BIO

Urodzony 7 kwietnia 1894 w Krośniewicach pod Kutnem; syn Ildefonsa Szweykowskiego, aptekarza, i Zofii z Chmielińskich. Uczęszczał do gimnazjum w Pułtusku, a następnie do polskiej szkoły realnej Witolda Wróblewskiego w Warszawie, którą ukończył w 1912; w 1913 zdał eksternistycznie maturę rządową w Łowiczu. W 1915 podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim (UW). Debiutował w 1918 szkicem pt. Patriotyzm w literaturze, ogłoszonym w piśmie „Pro arte et studio” (z. 14). W 1918-20 służył ochotniczo w Wojsku Polskim, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej jako kapral w Kompanii Sztabowej Naczelnego Dowództwa. W 1920 wznowił studia na UW i w tymże roku na podstawie rozprawy pt. Technika powieściopisarska „Pamiątek Soplicy” i „Listopada” Henryka Rzewuskiego uzyskał stopień doktora filozofii (promotor profesor Józef Ujejski). Był współzałożycielem Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (1920). W 1922 ożenił się z Antoniną Janiszewską. W 1921-28 pracował jako nauczyciel w Gimnazjum Żeńskim im. J. Słowackiego w Warszawie. Równocześnie kontynuował badania naukowe, głównie z zakresu literatury polskiej XIX wieku; recenzje i artykuły ogłaszał m.in. w „Kurierze Polskim” (1920-21) i „Książce” (1922); przygotowywał edycje dzieł do serii Wielka Biblioteka i Biblioteka Narodowa. W 1926 został członkiem Komisji do Badań nad Historią Literatury i Oświaty w Polsce Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW). Habilitował się w 1928 na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, przedstawiając pracę monograficzną Lalka” Bolesława Prusa (wyd. 1927); przez kilka następnych miesięcy był wykładowcą na tym uniwersytecie. W tymże roku został przyjęty do Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Pierwsze półrocze 1929 spędził w Paryżu, gdzie jako stypendysta Kasy im. Mianowskiego, prowadził studia nad literaturą naturalizmu i pozytywizmu. Po powrocie do kraju objął stanowisko docenta w I Katedrze Historii Literatury Polskiej UW. Był współpracownikiem Komisji Historii Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego Polskiej Akademii Umiejętności (1931/32 i 1934/35). Od 1932 wykładał też (jako profesor nadzwyczajny) w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, a później także w Łodzi; równocześnie kierował Katedrą Historii Literatury Polskiej na tej uczelni. Był inicjatorem i pierwszym redaktorem „Rocznika Literackiego” (1932, 1933); prace publikował też m.in. w „Ruchu Literackim” (1934, 1937) i „Pionie” (1935-36). Współpracował z rozgłośnią warszawską Polskiego Radia jako autor stałych felietonów poświęconych nowościom wydawniczym i twórczości literackiej. Na zlecenie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego opiniował filmy i spektakle teatralne. W 1936 został wybrany na członka korespondenta TNW. Pierwsze miesiące 1939 spędził ponownie w Paryżu. Na rok akademicki 1939/40 otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Poznańskiego (UPozn.) i kierownika Katedry Historii Literatury Polskiej. Po wybuchu II wojny światowej i zamknięciu przez Niemców UPozn. pozostał w Warszawie i od połowy 1940 kontynuował pracę naukową i dydaktyczną na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich (UZZ). Po upadku powstania warszawskiego, jesienią 1944 wyjechał do Częstochowy i wykładał w tamtejszej filii UZZ. W kwietniu 1945 zamieszkał na stałe w Poznaniu i podjął pracę na UPozn. (od 1955 Uniwersytet im. A. Mickiewicza, UAM); kierował Katedrą Historii Literatury Polskiej oraz Zakładem Literatury XX wieku. Równocześnie w 1945-48 uczył języka polskiego w I Liceum dla Pracujących w Poznaniu. Działał nadal w TNW (od 1945 członek zwyczajny), należał do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (w 1945-47 członek Komisji Filologicznej, od 1947 członek I Wydziału), był prezesem Towarzystwa Literackiego im. J. Kasprowicza (od 1945). W 1946 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Od 1948 uczestniczył w pracach Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, najpierw jako członek zarządu, a w 1950-59 wiceprezes. Od 1950 współpracował z Instytutem Badań Literackich (IBL) Polskiej Akademii Nauk (PAN); należał do Komitetu Redakcyjnego powstającej w IBL nowej edycji Literatury polskiej Gabriela Korbuta (później Bibliografia literatury polskiej według „Literatury polskiej” Gabriela Korbuta; kierował zespołem opracowującym tomy poświęcone literaturze pozytywizmu i Młodej Polski) oraz do Rady Redakcyjnej Obrazu literatury polskiej XIX i XX wieku. W 1952 został członkiem korespondentem PAN. W 1953 wszedł w skład Rady Naukowej IBL. Prowadził badania naukowe poświęcone literaturze pozytywizmu, zajmował się pracami edytorskimi, redakcyjnymi oraz popularyzacją literatury; szczególnie interesował się twórczością B. Prusa, był też edytorem dzieł tego pisarza. W 1963 otrzymał nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego. W następnym roku przeszedł na emeryturę. W 1966 został wyróżniony tytułem członka honorowego Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. W 1973-78, jako samodzielny pracownik naukowy IBL PAN, kontynuował działalność w Komitecie Redakcyjnym Bibliografii literatury polskiej „Nowy Korbut. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim (1956) i Krzyżem Komandorskim (1970) Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk (1972). Zmarł 11 lutego 1978 w Poznaniu.

