BIO

Urodzony 18 lipca 1908 w miejscowości Gołaja Pristań w pobliżu Chersonia (Ukraina); syn Leona Spiwaka, adwokata, i Klary z domu Messer. Około 1920 przyjechał z rodzicami do Lwowa. Tu uczęszczał do gimnazjum; w 1926 zdał maturę. W tym okresie zaczął pisać wiersze (niedrukowane). Od 1927 studiował filologię polską, historię i historię sztuki na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Debiutował w 1929 wierszem pt. Południe, opublikowanym na łamach „Kuriera Literacko-Naukowego” (nr 25). W tym okresie nawiązał współpracę z „Przeglądem Filmowym i Teatralnym”, w którym ogłaszał swoje wiersze oraz recenzje filmowe. Założył wraz ze Stanisławem Jerzym Lecem i Leonem Pasternakiem grupę poetów lewicowych. Brał udział w lewicowym ruchu akademickim. W 1931 był współzałożycielem pisma powstałego z inspiracji Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy „Tryby” (po ukazaniu się pierwszego numeru pismo zostało zawieszone). W 1931 przeniósł się do Warszawy i na Uniwersytecie Warszawskim (UW) kontynuował studia z zakresu filologii polskiej; w 1936 uzyskał magisterium. W roku następnym otrzymał absolutorium na Wydziale Pedagogicznym UW. Należał do Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Życie”, włączył się do działalności Akademicko-Literackiego Koła tzw. Akli, był jednym z organizatorów Asocjacji Poetów Proletariackich. Współpracował z pismami lewicowymi „Lewar” (1933-36), „Lewy Tor” (1935-36), „Sygnały” (1937-38). W 1938-39 związał się z grupą poetycką skupioną wokół czasopisma „Nasz Wyraz”. Utrzymywał się w tym okresie z korepetycji. Należał do grona poetów z kręgu Józefa Czechowicza (tzw. Druga Awangarda). Po wybuchu II wojny światowej przebywał do 1941 w Równem (włączonym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich). W czasie ofensywy niemieckiej ewakuował się w głąb Związku Radzieckiego i przebywał w Astrachaniu, gdzie pracował jako robotnik. Po zakończeniu wojny, w 1946 powrócił do Polski i zamieszkał w Łodzi. Początkowo zarabiał na życie jako korektor w Spółdzielni Księgarsko-Wydawniczej „Książka”, następnie redagował dodatek literacki „Głosu Robotniczego”, w którym zamieszczał także artykuły i recenzje. W 1947 został członkiem Polskiej Partii Robotniczej (od 1948 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza). Od tegoż roku (1947) należał do Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związek Literatów Polskich (ZLP)); był członkiem zarządu Oddziału Łódzkiego (1948), Komisji Kwalifikacyjnej, zarządu Sekcji Poezji. W 1948 zawarł związek małżeński z Anną Kamieńską, poetką. W 1949 przeniósł się do Warszawy. W 1950-51 wspólnie z Karolem Baranieckim redagował Bibliotekę Satyryczną Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Od 1950 wchodził w skład komitetu redakcyjnego miesięcznika „Twórczość”, w którym prowadził dział recenzji poetyckich. Wiersze, recenzje, przekłady z literatury bułgarskiej i rosyjskiej ogłaszał także na łamach innych czasopism, m.in. „Kuźnicy” (1946-50), „Szpilek” (1946-50), „Odrodzenia” (1948-49), „Nowej Kultury” (1950-63, z przerwami; w 1950-52 członek komitetu redakcyjnego pisma), „Nowych Książek” (1958-62), „Wiatraków” (1960-67; tu w 1966-67 cykl felietonów poetyckich pt. Listy do Polikarpa), „Współczesności” (1960-62). „Równolegle z twórczością literacką i przekładową zajmował się pracami redakcyjnymi. W 1961 wszedł w skład Komisji Młodzieżowej Zarządu Głównego ZLP, początkowo jako zastępca, a następnie jej kierownik. Był pierwszym przewodniczącym komitetu redakcyjnego Biblioteki Poetów XX Wieku wydawanej w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Współpracował z Korespondencyjnym Klubem Młodych Pisarzy. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1967) oraz za tłumaczenia z języka bułgarskiego Orderem Cyryla i Metodego I klasy (1966). Zmarł 22 grudnia 1967 w Warszawie.

