for her study Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej (Strangers: Studies on Polish women's prose). In 1996/97 she taught on the postgraduate programme in gender studies at UW. She became a member of the Association of Polish Writers (SPP) in 1997. The same year she was made senior lecturer at IBL, while in 1998 she became director of the Department of Late Nineteenth-Century Literature. The same year, she became editor-in-chief of "Pamiętnik Literacki". In 1998/99, she held a seminar at the Centre for Studies on the Classical Tradition in Poland and East-Central Europe (Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo–Wschodniej – OBTA) at UW. In 1998 she became a member of the Adam Mickiewicz Literary Society, joining the Board in 2001 and becoming the Society's president in 2004. In 1999 she joined the Committee on Literary Studies of the Polish Academy of Sciences, serving as deputy chair between 2003 and 2006. Also in 1999, she was appointed to the Scientific Council of IBL. Between 1999 and 2002, she was a member of the Awards Commission and the Commission for Doctoral Degrees (nineteenth century). She chaired the IBL's Scientific Council between 2007 and 2010. In 2000 she became a member of the jury of the J.J. Lipski Prize. From 2001 she was co-editor with Janusz Maciejewski of the IBL PAN publications series "Inedita z II Połowy XIX wieku" (Inedita from the late nineteenth century). In 2002 she became a member of the Polish PEN Club. She was made state-appointed professor in 2003. From 2003 until 2013 she was director of part-time (later extramural) doctoral studies at IBL PAN, where she also taught on the doctoral programme. In 2003 she spent a month as a visiting lecturer at the Slavonic Studies seminar in Basel. Between 2005 and 2008 she was a member of the Scientific Council of the Polonicum, UW's Centre of Polish Language and Culture for Foreigners. In 2006 she became principal investigator on the network grant Rozpad i nowy porządek (Decay and new order), while in 2007 she was the Polish representative on the grant Literatura – historia – polityka. Polsko–rosyjskie kontakty kulturalne i ich konteksty (Literature, History and Politics: Polish-Russian Cultural Contacts and their Contexts). In 2008 she became a member of the Scientific Council of the Institute of Polish Literature at the Faculty of Polish Studies at UW. Between 2009 and 2011 she chaired the jury of the prestigious Nike Literary Prize. Between 2010 and 2012 she was a member of the Scientific Council of The Adam Mickiewicz Museum of Literature, while from 2011 to 2017 she served on the Scientific Council of the National Library of Poland. In 2012, she was appointed to the Scientific Council of "Polski Słownik Biograficzny" (The Polish Dictionary of Biography). She joined Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk (the Society for the Support and Propagation of Science). From 2011 to 2014 she chaired the Council of the National Programme for the Development of the Humanities (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki), continuing to serve as a member until 2016. In 2013 she was made a corresponding member of PAN and member of the Centre for the Anthropology of Literature (Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury) at the Institute of Polish Literature at UW. In 2016 she was appointed to the jury of the Warsaw Literary Prize. In 2018 she was made a member of the Main Council of Science and Higher Education (Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego). She was awarded the Medal of the Commission of National Education in 1992.

Twórczość

1. Dialog powieściowy i jego konteksty. (Na podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej). [Studium]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1988, 171 s. Polska Akademia Nauk Instytutu Badań Literackich Z Dziejów Form Artyst. w Lit. Pol.,t. 72.

Rozprawa doktorska.

2. Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 1996, 265 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

Krytyka feministyczna wobec sztuki i teorii kultury (zamiast wstępu). – I. Sprawa Entuzjastek; II. Żmichowska wobec Hoffmanowej: Strategia pszczoły; III. Zmagania z formą; IV. Samarytanka przy studni; V. Orzeszkowa i strategia mimikry; VI. Orzeszkowa: Autokorekta i problemy granic; VII. Cztery drogi: regres, narcyzm, walka, sztuka; VIII. Dzienniki Zofii Nałkowskiej i dzienniki Marii Dąbrowskiej (aneks). – Zakończenie.

Przekłady

angielski

Alienated women. A study on polish women’s fiction 1845-1918. [Przeł.] U. Philips. Budapest, New York 2001.

rosyjski

Čužezemki. [Przeł.:] I. Adel’gejm, N. Romanovskij. Moskva 2007.

3. Pozytywiści i inni. [Studia]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1996, 214 s. Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk. Mała Historia Literatury Polskiej. Wyd. 2 tamże 1999, wyd. 3 Warszawa: PWN 2012.

