BIO

Urodzony 10 lutego 1911 w kolonii Niemen pod Lidą (Nowogródzkie); syn Aleksandra Świrki, mistrza hutnictwa szkła, i Marii z domu Gocel. Dzieciństwo spędził w okolicach Nowogródka i Borysowa. W czasie I wojny światowej przebywał w 1917 wraz z rodziną w Kowrowie, w głębi Rosji. W 1919 powrócił do kraju; mieszkał w Białymstoku, a od 1923 w Piotrkowie Trybunalskim. Uczęszczał do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego im. T. Reytana w Tomaszowie Mazowieckim; maturę zdał w 1932. Debiutował w 1930 artykułami pt. Z epoki cudu nad Wisłą i 25-lecie walki o szkołę polską, opublikowanymi na łamach periodyku szkolnego „Echa Szkolne” (nr 1; podpisany: M.P.P.), którego był do 1932 współredaktorem; publikował tu artykuły, wiersze i opowiadania (anonimowo lub pod pseudonimami: M.P.P., Trznadel). W 1932-34 odbywał służbę wojskową w Szkole Podchorążych Piechoty w Łodzi i otrzymał patent oficerski. W tym czasie współpracował z dwutygodnikiem „Podchorążak” (podpisany: MPP). Po rocznej bezpłatnej praktyce w Szkole św. Kazimierza w Piotrkowie Trybunalskim, otrzymał w 1935 dyplom nauczycielski i nominację na kierownika szkoły powszechnej w Tomawie pod Piotrkowem. Od tegoż roku był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego (do 1981). W 1936 ożenił się z Sabiną Malicką, nauczycielką. W lutym 1938 uzyskał przeniesienie służbowe do szkoły powszechnej w podwarszawskich Uwielinach i rozpoczął studia na Państwowym Wyższym Kursie Nauczycielskim oraz na wydziale polonistycznym Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Po wybuchu II wojny światowej, brał udział jako ochotnik w obronie Warszawy, dowodził oddziałem piechoty w okolicy Garwolina i Świdrów Wielkich. Ranny, przebywał w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie. W lutym 1940 został jako jeniec wojenny wywieziony przez Niemców do Oflagu XII A Hadamar, a w maju 1942 przeniesiony do Oflagu VII A Murnau. Podczas pobytu w obozach jenieckich pisał wiersze (zebrane po wojnie w niewydanym tomie pt. Poemat o matce). W 1943-45 był słuchaczem Obozowego Instytutu Pedagogicznego. Po wyzwoleniu obozu przez Amerykanów, latem 1945 został przewieziony do szpitala wojskowego pod Mediolanem we Włoszech. Leczył się tam przez dwa miesiące, po czym rozpoczął studia na wydziale slawistycznym uniwersytetu w Rzymie. W czerwcu 1946 przyjechał do kraju. W październiku tegoż roku, gdy chciał powrócić na studia do Włoch, został aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa pod fałszywym zarzutem szpiegostwa i osadzony w więzieniu na Mokotowie w Warszawie. Dzięki amnestii opuścił więzienie po sześciu miesiącach (zrehabilitowany w 1956). Pracował jako nauczyciel języka polskiego i historii w szkole powszechnej w Uwielinach (1947-49), następnie w technikum budowlanym i w zasadniczej szkole budowlanej w Warszawie. Równocześnie studiował na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego; w 1952 otrzymał stopień magistra. Od 1951 mieszkał wraz z rodziną w Warszawie. W 1954 zrezygnował z pracy nauczycielskiej (z powodu powiększającej się wady słuchu, będącej wynikiem kontuzji wojennej) i zajął się pod kierunkiem Juliana Krzyżanowskiego przygotowaniem Nowej księgi przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, najpierw jako pracownik Państwowego Instytutu Wydawniczego, a od października 1956 w Pracowni Literatury Ludowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (PAN). Kierował jako sekretarz redakcji pracami nad tą księgą (wyd. 1969-78). W 1957 był z J. Krzyżanowskim współzałożycielem dwumiesięcznika „Literatura Ludowa”, a następnie do 1968 sekretarzem redakcji; opublikował tu w latach następnych liczne artykuły, recenzje i sprawozdania (podpisane także: Staś, StŚ). W 1964 doktoryzował się na podstawie pracy pt. Ballady Jana Czeczota (promotor profesor J. Krzyżanowski). Zajmował się równocześnie opracowywaniem tekstów ludowych, głównie z dawnych kresów wschodnich, zebranych przez zespoły Instytutu Sztuki PAN i redakcji „Literatury Ludowej”, oraz zbiorów pieśni, legend, bajek i przysłów. Był członkiem Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (od 1951); w 1966 współtworzył, a następnie do 1980 redagował „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”, gdzie także publikował swoje studia dotyczące okresu romantyzmu, recenzje i sprawozdania. Od 1967 należał do Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). Po przejściu na emeryturę w 1976 kontynuował pracę naukową. W 1980 habilitował się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie całego dorobku naukowego. Był członkiem: Polskiego PEN Clubu (od 1977), Stowarzyszenia Autorów Dzieł Naukowych (od 1983), Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1991). Zmarł 16 sierpnia 1992 w Warszawie.

