BIO

Born on 24 May 1957 in Pleśna, near Tarnów; daughter of Franciszek and Salomea, née Gąciarz. She completed her secondary education at the Stanisław Anioł Grammar School No. IV in Tarnów in 1978. She studied Polish philology at the Jagiellonian University (UJ) in Krakow from 1977 until 1979 and then at the Catholic University of Lublin (KUL) from 1979 until 1984. She made her debut as a poet in 1981 with a series of poems in "Arachne" (no. 2), the magazine of Polish philology students at KUL. She made her debut as a literary scholar in 1986 with an article about Arnold Słucki titled Biografia anioła (Biography of an Angel) published in the periodical "Więź" (nos 11/12). She was a doctoral researcher at KUL from 1987 to 1995, when she was a awarded a PhD for her thesis Czas siły zupełnej – o kategorii wysiłku w poezji C.K. Norwida (The Time of Absolute Force: On the category of effort in the poetry of C.K. Norwid). She was supervised by Prof. Marian Maciejewski. Her research focuses on Polish Romantic literature (especially the work of Adam Mickiewicz and Cyprian Norwid), nineteenth- and twentieth-century poetry, literary axiology and aesthetics (especially that of Roman Ingarden), literary theory, and the intersections of literature, philosophy and theology. In 1995, she was appointed to the Main Committee of the Polish Olympiad of Language and Literature, serving as its scientific secretary until 2002 before joining the Praesidium of the Main Committee in 2004. In the late 1990s, she joined the Adam Mickiewicz Literary Society. Between 1999 and 2021, she worked at the Institute of Literary Studies (from 2005 the Institute of Polish Philology, IFP) at the Cardinal Stefan Wyszyński University (UKSW). In the early days of Polish philology at UKSW, she was involved in setting up the programme before serving as director of the IFP between 2016 and 2019. She also worked at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN) from 1999, collaborating with the Department of Late-Nineteenth Century Literature before joining the Department of Twentieth-Century Literature (which in 2012 became the Department of Contemporary Literature and Social Communication). In 2003, she was awarded a habilitation degree from KUL for her study Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku (Transformations of elegiac forms and foundations in nineteenth-century Polish lyric poetry). In 2005, she founded the publication series Problemy Romantyzmu (Problems in Romanticism) at UKSW, serving as chair of its Editorial Committee. The series was transferred to IBL PAN in 2022 under the new title stare/nowe problemy romantyzmu (old/new problems in Romanticism). Between 2004 and 2017, she organized a series of academic conferences accompanying the publication series, Colloquia romantyczne (Colloquia in Romanticism). She was awarded the UKSW Rector's Prize in 2005 in recognition of her academic achievements. In 2006, she established "Colloquia Litteraria", the biannual of the UKSW Institute of Polish Philology, serving as its editor-in-chief until 2020. In 2007, the was appointed to the Chair of Romanticism Studies at UKSW, turning it into the Chair of Romanticism Studies and C.K. Norwid Studies, while also incorporating the Centre for Literary Axiology and Aesthetics as part of the Chair. She was head of both the Chair and Centre until 2021. She joined the Polish Society for Aesthetics (Polskie Towarzystwo Estetyczne) in 2009. In 2011, she was made full professor in the humanities. In 2012, she established the publication series Zeszyty Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej (Notebooks of the Centre for Literary Axiology and Aesthetics), serving as its editor-in-chief. In 2002, the series was transferred to IBL PAN under the new title Zeszyty Estetycznoliterackie (Literary Aesthetics Notebooks). From 2014, she was also an editor of the publication series Biblioteka Poezji Polskiej (Library of Polish Poetry), which appears with the Volumen Publishing House. In 2021, she took up a position as professor at the Research Group for European Literatures at IBL PAN. In 2022, she joined the editorial board of the journal "Ethos". She received the Silver Cross of Merit in 2004 and the Gold Cross of Merit in 2016. She lives in Warsaw. In 1980, she married the literary studies scholar Tomasz Chachulski. They have four children: Mateusz, Jakub, Agata and Marta.

Twórczość

1. Czas siły – zupełnej. O kategorii wysiłku w poezji Norwida. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998, 111 s. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu.

Rozprawa doktorska.

2. Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku. Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Faleński, Asnyk, Konopnicka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2002, 316 s.