Zawartość

Panorama. – I. Przed bitwą i po bitwie; II. Rynek idei: konserwatyści; III. Pozytywiści – celne trafienie; IV. Balsam i trucizna. Jak się bada pozytywizm; V. Osnowa i wątek. Wielka trójca powieściopisarzy [dot. A. Świętochowskiego, E. Orzeszkowej, B. Prusa); VI. Głosy i glosy. Pozytywiści na rozdrożu; VII. Spory o sztukę. Jeszcze o naturalistach; VIII. Wielkie czytadła. Najpopularniejsi pisarze [m.in. dot. H. Sienkiewicza]; IX. „Lecz gdzież jest pieśń…” O poezji i poetach. – Zakończenie. Wspólnota i dziedzictwo.

4. Maria Dąbrowska i Stanisław Stempowski. [Szkic biograficzny]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1999, 162 s. Pary..

5. Gustaw Herling–Grudziński. [Szkic biograficzny]. Przeł. A. Rosenau. Kraków: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 27 s.

Zawartość

Zawiera także fragment twórczości G. Herlinga-Grudzińskiego i wywiad z nim przeprowadzony przez E. Sawicką.

6. Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik. [Współautorki:] M. Czermińska, U. Philips. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2000, 216 s.

7. Nierozważna i nieromantyczna. O Halinie Poświatowskiej. [Studium]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001, 199 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Biografia kresowych inteligentów. W: Z domu niewoli. Wrocław 1988 s. 67-80.
Córki Miltona. (O podmiocie krytyki feministycznej). Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 50-64, toż w wersji rozszerzonej z podtytułem (O krytyce feministycznej ostatnich piętnastu lat). W: Po strukturalizmie. Wrocław 1992 s. 71-92.
Szymborska eks–centryczna. Teksty Drugie 1991 nr 4 s. 45-58, przekł. angielski: Szymborska ex-centric. Przeł.: K. Krasuska, J. Burszta. W: Wisława Szymborska’s poetry. Oprac. A. Nasiłowska. Frankfurt am Main 2015.
Eliza Orzeszkowa. W: Warszawa pozytywistów. Warszawa 1992 s. 103-114.
Manifesty realistów i kryzys epickości. W: Lalka” i inne. Warszawa 1992 s. 165-176.
O centrum powieściowego świata w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy. Warszawa 1992 s. 283-294, przedruk w: Pozytywizm. Opracowania. Warszawa 1997.
Ruchliwa fala. (Maria Konopnicka i kwestia kobieca). W: Maria Konopnicka. „Na skrzydłach pieśni…” Głosy o życiu i pisarstwie w 150-lecie urodzin. Warszawa 1992 s. 7-14.
Wstań siostro! wstań!” – polska proza kobieca (1840-1918). „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1991/1992 Wyd. Warszawa 1993 s. 51-61.
O Tadeuszu Różewiczu – dzisiaj. W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Warszawa 1994 s. 45-62.
Obrzeża pozytywizmu: Żmichowska. W: Książka pokolenia. W kręgu lektur polskich doby postyczniowej. Białystok 1994 s. 24-33.
Edward Stachura – nie wszystko jest poezją. W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Następne pokolenie. Warszawa 1995 s. 115-129.
Jakie zagadki kryje w sobie jeszcze literatura polskiego pozytywizmu? W: Wiedza o literaturze i edukacja. Warszawa 1995 s. 314-326.
Metafora drożdży. Co to jest literatura /poezja kobieca. Teksty Drugie 1995 nr 3/4 s. 31-46.
Gustaw Herling–Grudziński. Korzenie twórczości. W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Kontynuacje. Warszawa 1996 s. 115-130.
Wątek ruskinowski w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej. W: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku. Wrocław 1996 s. 41-60, przedruk w: Pozytywizm. Opracowania. Warszawa 1997.
