BIO

Urodzony 1 października 1900 w Stanisławowie; syn Naftalego Schippera, nauczyciela religii mojżeszowej, i Laury z domu Kol. Do 1909 mieszkał w Stanisławowie. W 1910 podjął naukę w III Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie. W 1914-15 przebywał w Wiedniu, gdzie uczęszczał na polskie kursy gimnazjalne, w 1916/17 był przez pierwszy kwartał uczniem filii Gimnazjum św. Jacka w Krakowie. Po powrocie do Lwowa kontynuował naukę w Gimnazjum im. Franciszka Józefa i w 1918 zdał maturę. Następnie od 1919 studiował filologię polską i klasyczną oraz filozofię ścisłą, początkowo przez rok na Uniwersytecie Jagiellońskim, a od 1920 na Uniwersytecie Jana Kazimierza (UJK) we Lwowie. W 1924 był sekretarzem lwowskiej Rady Akademickiej skupiającej akademickie stowarzyszenia lewicowe. W tymże roku uzyskał na UJK stopień doktora filozofii na podstawie rozprawy Sentymentalizm w twórczości Mickiewicza (promotor prof. Juliusz Kleiner). Następnie pracował jako nauczyciel gimnazjalny. Debiutował w 1925 artykułem pt. Egzotyzm i polityka realna w sprawie żydowskiej, opublikowanym w lwowskiej „Gazecie Porannej” (nr 7312). W 1926 przeniósł się do Warszawy i do 1939 uczył języka i literatury polskiej w seminarium nauczycielskim (w 1928 zdał egzamin pedagogiczny). W 1926-28 był przewodniczącym Rady Naczelnej Związku Akademickiej Młodzieży Zjednoczeniowej. Redagował też czasopisma akademickie. Działał w ruchu nauczycielskim, początkowo w Związku Zawodowym Nauczycieli Polskich Szkół Średnich (od 1928 członek Zarządu Głównego), a następnie w Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Pełnił funkcje sekretarza redakcji i współredaktora powstałego w 1930 dwumiesięcznika „Polonista”; w piśmie tym ogłaszał w 1930-38 rozprawy, artykuły i recenzje teatralne i literackie (tu w 1930-35 stały dział pt. Głosy polskiej prasy pedagogicznej o nauczaniu języka ojczystego, autor podpisany: H.Sch). Należąc do lewicowego odłamu ZNP, był współzałożycielem w 1932 Towarzystwa Oświaty Demokratycznej „Nowe Tory”; artykuły związane tematycznie z tą formacją ideową publikował w „Miesięczniku Nauczycielskim” (też pod pseudonimem Jan Żeglarz). Od 1933 należał do PPS. Wykładał na kursach Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i bezpłatnie uczył w Gimnazjum Robotniczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Żoliborzu. W 1935 ożenił się z Bronisławą Łęcką. W 1936 był współzałożycielem Warszawskiego Klubu Polonistów. Brał też udział w pracach powstałego w 1936 z inicjatywy Komunistycznej Partii Polski Koła Krytyków-Marksistów. Należał do Polskiego Związku Myśli Wolnej. W 1937 był współorganizatorem Towarzystwa Polonistów RP, a także współpracował z jego organem, dwumiesięcznikiem „Życie Literackie”. Po wybuchu II wojny światowej w 1939 powrócił do Lwowa. Po przyłączeniu miasta do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich pełnił funkcję kierownika instruktoratu języka polskiego i języków obcych nowożytnych w Gabinecie Metodycznym przy Wydziale Oświaty Ludowej m. Lwowa oraz był członkiem zespołu autorskiego opracowującego podręczniki szkolne z zakresu historii literatury polskiej. Po zajęciu Lwowa przez Niemców w 1941 wyjechał do Warszawy, zamieszkał tu pod przybranym imieniem i nazwiskiem Wincenty Śliwiński. Brał udział w tajnym nauczaniu, współpracował z prasą podziemną. Uczestniczył w powstaniu warszawskim na Żoliborzu w Pomocniczej Służbie Wojskowo-Technicznej; pisał też artykuły dla powstańczej stacji radiowej. Po upadku powstania warszawskiego w 1944, osiadł we wsi Kamienna Wola (powiat opoczyński), gdzie uczył dzieci w zorganizowanej przez siebie szkółce. Po zakończeniu II wojny światowej został zatrudniony w Departamencie Programowym Ministerstwa Oświaty przy opracowywaniu nowych programów szkolnych. W 1945 należał do założycieli miesięcznika pedagogicznego „Nowa Szkoła”, a następnie został jego współredaktorem. Był także wykładowcą w Akademii Sztabu Generalnego im. K. Świerczewskiego. Należał nadal do Polskiej Partii Socjalistycznej (od 1948 do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). W 1945-49 publikował artykuły w „Kuźnicy”, a w 1948-49 w „Polonistyce”. Od 1946 był członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Warszawie. Pracował jako wizytator szkół w Departamencie VI Ministerstwa Oświaty. W 1948 współpracował z wydawnictwem Wiedza, będąc redaktorem przeznaczonej dla szkół serii „Nowa Biblioteka Wiedzy”. W tymże roku był też jednym z organizatorów Instytutu Badań Literackich, a następnie uczestniczył w pracach Instytutu. W 1949 został mianowany profesorem na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zmarł 6 maja 1949 w Warszawie. Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Twórczość

1. Sentymentalizm w twórczości Mickiewicza. Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1926, 311 s.

Rozprawa doktorska.