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

Wprowadzenie. – I. Mickiewicza pamięć zamieszkana; Wokół elegijnych wierszy okresu wileńsko-kowieńskiego; O kształcie gatunkowym IV części „Dziadów”; Twórczość elegijna okresu rosyjskiego (i „epizod” lozański); Alpejski wiersz o miłości [nt. utworu „Do***. Na Alpach...”]; O lirycznym wymiarze „Ucieczki”; „Pan Tadeusz” – poemat elegijny. – II. „Płacz” Słowackiego; Liryczna wartość motywu. – III. Poeci z „lozańskiego cienia”; Wokół „Czarnych....”, „Białych kwiatów” i „Vade-mecum”; Elegijność Norwida; O sztuce lirycznej [F.] Faleńskiego (Próba rozpoznania poetyckiej osobności); Adam Asnyk – egzorcyzmowanie romantyzmu; Skarga Konopnickiej [nt. utworów zawierających elementy elegijne]. – Zamknięcie.

3. Aneks z lat 1976–2005. [Wiersze]. Podkowa Leśna: Wydawnictwo Aula 2005, 59 s.

4. Norwida „przypowieść o pięknem” i inne szkice z pogranicza genologii i estetyki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2008, 294 s.

Zawartość

Słowo wstępne. – Norwida „przypowieść o pięknem”: Norwida „przypowieść o pięknem”; Żywioł dyskursywny i liryczność jako podstawowe czynniki modelowania kształtu gatunkowego w twórczości Norwida; Problemy estetyki jako przedmiot dygresji w „Quidamie”; Między estetyką a etyką. Jeszcze o „Aktorze” Norwida; Estetyczno-etyczne „oscylacje” Norwida; Wokół wiersza „Do słynnej tancerki rosyjskiej – nieznanej zakonnicy” Cypriana Norwida; Refleksja Norwida nad sensem i zadaniami sztuki w „Lapidariach”; Jeszcze o „ostatnich wierszach” Norwida; „Myśl wieczna” i artysta w „Arcy-Mistrzu” Adama Mickiewicza i [„Powiedz im, że duch odbrzmiał myśli wiecznej...”] Cypriana Norwida; Co wiemy o liryce Norwida? Kilka uwag o sposobach czytania poety; „Boleść ta tylko, co aż w psalm się leje”. (Genologiczno-estetyczne fragmenty); Piękno i dobro – miejsca zetknięć w estetyce polskiego romantyzmu. – Liryczność Mickiewicza: „Język kłamie głosowi”? O lirycznej artykulacji uczuć w twórczości Mickiewicza (próba rekonesansu); Od „Romantyczności” do III części „Dziadów”. Poema drezdeńskie jako kontynuacja; Liryki lozańskie – cykl zamknięty? O podmiotowych źródłach jedności ostatnich wierszy Mickiewicza. – W stronę uogólnień: Hermeneutyka – romantyzm – tekst liryczny (próba rekonesansu); Liryka i liryczność jako przedmiot wypowiedzi Danuty Zamącińskiej-Paluchowej; Inspiracje Ingardenowskie a perspektywy badań nad liryką (kilka myśli) [poz. ]; Jeszcze o liryce i „prawdzie życia” [poz. ].

5. Fragmenty. [Wiersze]. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf 2009, 70 s.

6. Gałązka z Dukli. [Wiersze]. Podkowa Leśna: Wydawnictwo Aula 2009, 67 s.

7. Mickiewicz-Chopin. W kręgu genologii i estetyki. [Szkic]. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2012, 23 s. Zeszyty Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej. Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Szkic wygłoszony 12 kwietnia 2011 na pierwszym zebraniu otwartym Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, inaugurujący cykliczny druk Zeszytów Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej dokumentujących prace Zakładu.

8. Z estetyki nieskończoności. Szkice o polskiej poezji (nie tylko) XX wieku. Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna, Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk 2012, 291 s.