Dzienniki Anny [Iwaszkiewicz]. W: Stawisko. Almanach Iwaszkiewiczowski. T. 3. Podkowa Leśna 1997 s. 45-59.
Polski feminizm – matki i córki. W: Z perspektywy końca wieku. Poznań 1997 s. 159-177.
Historia wypadków miłosnych. W: Pogranicze wrażliwości w literaturze dawnej oraz współczesnej. Cz. I. Miłość. Szczecin 1998 s. 19-29.
O co można mieć pretensje do Dąbrowskiej. W: Pośród spraw publicznych i teatralnych. Warszawa 1998 s. 187-202.
Prusa filozofia życia. W: Jubileuszowe „Żniwo” u Prusa. Częstochowa 1998 s. 65-72.
Zeskrobać starą zaprawę z pomnika polskiej literatury. (O „młodej” prozie kobiecej). W: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej. Warszawa 1998 s. 387-402.
Kobieta i mężczyzna w dyskursie feministycznym. W: Kobieta w literaturze. Bydgoszcz 1999 s.29-37.
Stanisław Czekanowski. Uwagi o autorze i tekście. „Prace Polonistyczne” Seria 54: 1999 s. 133-148.
Casus” Nałkowskiej. W: Tematy i pryzmaty. Wrocław 2000 s. 19-31.
Nienapisana umowa. Polski feminizm i jego ograniczenia. W: Polskie oblicza feminizmu. Warszawa 2000 s. 21-39.
Opowieści galicyjskie” Andrzeja Stasiuka. W: Rytmy prozy, czyli jak czytać polską prozę współczesną. Warszawa 2000 s. 114-125.
Płeć jako skaza. Przybyszewski i Nałkowska. W: Nowa świadomość płci w modernizmie. Kraków 2000 s. 77-88.
To samo, ale inaczej. Warianty biograficzne w prozie Juliana Stryjkowskiego. W: Literatura polska wobec Zagłady. Warszawa 2000 s. 193-208.
Turbulent times. Polish women’s literature 1845-1919. Przeł. J. Przedlacka. International Studies 2000 nr 1 s. 85-98.
Wiek XIX. Lekarki i pacjentki, amatorki i profesjonalistki. W: Pod patronatem Hygei. Warszawa 2000 s. 100-114.
Arystokratyczny liberalizm Aleksandra Świętochowskiego. Teksty Drugie 2001 nr 2 s. 101-113, toż w: Pozytywizm. Język epoki. Warszawa 2001.
Cham” Orzeszkowej. W: Lektury polonistyczne. T. 3. Od realizmu do preekspresjonizmu. Kraków 2001 s. 49-66.
Ołowiane niebo. „O Pasjach błędomierskich” Jarosława Iwaszkiewicza. W: Maski współczesności. Warszawa 2001 s. 176-185.
Powroty Iwaszkiewicza. W: Ciało, płeć, literatura. Warszawa 2001 s. 297-308, przekł. ukraiński: Povernenia Jaroslava Ivaškeviča. [Przeł.] I. Gorovoj. W: Jaroslav Ivaškevič i Ukraina. Kiïv 2001.
Codzienność i wzniosłość w poezji Tadeusza Różewicza. W: Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Izabelin 2002 s. 179-193.
Późna poezja Konopnickiej. Dopełnienie motywów. W: Miejsca Konopnickiej. Kraków 2002 s. 179-193.
Ta niewiarygodna Modrzejewska. Dialog 2002 nr 3 s. 137-145.
The artist’s freedom and democracy. [Współautorka:] M. Nowakowska-Stycos. W: Transition to democracy in Eastern Europe and Russia. London 2002 s. 309-323.
The homelessness of the other. The homoerotic experience in the prose of Julian Stryjkowski. W: Framing the Polish home. Athens, Ohio 2002 s. 54-67.
Wschodniość, rosyjskość, orientalność, Porządkowanie pojęć. W: Pogranicza literatury. Warszawa 2002 s. 272-281.
Eliza Orzeszkowa. W: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. 6. Warszawa 2003 s. 309-338.
Jan Kott, trickster. W: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Krytycy. Warszawa 2003 s. 129-153.
Orzeszkowa – szkic do biografii duchowej. W: Prus i inni. Lublin 2003 s. 349-363.
Amelia Hertzówna – dwa skrzydła twórczości. W: Wokół twórczości drugiego pokolenia pozytywistów polskich. Opole 2004 s. 175-186.
Badania nad literaturą okresu pozytywizmu. Ostatnie ćwierćwiecze. Rekonesans z komentarzem. W: Z warsztatów badawczych historyków literatury polskiej. Wrocław 2004 s. 101-113.