Twórczość

1. Powieści historyczne Henryka Rzewuskiego. Warszawa: Skład główny Książnica Polska 1922, 332 s. Wyd. z zasiłku Wydziału Nauki Ministerstwa WRiOP [Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego].

Rozszerzona wersja rozprawy doktorskiej.

2. Lalka” Bolesława Prusa. [Monografia]. Warszawa: Gebethner i Wolff 1927, 362 s. Wyd. 2 tamże 1935.

3. Zarys historii Kasy im. Mianowskiego. Nauka Polska 1932 t. 15 s. 1-202; nadbitka Warszawa 1932.

4. Dramat Dygasińskiego. Warszawa: Gebethner i Wolff 1938, 229 s.

5. Twórczość Bolesława Prusa. T. 1-2. Poznań: Wielkopolska Księgarnia Wydawnicza 1947, 313 + 269 s. Wyd. 2 Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 476 s.

Nagrody

Nagroda Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w 1947.

6. Sylwetki literackie. Oświecenie – Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska. Odczyty radiowe z cyklu: Mówiona historia literatury. Poznań: Księgarnia Ziem Zachodnich 1948, 96 s.

7. Pan Tadeusz” – poemat humorystyczny. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1949, 77 s.

Rekonstrukcja pracy zniszczonej w czasie wojny [informacja: A. Polakowska, I. Teresińska: Zestawienie publikacji prof. Z. Szweykowskiego. W: Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu. Wrocław 1966].

8. Trylogia Sienkiewicza. Szkice. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1961, 147 s. Wyd. 2 poszerzone pt. Trylogia Sienkiewicza i inne szkice o twórczości pisarza tamże 1973, 205 s.

Zawartość

M.in. szkice: Kilka uwag o „Krzyżakach” Sienkiewicza; „Ogniem i mieczem” a krytyka pozytywistyczna, – w wyd. 2 dodano: Rozważania o „Quo vadis”; Z zagadnień genetycznych dramatu Sienkiewicza „Na jedną kartę”; Z problemów warsztatu powieściowego Henryka Sienkiewicza.

9. Nie tylko o Prusie. Szkice. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1967, 305 s.

Wersja angielska szkicu Aleksander Świętochowski: Alexander Świętochowski 1848-1938. „The Slavonic and East European Reviewvol. 19: 1939/40.