Zawartość

Wprowadzenie. – I. Przekroje i problemy: Estetyka nieskończoności w liryce polskiej pierwszej połowy XX wieku (rekonesans); Co się stało z „nieskończonością”? Kilka myśli o romantycznej idei w poezji XX wieku (Mickiewicz – Miłosz); Liryka medytacyjna w kontekście jakości metafizycznych Romana Ingardena; „Ja także jestem, choć jestem przez Ciebie”. Argument antropologiczny w poetyckich rozmowach z Bogiem w liryce XIX i XX wieku; Niejednoznaczność Hioba. Między teologią a literackością; Jednak elegia (szkic do problemu); Jeszcze o krytyce kerygmatycznej (na marginesie filozofii Ferdynanda Ebnera) [poz. ]. – II. Interpretacje i miniatury krytyczne: Między poetyckim „programem” a liryczną teologią. O „współczesnych miejscach” poetów; Krasińskiego „instynkt” wieczności; „Nad Kopuletich i Montekich domem...” (wstęp do syntezy) [dot. wiersza C. Norwida: Werona]; Pejzaż i żal. O metodzie lirycznej ekspresji w twórczości Józefa Czechowicza; „ale ty jesteś drzewo...”. O liryce miłosnej Krzysztofa Baczyńskiego; Aleksander Wat i romantyzm (jeszcze); Poeta chwili. O twórczości Arnolda Słuckiego; Doświadczenie obczyzny a zapis poety (na przykładzie ostatniej twórczości Arnolda Słuckiego); „Zderzyć ze sobą dwa słowa”. O poezji Janusza Stanisława Pasierba; Janusz Stanisław Pasierb: „zaproszenie”; Poetyckie odsłanianie świata w wierszu Janusza Stanisława Pasierba „Stare kobiety w kościele”; „...rzuć na bezsennych garsteczkę siana...”. O twórczości księdza Jana Twardowskiego; Późne arcydzieła Czesława Miłosza; „Tryptyk rzymski” wobec tradycji medytacyjnej (kilka uwag) [dot. K. Wojtyły]; „Na przełęczy wieków...”. Andrzej Kijowski wobec romantyzmu (wybrane zagadnienia).

Przekłady

angielski

artykułów pt. Aleksander Wat i romantyzm (jeszcze); Późne arcydzieła Czesława Miłosza: Alexander Wat and Romanticism (once more); Late Masterpieces of Miłosz. [Przeł.] G. Moroz. „Colloquia Litteraria2017 nr 1 s. 83–97; 195–203.

9. Hiob i inne figury. [Wiersze]. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen 2013, 89 s.

10. Jeszcze bardziej na pewno. [Wiersze]. Posłowie: M. Łukaszuk. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015, 77 s. Poetycka # Bielany.

11. Procent od kontemplacji. Marian Maciejewski i inne szkice o metodzie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2016, 232 s.

Zawartość

Uwaga wstępna. – Cz. I. (Marian Maciejewski...): Marian Maciejewski i jego projekt naukowy (zapomniane, przeoczone...); Marian Maciejewski, czyli w trosce o kształt polskich badań nad literaturą; Krytyka kerygmatyczna wobec wyzwań współczesnego literaturoznawstwa (kilka myśli); Jeszcze o krytyce kerygmatycznej (na marginesie lektury Ferdynanda Ebnera) [poz. ]; Poezja i kontemplacja. – Cz. II. (...i inne szkice o metodzie): „Jak czytano i jak czytać polski romantyzm?” Czyli o koniecznym związku teraźniejszości z przeszłością w badaniach nad liryką (kilka uwag albo głos w dyskusji); Czytanie Mickiewicza po Zgorzelskim; Liryka Mickiewicza: przeszłość, teraźniejszość i perspektywy badań; O Zgorzelskiego teorii liryki: genologia i aksjologia; Liryka i liryczność w wypowiedziach Danuty Zamącińskiej-Paluchowskiej; Liryka Słowackiego (wprowadzenie); Wacław Borowy jako czytelnik (badacz) liryki [poz. ]. – Cz. III. Kilka myśli o czytaniu Poetów. – Aneks: Czesław Zgorzelski: Zarysy i szkice literackie, Warszawa 1988 [recenzja]; Czesław Zgorzelski: „W Tobie jest światłość”. Szkice o liryce religijnej oświecenia i romantyzmu, Lublin 1993 [recenzja].

12. Cyprian Norwid. Estetyka teologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2018, 200 s. Problemy Romantyzmu, t. 13.