Opowiedzieć umieranie. Teksty Drugie 2004 nr 5 s. 35-47, toż w: Narracja i tożsamość. Cz. II. Warszawa 2004 s. 139-151.
Polish literature in 1864-1914 – an end and beginning. [Przeł.] D. Sax. W: Ten centuries of Polish literature. Warszawa 2004 s. 172-201.
Publicystyka Orzeszkowej jako szkoła myślenia obywatelskiego. W: Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Lublin 2004 s. 355-377, przedruk jako część wstępu do: Eliza Orzeszkowa: Publicystyka społeczna. T. 1. Kraków 2005 [zob. Prace redakcyjne poz. ].
Żydzi Orzeszkowej. W: Kwestia żydowska w XIX wieku. Warszawa 2004 s. 139-150, przedruk jako część wstępu do: Eliza Orzeszkowa: Publicystyka społeczna. T. 1. Kraków 2005 [zob. Prace redakcyjne poz. ].
Kwestia żydowska w XIX wieku. Słownik wybranych pojęć. W: Pozytywizm i negatywizm. Łódź 2005 s. 223-246.
Projektantki intymności. Żmichowska i inne. W: Paradygmat pamięci w kulturze. Siedlce 2005 s. 359-370, przedruk w: Kobieta i rewolucja obyczajowa. Warszawa 2006.
Rodzina mityczna – archetypy rodzinne w literaturze polskiej XIX wieku (z rzutem oka na wiek następny). W: Rodzina – prywatność – intymność. Warszawa 2005 s. 123-140.
The feminism of Eliza Orzeszkowa. [Przeł.] U. Philips. W: Gender and sexuality in ethical context. Bergen 2005 s. 77-97, przedruk w języku polskim jako część wstępu do: Eliza Orzeszkowa: Publicystyka społeczna. T. 1. Kraków 2005 [zob. Prace redakcyjne poz. ].
Zaczarowana królewna. U źródeł publicystyki polskiej Marii Dąbrowskiej. Teksty Drugie 2005 nr 6 s. 7-16.
Zwrot” w badaniach genderowych. Teoria rozproszenia. W: Polonistyka w przebudowie. Kraków 2005 s. 198-210.
Korespondencja Elizy Orzeszkowej z Malwiną Blumberg. W: Poetyka, polityka, retoryka. Warszawa 2006 s. 131-142.
O etyzacji dyskursu publicznego. „List do kobiet niemieckich” Elizy Orzeszkowej. W: Etyka i literatura. Warszawa 2006 s. 30-38.
Teatrzyk Krasickiego. Listy księcia biskupa do hrabiego Lehnodorffa. W: Literatura. Historia. Dziedzictwo. Warszawa 2006 s. 232-242.
Wilno, Wyspiański, Orzeszkowa. O historii pewnej notki prasowej. W: Literatura i życie artystyczne XIX i XX wieku. Kielce 2006 s. 35-45.– Antropologia ciała w zapiskach dziennikowych i publicystyce Zofii Nałkowskiej. W: Ucieleśnienia. Ciało w zwierciadle współczesnej humanistyki. Warszawa 2007 [właśc. 2008] s. 83-101.
Antropologia ciała w zapiskach dziennikowych i publicystyce Zofii Nałkowskiej. W: Ucieleśnienia. Ciało w zwierciadle współczesnej humanistyki. Warszawa 2007 [właśc. 2008] s. 83-101.
Narracja po narracji. „Matka odchodzi” Różewicza. W: NarRacje po końcu (wielkich) narRacji. Warszawa 2007 s. 192-202.
Polskie doświadczenia kolonialne. Teksty Drugie 2007 nr 4 s. 15-24.
Życie codzienne jako kategoria literacka i badawcza (rekonesans). W: Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Opole 2007 s. 27-38, toż w wersji rozszerzonej w: Jak badać obyczaje? Warszawa 2007 s. 27-43.
Język debaty publicznej po roku 1989. Debata o języku. W: Inteligencja w Polsce. Warszawa 2008 s. 361-386.
Kto ma klucze do labiryntu polskiej kultury? W: Topos narodowy w muzyce polskiej okresu postromantyzmu i Młodej Polski. Warszawa 2008 s. 21-30.
Literatura PRL-u. O potrzebie nowej perspektywy lektury. (Na marginesie artykułu Jana Walca o Marii Dąbrowskiej). W: Nieciekawa epoka. Literatura i PRL. Warszawa 2008 s. 307-316.
Modlitwa pustyni. Afrykański szlak Kazimierza Nowaka. W: Podróż i literatura 1864-1914. Warszawa 2008 s. 385-392.
