BIO

Urodzony 18 lutego 1932 w Piotrkowie Trybunalskim; po około dwóch latach wraz z rodzicami przeniósł się do Częstochowy. Syn Piotra Szymańskiego, adwokata, i Marii z domu Ściepłek. Uczęszczał do Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie; w 1949 zdał maturę. Przez rok uczył się w Wyższej Szkole Administracyjno-Handlowej w Częstochowie, a następnie studiował filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Debiutował w 1953 artykułem o poezji Aleksandra Rymkiewicza pt. Kronikarz wojen i dnia dzisiejszego, zamieszczonym w „Tygodniku Powszechnym” (nr 3); w tymże roku ogłaszał także recenzje w „Dziś i jutro” (w obu tych pismach publikował w 1954 też pod pseudonimem: Czesław Toborecki). W 1955, po uzyskaniu magisterium, zamieszkał w Krakowie. Rozwijał twórczość krytycznoliteracką, ogłaszając artykuły i recenzje głównie w „Tygodniku Powszechnym” (do 1965; w 1955 i 1960-61 też pod pseudonimem: Czesław Toborecki), a także w „Znaku” (1958-59, 1962-66). Od 1962 był członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP; do rozwiązania Związku w 1983). W 1962 ożenił się z Danutą Jakubowską (zmarła 1993). W latach następnych stale współpracował jako krytyk literacki ze „Współczesnością” (1964-66), „Życiem Literackim” (1966-70), „Poezją” (1967-73), a także zamieszczał prace krytyczne w „Ruchu Literackim” (1964-66), „Twórczości” (1965-70) i „Miesięczniku Literackim” (1966-68). Równocześnie prowadził badania naukowe dotyczące literatury współczesnej. W 1969 uzyskał doktorat w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk na podstawie pracy Z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym (promotor profesor Kazimierz Wyka). W tymże roku został zatrudniony jako adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ). W 1973 habilitował się na UJ na podstawie rozprawy pt. Neosymbolizm – o awangardowej poezji polskiej w latach trzydziestych. W 1972-75 był lektorem języka polskiego i wykładowcą historii literatury polskiej na uniwersytecie w Nancy (Francja). Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych otrzymał w 1974 i 1982 nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia, a w 1990 nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Po powrocie do Krakowa w 1976 został mianowany docentem w Instytucie Filologii Polskiej UJ. W 1977 został członkiem Polskiego PEN Clubu. W tymże roku otrzymał nagrodę Wydziału Kultury i Sztuki miasta Krakowa. W 1977-81 wchodził w skład zarządu Oddziału Krakowskiego ZLP; od 1977 był też opiekunem Koła Młodych przy tym Oddziale. Wznowił współpracę z „Tygodnikiem Powszechnym”, publikując na jego łamach artykuły (1980-89). W 1982 był założycielem i współredaktorem niezależnego mówionego czasopisma literackiego pt.NaGłos”. W 1986-87 wygłaszał odczyty na uniwersytetach w Kopenhadze, Fryburgu, Lozannie i Budapeszcie. W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W tymże roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1991 podjął współpracę z pismem „Arka” (tu artykuły i eseje; w 1992-93 członek redakcji). W 1994 wszedł w skład redakcji krakowskiego dwumiesięcznika „Arcana”. W 1997 ożenił się z Elżbietą Morawiec, teatrologiem. W 2000 został mianowany profesorem zwyczajnym na UJ. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1991). Zmarł 12 października 2017 w Krakowie.

Twórczość

1. Ballady przed burzą. Szkice literackie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 247 s.

Zawartość

W połowie dwudziestolecia. Władysław Sebyła i „Kwadryga”; Podróżny z „Dyliżansu filozoficznego”. O Bolesławie Micińskim; Legenda o „Uniłowszczaku” [dot. Z. Uniłowskiego]; Literatura trzech punktów. O Stefanie Flukowskim; W kręgu Czechowicza [dot. pisarzy: S. Piętaka, B.L. Michalskiego, H. Domińskiego, W. Podstawki, A. Rzeczycy, J. Śpiewaka].