13. Jeszcze bardziej od nowa. [Wiersze]. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen 2018, 58 s.

14. Z Ingardenowskiej estetyki poezji. Fragmenty i notatki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2019, 221 s.

Zawartość

O Ingardenowskiej estetyce liryki (wprowadzenie). – I. Z Ingardenowskiej estetyki poezji: Inspiracje Ingardenowskie a perspektywy badań nad liryką (kilka myśli); Liryczność wobec wybranych zagadnień estetyki Romana Ingardena; O Ingardenowskich „funkcjach artystycznych języka”; Estetyka Romana Ingardena a problemy rozumienia liryki (wybrane zagadnienia); Liryka i liryczność w przekładach (na podstawie myśli Romana Ingardena). – II. Konteksty Ingardenowskie: Ingarden, Stein, Reymont; Z Ingardenowskiej filozofii człowieka. – Aneks: Liryka medytacyjna w kontekście teorii jakości metafizycznych Romana Ingardena; Wacław Borowy jako czytelnik (badacz) liryki [poz.]; Odbicie, trwanie, kontemplacja. Jeszcze o „problemie estetycznym” Pana Tadeusza; Jeszcze o liryce i „prawdzie życia”; Utwór literacki jako dzieło sztuki (na podstawie wybranych dyskusji publicznych, odnotowanych w polskich czasopismach po 1989 roku); Ingarden a praktyka interpretacyjna.

15. Miniatury liryczne = Lyrische Miniaturen. [Wybór wierszy]. Przeł. R. Fieguth. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2020, 155 s.

Tekst w języku niemieckim i polskim.

16. Ustavičný svátek. Lyrické miniatury = Ustawiczne święto. Miniatury liryczne. [Wybór wierszy]. [Wybór, wstęp i tłumaczenie:] D. Zelinka. Kielce: Pewne Wydawnictwo 2020, 59 s.

Tekst w języku czeskim i polskim.