Twórczość

1. Wiersze stepowe. Warszawa: F. Hoesick 1938, 38 s.

2. Wiersze. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 66 s.

Zawartość

Cykle: Wiersze stepowe; Źrenice piasku. (Wiersze z lat 1944-50).

3. Doświadczenia. Wiersze. Warszawa: Czytelnik 1953, 67 s.

4. Poezje. Warszawa: Czytelnik 1955, 197 s.

Zawartość

Wiersze z poz. , , i nowy cykl: Troski i niepokoje.

5. Karuzela. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1957, 77 s.

Zawartość

Pewnego wieczora, – Iluzjon [poemat], – Maski; Pewnego wieczora.

6. Waryński. Reportaż sceniczny w 5 odsłonach z prologiem i epilogiem. Powst. przed 1957. Maszynopis powielony.

7. Zielone ptaki. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 85 s.

8. Dialogi naiwne. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1960, 85 s.

Zawartość

Cykle: Dialogi naiwne; Słowo o człowieku.

9. Zstąpienie do krateru. [Poematy]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 76 s.

Zawartość

Zstąpienie do krateru; Słowo i lęki.

10. Przyjaźnie i animozje. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 437 s.

Wspomnienia i szkice dotyczące życia literackiego Lwowa i Warszawy w dwudziestoleciu międzywojennym.

Zawartość

Narodziny słowa; Przedpiekle wyobraźni; Zuzanna, gawęda tragiczna [Z. Ginczanka]; Przyjaźnie i animozje; Z nie napisanej książki: Julian Przyboś; Metarealizm Jana Brzękowskiego; Rozmowa z Adamem Ważykiem; Rozmowa z Józefem Czechowiczem; Rozmowa ze Stanisławem Piętakiem; Rozmowa z Lechem Piwowarem; Peiper; Stanisław Piętak.

11. Źrenice piasku. Poezje wybrane 1933-1963. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, 274 s.

12. Anna. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1967, 115 s.

Zawartość

Cykle: Anna; Znaki śniegowe; Czas nienazwany; Schody pamięci.

13. Poezje wybrane. Wybór i wstęp autora. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1969, 155 s.

Wiersze ułożone w działach chronologicznych: 1934-1938; 1942-1950; 1951-55; 1956-1957; 1957-1963; 1967.

14. Ugory. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 85 s.

Zawartość

M.in. ostatnie wiersze poety oraz Nazajutrz. (Poemat dramatyczny).

15. Pracowite zdziwienia. Szkice poetyckie. Wybór i układ: A. Kamieńska. Warszawa: Czytelnik 1971, 433 s.

Zawartość

Przyjaźnie poetyckie: Przez kręgi oczyszczające poezji; Zuzanna [Ginczanka]; Jerzy Kamil Weintraub; Poeta tragicznego lądu [B. Michalski]; Jak się kształtował polski futuryzm; O Henryku Domińskim – spóźniona recenzja; Gałczyński; Lec; O poezji Stanisława Piętaka; Wielemir Chlebnikow; O poezji Grigorija Pietnikowa; Satyra okupacyjna; O antologii Juliana Tuwima i o fraszkopisarstwie. – Pracowite zdziwienia: Pisarze wobec X-lecia; Luźne uwagi o krytyce i krytykach; Kto ma organizować wyobraźnię poetów?; Mity „dwudziestolecia”; Pracowite zdziwienia; Transfuzja słowa; Uwagi o tłumaczeniu wierszy; Podróże w świat poezji; Wieczór młodych; Stefan Gołębiowski i jego Bieżuń; Wielowieś; Mój wiersz; Moje przyjaźnie; Listy do Polikarpa; O sobie; Z przemyśleń recenzenta i czytelnika poezji.