Priverženec srednich registrov žizni. Ob otnoszenii B. Prusa k russkomu iskusstvu. [Przeł.] I. Adel’gejm. W: Tvorčestvo Boleslava Prusa i ego svâzi s russkoj kulturoj. Moskva 2008 s. 27 – 37.
Skrzypek z Abony. Uwagi o fotografii i literaturze (najnowszej). W: Co dalej, literaturo. Warszawa 2008 s. 218-235.
Ściany świata. Afrykańskie podróże Szolc-Rogozińskiego i Heleny Rogozińskiej, Hajoty. W: Bez antypodów? Łódź 2008 s. 189-206.
Znikający punkt. O czytaniu tekstów dziewiętnastowiecznych. Przegląd Filozoficzno-Literacki 2008 nr 4 s. 119-130.
Ideał „dobrego życia. Rekonesans pozytywistyczno-modernistyczny. W: Humanizm polski. Warszawa 2009 s. 223-239.
Sir Edmund i Lord Jim. O wspomnieniu rodzinnym Narcyzy Żmichowskiej. W: Album gdańskie. Gdańsk 2009 s. 384-397.
Conversation as female experience. The case of Narcyza Żmichowska. W: Mapping experience Polish and Russian women’s writing. Newcastle 2010 s. 32-49.
Ganić chwaląc, chwalić ganiąc. Narcyzy Żmichowskiej krytyka literatury. W: Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Warszawa 2010 s. 110-119.
Modele kultury obywatelskiej w publicystyce II połowy XIX wieku a idea humanitas. (Prus, Orzeszkowa, Świętochowski). W: Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego. Warszawa 2010.
Orzeszkowej „Pytania” i odpowiedzi. W: Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej. Lublin 2010 s. 139-156.
Perspektywa postkolonialna na gruncie polskim. Pytania sceptyka. Teksty Drugie 2010 nr 5 s. 40-52.
Filologia polska w drugiej połowie XIX wieku. Ewolucja pojęcia i jego definicji. W: Humanizm i filologia. Warszawa 2011 s. 439-458.
Matki (nie) odchodzą. W: Rodzinna Europa. Pięć minut później. Kraków 2011 s. 109-126.
Powinowactwa z wyboru. Iwaszkiewicz i Orzeszkowa. Przegląd Humanistyczny 2011 s. 53-67.
Warszawiacy” – lewica i duch (o)powieści. O eseistyce Andrzeja Mencwela. Twórczość 2011 nr 1 s. 41- 54, przedruk w: Przerabianie wieku XIX. Warszawa 2011.
Na progu Nowego. „Kropka nad ypsylonem” Edwarda Stachury. W: Interpretować dalej. Kraków 2012 [własciwie 2011] s. 329-340.
Orzeszkowa i sprawa Antygony. W: Sekrety Orzeszkowej. Warszawa 2012 s 19-32.
Orzeszkowa jako krytyk literacki. Uwagi przedwstępne do hasła słownikowego. W: Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. T. 2 Toruń 2012 s. 193-208.
Podmiot epistolarny w listach Narcyssy do Wandy. (O korespondencji Narcyzy Żmichowskiej i Wandy Grabowskiej). W: Przygody romantycznego „ja . Poznań 2012 s. 189-236.
Rosja Orzeszkowej. W: Obraz Rosji w literaturze polskiej. Poznań 2012 s. 297-316.
Towiański-Brzozowski-Miłosz. Wspólna nić? W: Konstelacje Stanisława Brzozowskiego. Warszawa 2012 s. 58-70.
Na przełomie. Miłosz i inni. W: Warszawa Miłosza. Warszawa 2013 s 241-257.
Wokół (kilku) nowszych koncepcji realizmu powieściowego. Komentarze i uwagi. W: Realiści, realizm, realność. Warszawa 2013 s. 209-222.
[Wstęp w:] B. Prus: Short stories. [Przeł.:] B. Johnston. Warszawa 2013 s. 5-19.
Jak wygląda świat z perspektywy narodowego programu rozwoju humanistyki? W: Rozmyślania nad humanistyką. Warszawa 2014 s.75-84.
Lalka” [B. Prusa] – kobiety, mężczyźni, miłość. Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 2014 s. 167-177.
Miasteczka Kraszewskiego. W: Wołyń- Żytomierszczyzna. Żytomierz 2014 s. 31-45, przekład ukraiński: W. Bielawska. Tamże.
Język Matki i imię Ojca. O twórczości Anny Frajlich. W: Od New Orleans do Mississauga. Warszawa 2015 s. 223-237.