17. Tutaj też karmią karpie. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2024, 100 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Dopokąd idę...” O kategorii wysiłku w poezji Norwida. W: Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu. Lublin 1995 s. 245263.
Uwagi o kształcie gatunkowym IV części „Dziadów. „Teksty Drugie1998 nr 5 s. 5–29.
W której się rzutu-moc z pieśnią przesila. Kilka uwag o wewnętrznej organizacji „Fortepianu Szopena” Cypriana Norwida. „Universitas1998 nr 21 s. 2632.
Pamięć i czas. Wokół elegijnych wierszy okresu wileńsko-kowieńskiego. „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza1999 s. 93–114.
Pan Tadeusz” – poemat elegijny. W: Pan Tadeusz i jego dziedzictwo. Poemat. Kraków 1999 s. 102–115.
Na marginesie „Celi Konrada. „Teksty Drugie2000 nr 5 s. 8896.
Polonistyczne spotkania na szczycie. „Teksty Drugie2000 nr 4 s. 175–180, przedruk w: Wokół Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Warszawa 2013 s. 41–50.
Uwagi o wyobraźni Mickiewicza. W: Wyobraźnia jako jaźń twórcza. Warszawa 2002 s. 119–128.
Kategoria liryczności a problemy wartościowania. W: Wartość i sens. Lublin 2003 s. 139–156 [dot.: A Malczewski: Maria].
Wokół wiersza „Do słynnej tancerki rosyjskiej – nieznanej zakonnicy” Cypriana Norwida. W: Liryka Cypriana Norwida. Lublin 2003 s. 369–394.
Liryki lozańskie – cykl zamknięty? Kilka uwag o podmiotowych źródłach jedności ostatnich wierszy Mickiewicza. W: Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Warszawa 2004 s. 219–236.
Tryptyk rzymski” [K. Wojtyły] wobec tradycji liryki medytacyjnej (kilka uwag). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2004 nr 3 s. 15–22.
Od „Romantyczności” do III cz. „Dziadów. Poema drezdeńskie jako kontynuacja. W: Rozmowy o „Dziadach. Warszawa 2005 s. 77–93.
Co się stało z nieskończonością? Kilka myśli o romantycznej idei w poezji XX wieku (Mickiewicz – Miłosz). W: Wobec romantyzmu. Lublin 2006 s. 177186.
Hermeneutyka – romantyzm – tekst liryczny (próba rekonesansu). W: Hermeneutyka i literatura – ku nowej koiné. Poznań 2006 s. 229–238.
Juliusz Wiktor Gomulicki i jego dzieła. Studia Norwidiana 2006/2007 nr 24/25 s. 393–403.
Co wiemy o liryce Norwida? Kilka uwag o sposobach czytania poety. „Colloquia Litteraria2007 [nr] 1/2 s. 87–95.
Gorzkie żale” jako przykład liryki medytacyjnej. W: Gorzkie żale przybywajcie”... Warszawa 2008 s. 139150.
Piękno i dobro – miejsca zetknięć w estetyce polskiego romantyzmu. „Prace Komisji Filologicznej Poznańskiego Towarzystwo Przyjaciół Nauk2008 t. 54 s. 153–165.
Liryka i liryczność jako przedmiot wypowiedzi Danuty Zamącińskiej. W: Poznawać (więc kochać!). O Danucie Paluchowskiej. Lublin 2010 s. 29–38.
W poszukiwaniu miejsca badań. W: Liryka romantyczna i inne szkice. Warszawa 2010 s. 928.
Historia Norwida – historia romantyków. Wybrane zagadnienia. „Studia Norwidiana2011 s. 21–32.
Między „poetyckim programem” a liryczną teologią (o „wspólnych miejscach” poetów). „Do Boga” („Od Ciebie moja niech zabrzmi lira…”). W: Czytanie Kniaźnina. Warszawa 2011 s.117131.
Trudny Norwid. Historycznoliteracka lekcja poety. W: Norwid. Z warsztatów norwidologów bielańskich. Warszawa 2011 s. 67–88.
Między realizmem obserwacji a wizją. Proces twórczy i wartość jego rezultatu na przykładzie pierwszej części „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego. „Colloquia Litteraria2012 nr 2 s. 7–18, przedruk w: Zygmunt Krasiński. Światy poetyckie i artystowskie. Toruń 2014 s. 135–144, przekł. angielski pt. Between realism of observation and a vision: The creative process and the value of its result using the example of the first part of Zygmunt Krasiński's „The Un-Divine Comedy. [Przeł.] G. Moroz. „Colloquia Litterraria” 2017 nr 2 s. 165–176.
Problemy estetyki jako przedmiot dygresji w „Quidamie . W: Quidam”. Studia o poemacie. Lublin 2012 s. 531–548.
Norwid-Sołowjow. Kulturowa i filozoficzna lektura Biblii. W: Wielkie księgi ludzkości. Warszawa 2013 s. 255–271.
Między „ja” lirycznym a „ja” listowym. O estetycznym wymiarze epistolografii Adama Mickiewicza. W: Mickiewicz niedoczytany. Warszawa 2014 s. 209–218.
Romantyzm Mickiewicza z perspektywy polskiej i litewskiej. W: Literatūrų ir kalbų funkcionavimas Lietuvoje = Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie. Wilno 2014 s. 159–164.
Marian Maciejewski (1937–2013). Romantyzm, genologia, krytyka kerygmatyczna. „Teksty Drugie2015 nr 4 s. 411–418.
