BIO

Urodzony 27 listopada 1918 w Tarnowie; syn Karola Szancera, inżyniera, i Walerii z Blumenfeldów, pianistki. Od 1928 uczęszczał do Gimnazjum im. K. Brodzińskiego w Tarnowie. W tym czasie współpracował z czasopismem międzyszkolnym „Czyn”, w którym debiutował w 1933 artykułem pt. Nasz Brodziński oraz publikował pierwsze recenzje teatralne. W 1934-36 pełnił funkcję przewodniczącego komitetu redakcyjnego międzyszkolnego pisma „Świt”. Był też członkiem i przewodniczącym nielegalnego lewicowego stowarzyszenia Samopomoc. Współpracował z Międzynarodową Organizacją Pomocy Rewolucjonistom. Po zdaniu matury w 1936, rozpoczął studia na Wydziale Prawnym Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) i w Wyższej Szkole Handlowej. Równocześnie, od 1937, studiował w Szkole Nauk Politycznych, którą ukończył w 1939. Należał do stowarzyszenia Przedświt. W 1939 publikował prace z dziedziny prawa w Sekcji Wydawniczej Koła Uczniów i Absolwentów Szkoły Nauk Politycznych, a także artykuły w „Kuźni Młodych” (pod pseudonimem Stanisław Kawecki). Po wybuchu II wojny światowej udał się do Lwowa, a następnie do Stanisławowa, gdzie po włączeniu polskich ziem wschodnich do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), uczył się w ukraińskim technikum handlowym. W czerwcu 1940 został wywieziony na Syberię. We wrześniu tego roku, w czasie przewożenia do pracy na Uralu, udało mu się zbiec i powrócić do Lwowa. Studiował na ukraińskim Uniwersytecie im. I. Franki. Po zajęciu Lwowa przez Niemców w czerwcu 1941, wyjechał do Tarnowa, a w grudniu 1941 do Warszawy. W tym czasie zmienił nazwisko, co zalegalizował po wojnie. Kontynuował studia na tajnych kompletach uniwersyteckich. Aresztowany wraz z grupą kolegów w czasie zajęć 24 kwietnia 1942, przebywał przez krótki czas na Pawiaku. Po zwolnieniu wyjechał do Krakowa. Tu nawiązał kontakt z pracownikami działającego tajnie UJ i zaczął przygotowywać pod kierunkiem profesora Jerzego Landego pracę doktorską z dziedziny teorii prawa. W tym czasie związał się też z działaczami Polskiej Partii Robotniczej (PPR), a po wyzwoleniu został członkiem tej partii. Pracował od kwietnia 1945 jako kierownik Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Krakowie. Równocześnie zapisał się na IV rok prawa UJ. Rozwijał twórczość publicystyczną i literacką. Nawiązał współpracę z organem Komitetu Wojewódzkiego PPR, tygodnikiem „Głos Pracy”, w którym ogłosił m.in. pierwsze opowiadanie pt. Cela (1945 nr 211). W 1945 redagował dwutygodnik poświęcony kulturze radzieckiej „Kultura”. Publikował stały felieton polityczny i artykuły w „Przekroju” (1945-50; też pod pseudonimem Czesław Komarnicki). Od 1945 był działaczem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TPPR) jako wiceprezes oraz członek jury festiwali sztuk rosyjskich i radzieckich w Polsce. Na wiosnę 1946 został kierownikiem Wydziału Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PPR. Pełnił funkcję redaktora naczelnego dzienników krakowskich „Głos Pracy” (1946-47) i „Trybuna Robotnicza” (1947). Był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie, przewodniczącym Klubu Radnych i wiceprzewodniczącym Komisji Kultury. W 1946 debiutował jako tłumacz przekładem książki Folke Bernardotte pt. Koniec Trzeciej Rzeszy. W 1948 przeniósł się do Warszawy i został sekretarzem redakcji dziennika „Głos Ludu”. Od grudnia 1948 był zastępcą sekretarza redakcji „Trybuny Ludu”, a potem kierownikiem działu krajowego i działu kulturalnego oraz recenzentem teatralnym tego pisma (nadto w 1953 cykl korespondencji z Chin). Współpracował ze „Sztandarem Młodych” (1949-52; tu liczne recenzje teatralne pod pseudonimem Stanisław Szarzyński), „Teatrem” (od 1949). Równolegle pełnił funkcję kierownika literackiego Teatru Polskiego w Warszawie (1950-55). W 1957 został członkiem Związku Literatów Polskich. Od tegoż roku do 1959 należał do zespołu redakcyjnego „Trybuny Literackiej” (dodatku „Trybuny Ludu”). Jako publicysta i krytyk teatralny współpracował nadal z „Trybuną Ludu” (tu od 1963 cykl pt. Rozmyślania przy telewizorze) oraz m.in. z czasopismami „Przyjaźń” (1954-56, 1959-64), „Przekrój” (1954-56, 1963, 1967), „Życie Literackie” (od 1955, 1962, 1965-70), „Nowe Drogi” (od 1957; tu w 1958-69 cykl artykułów o życiu teatralnym), „Dialog” (od 1961), „Le Théâtre en Pologne” (od 1961; tu m.in. przegląd prasy teatralnej pod pseudonimem Un Observateur). Był doradcą literackim Teatru Dramatycznego w Bydgoszczy i Teatru Dramatycznego w Toruniu (1958-63) oraz Teatru Polskiego w Bydgoszczy (1959-63). Wykładał na Wydziale Dziennikarskim Akademii Nauk Politycznych w Warszawie (następnie Uniwersytetu Warszawskiego) oraz na Wydziale Reżyserskim i Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Ożenił się z Zuzanną Jastrzębską. Odbywał liczne podróże zagraniczne (m.in.: Bliski Wschód, Anglia, Francja, Grecja, Stany Zjednoczone, Kanada, Związek Radziecki). Był wiceprezesem (od 1960), prezesem (1969-77) i prezesem honorowym (od 1977) Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Teatralnej (AICT) oraz wieloletnim (1960-83) członkiem i wiceprezesem Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI). W 1965 i 1979 otrzymał nagrodę Klubu Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a w 1967 nagrodę Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za cykl audycji radiowych dla słuchaczy niemieckich o teatrze i filmie w Polsce. W 1971 obronił pracę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Z jego inicjatywy reaktywowano w 1975 sezony Teatru Narodów (niezwiązane ze stałą siedzibą w Paryżu). Współpracował z wieloma zagranicznymi czasopismami teatralnymi, m.in. z „Tieatr” (Moskwa), „Tieatr” (Sofia), „Narodnaja Kultura” (Sofia), „Les Lettres Français” (Paryż), „Canadian Theatre Review” (Downsview), „Maske und Kothurn” (Wien), „Modern Drama” (Toronto), „Theater der Zeit” (Berlin), „Weltbühne” (Berlin). W 1977 został redaktorem naczelnym powstałego z jego inicjatywy „Annuaire International du Théâtre”, ukazującego się równocześnie w języku angielskim i francuskim, a w 1982 przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Światowej Encyklopedii Teatru Współczesnego. Otrzymał nagrodę tygodnika „Przyjaźń” za prezentację dramaturgii radzieckiej (1978) i dyplom honorowy Ministerstwa Kultury ZSRR za wkład we współpracę kulturalną polsko-radziecką (1979). Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1946, 1955) i Złotą Odznaką TPPR (1967), Krzyżem Kawalerskim (1969) i Oficerskim (1976) Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1978), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. Zmarł 24 września 1983 w Warszawie.
W 1983 ustanowiono nagrodę im. R. Szydłowskiego przyznawaną przez Sekcję Krytyków Teatralnych Polskiego Ośrodka ITI za najwybitniejsze wydarzenie artystyczne Międzynarodowych Spotkań Teatralnych.

