BIO

Urodzona 2 grudnia 1933 w Wilnie; córka Edwarda Szczerbickiego, i Marii z Ciąpałów, nauczycieli. W czasie II wojny światowej przebywała nadal w Wilnie. W 1945 w ramach tzw. repatriacji przeniosła się do Wrocławia. W 1947 rozpoczęła naukę w I Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, które ukończyła w 1951. W tymże roku rozpoczęła studia w zakresie filologii polskiej i klasycznej na Uniwersytecie Wrocławskim (UWr.). W trakcie studiów od maja 1955 do września 1956 pracowała jako redaktor w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, a po ukończeniu studiów w 1956, w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Debiutowała w 1956 artykułem pt. Ze studiów nad „Fraszkami” Jana Kochanowskiego, opublikowanym w „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego” (nr 2). W tymże roku wyszła za mąż za Jana Ślęka, dyrygenta. W 1962 otrzymała doktorat na podstawie rozprawy pt. Duma staropolska (promotor profesor Władysław Floryan) i w tymże roku stanowisko adiunkta. W 1965 otrzymała nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego. Habilitowała się w 1972 na podstawie rozprawy pt. Staropolska epika historyczna (heroiczna). Od tegoż roku pracowała jako docent na stanowisku zastępcy dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UWr. (do 1978), a następnie do 1981 prodziekana Wydziału Filologicznego. Od 1981 do przejścia na emeryturę w 2004 kierowała Zakładem Literatury Dawnej Instytutu Filologii Polskiej UWr. W 1992 otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2000 zwyczajnego. Została członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Weszła w skład redakcji „Pamiętnika Literackiego”. Mieszka we Wrocławiu.

Twórczość

1. Jan Szczęsny Herburt. Zarys monografii. W: Ze studiów nad literaturą staropolską. Wrocław 1957 s. 205-292.

2. Duma staropolska. Z dziejów poezji melicznej. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1964, 159 s., Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Zawartość

Dzieje terminu; Przegląd tekstów; Poetyka dumy; Rodowód dumy; Duma staropolska wobec ukraińskiej epiki ludowej.

3. W kręgu Klio i Kaliope. Staropolska epika historyczna. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 209 s. Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich.

Zawartość

Wstęp. – Heroiczne czasy: Przeszłość i teraźniejszość; W kręgu rycerskich mitów; Epickie interpretacje zdarzeń przeszłych i teraźniejszych. – Ludzie rycerscy: Bohater średniowiecznych kronik; Bohater heroicznej poezji renesansu i baroku; Wzorzec rycerskiego życia poza heroiczną poezją. – Obserwator wojennego teatrum: Narrator w prozie historycznej; Narrator w heroicznej poezji renesansu i baroku. – Posłowie.

4. Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1991, 175 s.Acta Universitatis Wratislaviensis” 1991 nr 810.

