BIO

Urodzona 1 października 1936 w Poznaniu; córka Stanisława Muszyńskiego, kupca, i Kazimiery z Schubertów. W czasie okupacji niemieckiej została w 1939 wraz z rodziną wysiedlona z Poznania i przebywała kolejno w Warszawie, Garbatce i w Radomiu. Po zakończeniu wojny powróciła w 1945 do Poznania. Od 1949 uczęszczała do poznańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej J. Zamoyskiej i w 1953 zdała tam maturę. W tymże roku podjęła studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Poznańskim (od 1955 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, UAM). W 1957 złożyła egzamin magisterski i została asystentem w Katedrze Literatury Polskiej UAM. Debiutowała w 1958 recenzją książki W. Abramowicza pt. Seksterny wykładów kowieńskich Adama Mickiewicza, ogłoszoną w „Pamiętniku Literackim” (nr 3; podpisana Zofia Muszyńska). W następnych latach kontynuowała badania nad literaturą epoki romantyzmu, a szczególnie twórczością C. Norwida. Równocześnie uczestniczyła w pracach zespołu przygotowującego w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (IBL PAN) Bibliografię literatury polskiej «Nowy Korbut», serię Literatura pozytywizmu i Młodej Polski (wyd. 1970-82). W 1961 wyszła za mąż za Romana Trojanowicza, lekarza. W 1965 na podstawie rozprawy Rzecz o młodości Norwida (promotor prof. Zygmunt Szweykowski) uzyskała na UAM stopień doktora nauk humanistycznych i od 1966 pracowała na stanowisku adiunkta (początkowo nadal w Katedrze Literatury Polskiej, a po reorganizacji uczelni w 1970 w Zakładzie Historii Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej). W 1966 została członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wyjeżdżała na zagraniczne stypendia naukowe, m.in. do Paryża (1971, 1982). W 1972 weszła w skład komitetu redakcyjnego wydawanej w IBL PAN serii „Historia i Teoria Literatury”; od 1976 należała do zespołu autorskiego opracowywanego w Instytucie przewodnika biobibliograficznego Pisarze polscy (gotowy w maszynopisie w 1987; wyd. zmienione i uzupełnione pt. Dawni pisarze polscy). W 1978 habilitowała się na UAM na podstawie rozprawy Ostatni spór romantyczny. Cyprian Norwid – Julian Klaczko i w następnym roku otrzymała stanowisko docenta tej uczelni. W 1980 została członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL). Należała do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) „Solidarność” (1980-93). Współpracowała z niezależną prasą; artykuły i teksty publicystyczne zamieszczała m.in. w miesięczniku „Środowisko”, organie NSZZ „Solidarność” przy UAM (członek kolegium redakcyjnego w 1980-82; tu m.in. rubryka pt. Mała kronika; także pod pseudonimem Marianna K.) oraz w periodyku „Obserwator Wielkopolski” (1984; podpisana (Marianna K.)). Od 1981 była członkiem komitetu redakcyjnego wydania krytycznego Dzieł wszystkich Adama Mickiewicza pod redakcją prof. Konrada Górskiego. W 1981-87 pełniła funkcję wicedyrektora do spraw dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UAM. W 1983 weszła w skład komitetu redakcyjnego wydawanych przez Towarzystwo Naukowe KUL roczników „Studia Norwidiana”. W 1987 zorganizowała przy Instytucie Filologii Polskiej UAM Pracownię Kalendarza Życia i Twórczości Cypriana Norwida i została jej kierownikiem. Odbywała podróże naukowe, m.in. do Rzymu (1987), Irkucka (1991), Petersburga (1992) i Paryża (1992, 1996). Należała do Wielkopolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” (1989), w 1990 została członkiem Unii Demokratycznej (od 1994 Unii Wolności). W 1990 objęła kierownictwo Zakładu Literatury Polskiej XIX wieku (od 1996 Zakład Literatury Romantyzmu) UAM. W tym też roku została powołana do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (do 1993). W 1991 otrzymała tytuł profesora. Od 1993 uczestniczyła w pracach komitetu redakcyjnego Dzieł Adama Mickiewicza (wydanie rocznicowe 1798-1998). W 1993-96 była dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej UAM; równocześnie zasiadała w Komitecie Nauk o Literaturze Polskiej PAN. W 1998 uzyskała tytuł profesora zwyczajnego UAM. Należała do prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Obchodów 200. Rocznicy Urodzin Adama Mickiewicza (1998). W 1999 weszła w skład Centralnej Komisji do Spraw Tytułów i Stopni Naukowych. Jest członkiem komitetu redakcyjnego wydania krytycznego Dzieł wszystkich Cypriana Norwida. Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1981), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1993), medalem Wojewody Poznańskiego „Ad Perpetuam Rei Memoriam” (1997). W 2007 otrzymała odznaczenie Zasłużony Kulturze – Gloria Artis przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zmarła 17 listopada 2015 w Poznaniu.

Twórczość

1. Rzecz o młodości Norwida. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1968, 229 s.

Rozprawa doktorska.