Zawartość

I. Od Fredry do teatrzyków ogródkowych: Fredro – wróg miasta; „Dożywocie” Fredry; Stanisław Bogusławski i jego „Lwy i lwice”. Kartka z wpływów Moliera na komedię polską; „Pan Damazy” Blizińskiego wobec komedii francuskiej Drugiego Cesarstwa; Teatrzyki ogródkowe w Warszawie. Z historii nieporozumień. – II. Problemy i sylwetki: Michał Czajkowski i jego „Owruczanin”; „Murdelio” Zygmunta Kaczkowskiego; Anczyc, Jeż i Romanowski jako budziciele ruchu powstańczego przed rokiem 1863; Klasyfikacja powieści historycznych Kraszewskiego pisanych po roku 1863; „Wielki świat Capowic” [A. Lama]; Liryka Asnyka a pozytywizm polski; Aleksander Świętochowski; Pierwszy etap walki o naturalizm w Polsce. – III. To i owo o Prusie: Bolesław Prus jako kronikarz; Powieść Prusa „Sława”; Skreślenia cenzuralne w „Lalce”; Geneza noweli „Z legend dawnego Egiptu”; Przeżycia osobiste Prusa w „Faraonie”; Stanowisko Bolesława Prusa w literaturze Polskiej.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Pozytywizm polski. Próba oceny. Przegląd Współczesny 1929 t. 28 s. 406-419.
Rozwój powieści w Polsce. III. Powieść polska w latach 1776-1930. W: Dzieje literatury pięknej w Polsce. Wyd. 2. Cz. 2. Kraków 1936 s. 559-648.
Pozytywizm polski a kultura ziemiańska. W: Księga pamiątkowa na 75-lecie „Gazety Rolniczej” 1861-1935. T. 1. Warszawa 1938 s. 196-205.
Krytyka teatralna w dobie pozytywizmu wobec aktora i reżysera. Pamiętnik Teatralny 1953 z. 1 s. 133-160, przedruk poszerzony w: Teatr warszawski drugiej połowy XIX wieku. Wrocław 1957 s. 192-246.
Dramat Świętochowskiego „Niewinni. W: Księga pamiątkowa ku czci Konrada Górskiego. Toruń 1967 s. 311-318.
Wstęp do wydania powieści „Wernyhora” Michała Czajkowskiego. W: Miscellanea z okresu Romantyzmu. [T.] 2. Wrocław 1972 s. 389-415.
Przemiany” – niedokończona powieść Bolesława Prusa. W: Bolesław Prus. Materiały. Wrocław 1974 s. 61-79.
Liryka Asnyka i Konopnickiej a pozytywizm polski. W: Konopnicka wśród jej współczesnych. Warszawa 1976 s. 9-37.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. K. z Tańskich Hoffmanowa: Dziennik Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach Augusta III pisany. Tekst oprac.: Z. Szweykowski. Warszawa: Biblioteka Polska 1924, 170 s.
2. M. Czajkowski: Stefan Czarniecki. Powieść historyczna. Tekst oprac. według wydań z roku 1840 i 1863: Z. Szweykowski. T. 1-2. Warszawa: Biblioteka Polska [1925], 319 + 275 s.
3. Z. Kaczkowski: Murdelio. Powieść. Oprac. [i wstęp:] Z. Szweykowski. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1925, XXIV, 443 s.,Biblioteka Narodowa I, 84.
4. K. Wojciechowski: Historia powieści w Polsce. Rozwój typów i form romansu polskiego na tle porównawczym. Z rękopisu pośmiertnego wydał Z. Szweykowski. Lwów: Gubrynowicz i Syn 1925, 314 s.
5. K. Wojciechowski: Werter w Polsce. Wyd. 2 przygotowane przez Z. Szweykowskiego. Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1925, 189 s.
6. M. Czajkowski: Owruczanin. Powieść historyczna z 1812 roku. Oprac. [i wstęp:] Z. Szweykowski. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1927, XLIV, 376 s., Biblioteka Narodowa I, 103.
7. H. Rzewuski: Pamiątki Soplicy. Z autografu wydał i oprac. [oraz wstępem opatrzył:] Z. Szweykowski. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1928, LV, 399 s., Biblioteka Narodowa I, 112. [Wyd. 2] Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum; Warszawa: De Agostini Polska 2004.
8. K. Wojciechowski: Przewrót w umysłowości i literaturze polskiej po roku 1863. Z rękopisów pośmiertnych wydali: J. Balicki, Z. Szweykowski, J. Zaleski. Lwów: Książnica Atlas 1928 [antydatowane 1927], 294 s.
Z. Szweykowski edytorsko opracował rozdziały: Przewrót w umysłowości i literaturze polskiej po roku 1863; Współzawodnik Sienkiewicza.
9. A. Sygietyński: Pisma krytyczne wybrane. Cz. 1. Współczesna powieść we Francji; Cz. 2. Z literatury i sztuki. Zebrał, sprawdził i przedmowę napisał Z. Szweykowski. Warszawa: Instytut Literacki 1932, 403 s.
Przedmowa: pt. Pierwszy etap walki o naturalizm w Polsce, s. 7-59.
10. B. Prus: Pisma. Red.: I. Chrzanowski i Z. Szweykowski. T. 1-26. Warszawa: Gebethner i Wolff 1935-1936.
Na tym wydaniu oparto wiele popularnych wydań poszczególnych utworów B. Prusa.
11. A. Fredro: Dożywocie. Komedia w 3 aktach. Oprac. [i wstęp:] Z. Szweykowski. Warszawa: Książka 1947, XV, 117 s.
12. B. Prus: Anielka. Oprac. [i wstęp:] Z. Szweykowski. Warszawa: Książka 1947, XI, 193 s. Wyd. 2 Warszawa: Książka i Wiedza 1950.
13. K. Wojciechowski: Dzieje literatury polskiej. Przedmowa: I. Chrzanowski. Wyd. 7 przygotowali: R. Pollak i Z. Szweykowski. Poznań: Księgarnia Ziem Zachodnich 1947, 296 s. Wyd. nast. tamże 1948.
14. B. Prus: Pierwsze opowiadania. Oprac. [i wstęp:] Z. Szweykowski. Warszawa: Książka 1948, XII, 293 s. Wyd. 2 Warszawa: Książka i Wiedza 1949.