Myśl estetyczna Jana Pawła II – jej tradycje i konteksty. Wybrane zagadnienia. W: Karol Wojtyła – Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej. Poznań 2015 s. 127136.
O genologicznym fenomenie listów Cypriana Norwida. W: Poezja i egzystencja. Lublin 2015 s. 97–107.
O polskiej poezji po 1989 roku (braki i „naddatki”). Szkic krytycznoliteracki. „Colloquia Litteraria2015 nr 2 s. 7–20, przekł. angielski pt. About Polish poetry after 1989. An essay in literary criticism. [Przeł.] G. Moroz. „Colloquia Litteraria2017 nr 1 s. 411–425.
Ciężkość i lekkość – u źródeł sztuki. W: Ciężar i lekkość w kulturze. Estetyka. Poetyka. Style myślenia. Warszawa 2016 s. 8592.
Między teologią a poezją. Przebaczenie u Mickiewicza. „Paedagogia Christiana2016 [t.] 1 s. 223–232.
Retoryczność i to co liryczne (estetyczne). W: Tradycja retoryczna w kulturze oświecenia i romantyzmu. Lublin 2016 s. 261277.
Italia Norwida jako całość (z problemów estetyki teologicznej). „Colloquia Litteraria2017 nr 1 s. 123–141, przedruk w: Pod latyńskich żagli cieniem...” Italia Norwida. Lublin 2019 s. 13–26, przekł. angielski pt. Norwid’s Italy as a whole (problems of theological aesthetics). [Przeł.] G. Moroz. „Colloquia Litteraria” 2018 nr 2.
Joanna Pollakówna „Po części” – wybrane problemy interpretacyjne. W: Strony Joanny Pollakówny. Warszawa 2017 s. 33–44.
O „lubelskiej” teorii liryki. Genologia i aksjologia (rekonesans). W: Po Zgorzelskim. Lublin 2017 s. 2330.
Odbicie, trwanie, kontemplacja. O problemie estetycznym „Pana Tadeusza”. W: Pan Tadeusz”. Poemat. Postacie. Recepcja. Warszawa 2017 s. 5366.
Poetyka czy estetyka? Dramat poetycki – u podstaw problemów genologicznych (roztrząsania wstępne). W: Wokół dramatu poetyckiego XIX wieku. Lublin 2017 s. 1336.
W lustrze przełomu oświeceniowo-romantycznego. Tożsamość katolicka w perspektywie tożsamości estetycznej. W: Wiek XVIII – między tradycją a oświeceniową współczesnością. Hermeneutyka wartości religijnych. Warszawa 2017 s. 343385.
Debiut Mickiewicza w kontekście późnej i ostatniej twórczości poety. W: Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków. Białystok 2018 s. 127137.
Liryka Mickiewicza. Co wiemy, co wiedzieć powinniśmy (o stanie badań nad poezją romantyka). W: Liryka Mickiewicza. Warszawa 2018 s. 70–80. Wyd. 2 tamże 2019.
Lo spacio dell'arte della parola nella riflessione estetica di Władysław Stróżewski. „Colloquia Litteraria2018 [nr] 1 s. 79–87.
Aksjologia Mickiewicza z perspektywy XXI wieku. W: Mickiewicz wieszcz i przewodnik. Warszawa 2019 s. 328337.
Dramaty Norwida na tle tradycji dramatu poetyckiego. Przypadek „Pierścienia Wielkiej-Damy”. Rekonesans. W: Dramaty Cypriana Norwida. Warszawa 2019 s. 122130.
Genesis jako możliwe źródło myśli o sztuce. Kilka myśli. W: Genesis. Księga Rodzaju. Literatura, kultura, trwanie. Warszawa 2019 s. 7583.
Italia Norwida jako całość (z problemów estetyki teologicznej). W: Pod latyńskich żagli cieniem...” Italia Norwida. Lublin 2019 s. 1326.
Józef Czapski wobec polskiej tradycji myśli o sztuce (wybrane zagadnienia). W: Granit i tęcza. Kraków 2019 s. 161–170.
Stulecie Norwida. Dwudziestowieczne echo myśli i języka poety. (Wprowadzenie). Colloquia Litteraria 2019 [nr] 1 s. 5–12.
Drzewa (i liście) w ostatnich wierszach Mickiewicza. Szkic interpretacyjny. „Ethos2020 nr 3 s. 93–106.
Mickiewicz-Słowacki. Estetyczna wartość opozycji = Mickiewicz-Słowacki. The aesthetic value of opposition. „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo2020 nr 10 s. 83–93.
Pierwszy widzący (o części II „Tryptyku rzymskiego” [K. Wojtyły] – rozpoznania wstępne). „Roczniki Humanistyczne2020 z. 1 s. 95–104.
Ostatni wiersz „Vade-mecum” („Na zgon śp. Józefa Zaleskiego...”). Zarys problemów interpretacyjnych. W: Norwid. Interpretacje. Warszawa 2021 s. 157168.
Pionowy” wymiar norwidologii. „Studia Norwidiana2021 nr 39 s. 345355.
Janusz St. Pasierb ave. Przypadek ekfrazy w perspektywie wybranych ustaleń estetyki Romana Ingardena (zarys problemów). W: Estetyka Romana Ingardena jako podstawa badań nad korespondencją sztuk. Warszawa 2022 s. 41–52.
Liryka Adama Mickiewicza. O twórczości poety w szkole lubelskiej. „Pamiętnik Literacki2022 nr 3 s. 201223.
O Norwidowskim rozumieniu osoby (w perspektywie znaczeń dwóch wierszy). W: Osoby w refleksji, biografii i twórczości Cypriana Norwida. Toruń 2022 s. 1331.
O „podkarpackich” wierszach do braci (w stronę antropologii listu poetyckiego; rekonesans). „Tematy i Konteksty2022 nr 12 s. 160168.