Twórczość

1. Filomaci a folklor; Przysłowia, wyrażenia i zwroty przysłowiowe w „Panu Tadeuszu. W: Ludowość u Mickiewicza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958 s. 42-130; 395-469.

2. Słowacki, poeta Warszawy. Przedmowa: J. Krzyżanowski. Warszawa: Wspólna Sprawa 1961, 124 s. Wyd. 2 uzupełnione Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1980, 203 s.

Nagrody

I nagroda w konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki, Ministerstwa Oświaty, wydawnictwa Wspólna Sprawa.

Zawartość

Warszawa z lat 1829-1830; W pogoni za sławą; Powiew przyszłości; Poeta wolności; Szabla czy pióro; Warszawa w „Kordianie”; U stóp „Żałosnej wdowy polskiego ludu”; „Credo” polityczne Słowackiego; Pogrzeb kapitana Meyznera; Na miarę Leonidasa; Poemat rewolucyjny o Starówce; Epilog „Kordiana”; Patri Patriae.

3. Litwa i Białoruś. W: Dzieje folklorystyki polskiej. 1800-1863. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1970 s. 169-227.

4. Z kręgu filomackiego preromantyzmu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 390 s.

Zawartość

Ballady Jana Czeczota; Osobliwe dzieje jednej pieśni romantycznej; Pieśni filomatów i filaretów; Z genealogii Mickiewiczowskiego Baublisa; Nieznany kopiariusz poezji Mickiewicza.

5. Z Mickiewiczem pod rękę, czyli Życie i twórczość Jana Czeczota. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1989, 325 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Biernat z Lublina, pierwszy paremiograf i bajkopisarz polski. Literatura Ludowa 1959 nr 5/6 s. 12-23.
Warszawa w „Kordianie. W: Juliusz Słowacki. W stopięćdziesięciolecie urodzin. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959 s. 117-148.
O miejsce folkloru we współczesnej kulturze polskiej. Literatura Ludowa 1964 nr 4/6 s. 20-33.
Badania terenowe nad współczesnym folklorem polskim w latach 1945-1965. Literatura Ludowa 1966 nr 4/6 s. 33-51.
Literatura ludowa. W: Kultura ludowa Wielkopolski. T. 3. Poznań 1967 s. 299-350.
Zbiór pieśni mazurskich Józefa Gąsiorowskiego. W: W świecie pieśni i bajki. Wrocław 1969 s. 267-279.
Jan Czeczot jako redaktor i korektor drugiego tomiku „Poezji” Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1972 s. 67-97.
Jutro żniwa. W 85-lecie urodzin Jarosława Iwaszkiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1979/1980 s. 13-27.

Prace redakcyjne

1. O. Kolberg: Dzieła wszystkie. Przewodniczący komitetu red.: J. Krzyżanowski. T. 60. Przysłowia. Z rękopisów oprac. oraz opatrzył wstępem, bibliografią, słowniczkiem i indeksami S. Świrko. Red. S. Świrko. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza 1967, XXIX, 623 s. Wyd. 2 przejrzane i poprawione przez S. Świrkę oraz J. Bursztę i M. Tarkę Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1977, 663 s.
2. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. W oparciu o dzieło S. Adalberga oprac. zespół pod kierunkiem J. Krzyżanowskiego. T. 1-3 red. S. Świrko, t. 4 oprac.: S. Świrko przy współudziale D. Świerczyńskiej i Sabiny Świrko. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 1970, 1972, 1978, XXXIX, 881 + 1165 + 996 + 627 s.
T. 1: A-J; t. 2: K-P; t. 3: R-Ż; t. 4: Wstęp, Bibliografia, Słownik wyrażeń staropolskich, gwarowych i obcych, Indeks haseł pomocniczych.
3. Orle gniazdo. Podania, legendy i baśnie wielkopolskie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1969, 529 s. Wyd. 2 tamże 1971. Por. poz. .
4. Z pieśnią i karabinem. Pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945. Wybór materiałów z konkursu Związku Młodzieży Wiejskiej i „Nowej Wsi”. Wybór, wstęp, przypisy: S. Świrko. Teksty muzyczne oprac.: J. Sobieski. Dokumentacja bibliograficzna: J. Kądziela. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1971, 595 s.
5. Na wszystko jest przysłowie. Popularny wybór przysłów polskich w układzie tematyczno-hasłowym. Wybrał, oprac. i opatrzył wstępem S. Świrko. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1975, 318 s. Wyd. 2 tamże 1985.
6. Stoi lipa, lipuleczka. Pieśni mazurskie. Przez Józefa Gąsiorowskiego w 1884 roku zebrane. Przedmowa: Z. Szmydtowa. Transkrybował, wstępem i komentarzem opatrzył S. Świrko. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1976, 241 s.
7. W krainie Gryfitów. Podania, legendy i baśnie Pomorza Zachodniego. Wybrał i napisał przedmowę S. Świrko. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1976, 613 s. Wyd. 2 tamże 1986.