2. Adam Mickiewicz, poeta i człowiek czynu. Zarys popularny. Powst. 1940-1944. [Inf. autora]. Wyd. [Warszawa:] Czytelnik 1947, 244 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1949; wyd. 3 1950.

3. Adam Mickiewicz. [Szkic]. Warszawa: Biuro Komitetu Wykonawczego Obchodu 150-lecia Urodzin A. Mickiewicza 1949, 15 s.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. A. Mickiewicz: Dziady wileńskie. Cz. 1. Tekst. Cz. 2. Objaśnienia i przypisy. Oprac. H. Szyper. Warszawa: Instytut Wydawniczy [1928], 111 + 140 s.
2. A. Mickiewicz: Dziady drezdeńskie. Cz. 1. Tekst. Cz. 2. Objaśnienia i przypisy. Oprac. H. Szyper. Warszawa: Biblioteka Polska 1929, 175 + 197 s.
3. A. Asnyk: Pisma. Po raz pierwszy razem zebrane. Poprzedził życiorysem poety i przedmową I. Chrzanowski. Poezje. T. 1-2. Wyd., objaśnił i opatrzył ilustracjami H. Szyper. Warszawa: Nasza Księgarnia 1938, 1939, 339 + 393 s.
Wyd. jubileuszowe w setną rocznicę urodzin poety staraniem Komitetu Uczczenia Adama Asnyka w Warszawie.
4. Ku lepszej przyszłości. Czytanki polskie dla starszej młodzieży szkół powszechnych i kursów dla dorosłych. Zestawili: H. Szyper i T. Wojeński. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1945, 317 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1946, wyd. 3 1947.
5. Mickiewicz, pisarz demokratyczny. Wybór prozy publicystycznej Mickiewicza. Oprac., wstępem i objaśnieniami opatrzył H. Szyper. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1947, 144 s. Wyd. 2 tamże 1949.
6. A. Asnyk: Wybór poezji. Oprac. H. Szyper. Warszawa: Czytelnik 1948, 290 s.
7. A. Mickiewicz: Dziady drezdeńskie. Oprac. H. Szyper. Warszawa: Wiedza 1948, 338 s.
Tekst oparto na wydaniu paryskim z r. 1844.
8. A. Mickiewicz: Dziady wileńsko-kowieńskie. Oprac. H. Szyper. Warszawa: Wiedza 1948, 207 s.
9. S. Posner: Z bliska i z daleka. Książka dla młodzieży i wychowawców. Ze słowem wstępnym S. Świdwińskiego. Wyd. nowe. Przejrzał H. Szyper. Warszawa: Wiedza 1948, 111 s.
10. A. Strug: Pisma. Pod red. H. Szyper. T. 1. Ludzie podziemni. Wstępem opatrzył P. Gdula. Przejrzał H. Szyper. Warszawa: Wiedza [1948], 214 s.
Tekst oparty na wyd. z 1930.
11. Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy naukowej prof. dra Juliusza Kleinera. Komitet red.: S. Kawyn, J. Saloni, S. Skwarczyńska, Z. Szweykowski, H. Szyper. Łódź: Łódzki Oddział Towarzystwa im. A. Mickiewicza i „Polonista 1949, 556 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1948.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1964.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Redakcja).
Polski słownik biograficzny. T. 50. Wrocław 2014-2015 (R. Skręt).

Ogólne

Artykuły

J.Z. Jakubowski: Henryk Szyper. Polonistyka 1949 nr 3.
J. Kleiner: Henryk Szyper. Odrodzenie 1949 nr 25.
J. Kulczycka-Saloni: Henryk Szyper. Kuźnica 1949 nr 27.
Z. Libera: Dorobek naukowy Henryka Szypera. Polonistyka 1949 nr 4.
A. Słucki: Uczony – działacz – wychowawca. Po Prostu 1949 nr 22.

Sentymentalizm w twórczości Mickiewicza

A. Chorowiczowa. „Ruch Literacki1926 nr 10.
R. Reicherówna. „Wiadomości Literackie1927 nr 6.
J.B. Richter. „Pamiętnik Literacki1927.
K. Górski. „Pamiętnik Literacki1928, polemika: H. Schipper: Odpowiedź na recenzję [...] K. Górskiego. „Pamiętnik Literacki” 1929, K. Górski: Odpowiedź na replikę dr. Schippera. Tamże 1929.

Adam Mickiewicz, poeta i człowiek czynu

J. Gawałkiewicz. „Pamiętnik Literacki1947, nadbitka Wrocław [1948].
L. Gomolicki: Poeta i człowiek czynu. Kuźnica 1947 nr 47.
S. Papée: Nowe spojrzenie na Mickiewicza. Dziennik Literacki 1947 nr 1.
A. Stawar: Nowa monografia o Mickiewiczu. Odrodzenie 1947 nr 49.
K. Budzyk. „Wiedza i Życie1948 nr 5 [dot. też oprac.: Mickiewicz, pisarz demokratyczny].
J.Z. Jakubowski. „Polonistyka1948 nr 1.
M. Piechal: Nowa monografia o Mickiewiczu. Nowiny Literackie 1948 nr 3.
Cz. Zgorzelski: Mickiewicz w ujęciu „krytyki postępowej. Tygodnik Powszechny 1948 nr 6.
J. Kleiner: Książka popularna o Mickiewiczu. Twórczość 1949 nr 4.

Mickiewicz, pisarz demokratyczny

K. Budzyk. „Wiedza i Życie1948 nr 5 [dot. też oprac.: Adam Mickiewicz, poeta i człowiek czynu].