Wybory utworów literackich w przekładach

czeski

Ustavičný svátek. Lyrické miniatury = Ustawiczne święto. Miniatury liryczne. [Wybór, wstęp i tłumaczenie:] D. Zelinka. Kielce 2020 [tekst w języku polskim i czeskim].

niemiecki

Miniatury liryczne = Lyrische Miniaturen. [Wybór wierszy]. Przekł. i posłowie: R. Fieguth. Gdańsk 2020 [tekst w języku polskim i niemieckim].

węgierski

Széttördelt egység. Válogatott versek. [Wybór wierszy]. [Posłowie:] J. Snopek. [Wybór i tłumaczenie:] I. Kovács, G. Zsille. Budapest 2019.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Olimpiada literatury i języka polskiego. Przewodnik po tematach. Zasady organizacyjne. Red. B. Kuczera-Chachulska. Warszawa: Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 1994, 245 s.
2. J.S. Pasierb: Poezje wybrane. Wybór, wstęp i oprac.: B. Kuczera-Chachulska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1998, 147 s. Biblioteka Poetów Wyd. nast. tamże 1999.
3. Adam Mickiewicz – w dwusetną rocznicę urodzin poety. Prace laureatów i uczestników konkursu historycznoliterackiego dla uczniów szkół średnich. Wstęp: T. Kostkiewiczowa. Wybór prac i opieka merytoryczna: B. Kuczera-Chachulska. Red. T. Chachulski. Warszawa: Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk 1999, 319 s.
4. Olimpiada literatury i języka polskiego. Przewodnik po tematach. Wstęp i konsultacja merytoryczna: T. Kostkiewiczowa. Red. B. Kuczera-Chachulska. Warszawa: Wydawnictwo IBL 1999, 331 s. Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich PAN. Wyd. 2 tamże 2003.
5. Olimpiada literatury i języka polskiego. Przewodnik po tematach. Historia literatury, nauka o języku, wiedza o teatrze. Wstęp i konsultacja merytoryczna: T. Kostkiewiczowa. Red. B. Kuczera-Chachulska. Warszawa: Wydawnictwo IBL 2000, 318 s.
6. J. Twardowski: Rzuć na bezsennych garsteczkę siana. Wiersze nie tylko o Bożym Narodzeniu. [Wybór wierszy]. Wybór, oprac. i wstęp: B. Kuczera-Chachulska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2000, 143 s.
7. K.K. Baczyński: ale ty jesteś drzewo. [Wybór wierszy]. Wybór i wstęp: B. Kuczera-Chachulska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2001, 75 s.
8. Janusz St. Pasierb – poeta. Red.: B. Kuczera-Chachulska, M. Łukaszuk, M. Prussak. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2003, 174 s.
9. Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice o polskim cyklu poetyckim. Red. B. Kuczera-Chachulska. Warszawa: Wydawnictwo IBL 2004, 240 s.
10. C. Norwid: Nad Kapuletich i Montekich domem... Wybór i wstęp: B. Kuczera-Chachulska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2005, 159 s.
11. Rozmowy o „Dziadach. Pod red. B. Kuczery-Chachulskiej, M. Prussak. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2005, 153 s.
12. Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość. Pod red. B. Kuczery-Chachulskiej, M. Prussak, E. Szczeglackiej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2005, 206 s.
13. Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje. Pod red. B. Kuczery-Chachulskiej, J. Trzcionki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2008, 303 s.
Materiały konferencyjne.
14. Czytanie liryki po Zgorzelskim. Red.: B. Kuczera-Chachulska, T. Chachulski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2010, 141 s. Problemy Romantyzmu, t. 5.
Materiały konferencyjne.
15. Liryka romantyczna i inne szkice. Pod red. B. Kuczery-Chachulskiej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2010, 150 s. Problemy Romantyzmu, t. 6.
Materiały konferencyjne.
16. Norwid. Z warsztatów norwidologów bielańskich. Red.: T. Korpysz, B. Kuczera-Chachulska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2011, 190 s. Problemy Romantyzmu, t. 8.
17. Liryczność. W kręgu problemów estetyki, teorii i historii literatury. Red.: B. Kuczera-Chachulska, E. Skalińska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2013, 307 s. Problemy Romantyzmu, t. 9. Wyd. nast. tamże 2014.
Materiały konferencyjne.
18. A. Słucki: Wiersze wybrane. Wybór: M. Chachulska. Wybór i posłowie: B. Kuczera-Chachulska. Lublin: Wydawnictwo Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN 2014, 77 s. Biblioteka Zapomnianych Poetów, 6.
19. Estetyka literacka – arcydzieło – Ingarden. Red.: B. Garlej, B. Kuczera-Chachulska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015, 143 s. Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej. Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
20. Nauce i krajowi. Kalendarium życia i dzieła prof. dra Czesława Zgorzelskiego. Oprac.i red. A. Zgorzelski. Red. naukowa i wstęp: B. Kuczera- Chachulska, A. Tyszczyk. Warszawa 2016, 176 s.
21. Wiek XVIII – między tradycją a oświeceniową współczesnością. Hermeneutyka wartości religijnych. Red. naukowa: B. Kuczera-Chachulska, T. Chachulski. Współpraca: J. Snopek. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2017, 399 s. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Dialogu z Europą. Hermeneutyka Wartości, t. 12.
22. Estetyka Romana Ingardena a praktyka interpretacyjna. Red.: B. Garlej, B. Kuczera-Chachulska, A. Tyszczyk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2018, 226 s. Zeszyty Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej. Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
23. A. Mickiewicz: Wsłuchać się w szum wód. [Wybór wierszy]. Wybór i wstęp: B. Kuczera-Chachulska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2021, 196 s. Poeci2.
24. Prorocy... [Książka zbiorowa]. Red. naukowa: B. Kuczera-Chachulska, M. Łukaszuk, E. Skalińska. Kielce: Pewne Wydawnictwo 2021, 99 s.