2. Ostatni spór romantyczny. Cyprian Norwid – Julian Klaczko. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1981, 157 s. Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich.

Rozprawa habilitacyjna.

3. Krajobraz po Czerwcu. [Poznań:] Komitet Obchodów 34 Rocznicy Poznańskiego Czerwca '56 [1990], 15 s.

Przedruk uzupełniony za „Tygodnik Powszechny1990 nr 22.

4. Coś ty uczynił ludziom, Mickiewiczu? Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1999, 7 s.

Wykład inauguracyjny na rozpoczęcie roku akademickiego 1998/1999.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Krasińskiego „wierzeniczenia” [dot. pobytów Z. Krasińskiego w Wierzenicy i kontaktów z A. Cieszkowskim]; Na wielkopolskim tropie Norwida. W: Literackie przystanki nad Wartą. Poznań 1962 s. 179-208; 231-270 [podpisane: Zofia Muszyńska].
Wiersz Słowackiego a „Przedświt” Krasińskiego. W: Munera litteraria. Poznań 1962 s. 185-202 [podpisane: Zofia Muszyńska].
Uwagi o „Zwolonie” Cypriana Norwida. W: Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu. Wrocław 1966 s. 475-92.
Norwid wobec Mickiewicza. W: Cyprian Norwid. W 150-lecie urodzin. Warszawa 1973 s. 196-218.
Polityka kulturalna Hotelu Lambert po Wiośnie Ludów. (Na marginesie „Wiadomości Polskich”). W: Romantycy i rewolucja. Wrocław 1980 s. 193-209.
Moje piosnki” Norwida. Próba nowej lektury. Studia Polonistyczne 1983/1984 t. 11/12 s. 91-108.
Cypriana Norwida mesjanizm sztuki, czyli o poszukiwaniu „wszech-doskonałości. Studia Polonistyczne 1986/1987 t. 15/16 s. 303-311.
Le messianisme de l'art de Cyprian Norwid ou la recherche de l'„omni-perfection. Przeł. E. i Z. Jamrozik. W: Le Prophetisme et le messianisme dans les lettres polonaises et françaises a l'époque romantique. Varsovie 1986 s. 245-253.
O wierszu Norwida „Początek broszury politycznej. W: Język Cypriana Norwida. [Cz.] 2. Warszawa 1986 s. 40-53, powielone; przedruk: „Studia Norwidiana” 1987/1988 t. 5/6 s. 101-112, w: Język Cypriana Norwida. Warszawa 1990 s. 163-176.
Ludwik Norwid. 1818-1881. W: Obraz literatury polskiej. Seria 3. T. 2. Kraków 1988 s. 339-349.
O „Ostatnim” Krasińskiego, czyli o presji mitu syberyjskiego. Studia Polonistyczne 1990/1991 t. 18/19 s. 219-230.
Księgarnia Polska Eustachego Januszkiewicza. Parę przypomnień i uzupełnień. W: Fakty i interpretacje. Warszawa 1991 s. 196-211.
Dróg krzyżowych biegi. (Mickiewicz o wygnańcach syberyjskich). Polonistyka 1993 nr 5 s. 270-279; przedruk w: Adam Mickiewicz. Pamiętnik konferencji w Nowogródku 22-25 czerwiec [!] 1992 rok. Sankt-Petersburg, Białystok 1993 s. 12-24.
O przemówieniach Mickiewicza. Teksty Drugie 1995 nr 6 s. 137-147.
Dziady” Adama Mickiewicza jako „niedokończony poemat. W: Trzynaście arcydzieł romantycznych. Warszawa 1996 s. 45-56.
Cywilizacja” Norwida. Propozycja nowej lektury. Roczniki Humanistyczne 1998 z. 1 s. 277-285.
Organizator narodowej wyobraźni. W: Księga Mickiewiczowska. Poznań 1998 s. 9-24.
Z prac nad „Kalendarzem życia i twórczości Cypriana Norwida. Lata 1861-1862. [Współautorka:] E. Lijewska. Studia Norwidiana 1999/2000 t. 17/18 s. 141-273.
Słowackiego „wycieczki” w Poznańskie. W: Słowacki współczesnych i potomnych. Poznań 2000 s. 9-21.
Norwidowskie refleksje o pracy. W stronę encykliki „Laborem exercens”. W: Jan Paweł II – człowiek i dzieło. Poznań 2001 s. 145-156.
Wspomnienie o profesorze Januszu Ziółkowskim. Kronika Miasta Poznania 2001 nr 2 s. 353-376.
O dwu wierszach Norwida z Anakreontem w tle. W: Ulotność i trwanie. Poznań 2003 s. 242-249.
Od „Ad leones!” [C. Norwida] raz jeszcze. W: Poetyka, polityka, retoryka. Warszawa 2006 s. 80-86.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Poznański Czerwiec 1956. (Materiały do wykorzystania w publikacjach prasowych). Oprac.: J. Maciejewski i Z. Trojanowiczowa. Poznań: Biuro Prasowe Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Wielkopolska* 1981, 28 s. Wyd. nast.: pt. Czerwiec 1956. Poznań: [b.w.] 1981; pt. Poznań 56. Kalisz: Wydawnictwo Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Wielkopolska* [1981]; pt. Poznań 1956. [Gdańsk:] Niezależny Związek Studentów Uniwersytetu Gdańskiego* [1981]; pt. Poznański czerwiec 1956. Warszawa: Społeczny Instytut Wydawniczy Młynek* 1981; Gdynia: [b.w.] 1981; Warszawa: Niezależny Związek Studentów Politechniki Warszawskiej* 1981.
Zawiera m.in. artykuł autorstwa J. Maciejewskiego i Z. Trojanowiczowej pt. „Poznański Czerwiec 1956”.
2. Poznański Czerwiec 1956. Pod red. J. Maciejewskiego i Z. Trojanowiczowej. [Wstęp:] J. Maciejewski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1981, 347 s. Wyd. 2 poprawione i rozszerzone tamże 1990, 429 s. Por. Twórczość poz. .