Kryzys humanistyki, kryzys NPRH czy kryzys zaufania?Nauka2015 [nr] 1 s. 83-91.
O residuach struktur mitycznych w „Niecierpliwych” Nałkowskiej. Teksty Drugie 2015 nr 6 s. 31-46.
Choucas. Zofia Nałkowskas Schweizroman W: Dieser Mont Blanc verdeckt doch die ganze Aussicht. Zürich 2016 s. 255-272.
Pamiętnik Literacki” 1946-1989; Trzy etapy. IBL-owskie badania nad epoką pozytywizmu (1949-1989). W: IBL w PRL. Studia i wspomnienia. 1. Warszawa 2016 s. 435-472; 299-330.
Konstelacja Szkoły Głównej. Józef Mianowski. W: Szkoła Główna. Kręgi wpływów. Warszawa 2017 s. 247-264.
Pepel 1984. O povestâh „Stankevič” i „Vozvraščenie” Evstahiâ Rylskogo. [Przeł.] I. Adel’gejm. W: Preemstvennost' kak faktor literaturnogo processa. Moskva 2017 s. 58-69.
Powieść, biografia i ethos historii w pismach Narcyzy Żmichowskiej. Litteraria Copernicana 2017 nr 2 s. 31-54.
Rozalia Saulsonowa. Pieśni i ślady. W: Poetyka losu i historii. Warszawa 2017 s. 312-328.
Wstęp. W: Wspólnota wyobrażona. Warszawa 2017 s. 9-21.
Czesław Jankowski-Michał Römer. Paralela. W: Czesław Jankowski (1857-1929). Między tutejszością a europejskością. Vilnius 2018 s. 13-32.
Marii Dąbrowskiej kompozycja istnienia i abdykacja z życia. W: Rozczytywanie Dąbrowskiej. Kraków 2018 s. 310-327.
Modrzejewska i Sienkiewicz. Doświadczenie amerykańskie. W: Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej. Warszawa 2018 s. 209-219.
O historii polskiej literatury w kontekście nie tylko polskim. Kilka pytań co nienowe. W: Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki. Katowice 2018 s. 281-287.
Polish modernist literature. Emancipative strategies in prose. W: Being Poland. Toronto-London-Buffalo 2018 s. 165-185.
Vstupna stattâ. [Przeł.] O. Haleta. W: Modernìstki. Antologìâ polʹsʹkoï žìnočoï prozi mìžvoênnogo perìodu. Lv’iv 2018 s. 5-22.
Wokół historyczności i baśniowości „Trylogii. W: Sienkiewicz. Nowa odsłona. Kielce 2018 s. 35-50.
Czytanie mapy. Litwa na przełomie lat 50. i 60. XIX stulecia. W: Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością – dyslokacje. Warszawa 2019 s. 15-31.
Pamiętniki” Stanisława Stempowskiego. Lata pierwszej wojny (z rzutem oka na całość). W: Rok 1918 w polskiej pamięci kulturowej. Warszawa 2019 s. 30-45.
Człowiek jako znak nieprzezroczysty. Konteksty biograficzne. W: Człowiek jako znak. Tom jubileuszowy dla uczczenia 70-lecia prof. dr. hab. Zbigniewa Klocha. Warszawa 2021 s. 277-292.
Die nationalen Mythen Polens. W: Polnische Literatur ohne Grenzen. Warszawa, Leipzig 2021 s. 68-91.
Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” jako powieść przejścia. „Pamiętnik Literacki2021 z. 2 s. 43-54.
Narcyza Żmichowska. Building the foundations and the role of women. W: Wheels of change. Feminist transgressions in Polish culture and society. Warszawa 2021 s. 65-75.
O wierszu „W schronie czekając na bombę” (z tomu „Budowałam barykadę”). W: A. Świrszczyńska: Roztopiona we wszystkim. Nienasycenie. Wiersze. Kraków 2021 s. 73-77.
Ptak z Appenzell. Pestalozziego traktat o nauczaniu i wychowaniu dzieci ludu. W: Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej. Szkice. Komentarze. Interpretacje. T. III. Wrocław 2023 s. 311-329.
Sprawczość. W: Polonistyka „tu i teraz”. Krajobraz po zmianie. Materiały Zjazdu Polonistów 2022. Warszawa 2023 s. 237-245.
Szlifowanie narzędzi. O realizmie w powieści dziwiętnastowiecznej. W: Narracja – dyskurs – historia. Warszawa 2023 s. 125-138.
Wolność a niepodległość. Próba rozróżnienia. „Tematy i Konteksty2023 nr 13 s. 247-259.