2. Od metafory do heroizmu. Z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym. [Szkice]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1967, 257 s. Wyd. 2 rozszerzone pt. Z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 386 s.

Rozprawa doktorska.

Zawartość

Osobowość a poetyka; W połowie dwudziestolecia. (O „Kwadrydze”) [por. poz. ]; Spadkobiercy Peipera. (O „Linii”); „Żagary” i żagaryści; Z dziejów lewicy literackiej. (O „Lewarze”); „Marchołt” i Profesor [dot. S. Kołaczkowskiego]; Co za czasy! (O „Naszym Wyrazie”); Współczesność i maska. (O „Ateneum”); Trzeci wyraz. – W wyd. 2 ponadto: Od autora; W sprawie Ch.O.Ś. [Chrześcijańskiej Odbudowy Świata] (O „Verbum”); „Okolica Poetów” i autentyzm; Wydajemy we Lwowie... (O „Sygnałach”).

3. Świadomość estetyczna polskiej awangardy. O „Zwrotnicy”. [Szkic]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1971, 36 s. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie. Przedruk zob. poz. .

4. Konstanty Ildefons Gałczyński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 135 s.

5. Neosymbolizm. O awangardowej poezji polskiej w latach trzydziestych. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, 385 s.

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

Od autora. – Cz. 1. Świadomość estetyczna polskiej awangardy. (O „Zwrotnicy”) [poz. ]. – Cz. 2. Teoria i praktyka. (Kilka niekonsekwencji): Od metafory do reportażu. (Poezja Tadeusza Peipera); Nadrealista mimo woli. (Poezja Jana Brzękowskiego). – Cz. 3. Tradycja i nowoczesność. (Poeci przełomu): Liryka „nurtu ciemnego”. (Poezja Władysława Sebyły); Synkretyzm – niebezpieczeństwo awangardyzmu. (Poezja Stefana Flukowskiego). – Cz. 4. Natura i Apokalipsa. (Z dziejów „wizji” i jej realizacji): Słowo czy czyn? (Poezja Teodora Bujnickiego); Przerwana młodość. (Poezja Tadeusza Gajcego). – Cz. 5. Obsesja i udręka. (W kręgu psychoanalizy): Z doświadczeń głodu i wyobcowania. (Poezja Stanisława Piętaka); Ze źródeł wiejskiej alchemii. (Poezja Jana Bolesława Ożoga). – Cz. 6. Neosymbolizm – próba zarysu. (O awangardowej poezji polskiej w latach trzydziestych).

6. Outsiderzy i słowiarze. Eseje, szkice, interpretacje. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 377 s.

Zawartość

Od autora. – Skazani na samotność. Eseje: Glossa I: Powrót do Leśmiana; Irzykowskiego garderoba duszy; Uczta skazanych. O dramatach Stanisława Ignacego Witkiewicza; Na początku było Słowo. O prozie Brunona Schulza; Oblicze współczesnego Europejczyka. O Stefanie Napierskim. – Do i od Przybosia. Szkice: Glossa II: W kręgu słowa: Między ciemnością a świtem. Poezja Artura Międzyrzeckiego; Kwadratura koła. Poezja Tymoteusza Karpowicza; „Się nauczyłem nie przeżywać”. Poezja Mirona Białoszewskiego; – Świat zwielokrotniony: „Żyję w podziwie”. Poezja Juliana Przybosia; – W kręgu tradycji: „Jak ostro całowany tasak”. Poezja Stanisława Grochowiaka; Poezja scyty i psalmisty. Liryka Tadeusza Nowaka; Wieczny komiwojażer. Poezja Jarosława Marka Rymkiewicza. – Sam na sam z wierszem. Interpretacje: Glossa III: W stronę historii: Zbigniew Bieńkowski „Kształt nagły”; Stanisław Grochowiak „Kolęda”; – W stronę zabawy: Konstanty Ildefons Gałczyński „Wjazd na wielorybie”; Artur Międzyrzecki „Zamówienia”; – W stronę poznania: Wisława Szymborska „Woda”; Zbigniew Herbert „Ścieżka”; – W stronę ziemi: Tadeusz Nowak „Psalm o czosnku i chlebie”; Urszula Kozioł „Skazy znaków”.