Omówienia i recenzje

Ogólne

Artykuły

M. Łukaszuk-Piekara: Uważnie i bez pośpiechu; A. Jarzyna: Uparte (czułe) spojrzenia. Fraza 2014 nr 4 [dot. poezji B. Kuczery-Chachulskiej].
J. Snopek: Kuczera-Chachulska és Brakoniecki verseihez. [Przeł.] G. Zsille. „Magyar Napló”, Budapest 2014 [nr] 6 [dot. też wierszy K. Brakonieckiego].
M. Łukaszuk: Rzecz o okruchach, łupinkach (Bernadetta Kuczera-Chachulska). W tejże: Doświadczenie i hermeneutyka. Warszawa 2015 [dot. poezji B. Kuczery-Chachulskiej].
M. Łukaszuk-Piekara: Poprawione czytanie. O miniaturach lirycznych Bernadetty Kuczery-Chachulskiej. „Twórczość2023 nr 5.

„Czas siły – zupełnej”

P. Bojko. „Zeszyt Naukowy. Wydział Nauk Humanistycznych. Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie2000 z. 2.
A. Kozłowska. „Studia Norwidiana2001.
A. Kadyjewska: Norwid poeta wysiłku (?). Studia Norwidiana 2002.

Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku

A. Tyszka. „Nowe Książki2003 nr 12.
R. Doktór: Książka o elegii polskiej w drugiej połowie XIX wieku. Studia Norwidiana 2006/2007 nr 24/25.

Aneks z lat 1976–2005

W. Kudyba: Widzenie. „Arcana2007 nr 77.

Gałązka z Dukli

W. Kudyba. „Topos2011 nr 3.

Hiob i inne figury

S. Stolarczyk: Nieruchomy obraz świata, czyli „Hiob i inne figury. „Topos2015 nr 3.

Miniatury liryczne = Lyrische Miniaturen

N. Szerszeń: Geometrie (nie)możliwe. „Miniatury liryczne” Bernadetty Kuczery-Chachulskiej. „Nowy Napis Co Tydzień” [on-line] 2021 nr 87. Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 16 maja 2022].