Twórczość

1. Listy z Bliskiego Wschodu. [Reportaże z Syrii i Arabii]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1956, 223 s.

2. Teatr w Polsce współczesnej. [Album]. Tekst i wybór zdjęć: R. Szydłowski, A. Grodzicki. Wstęp: K. Puzyna. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1963, 15 s. + 260 fotografii.

Album przygotował przy współpracy Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI).

Przekłady

angielski

Warszawa 1963.

francuski

Warszawa 1963.

3. Dramaturgia Bertolda Brechta. [Monografia]. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1965, 338 s.

4. Brecht en Pologne. Brecht in Poland. [Szkic]. Warszawa: Le Théâtre en Pologne 1969, 57 s.

Tekst w języku francuskim i angielskim.

5. Anglosaska Melpomena. [Szkice o teatrze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1971, 365 s.

Zawartość

Wstęp. – Szekspir królowej Wiktorii; Szekspir Petera Brooka; Peter Hall i inni; Szekspir Terry'ego Handsa; Szkoła komedii; Londyńska „Syrena” i angielskie musicale; Theatre Workshop, czyli w stronę wschodniego krańca; Laboratoria sztuki współczesnej; Sprawiedliwi w Sodomie; Eksperymenty, eksperymenty; W kanadyjskim Stratfordzie; Amerykańska architektura teatralna; Rozczarowanie na Broadwayu; Między Broadwayem a teatrem uniwersyteckim; Stałe teatry Nowego Jorku; Czarna Fedra; Seks i polityka.