Nagrody

Zespołowa nagroda naukowa miasta Poznania w 1991.
3. Poznański Czerwiec '56. Nieznane dokumenty, opracowania, fotografie. Materiały do druku przygotowała Z. Trojanowiczowa. Poznań: Komitet Obchodów 35 Rocznicy Poznańskiego Czerwca '56 1991, 26 s.
4. Sybir romantyków. [Antologia]. Oprac. i wybór [oraz wstęp:] Z. Trojanowiczowa. W oprac. materiałów wspomnieniowych uczestniczył J. Fiećko. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1992, 602 s. Wyd. 2 Poznań: W Drodze 1993.
Tu studium Z. Trojanowiczowej pt.Jej dzieje na Sybirze...s. 7-150.
5. Zapomniane wielkości romantyzmu. Pokłosie sesji. Pod red. Z. Trojanowiczowej i Z. Przychodniaka. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1995, 292, [6] s. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny. Prace Komisji Filologicznej, 37.
6. W. Albrecht-Szymanowska: Bibliografia Poznańskiego Czerwca 1956. Pod red. Z. Trojanowiczowej. Poznań: WiS 1996, 138 s.
7. Księga Mickiewiczowska. Patronowi uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798-1998. Praca zbiorowa. Red., słowo wstępne: Z. Trojanowiczowa, Z. Przychodniak. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1998, 534 s.
8. Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. Red. działu romantyzmu: Z. Trojanowiczowa. T. 1-2. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2000, 2001, 421 + 450 s.
Następne tomy w przygotowaniu.
Tu także hasła autorstwa Z. Trojanowiczowej.
9. A. Mickiewicz: Pisma towianistyczne. Przemówienia. Szkice filozoficzne. Oprac. Z. Trojanowiczowa. (Dzieła. Wyd. Rocznicowe 1798-1998. T. 13). Warszawa: Czytelnik 2001, 649 s.
10. Na początku wieku. Rozważania o tradycji. Red.: Z. Trojanowiczowa, K. Trybuś. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2002, 372 s.
11. Romantyzm, poezja, historia. Prace ofiarowane Zofii Stefanowskiej. Pod red.: M. Prussak i Z. Trojanowiczowej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 2002, 395 s.
12. Biografie romantycznych poetów. Red. [i przedmowa:] Z. Trojanowiczowa, J. Borowczyk. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2007, 328 s. Prace Komisji Filologicznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki 49.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2001.

Rzecz o młodości Norwida

K.J. Nowak: O młodości Norwida. Kultura 1969 nr 20.
S. Sawicki. „Pamiętnik Literacki1970 z. 4.

Ostatni spór romantyczny

S. Barańczak. „Slavic Review”, New York 1983 nr 3.
M. Adamiec. „Pamiętnik Literacki1984 z. 4.
G. Halkiewicz-Sojak: Spór o mesjanizm Norwida. Studia Norwidiana 1984 t. 2.

Poznański Czerwiec 1956

A. Choniawko. „Polityka1981 nr 33.
A. Czubiński: W poszukiwaniu prawdy o „poznańskim czerwcu. Rzeczywistość 1981 nr 11.
A. Garlicki: Dokument czasu gniewu. Kultura 1981 nr 32.
A. Kaflik: Poznań '56. Życie i Myśl 1981 nr 9/10.
J. Skórzyński: Chłodnym okiem. Tygodnik Solidarność 1981 nr 35.
T. Szyma: Prawda o Poznaniu 1956. „Tygodnik Powszechny1981 nr 34.
M. Jaworski. „Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego1982 nr 110.
L. Trzeciakowski. „Kronika Wielkopolski1982 nr 1.
A. Kwilecki. „Dzieje Najnowsze1983 nr 3 [m.in.].
E.C. Król. „Acta Poloniae Historica1984 t. 49.
M. Janion: Słońce czerwca. Teksty Drugie 1990 nr 4.

Sybir romantyków

A. Chudzik: Mit Syberii w literaturze. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5.
W. Śliwowska. „Przegląd Wschodni1992/1993 z. 1.
A. Bagłajewski: Jej dzieje na Sybirze...Roczniki Humanistyczne1995 z. 4.