16. Poezje. Wybór: A. Kamieńska. Przedmowa: M. Sprusiński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 223 s.

17. Wybór wierszy. Wstęp i wybór: M. Sprusiński. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 261 s.

18. Narodziny słowa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979, 156 s.

Zawartość

Wspomnienie, Narodziny słowa [poz. ] oraz wybór wierszy.

Przekłady

1. M. Gorki: Dzieci słońca. Sceny dramatyczne. Przeł.: A. Kamieńska, J. Śpiewak. Wystawienie: Poznań, Teatr Polski 1949. Wyd. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1952, 215 s.
2. L. Leonow: Zwykły człowiek. Komedia w 4 aktach. Przeł.: A. Kamieńska, J. Śpiewak. Wystawienie: Bydgoszcz-Toruń, Teatr Ziemi Pomorskiej, Scena w Toruniu 1950. Druk „Literatura Radziecka” 1969 nr 51 s. 5-58.
3. M. Gorki: Na dnie. [Dramat w 4 aktach]. Przeł.: A. Kamieńska, J. Śpiewak. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1951, 164 s. Przedruk w: A. Gorki: Wybór dzieł. T. 4. Dramaty. Warszawa 1954; Antologia dramatu rosyjskiego. T. 2. Warszawa 1954; A. Gorki: Pisma. Utwory dramatyczne 1901-1906. [T.] 4. Warszawa 1955. Wystawienie: Zielona Góra, Teatr Ziemi Lubuskiej 1959.
4. L. Leonow: Dyrektor Morza Kaspijskiego. Komedia w 3 aktach. Przeł.: A. Kamieńska, J. Śpiewak. Wystawienie: Świdnica 1951.
5. M. Gorki: Barbarzyńcy. Sceny z miasta powiatowego. [Utwór dramatyczny w 4 aktach]. Przeł.: A. Kamieńska, J. Śpiewak. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1952, 214 s. Wystawienie: Gdańsk, Teatr Wybrzeża 1953.
Wystawienie też pt. Sceny z miasta powiatowego.
6. Kukryniksy. [Tekst] przeł. J. Śpiewak. Warszawa: Książka i Wiedza 1952, 77 s.
Album prac malarzy radzieckich: M. Kuprijanowa, P. Kryłowa, M. Sokołowa, tzw. Kukryniksów.
7. Oj, lesie, lesie zielony. Wybór bułgarskiej pieśni ludowej. Przeł.: A. Kamieńska, J. Śpiewak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 287 s.

Nagrody

Nagroda Bułgarskiego PEN Clubu za przekład w 1959.
8. W. Chlebnikow: Poezje. Wybrał i wstępem opatrzył J. Śpiewak. Przeł.: A. Kamieńska, S. Pollak, J. Śpiewak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 211 s.
9. A. i B. Strugaccy: Bajka o Trójce. [Powieść]. Powst. przekł. przed 1967. Warszawa: Amber 2000, 126 s.
10. W. Chlebnikow: Włamanie do wszechświata. Poezja i proza. Wybór i przekł.: A. Kamieńska, J. Śpiewak. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1972, 298 s.