6. Dramaturgia Leona Kruczkowskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1972, 339 s.

7. Teatr w Polsce. Warszawa: Interpress 1972, 166 s.

Przekłady

angielski

The theatre in Poland. [Przeł.] K. Cenkalska. Warszawa 1972.

francuski

Le Théâtre en Pologne. [Przeł.] G. Daude-Leider. Warszawa 1972.

hiszpański

El teatro en Polonia. [Przeł.] V.M. Ferreras. Warszawa 1972.

niemiecki

Das Theater in Polen. [Przeł.] D. Matejak. Warszawa 1972.

rosyjski

Teatr v Pol'še. [Przeł.] L. Pentkovskaja. Warszawa 1972.

8. Bertold Brecht. [Biografia]. Warszawa: Wiedza Powszechna 1973, 667 s.

9. Tragedia grecka. Scenariusz telewizyjny. Cz. 1-2. Telewizja Polska 1974-1975.

10. Teatr w Polsce Ludowej. [Współautor:] A. Grodzicki. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1975, 56 s.

Tekst w języku polskim, angielskim, francuskim.

11. The Ester Rachel Kamińska State Jewish Theatre. [Współautor:] M. Friedman. Warsaw: Pagart [1983], [32] s.

12. Bertold Brecht. [Szkic biograficzny]. Warszawa: Czytelnik 1985, 139 s.

13. Brecht. Opowieść biograficzna. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1986, 570 s.

14. Wojna zaczęła się w Tarnowie. Wspomnienia. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1991, 279 s.

Prace z dziedziny prawa

Zagadnienie celowości prawa. Kraków: Sekcja Wydawnicza Koła Uczniów i Absolwentów Szkoły Nauk Politycznych 1939, 50 s., powielone. Przedruk zob. poz. .
Zagadnienie wpływów w prawie a nauka prawa porównawczego. Kraków: Sekcja Wydawnicza Koła Uczniów i Absolwentów Szkoły Nauk Politycznych 1939, 27 s., powielone. Przedruk zob. poz. .
Studia prawne. Kraków: Wiedza, Zawód, Kultura 1945, 71 s.

Zawartość

Poz. 1, 2.
Siła i prawo. Kraków: Księgarnia Powszechna 1946, 104 s.