Prace redakcyjne

1. Eliza Orzeszkowa: Cham. [Powieść]. Wstęp i oprac.: G. Borkowska. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 1998, 218 s. Biblioteka Polska.
2. Krytyka feministyczna. Siostra teorii literatury. Praca zbiorowa. Pod red. G. Borkowskiej i L. Sikorskiej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 2000, 360 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
3. Pogranicza literatury. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Maciejewskiemu na Jego siedemdziesięciolecie. Pod red. G. Borkowskiej i J. Wójcickiego. Warszawa: Instytut Badań Literackich 2001, 382 s.
4. Pozytywizm – język epoki. Praca zbiorowa pod red. G. Borkowskiej i J. Maciejewskiego. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 2001, 356 s. Instytut Badań Literackich PAN; Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”.
5. E. Orzeszkowa: Publicystyka społeczna. T. 1. Wybór i wstęp: G. Borkowska. Oprac. edytorskie: I. Wiśniewska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2005, 775 s. Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN. Zob. poz. .
6. Regionalne, narodowe, uniwersalne. Literatura i media w perspektywie komparatystycznej. [Szkice]. Red.: G. Borkowska, B. Darska, A. Staniszewski. Olsztyn: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego-M 2005, 270 s.
7. Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku . Od Adalberta Stiftera do współczesności. [Szkice]. Pod red. i ze wstępem G. Borkowskiej i A. Mazura. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskie 2007, 509 s. Uniwersytet Opolski; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
8. Między Wschodem a Zachodem. Europa Mickiewicza i innych. O relacjach literatury polskiej z kulturami ościennymi. [Szkice]. Pod red. i ze wstępem G. Borkowskiej i M. Rudaś-Grodzkiej. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 2007, 153 s.
9. Beatrycze i inne. Mity kobiet w literaturze i kulturze. [Szkice]. Pod red. G. Borkowskiej i L. Wiśniewskiej. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2010, 232 s. Portrety kobiet.
10. Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół Słownika polskiej krytyki literackiej. T. 1. Pod red. G. Borkowskiej i M. Rudkowskiej. Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 2010, 307 s.
11. Sekrety Orzeszkowej. [Szkice]. Pod red.: G. Borkowskiej, M. Rutkowskiej, I. Wiśniewskiej. Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna; Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN 2012, 382 s.
12. N. Żmichowska: Poganka. [Powieść]. Wstęp i oprac.: G. Borkowska. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 2013 CII, 220 s. Biblioteka Narodowa,I, 121.
13. Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia, terminy, zjawiska, przekroje. Pod red. G. Borkowskiej, T. Kostkiewiczowej, Józefa Bachórza, M. Strzyżewskiego, M. Rudkowskiej. T. 1-3. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN; Toruń: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016. Vademecum Humanisty.
Tu m.in. także hasła opracowane przez G. Borkowską.

T. 1. A-M, 953 s. T. 2. N-Z, 823 s. T. 3. Indeksy, 232 s.

14. Modernistki. Antologia ukraińskiej prozy kobiecej okresu międzywojennego. Wstęp: A. Hnatiuk. Red.: G. Borkowska, I. Boruszkowska, K. Kotyńska. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2017, 485 s.
15. Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Środkowej wobec problemów literackich, społecznych i politycznych lat 1914-1945. [Szkice]. Red.: G. Borkowska, I. Boruszkowska, K. Nadana-Sokołowska. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2017, 524 s.
16. Sienkiewicz. Nowa odsłona. Pod red. G. Borkowskiej, R. Kotowskiego, A. Kurskiej. Kielce: Muzeum Narodowe 2018, 302 s.
17. Another Canon. The Polish Nineteenth-Century Novel in World Context. Red.: G. Borkowska, L. Wiśniewska. Wien, Zurich 2020, 304 s.
18. E. Orzeszkowa: Publicystyka społeczna. Wybór i opracowanie: G. Borkowska, I. Wiśniewska. Wprowadzenie: G. Borkowska. T. 1-3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2020. Zob. poz. .

T. 1: Myślenie obywatelskie, Żydzi, kwestia kobieca, 1004 s. T. 2: Rozprawy, studia, artykuły, 847 s. T. 3: Cykle felietonów, listy otwarte, recenzje, omówienia, sprawozdania, korespondencje, varia, 1069 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN. 2009, 2011, 2024.

Autor o sobie

Sylwetki Polonistów” – ankieta Pani Profesor Grażyny Borkowskiej. „Biuletyn Polonistyczny” [on-line] 17 XI 2018. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 28 marca 2024].

Wywiady

Feminizm w białych rękawiczkach. Rozm. A. Świetlik-Oszubska. „Przegląd Artystyczno-Literacki1996 nr 1 /2.
Ucieleśnić Polaków. Rozm. A. Franaszek. Kontrapunkt 1996 nr 4.
Niebezpieczne związki. Rozm. Barbara N. Łopieńska. Twój Styl 1998 nr 3.
To nie archaiczny mit. Rozmowa z dr hab. Grażyną Borkowską o książce Germaine Greer i feminizmie. Rozm. M. Janusz. Rzeczpospolita 2001 nr 283.

Cudzoziemki

I. IWASIÓW: Na swoich lądach. Nowe Książki 1996 nr 11.
A. MAKSYMIUK: Kobieta wczoraj, dziś i …Wiadomości Kulturalne1996 nr 48.
G. PYSZCZEK: Sierotka Marysia była feministką. Życie 1996 nr 10.
A. CZACHOWSKA: Feminizm przypadkiem, feminizm na siłę. Twórczość 1997 nr 12.
A. GÓRNICKA-BORATYŃSKA: Gdy nauka ma płeć. Kresy 1997 nr 1.
Z. JAROSIŃSKI: Nieśmiałe, zeszłowieczne feministki. Res Publica Nowa 1997 nr 1/2.
E. KRASKOWSKA: Inne. Arkusz 1997 nr 4.
A. MARTUSZEWSKA: Jak bada prasę kobiecą „córka Miltona”? (O „Cudzoziemkach” Grażyny Borkowskiej) „Ruch Literacki1997 z. 4.
E. SIDORUK: Prekursorki literatury kobiecej. Test 1997 nr 3.
T. WALAS: Między nami kobietami. Tygodnik Powszechny 1997 nr 18.
A. ZEMBRZUSKA: Polskie tradycje feminizmu. Odra 1997 nr 7/8 [m.in. dot. G. Borkowskiej].
K. KŁOSIŃSKA. „Pamiętnik Literacki1998 z. 1.
I. KALUTA: Dociekliwość panny Marple. Teksty Drugie 1999 nr 3.