7. Julian Przyboś. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, 153 s.

8. Niedźwiedź w katedrze. [Powieść]. T. 1-3. Warszawa: Czytelnik 1981, 209 + 219 + 188 s. Wyd. 2 Kraków: Księgarnia Akademicka 2001, 465 s.

T. 1. Sonata na fortepian; T. 2. Słońce w Pirenejach; T. 3. Most nad zatoką.

9. Odrodzenie” i „Twórczość” w Krakowie (1945-1950). Wrocław, Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1981, 141 s. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie.

10. Rozmowy z pisarzami. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 1981, 217 s.

Pierwodruk w „Tygodniku Powszechnym” w latach 1963-1965.
Rozmówcy: S. Pigoń, M. Dąbrowska, J. Iwaszkiewicz, J. Parandowski, A. Słonimski, K.A. Jaworski, E. Szelburg-Zarembina, S. Flukowski, M. Jastrun, J. Brzękowski, J. Stryjkowski, A. Ważyk, J. Zagórski, A. Świrszczyńska, P. Jasienica, K. Wyka, J. Dobraczyński, S. Kisielewski, H. Malewska, Z. Bieńkowski, K. Filipowicz, J. Kott, S. Dygat, P. Hertz, W. Wirpsza, S. Lem, A. Międzyrzecki, J. Bocheński, J. Kwiatkowski, W. Woroszylski, A. Kijowski, Z. Kubiak, J. Błoński.

11. Chwila bez godziny. Powieść. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 211 s.

Cz. 1 „Tryptyku listopadowego”; cz. 2, 3 zob. poz. , .

Przekłady

węgierski

Órák helyett percek. [Przeł.] G. Csordás. Budapest 1987.

12. Listy nad wodami. Powieść. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1987, 287 s.

Cz. 2 „Tryptyku listopadowego”; cz. 1, 3 zob. poz. , .

13. Z mroku korzeni. (O poezji Karola Wojtyły). Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 1989, 91 s. Zob. poz. .

14. Wysokie schody. Powieść. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1990, 318 s.

Cz. 3 „Tryptyku listopadowego”; cz. 1, 2 zob. poz. , .

15. Ostatni romans. [Szkice literackie]. Kraków: Universitas 1991, 179 s.

Zawartość

Od autora. – I. Małe rzeczy foremne. (Powojenna twórczość Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego). – II: Don Kichot i Sancho Pansa; Dwie samotności. (O Słowackim i Norwidzie); Polski alfabet romantyczny; Budowa Świętego Przymierza; Jeden z listy katyńskiej. (Dr Józef Władysław Jakubowski). – III: „Życia własnego przechodzień”. (O poezji Jana Śpiewaka); „Wieczność urasta ze spojrzenia”. (O poezji Jerzego Zagórskiego); „Łakomstwo świata”. (O twórczości Jana Józefa Szczepańskiego); Dokądkolwiekbądź i niewiadomogdzie. (O Kazimierzu Wyce).

16. Uroki dworu. Rzecz o zniewalaniu. [Szkice literackie]. Kraków: Arka 1993, 124 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Kraków: Arcana 1994, wyd. 3 poszerzone tamże 1997.

Zawartość

Przedmowa; Uroki dworu. (Maria Dąbrowska); Korzenie utopii. (Julian Przyboś); Chłopska miłość. (Tadeusz Nowak); Uśmiech Sartre'a. („Przekrój” i...). – W wyd. 3 dodano: Bezwonny niebyt. (Literacki Nobel 1996) [dot. W. Szymborskiej].