Przekłady i adaptacje

1. T. Bernardotte: Koniec Trzeciej Rzeszy. [Wspomnienia]. Katowice: AWiR 1946, 105 s.
2. F. Wolf: Beaumarchais, czyli Narodziny „Figara. Sztuka w 11 obrazach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Ludowy 1950. Druk w: F. Wolf: Dramaty. T. 1. Warszawa 1955 s. 241-441.
3. F. Wolf: Marynarze z Cattaro. Sztuka w 6 obrazach. Druk w: F. Wolf: Dramaty. T. 2. Warszawa 1955 s. 5-147. Wystawienie: Szczecin, Teatr Polski 1976.
4. B. Brecht: Życie Galileusza. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1957 nr 2 s. 5-58. Wystawienie: Gdańsk, Studio Rapsodyczne 1959; Kielce, Teatr im. S. Żeromskiego 1959. Przedruk zob. poz. t. 2 s. 115-254.
5. M. Walser: Czarny łabędź. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: J. Frühling, R. Szydłowski. Wystawienie: Zielona Góra, Teatr Ziemi Lubuskiej 1957.
6. G. Weisenborn: Latające talerze lądują na ziemi. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Bydgoszcz, Teatr Ziemi Pomorskiej 1959.
7. B. Brecht: Człowiek jak człowiek. Komedia. Wystawienie: Poznań, Teatr Nowy 1960. Druk zob. poz. s. 5-90.
8. J.M. Simmel: Kolega. (Sztuka w 12 obrazach). Dialog 1960 nr 9 s. 41-86. Wystawienie: Opole, Teatr Ziemi Opolskiej 1961.
9. B. Brecht: Kariera Artura Ui. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: R. Szydłowski, W. Wirpsza. Dialog 1961 nr 11 s. 38-104. Wystawienie: Warszawa, Teatr Współczesny 1962. Telewizja Polska 1973. Przedruk zob. poz. t. 3 s. 129-246.
10. A. Chmielik: Mój przyjaciel Kola. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Warszawa, Teatr Rozmaitości 1961.
11. B. Brecht: Dni Komuny. [Utwór dramatyczny]. Przekł. powst. przed 1962. Druk zob. poz. t. 3 s. 363-459. Wystawienie: Zielona Góra, Teatr Ziemi Lubuskiej 1963.
12. B. Brecht: Dramaty. Wybór i wstęp R. Szydłowski. Posłowie: A. Wirth. T. 1-3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 348 + 393 + 478 s.
Tu w tłum. R. Szydłowskiego: w t. 1: Uwagi do „Opery za Trzy grosze”; – w t. 2: Życie Galileusza [poz. ]; – w t. 3: Kariera Artura Ui [poz. ]; Dni Komuny [poz. ].
13. B. Brecht: Święta Joanna Szlachtuzów. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: R. Szydłowski, W. Wirpsza. Przekł. powst. ok. 1962. Druk zob. poz. s. 91-198.
14. H. James: Papiery Asperna. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Warszawa, Teatr Współczesny 1962.
15. E. Toller: Wyzwolenie Wotana. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Sosnowiec, Teatr Zagłębie 1962. Telewizja Polska 1967.
16. D.N. Al'[Alšic], L.L. Rakow: Uwaga durnie. [Komedia]. Przeł.: H. Zakrzewska, R. Szydłowski. Wystawienie: Olsztyn, Teatr im. S. Jaracza 1963. Wyd. skrócone: Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego 1966, 93 s. Polskie Radio (pt. Groźniejsza od wroga) 1968.
17. A. Dumas: Trzej muszkieterowie. Adaptacja: R. Planchon, C. Lochy. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: J. Kukułczanka, R. Szydłowski. Wystawienie: Warszawa, Teatr Powszechny 1963.
18. B. Gorbatow: Sąd zimowiska. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: pt. Prawo dalekiej północy: Sosnowiec, Teatr Zagłębie 1963. Polskie Radio (pt. Prawo Arktyki) 1971.
19. R. Millar: Afera. Według powieści C.P. Snowa. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: L. Infeld, R. Szydłowski. Wystawienie: Kraków, Teatr Kameralny 1963.
20. D. Pawłowa, W. Tokariew: Sumienie. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: R. Szydłowski, H. Zakrzewska. Wystawienie: Koszalin, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego 1964.
21. B. Brecht: Matka. Według powieści M. Gorkiego. [Utwór dramatyczny]. Telewizja Polska 1965. Wystawienie: Wałbrzych, Teatr Dramatyczny 1968. Druk zob. poz. s. 199-270.
22. G. Weisenborn: Lofter, czyli stracona twarz. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: pt. Ballada o człowieku śmiechu: Kalisz, Teatr im. W. Bogusławskiego 1965.
23. A. Arbuzow: Mój biedny Marat. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: H. Zakrzewska, R. Szydłowski. Wystawienie: Bydgoszcz, Teatr Polski 1966.

Wystawienia następne

pt. Mój biedny Marik: Telewizja Polska 1970.
24. M. Mansfeld: Który z nich? [Utwór dramatyczny]. Przeł.: J. Frühling, R. Szydłowski. Wystawienie: Szczecin, Teatr Polski 1966.
25. A. Arbuzow: Noc spowiedzi. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: H. Zakrzewska, R. Szydłowski. Wystawienie: Łódź, Teatr Powszechny 1967.
26. H.H. Kirst: Bunt generałów. (Bunt oficerów). [Utwór dramatyczny]. Przeł.: J. Frühling, R. Szydłowski. Powst. ok. 1967.
Informacja o przekładzie: „Biuletyn Ministerstwa Kultury i Sztuki1967 nr 3.
27. A. Wesker: Cztery pory roku. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: K. Piotrowski, R. Szydłowski. Wystawienie: Rzeszów, Teatr im. W. Siemaszkowej 1967. Polskie Radio 1977. Telewizja Polska 1978.
28. B. Brecht: Rozmowy uchodźców. [Utwór dramatyczny]. Przekł. i posł. R. Szydłowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 170 s. Wystawienie: Łódź, Teatr im. S. Jaracza 1980. Polskie Radio 1984.
29. B. Brecht: Dramaty. Przekł.: R. Szydłowski, W. Wirpsza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 270 s.