Prace redakcyjne

1. Odkrycie Ameryki. Red. J. Śpiewak. Oprac. graficzne: K. Baraniecki. Warszawa: Prasa Wojskowa 1950, 64 s.
Zawiera teksty i rysunki satyryczne.
2. Polska poezja satyryczna 1919-1949. Wybór. i oprac.: L. Pasternak, J. Śpiewak. T. 1-2. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1950, 261 + 256 s.
T. 1. 1919-1939; T. 2. 1939-1949.
3. W kleszczach dolara. Red. J. Śpiewak. Oprac. graficzne: K. Baraniecki. Warszawa: Prasa Wojskowa 1950, 64 s.
Zawiera teksty i rysunki satyryczne.
4. Lokaje Wall Street. Red. literacka: J. Śpiewak. Red. graficzna: K. Baraniecki. [Warszawa:] Ministerstwo Obrony Narodowej 1951, 64 s.
Zawiera teksty i rysunki satyryczne.
5. Nie pozwolimy! Red. literacka: J. Śpiewak. Oprac. graficzne: K. Baraniecki. [Warszawa:] Ministerstwo Obrony Narodowej 1951, [16] k.
Zawiera teksty i rysunki satyryczne.
6. Przygważdżamy podżegaczy wojennych. Red. literacka: J. Śpiewak. Oprac. graficzne: K. Baraniecki. [Warszawa:] Ministerstwo Obrony Narodowej 1951, [32] k.
Zawiera teksty i rysunki satyryczne.
7. Z. Ginczanka: Wiersze wybrane. Wybrał i wstępem opatrzył J. Śpiewak. Warszawa: Czytelnik 1953, 109 s.
8. J.K. Weintraub: Wiersze wybrane. Wybrał i wstępem opatrzył J. Śpiewak. Warszawa: Czytelnik 1953, 228 s.
9. J. Czechowicz: Wiersze wybrane. Zebrali, oprac. i wstępem opatrzyli: S. Pollak i J. Śpiewak. Warszawa: Czytelnik 1955, 388 s.
10. M. Lermontow: Wybór poezji. Przypisy oprac.: J. Śpiewak. T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 414 + 309 s.
T. 1. Liryki; T. 2. Poematy.
11. Polska w poezji narodów świata. Antologia wierszy o Polsce. Oprac. i wstęp: J. Śpiewak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, 463 s.
12. E. Bagrjana: Poezje. Wybrał J. Śpiewak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 33 s.
13. L. Piwowar: Wiersze wybrane. Wybór i red. J. Śpiewak. Przedmowa: L. Kruczkowski. Warszawa: Czytelnik 1961, 189 s.
14. Wspomnienia o Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim. Przedmowa i red.: A. Kamieńska i J. Śpiewak. Warszawa: Czytelnik 1961 [właśc. 1960], 618 s.
15. J. Czechowicz: Wiersze. Oprac.: S. Piętak, S. Pollak, J. Śpiewak. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1963, 511 s.
16. Młode głosy. Wiersze poetów radzieckich. Słowo wstępne i red. J. Śpiewak. Warszawa: 1965, 317 s.
17. Ch. Smirnowski: Bracia Gawrosza i inne wiersze. Wybrał J. Śpiewak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, 51 s.
18. K.I. Gałczyński: Poezje wybrane. Wybór i wstęp J. Śpiewak. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967, 147 s.
19. J. Czechowicz: Poezje wybrane. Wybór wierszy J. Śpiewak. Wybór i układ tekstów wstępu: J. Witan. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1968, 145 s.
20. Poeta ziemi rodzinnej. Wybór wspomnień i esejów o Stanisławie Piętaku. Przygotowali do druku: A. Kamieńska i J. Śpiewak. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1970, 403 s.

Zob. też: Przekłady poz. , , .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1956.

Autor o sobie

J. Śpiewak: Uwagi o tłumaczeniu wierszy. Twórczość 1958 nr 11.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Rocznik Literacki 1968 (Uzupełnienie: J. Chudy).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (R. Matuszewski).