17. Cena prawdy. [Szkice]. Kraków: Arcana 1996, 129 s.

Zawartość

I. Klemens von Metternich: Początki „realnej polityki”; Budowa „Świętego Przymierza” [poz. ]. – II. Pan Julian z Ursynowa [dot. J. Ursyna Niemcewicza]. – III. Początek i koniec – Ferdynand Goetel. – IV. „Wiadomości”. Tylko jeden rok...: Zniewolona Europa; Zniewolony intelektualista. – V. Tak-tak, nie-nie – Herbert: Suchy poemat moralisty?; Tak trzeba, nie wysłany list; Kompromis za trzydzieści srebrników.

18. Moje dwudziestolecie 1918-1939. [Szkice]. Kraków: Arcana 1998, 593 s.

Zawartość

Przedmowa. – Cz. I. Od metafory do heroizmu: z poz. : Osobowość a poetyka; W połowie dwudziestolecia. (O „Kwadrydze”); „Żagary” i żagaryści; „Marchołt” i profesor; W sprawie Ch.O.Ś. [Chrześcijańskiej Odbudowy Świata] (O „Verbum”); Współczesność i maska. (O „Ateneum”); Trzeci wyraz, – Świadomość estetyczna polskiej awangardy. (O „Zwrotnicy”) [poz. ]. – Cz. II. Neosymbolizm: z poz. : Teoria i praktyka; Tradycja i nowoczesność; Natura i apokalipsa. (Z dziejów „wizji” i jej realizacji); Neosymbolizm – próba zarysu. (O awangardowej poezji polskiej w latach trzydziestych). – Cz. III. Outsiderzy: z poz. : Legenda o „Uniłowszczaku”; Podróżny z „Dyliżansu filozoficznego”. O Bolesławie Micińskim, – z poz. : Powrót do Leśmiana; Irzykowskiego garderoba duszy; Uczta skazanych. (O dramatach Stanisława Ignacego Witkiewicza); Na początku było słowo. (O prozie Brunona Schulza); Oblicze współczesnego Europejczyka. (O Stefanie Napierskim), – nadto: Świadomość bez mitów. (O Józefie Czechowiczu).

19. Sam na sam z wierszem. Wiersze i interpretacje. Kraków: Arcana 2000, 116 s.

Zawartość

Sam na sam z wierszem. Interpretacje [poz. ], – nadto: Czesław Miłosz „Bramy Arsenału”; Julian Przyboś „Napis II”; Karol Wojtyła „Myśląc Ojczyzna...”, „Stanisław”.

20. Ogród plewiony. Opowieść autobiograficzna. Kraków: Księgarnia Akademicka 2003, 323 s.

21. Między ciemnością a świtem. Wybór artykułów i recenzji z lat 1953-1969. Kraków: Księgarnia Akademicka 2005, 389 s.

Teksty drukowane m.in. w „Tygodniku Powszechnym” i „Życiu Literackim”.

22. Z mroku korzeni. O poezji Karola Wojtyły. Kraków: Księgarnia Akademicka 2005, 96 s. Zob. poz. .

23. Alfabet z dedykacji. Kraków: Księgarnia Akademicka 2007, 167 s.

Prace redakcyjne

1. Czesław Miłosz. Materiały z sesji naukowej. Kraków, 9-12 czerwca 1981 roku. Pod red. W. Szymańskiego. Warszawa, Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego 1987, 182 s., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie, 61.
Sesja organizowana przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. L. Czuchajowski: Moje niebo. [Wiersze]. Wybór i wstęp W. Szymański. Kraków: Arcana 1994, 179 s.
3. L. Czuchajowski: Dwie połowy czasu. [Wiersze]. Wybór i posłowie W. Szymański. Kraków: Arcana 1996, 181 s.
4. L. Czuchajowski: Gruszów i biały koń. [Wiersze]. Wybór i wstęp W. Szymański. Kraków: Arcana 1997, 146 s.
5. L. Czuchajowski: Idą zmartwychwstańcy, idą. [Wiersze]. Wybór i wstęp W. Szymański. Kraków: Arcana 1998, 145 s.
6. L. Czuchajowski: Pani profesorka i diabły. [Wiersze]. Wybór i wstęp W. Szymański. Kraków: Arcana 2000, 138 s.
7. L. Czuchajowski: Cisza i ty. [Wiersze]. Wybór W. Szymański. Kraków: Arcana 2003, 100 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1967, 1975, 1977, 1988, 1999, 2001.