15. B. Prus: Pisma. Pod red. Z. Szweykowskiego. T. 1-29. Warszawa: Książka i Wiedza 1948-1950.
Na tym wydaniu oparto wiele popularnych wydań poszczególnych utworów B. Prusa.
Uzupełnione wydanie Pism wyd. 1935-1936 [poz. ].
16. B. Prus: Placówka. Oprac. [i wstęp:] Z. Szweykowski. Warszawa: Książka 1948, XI, 271 s.
17. B. Prus: Wybór kronik i pism publicystycznych. Oprac. [i wstęp:] Z. Szweykowski. Warszawa: Książka 1948, XIV, 270 s.
18. J. Korzeniowski: Kollokacja. [Powieść]. Oprac. [i nota wydawcy:] Z. Szweykowski. Kraków: M. Kot 1949, 221 s.
19. Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy naukowej prof. dra Juliusza Kleinera. Komitet red.: S. Kawyn, J. Saloni, S. Skwarczyńska, Z. Szweykowski, H. Szyper. Łódź: Łódzki Oddział Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, „Polonista 1949, 556 s.
20. B. Prus: Kroniki. Oprac.: Z. Szweykowski. Teksty kronik kolacjonowali i przygotowali do druku: T. Jodełka-Burzecki i D. Stępniewska. T. 1-20. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953-1970, Z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Dyplom honorowy Towarzystwa Miłośników miasta stołecznego Warszawy za edycję.
21. B. Prus: Faraon. Wyd. krytyczne. Oprac. [i wstęp:] Z. Szweykowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, DCIII, 707 s. [Wyd. 2] Warszawa: Świat Książki 1995.
22. A. Głowacki (B. Prus): Listy. Oprac.: K. Tokarzówna. Redakcja naukowa Z. Szweykowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, 438 s., Z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
23. W.S. Reymont: Komediantka. Powieść. Wyd. krytyczne pod red. Z. Szweykowskiego. Oprac. i przygotowali do druku: T. Jodełka i I. Orlewiczowa. Nota wydawnicza: T. Jodełka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 412 s. Wyd. 2 tamże 1968.
24. Literackie przystanki nad Wartą. [Studia i rozprawy]. Red. Z. Szweykowski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1962, 419 s.
25. Munera litteraria. Księga ku czci profesora Romana Pollaka. Przewodniczący komitetu red. Z. Szweykowski. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1962, 423 s. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
Tu m.in. artykuł Z. Szweykowskiego pt. Geneza „Z legend dawnego Egiptu, s. 285-290.
26. W.S. Reymont: Fermenty. [Powieść]. Wyd. krytyczne pod red. Z. Szweykowskiego. Oprac. i przygotowali do druku: T. Jodełka i I. Orlewiczowa. Nota wydawnicza: T. Jodełka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 833 s.
Zawiera również pierwszą redakcję powieści pt. W jarzmie.
27. Wspomnienia o Bolesławie Prusie. Zebrał i oprac.: S. Fita. Redakcja naukowa Z. Szweykowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 300 s.
28. H. Ilmurzyńska, A. Stefanowska: Księgozbiór Bolesława Prusa. Redakcja naukowa Z. Szweykowski. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1965, 215 s., Prace Biblioteki Publicznej miasta Warszawy.
29. W.S. Reymont: Ziemia obiecana. Powieść. Wyd. krytyczne pod red. Z. Szweykowskiego. Oprac. i przygotował do druku: T. Jodełka i I. Orlewiczowa. Nota wydawnicza: T. Jodełka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 819 s.
30. W.S. Reymont: Pisma. Wyd. krytyczne pod red. Z. Szweykowskiego. Wyd. 2 [powojenne]. Oprac.: T. Jodełka-Burzecki i I. Orlewiczowa. T. 1-11. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968-1980.
31. K. Tokarzówna, S. Fita: Bolesław Prus 1877-1912. Kalendarz życia i twórczości. Red. Z. Szweykowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 893 s.
32. Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski. Oprac. zespół pod kierunkiem Z. Szweykowskiego i J. Maciejewskiego. [T.] 13-17 cz. 1. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970-1982, 525 + 718 + 690 + 530 + 201 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
[T.] 13. Hasła ogólne i osobowe A-F; [T.] 14. Hasła osobowe G-Ł; [T.] 15. Hasła osobowe M-Ś; [T.] 16. Cz. 1. Hasła osobowe T-Ż, uzupełnienia haseł osobowych t. 13-15; [T.] 17. Cz. 1. T. Tyszkiewicz: Bolesław Prus (Aleksander Głowacki).
33. W. Zawistowski: Teatr warszawski między wojnami. Wybór recenzji. Wybór: S. Furmanik, Z. Szweykowski. Wstęp: E. Krasiński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 350 s.
34. B. Prus: Wczoraj – dziś – jutro. Wybór felietonów. Wybrał, oprac., przedmową i przypisami opatrzył Z. Szweykowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973, 390 s.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
A. Polakowska, I. Teresińska: Zestawienie publikacji profesora Zygmunta Szweykowskiego. W: Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu. Wrocław 1966.
Wielkopolski słownik biograficzny. Warszawa, Poznań 1981 (E. Pieścikowski).
A. Śródka: Uczeni polscy XIX-XX stulecia. Warszawa 1998.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (E. Pieścikowski).