Ogólne

Artykuły

A. Słucki: Od „Wierszy stepowych” do „Zielonych ptaków”… (O twórczości Jana Śpiewaka). Orka 1959 nr 26.
J.B. Ożóg: Istnieje tylko pamięć. Kierunki 1961 nr 14.
W.P. Szymański: Życia własnego przechodzień. (O poezji Jana Śpiewaka). Twórczość 1966 nr 12, przedruk w tegoż: Ostatni romans. Kraków 1991.
J. Huszcza: Janek. Osnowa 1967 jesień, zima, przedruk w tegoż: Opowieści w czarnych ramkach. Łódź 1979.
W. Gralewski: Łzą i atramentem. Poezja 1968 nr 6.
J.B. Ożóg: Wspomnienie o Janie Śpiewaku. Tygodnik Kulturalny 1968 nr 51, przedruk w tegoż: Na mojej drodze. Kraków 1971.
A.K. Waśkiewicz: Światopogląd katastroficzny. (O poezji Jana Śpiewaka). Kultura 1968 nr 19.
B. Biernacka: Profile. O poezji Jana Śpiewaka. W tejże: Style i postawy. Poznań 1969.
M. Sprusiński: Żeglarz prawdomównych słów. Życie Literackie 1971 nr 27.
l. Smolka: Pamięć ocalająca. Jan Śpiewak. Kultura 1973 nr 50, przedruk w formie zmienionej w tejże: Lęki, ucieczki, akceptacje. Warszawa 1984.
Z. Bieńkowski: Notatnik. Twórczość 1975 nr 2.
S. Pollak: W osaczeniu. Odra 1975 nr 3.
P. Dybel: Tamtędy szedłem drogą swej drodze naprzeciw. O poezji Jana Śpiewaka). Miesięcznik Literacki 1978 nr 8, przedruk rozszerzone pt. W konkury z ziemią. (O poezji Jana Śpiewaka) w tegoż: Ziemscy, słowni, cieleśni. Warszawa 1988.
K. Karasek: O Wieży Babek konkretnie. Twórczość 1978 nr 3 [wspomnienie o Janie Śpiewaku jako tłumaczu wierszy W. Chlebnikowa].
M. Sprusiński: Poznawanie krateru. Tygodnik Kulturalny 1978 nr 3.
P. Matywiecki: Poeta rzeczywistości. (O poezji Jana Śpiewaka). Tygodnik Kulturalny 1979 nr 27.
W. Wojnar: Świat nieustanny. Poezja 1980 nr 2.
E. Czaplejewicz: Groteska w poezji współczesnej, czyli świat poetycki Jana Śpiewaka. W tegoż: Poezja jako dialog. Warszawa 1981.
A. Kamieńska: Święty zapis pamięci. W Drodze 1981 nr 11/12.
J. Gondowicz. „Literatura na Świecie1983 nr 11 [dot. przekładu wierszy W. Chlebnikowa].
M. Krassowski: Fantazjotwórca i moralista. Tu i Teraz 1983 nr 9.
M. Jakitowicz: O funkcji pejzażu w liryce Jana Śpiewaka i Stanisława Piętaka. Integracje 1987 nr 20.
P. Dybel: Poeta stepów, wojny i głodu. Przegląd Humanistyczny 1988 nr 7.
W. Wielopolski: Jestem przeszłością siebie – o poetyckich i biograficznych perypetiach Jana Śpiewaka „Kresy 1995 nr 2.

Wiersze stepowe

T. Bujnicki: Ach poeci!Słowo1939 nr 19.
S. Lichański. „Pion1939 nr 5.
S. Pollak: W poszukiwaniu straconego czasu. Sygnały 1939 nr 60.

Wiersze [1950]

L. Budrecki. „Twórczość1952 nr 12.

Doświadczenia

S. Lichański: Plon doświadczeń. W tegoż: Literatura i krytyka. Warszawa 1956.

Poezje [1955]

M. Głowiński: Poeta obrazu. Twórczość 1956 nr 6.
A. Słucki: Wiersze Jana Śpiewaka. Nowości Literackie i Wydawnicze 1957 nr 7.

Karuzela

M. Głowiński: Maski i ludzie. Życie Literackie 1958 nr 26.

Zielone ptaki

M. Głowiński: Poezja elegijna. Nowa Kultura 1959 nr 14.
B. Ostromęcki. „Nowe Książki1959 nr 13.
J. Sławiński. „Twórczość1959 nr 9.

Dialogi naiwne

B. Ostromęcki. „Nowe Książki1960 nr 24.
J. Trznadel: Dobra poezja. Nowa Kultura 1960 nr 44.
T. Nowak: Poezja urzeczona. Życie Literackie 1961 nr 27.
A. Słucki. „Orka1961 nr 2.
A. Wilkoń. „Twórczość1961 nr 4.

Zstąpienie do krateru

J. Lau: Chemia pytań. Życie Literackie 1963 nr 50.
A. Wilkoń. „Twórczość1964 nr 2.
A. Słucki: Śpiewaka „Zstąpienie do krateru. Fakty i Myśli 1965 nr 9.