Wywiady

Przesunięta biografia. Rozm. M. Urbanowski. Arcana 2002 nr 1.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (R. Loth).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (M. Kisiel).

Ogólne

Artykuły

W. Jurasz: Ten, który lubi przypisy. Gość Niedzielny 2002 nr 41.
E.S. Twerdislowa: Zwykły heroizm artysty. Przeł. z rosyjskiego E. Morawiec. Arcana 2002 nr 1.
W. Wencel: Słowiarz i outsider. Nowe Państwo 2002 nr 3.
H. Markiewicz: Plewy w „Ogrodzie plewionym. Dekada Literacka 2003 nr 9/10.

Ballady przed burzą

P. Kuncewicz: Pierwszy krok na ziemi niczyjej. Dyskusyjnie – na marginesie książki Szymańskiego. Współczesność 1961 nr 19.
Z. Starowieyska-Morstinowa: Ballady nieromantyczne. Tygodnik Powszechny 1961 nr 38.
M. Skwarnicki: Ballada po burzy. Znak 1962 nr 4.
J. Susuł: Przed zakrętem. Więź 1962 nr 5.
E. Szonert: Liryczny debiut krytyka. Kierunki 1962 nr 8.

Od metafory do heroizmu

Z. Macużanka: Nie tylko szperactwo. Nowe Książki 1967 nr 24.
J. Witan: Co za czasy!Miesięcznik Literacki1967 nr 12.
S. Balbus: Kłopoty z heroizmem. Życie Literackie 1968 nr 6.
A. Biernacki: Publicystyka poetów i aluzje krytyka. Więź 1968 nr 10.
T. Kłak: Moje lektury. Kamena 1968 nr 3.
J. Niecikowski: Zupełny chaos faktów. Współczesność 1968 nr 21.
M. Szpakowska: Poetyka i światopogląd. Twórczość 1968 nr 2.
J. Zacharska: Opis i synteza. Poezja 1968 nr 5.

Konstanty Ildefons Gałczyński

S. Melkowski: Gałczyński natchniony. Nowe Książki 1972 nr 20.
B. Rogatko: Gałczyński niepopularny. Życie Literackie 1972 nr 48.
S. Bryndza-Stabro: Wspomnienie „Zielonej Gęsi. Ruch Literacki 1973 nr 3.

Neosymbolizm

Z. Miedziński: Ludowy nurt w neosymbolizmie. Tygodnik Kulturalny 1973 nr 35.
A.K. Waśkiewicz: Norma dnia” i „pasja nocy. Ruch Literacki 1974 nr 2 [dot. też: Outsiderzy i słowiarze].

Outsiderzy i słowiarze

A.K. Waśkiewicz: Norma dnia” i „pasja nocy. Ruch Literacki 1974 nr 2 [dot. też: Neosymbolizm].
A. Zawada: Krytyk jako outsider. Odra 1974 nr 1.
A. Zieniewicz: Z szuflady krytyka. Nowe Książki 1974 nr 3.

Julian Przyboś

A. Konkowski: Świat widziany na opak. Nowe Książki 1978 nr 21.
A.K. Waśkiewicz: Poezja zdziwionego pastuszka. Twórczość 1978 nr 11.
J.Z. Brudnicki: Przybosia portret w starej ramie. Poezja 1979 nr 8.
A. Sulikowski: Odczytywanie Przybosia. Znak 1979 nr 10.
S. Gębala. „Ruch Literacki1980 nr 1.