Zawartość

Człowiek jak człowiek [poz. ]; Święta Joanna Szlachtuzów. Przeł.: R. Szydłowski, W. Wirpsza [poz. ]; Matka [poz. ].
30. B. Brecht: Wesele u drobnomieszczan. [Utwór dramatyczny]. Polskie Radio 1971. Wystawienie: Kraków, Teatr Ludowy 1973. Telewizja Polska 1977. Druk zob. poz. s. 221-260.
31. P. Hacks: Polly albo Bitwa w Dolinie Błękitnych Wód. Według Gay'a. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Sosnowiec, Teatr Zagłębia 1971.
32. S. Pfaff: Niełatwa decyzja Reginy. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: J. Frühling, R. Szydłowski. Scena 1971 nr 12 s. 37-52.
33. R. Strahl: Adam i Ewa. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: J. Frühling, R. Szydłowski. Wystawienie: Bielsko-Biała, Teatr Polski 1971.
34. B. Brecht: Luks in tenebris. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1972 nr 1 s. 82-90.
35. B. Brecht: Turandot, czyli Kongres wybielaczy. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1973 nr 2 s. 53-87. Wystawienie: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1974. Druk zob. poz. t. 2 s. 243-318.
36. B. Brecht: Aforyzmy. Wybrał, przekł. i wstęp R. Szydłowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1974, 120 s.
37. A. Sztejn: Opowieść sceniczna o Aleksandrze Błoku. Wystawienie: Wrocław, Teatr Współczesny 1977. Polskie Radio 1980.
38. B. Brecht: Dramaty. [Przeł. R. Szydłowski i in.]. T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979, 325 + 318 s.
Tu w przekładzie R. Szydłowskiego: w t. 1: Baal. Wiersze tłum. E. Bryll; Werble nocą. Komedia; W dżungli miast. Walka dwóch mężczyzn w ogromnym mieście Chicago; Wesele u drobnomieszczan [poz. ]; – w t. 2: Lot przez ocean. Pouczające słuchowisko dla chłopców i dziewcząt; Turandot, czyli Kongres wybielaczy [poz. ].
39. B. Brecht: W dżungli miast, walka dwóch mężczyzn w ogromnym mieście Chicago. [Utwór dramatyczny]. Przekł. powst. przed 1979. Wystawienie: Warszawa, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna 1985. Druk zob. poz. t. 1.
40. E. Piscator: Teatr polityczny. Przeł. i wstęp R. Szydłowski. Noty: K.A. Wysiński. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1982, 300 s.

Prace redakcyjne

1. Brecht w oczach krytyki światowej. Wyboru dokonał R. Szydłowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, 569 s.

Zob. też Przekłady i adaptacje poz. , .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1979.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (M. Brykalska).
Rocznik Literacki 1983 (A. Biernacki).

Ogólne

Artykuły

R. Kosiński: Na warszawskim bruku Romana Szydłowskiego. Życie Literackie 1963 nr 29, przedruk w tegoż: Głowy podwawelskie. Kraków 1965.
J. Kydryński: Roman. Dziennik Polski 1983 nr 196.
J.A. Szczepański: Roman, jakim go znałem. Teatr 1983 nr 12.
J. Kydryński: 300 stron maszynopisu. Dziennik Polski 1985 nr 114 [dot. niedokończonych wspomnień R. Szydłowskiego].

Dramaturgia Bertolda Brechta

L. Eustachiewicz: Książka o Brechcie. Dialog 1965 nr 9.
W. Szewczyk. „Życie Literackie1965 nr 20.

Anglosaska Melpomena

J. Kydryński. „Życie Literackie1971 nr 39.
I. Bołtuć. „Nowiny Teatralne1972 nr 1.
M. Fik. „Théâtre en Pologne”, Warszawa 1972 nr 4.

Dramaturgia Leona Kruczkowskiego

K.K. Pysiak: O dramatach Kruczkowskiego. Nowe Książki 1973 nr 7.
M. Ruda: Dookoła Kruczkowskiego. Życie Literackie 1973 nr 15.

Teatr w Polsce [Warszawa 1972]

J. Kurczab: Bliżej teatru. Polonistyka 1973 nr 2.

Bertold Brecht [Biografia]

J. Czyżkowski: Dramaturgia Bertolda Brechta. Nowe Książki 1973 nr 22.
J. Frühling: Portret Brechta. Teatr 1973 nr 34.
Z. Greń: Brecht w teatrze i w rzeczywistości. Życie Literackie 1974 nr 13.

Bertold Brecht [Szkic biograficzny]

J. Koprowski: O Bertoldzie Brechcie. Nowe Książki 1985 nr 6.
Z. Greń: Pożegnanie z dialektyką. Życie Literackie 1987 nr 23.

Wojna zaczęła się w Tarnowie

A. Lis: Roman Szydłowski. Życiorys własny. Trybuna 1991 nr 132.
Z. Ruta. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Historyczne1993 z. 3.