Zawartość

Rodzina i poczucie więzi rodzinnej; Wiersze uświetniające narodziny potomka; Poezja epitalamijna; Poezja żałobna.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Ze studiów nad „Fraszkami” Jana Kochanowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego. Prace Literaturoznawcze 1956 T. 1 s. 147-172.
Z epiki dziadowskiej. Pamiętnik Literacki 1959 z. 3/4 s. 445-470.
Siedemnastowieczny fragment dumy o Dymitrze Wiśniowieckim. Slavia Orientalis 1960 nr 1 s. 9-21.
Niektóre problemy dumy staropolskiej. W: Studia z dawnej literatury czeskiej, słowackiej i polskiej. Wrocław 1963 s. 250-265.
Strofa pięciowersowa. W: Strofika. Wrocław 1965 s. 176-201.
Grunwald w dawnej pieśni polskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis 1967 nr 67 s. 5-30.
Pieśń historyczna w świadomości XV-XVIII wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis 1968 nr 95 s. 5-21.
Trzy wizerunki Albertusa. Acta Universitatis Wratislaviensis 1970 nr 131 s. 141-157.
Rycerz pośmiertnie pasowany. (Ze studiów nad dawną epiką historyczną). Acta Universitatis Wratislaviensis 1971 nr 150 s. 57-73.
Postać Wandy w średniowiecznej prozie historycznej. Literatura Ludowa 1972 nr 1 s. 18-34.
Treny” Jana Kochanowskiego w świetle estetyki recepcji i oddziaływania. Pamiętnik Literacki 1973 z. 4 s. 3-22.
Przeszłych wieków sprawy” jako przedmiot poetyckiego przedstawienia w literaturze XVI w. W: Dawna świadomość historyczna w Polsce, Czechach i Słowacji. Wrocław 1978 s. 83-101.
Ze studiów nad stylistycznym kształtem liryki Kochanowskiego. (W kręgu stylu „wielkiego” i stylu „prostego”). Pamiętnik Literacki 1979 z. 1 s. 151-180.
Roksolanki” Szymona Zimorowica a renesansowy klasycyzm. (Liryka Jana Kochanowskiego jako tradycja). W: Jan Kochanowski i epoka renesansu. Warszawa 1984 s. 365-381.
L'image des confins du sud-est dans la litterature des XVIe et XVIIe siècles. W: Les confins de l'ancienne Pologne. Lille 1988 s. 22-38.
• Die „Hauschroniken” und ihre soziale Funktionen. Studien zur Barock-kultur. W: „Russian Literature”, the Hague, XXVII (1990) s. 259-272.
Od historii do metafizyki. O religijności „Sielanek nowych niskich” Józefa Bartłomieja Zimorowica. W: Wiary i słowa. Wrocław 1994 s. 240-251.
Formy przekazu a formy odbioru poezji w czasach Renesansu i Baroku. W: Wiedza o literaturze i edukacja. Warszawa 1996 s. 272-285.
Między okolicznościową idyllą a pieśnią biesiadną. „Sielanka albo raczej [...] Kolejna” Wacława Potockiego. W: Wszystek krąg ziemski. Wrocław 1998 s. 9-18.
Sielanki nowe ruskie Bartłomieja Zimorowica wobec dawnej i współczesnej literatury. W: Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa 2000 s. 76-87.
Altpolnische Hochzeitcarmina im rituallen Kontekst. W: Hochzeit als Ritus und Casus. Wrocław 2001 s. 21-38.
Quadratum perfectum Wespazjana Kochowskiego: „Niepróżnujące próżnowanie – liryki polskie”, „Ogród panieński”, „Psalmodia polska. Uwagi o kompozycji. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 149-157.
Abrys” Jana Stanisława Witwickiego. Rekonesans. W: Świt i zmierzch baroku. Lublin 2002 s. 325-336.
Wiersze Samuela Twardowskiego „pod wjazd” pisane. W: Wielkopolski Maro. Poznań 2002 s. 76-87.
Satyryczny adres „Wyprawy plebańskiej. W: Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej. Warszawa 2003 s. 63-79.
Ars dissimulandi i jej funkcje. W: Między teatrem a literaturą. Wrocław 2004 s. 409-416.

Prace redakcyjne

1. Jan Kochanowski: Pieśni. Wyd. 3 zmienione. Oprac.: L. Ślęk. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1970, LXXX, 141 s., Biblioteka Narodowa I, 100. [Wyd. 4] tamże we współpracy z de Agostini Polska 2005.
2. Sz. Zimorowic: Roksolanki. Wyd. 2 zmienione. Oprac.: L. Ślęk. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1983, XLVI, 139 s., Biblioteka Narodowa I, 73.
3. J.B. Zimorowic: Sielanki nowe ruskie. Oprac.: L. Ślęk. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1999, XLVIII, 192 s., Biblioteka Narodowa I, 287.
4. J. Kochanowski: Wszystkiem swoje księgi daję. Wybór wierszy polskich. Wybór, oprac. tekstów i posłowie L. Ślęk. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2000, 536 s.
5. Koncept w kulturze staropolskiej. Pod. red. [i ze wstępem] L. Ślęk, A. Karpińskiego, W. Pawlaka. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2005, 360 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 2001, 2007.

Słowniki i bibliografie

A. Oszczęda: Bibliografia prac Ludwiki Ślęk. W: Muzy i Hestia. Wrocław 1999.

Duma staropolska

A. Cieński: Staropolskie rekonesanse. Odra 1965 nr 1.
S. Grzeszczuk: Z problemów „Dumy” staropolskiej. Ruch Literacki 1965 nr 1.

W kręgu Klio i Kaliope

W. Walecki. „Ruch Literacki1975 nr 2.
M. Kaczmarek. „Studia Źródłoznawcze1976 t. 20.

Muza domowa

F. Sielicki. „Acta Universitatis Wratislaviensis: Slavica Wratislaviensia 1993nr 79.
J.K. Goliński. „Ogród1993 nr 1/4.
A. Litwornia. „Ricerche Slavistiche”, Roma 1994.