Niedźwiedź w katedrze

J. Łukasiewicz: Przesunięta klisza. Tygodnik Powszechny 1982 nr 26.
W. Pawłowski: Nie warto było. Literatura 1982 nr 2.
T.J. Żółciński: Między Trojankami a Zatoką San Francisco. Miesięcznik Literacki 1982 nr 8.
T. Błażejewski: Kostka Rubika. Odgłosy 1983 nr 1, przedruk w tegoż: Literatura jak literatura. Łódź 1987.
Z. Florczak: Powieściopisarz ambitny. Nowe Książki 1983 nr 5.
J. Ciećkiewicz: Świat trudnych wyborów. Miesięcznik Literacki 1987 nr 1 [dot. też: Chwila bez godziny].

„Odrodzenie” i „Twórczość” w Krakowie (1945-1950)

A. Biernacki: Kamuflant nielada. Tygodnik Powszechny 1982 nr 31.

Chwila bez godziny

J. Pieszczachowicz: Krzyk i milczenie. Nurt 1983 nr 9, przedruk w tegoż: Na widnokręgu historii. Kraków 1988.
E. Starosta: Spotkania w czasie zatrzymanym. Fakty 1983 nr 31.
S. Tomala: W tyglu historii. Miesięcznik Literacki 1983 nr 5.
A. Nasiłowska: Tożsamość. Odra 1984 nr 3.
J. Ciećkiewicz: Świat trudnych wyborów. Miesięcznik Literacki 1987 nr 1 [dot. też: Niedźwiedź w katedrze].

Listy nad wodami

W. Maciąg: Osamotnieni po klęsce. Tygodnik Powszechny 1987 nr 40.
J. Ciećkiewicz: Listy nienapisane. Miesięcznik Literacki 1988 nr 12.
M. Jentys: I nie osądzą go sprawiedliwie... Nowe Książki 1988 nr 2.
K. Kania: Wygnani z ojczyzny. Kierunki 1988 nr 16.
B. Rogatko: Obok bitewnego zgiełku. Literatura 1988 nr 7.

Z mroku korzeni. (O poezji Karola Wojtyły)

M. Stala: Poza rozpaczą i bezsilnością. Tygodnik Powszechny 1990 nr 4.

Wysokie schody

J. Koprowski: Metternich i Czartoryski. Nowe Książki 1991 nr 5.

Uroki dworu

D. Chabrajska, M. Rajewski: Anatomia zniewolenia. Ethos 1994 nr 4 [dot. też: J. Trznadel: Hańba domowa; S. Murzański: Między kompromisem a zdradą].
M. Fik: Umysł zniewalany. Tygodnik Powszechny 1994 nr 17.
T. Jastrun: Uroki inkwizycji. Dekada Literacka 1994 nr 6.
W. Nawrocki: Siedem tez o uprawianiu historii. Dziś 1994 nr 11.
L. Szaruga: Postsocrealizm. Życie Warszawy 1994 nr 92.
M. Urbanowski: Dno komplikacjonizmu. Dekada Literacka 1994 nr 10.
A. Zieniewicz: Socrealizm po katolicku. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 10.

Cena prawdy

M. Lalak: Rzecz o wolności. Nowe Książki 1996 nr 9, przedruk w tegoż: Niepokojąca reszta. Szczecin 2004.

Moje dwudziestolecie 1918-1939

M. Urbanowski: Osobowość Dwudziestolecia. Arcana 1999 nr 5.
A. Zawada: Sumowanie dwudziestolecia. Nowe Książki 1999 nr 4.

Sam na sam z wierszem

A. Piwkowska: Poezja jako dramat wyboru. Nowe Książki 2000 nr 12.

Ogród plewiony

A. Morawiec: Ogród i ogródek. Nowe Książki 2004 nr 4.