Nagrody

Harcerska Nagroda Literacka, przyznana przez Główną Kwaterę Związku Harcerstwa Polskiego w 1977.
8. O Maćku Borkowicu i diable Borucie oraz inne podania i legendy wielkopolskie. [Teksty oprac.: S. Świrko]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1984, 39 s. Wyd. 2 tamże 1984.
Wybór z antologii „Orle gniazdo” [poz. ].
9. O Popielu, którego myszy zjadły oraz inne podania i legendy wielkopolskie. [Teksty oprac.: S. Świrko]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1984, 44 s. Wyd. 2 tamże 1984.
Wybór z antologii „Orle gniazdo” [poz. ].
10. O zaklętej księżniczce w zamku gnieźnieńskim oraz inne podania i legendy wielkopolskie. [Teksty oprac.: S. Świrko]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1984 [właśc. 1985], 45 s. Wyd. 2 tamże 1985.
Wybór z antologii „Orle gniazdo” [poz. ].
11. O zapiecku, złotej rybce i pięknej księżniczce oraz inne baśnie wielkopolskie. [Teksty oprac.: S. Świrko]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1985, 45 s.
Wybór z antologii „Orle gniazdo” [poz. ].
12. Rok płaci – rok traci. Kalendarz przysłów i prognostyków rolniczych. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1990, 222 s.
13. O założeniu Poznania i inne legendy. Poznań: Wydawnictwo Miejskie 2004, 74 s.
Wybór z poz. .

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

D. Świerczyńska: Stanisław Świrko. Bibliografia prac za lata 1930-1990. Powst. ok. 1990, maszynopis w Bibliotece Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Słownik badaczy literatury polskiej. T. 3. Łódź 2000 (D. Świerczyńska).

Ogólne

Artykuły

R. Wojciechowski: Stanisław Świrko „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza 1993, wyd. 1995.

Słowacki, poeta Warszawy

T. Syga. „Nowe Książki1962 nr 15.
M. Koszycka. „Nowe Książki1981 nr 1.
M. Warneńska: Czar, który trwa. Fakty 1981 nr 23.

Z kręgu filomackiego preromantyzmu

A. Dobak. „Pamiętnik Literacki1973 z. 4, polemika: S. Świrko. Tamże 1975 z. 1.
T. Syga: Z kręgu preromantyzmu. Nowe Książki 1973 nr 7.

Z Mickiewiczem pod rękę, czyli Życie i twórczość Jana Czeczota

A. Kempf: Jan Czeczot. Kultura”, Paryż 1989 nr 10.
W. Korolczuk: Monografia o Janie Czeczocie. Miesięcznik Literacki 1989 nr 9.

Orle gniazdo

P. Bagiński: Wśród podań, legend i baśni. Polonistyka 1969 nr 5.
E. Millerowa. „Lud1970 t. 54.

Z pieśnią i karabinem

L.M. Bartelski. „Nowe Książki1972 nr 9.
R. Sulima. „Nowy Wyraz1972 nr 17.

W krainie Gryfitów

G. Zyber. „Koszalińskie Studia i Materiały1977 nr 2.

O Maćku Borkowicu i diable Borucie oraz inne podania i legendy wielkopolskie

G. Skotnicka: Ta okrutna Popielowa. Nowe Książki 1984 nr 10 [dot. też: O Popielu, którego myszy zjadły oraz inne podania i legendy wielkopolskie].

O Popielu, którego myszy zjadły oraz inne podania i legendy wielkopolskie

G. Skotnicka: Ta okrutna Popielowa. Nowe Książki 1984 nr 10 [dot. też: O Maćku Borkowicu i diable Borucie oraz inne podania i legendy wielkopolskie].