Pozytywiści i inni

K. MACIĄG: Czy Świętochowski wielkim pisarzem był?Arcana1996 nr 6.
J. PASZEK: Inny pozytywizm. Śląsk 1996 nr 11.
I. IWASIÓW: Komu podręcznik? (Dyskretny urok badań własnych) „Teksty Drugie1997 nr 1 /2.
D. PAWELEC: Czyj pozytywizm?Nowe Książki1997 nr 1.

Maria Dąbrowska i Stanisław Stempowski

H. ZAWORSKA: Siła kobiecości. Gazeta Wyborcza 1999 nr 9.
R. JOCHYMEK: Między życiem a literaturą. Opcje 2000 nr 1.
E. NOWACKA: Pani Marylki życie uczuciowe. Nowe Książki 2000 nr 1.
J. ZIELIŃSKI: Odcienie miłości. Rzeczpospolita 2000 dod.Plus Minusnr 2.
J. KLAMAN. „Pamiętnik Literacki2001 z. 2.

Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności

A. BAGŁAJEWSKI: Słownik pisarek polskich. Nowe Książki 2001 nr 4.
K. BUDROWSKA: Historia literatury polskiej według kobiet. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2.
B. CAŁKA: Kulturowy gorset. Zadra 2001 nr 1.
M. GUMKOWSKI: Od strony kobiet = From the women’s point of view. „Polish Culture2001 nr 1 [tekst w języku polskim i angielskim].
A. HAAS: Wielką poetką była…Odra2001 nr 11.
I. IWASIÓW: Między framugą patriarchatu a drzwiami feminizmu. Pogranicza 2001 nr 2.
D. JARZĄBEK: Inna strona księżyca, czyli Portret kobiety z piórem w dłoni. Topos 2001 nr 6.
A. KOSIŃSKA: Strategie wykluczania. Dekada Literacka 2001 nr 1/ 2.
E. KRASKOWSKA. „Res Publica Nowa2001 nr 6.
K. KUBISIOWSKA: Kobiety ocenzurowane. Polityka 2001 nr 23.
A. LEGEŻYŃSKA: Inna historia polskiej literatury i inna historia miłości. Polonistyka 2001 nr 7.
R. LIS: Koszmar z ulicy syntez. „Gazeta Wyborcza2001 dod. „Magazyn z Książkami” nr 2.
A. POWALSKA: Pisarki. Arkusz 2001 nr 9.
E. SAWICKA: Wypoczęte niewolnice. Rzeczpospolita 2001 dod.Rzecz o Książkachnr 4, nawiązanie: G. BORKOWSKA, M. CZERMIŃSKA: Tamże.
M. SZCZOT: Noty o książkach. „Poznańskie Studia Polonistyczne2001 t. 8.
A. WĘGRZYNIAKOWA: Z przewodnikiem w stronę kobiet. FA–art 2001 nr 1.
A. WÓJTOWICZ: Kobiety w oczach kobiet. Polonistyka 2001 nr 5.
M. BARTKOWICZ: Kobiety mają głos. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork 2002 nr z 12 IV dod. „Przegląd Polski” .
A. WAŚKIEWICZ: Mapa miejscami zaklejona. Metafora 2002/2003 nr 51/55.

Nierozważna i nieromantyczna

E. NAWÓJ: Fałszywy rachunek uczuć. Nowe Książki 2001 nr 12.
Ł. BADULA. „Ruch Literacki2002 z. 4/5.
M. CUBER: Szturm na przesądy. Śląsk 2002 nr 3.
A. GALANT: Grażyna Borkowska romantyczka. Arkusz 2002 nr 10.
I. IWASIÓW: Miejsce dla kaskaderki życia. Teksty Drugie 2002 nr 6.
A. POPRAWA: Lustra Haliny Poświatowskiej. Tygodnik Powszechny 2002 nr 7.
J. ZIELIŃSKI: Monografia ciała. Rzeczpospolita 2002 nr 10.
J. GIZELLA: Halina Poświatowska to jest podobno człowiek… W tegoż: Pisarze i kopiści. Kraków 2003.