Przyjaźnie i animozje

Z. Kozarynowa: Portret własny poety. Wiadomości”, Londyn 1965 nr 50.
Z. Żabicki: Jana Śpiewaka dialog z literaturą. Nowe Książki 1965 nr 19.
W. Natanson: Poezja lat trzydziestych. Kultura 1966 nr 3.
J. Wyka: Koegzystencja z minionym czasem. Twórczość 1966 nr 1.
Z. Bieńkowski: U źródeł przyjaźni i animozji. W tegoż: Poezja i niepoezja. Warszawa 1967.
J. Ratajczak: Zmysły i słowo. Współczesność 1967 nr 6 [dot. też: Źrenice piasku].
W.P.: W kręgu Dwudziestolecia. W tegoż: Między ciemnością a świtem. Kraków 2005.

Źrenice piasku

Z. Bieńkowski: Ta bestia, wyobraźnia. Kultura 1966 nr 28.
T. Nowak: Poezja plemienna. Tygodnik Kulturalny 1966 nr 1.
M. Sprusiński: Słowa i żywioły. Życie Literackie 1966 nr 44.
J. Markiewicz: Znaczenie zieleni. Tygodnik Kulturalny 1967 nr 16.
J. Ratajczak: Zmysły i słowo. Współczesność 1967 nr 6 [dot. też: Przyjaźnie i animozje].

Anna

J. Witan: Wśród poetów. Nowe Książki 1967 nr 8.
M. Wyka: Odmiany liryki. Poeta kreator. Życie Literackie 1967 nr 34.
W. Iwaniuk: Pożegnanie z awangardą. Kultura”, Paryż 1968 nr 6/7.
J.B. Ożóg: Ostatni tomik. Tygodnik Kulturalny 1968 nr 26.
L. Sokół. W: Proza, poezja. Warszawa 1968.
M. Sprusiński: Pamięć, która nie przebacza. Twórczość 1968 nr 5.
Z. Chojnowski: Gra o samopoznanie. O poemacie „Anna” Jana Śpiewaka. W tegoż: Ku Tajemnicy. Olsztyn 2003, przedruk w: Zbliżenia historycznoliterackie. Kraków 2003.

Poezje wybrane [1969]

A.K. Waśkiewicz. „Nowe Książki1969 nr 12.

Ugory

S. Gołębiowski: Wzburzony bezkształtem. Poezja 1969 nr 12.
I. Smolka: Dialog z czasem i pamięcią. Poezja 1969 nr 12.
J. Kwiatkowski. „Twórczość1970 nr 1.

Pracowite zdziwienia

Z. Jankowski: Charakter pisarza. Twórczość 1972 nr 6.
B. Rogatko: Mądra naiwność. Literatura 1972 nr 5.
A.K. Waśkiewicz. „Nowe Książki1972 nr 4.
T.J. Żółciński: Z eseistycznego warsztatu „Tygodnik Kulturalny 1972 nr 10.

Poezje [1972]

M. Baranowska: Pamięć stepu. Nowe Książki 1972 nr 15.

Wybór wierszy [1978]

K. Nowosielski: Zmysłowisko, wojna, krzyk. Twórczość 1979 nr 12.
A.W. Pawluczuk: Poeta nieskończonej natury. Nowe Książki 1979 nr 17.

Narodziny słowa

A. Lewandowska: Narodziny słowa i życia. Miesięcznik Literacki 1980 nr 6.
P. Matywiecki: Wyobraźnia i głód. Tygodnik Kulturalny 1980 nr 2.

Oj, lesie, lesie zielony

S. Czernik: Bułgarska pieśń ludowa. Twórczość 1957 nr 1, przedruk pt. Oj, lesie, lesie zielony w tegoż: Sny i widma. Warszawa 1971.
A. Kamieńska, J. Śpiewak: Autorzy o swojej książce. Nowiny Literackie i Wydawnicze 1957 nr 1.
H. Czajka. „Pamiętnik Słowiański1960.