Ogólne

Artykuły

Z. Raszewski: Profesor. W: Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu. Wrocław 1966.
E. Jankowski: Zygmunt Szweykowski. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1971, przedruk w tegoż: Z różnych sfer. Warszawa 1994.
J.J. Lipski: Kroniki” Bolesława Prusa w opracowaniu Zygmunta Szweykowskiego. Pamiętnik Literacki 1974 z. 3.
J. Maciejewski: Profesor Zygmunt Szweykowski. Nurt 1974 nr 4.
J. Maciejewski: Zygmunt Szweykowski. Pamiętnik Literacki 1979 z. 1.
L. Słowiński: Wspomnienie o profesorze Zygmuncie Szweykowskim. Polonistyka 1979 nr 5.
M. Witkowski: Zygmunt Szweykowski. Biuletyn Polonistyczny 1979 nr 1.
E. Pieścikowski: Wspomnienie o Profesorze. Studia Polonistyczne 1980, przedruk w tegoż: Nad twórczością Bolesława Prusa. Poznań 1989.
Z. Raszewski: Ambaras z chronologią. [Wywiad]. Rozm. W. Zwinogrodzka. Puls 1989/90 nr 45 [dot. m.in. Z. Szweykowskiego].
J. Starnawski: Zygmunt Szweykowski – badacz Sienkiewicza. W: Sienkiewicz po latach. Częstochowa 1990.
E. Pieścikowski: Dramatyczna epoka, którą nazywamy pozytywizmem. Poglądy Zygmunta Szweykowskiego na pozytywizm polski. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7.
S. Fita: Warsztat edytorski Zygmunta Szweykowskiego. Roczniki Humanistyczne 2003 z. 1.

Powieści historyczne Henryka Rzewuskiego

J. Kleiner. „Książka1922 nr 8/12.
M. Kridl. „Przegląd Współczesny1923 nr 23.
K. Wojciechowski. „Pamiętnik Literacki1923.

„Lalka” Bolesława Prusa

S. Furmanik: Renesans Prusa. Tygodnik Ilustrowany 1927 nr 21.
J. Kleiner. „Ruch Literacki1927 nr 6.
S. Kołaczkowski. „Droga1927 nr 6/7.
M. Kridl. „Przegląd Współczesny1928 t. 25.
Z. Łempicki: Sarmatyzm naukowy w badaniach literatury. Wiadomości Literackie 1928 nr 3, polemika: K. Czachowski: W obronie sarmatyzmu. „Wiadomości Literackie1928 nr 5.
J. Ujejski: Książka Szweykowskiego o Prusie. Tygodnik Ilustrowany 1928 nr 4.
E. Koschmieder: Bücherbesprechungen. Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven”, Wrocław 1929.

Dramat Dygasińskiego

H. Michalski: Odwiedziny u krytyków. Kultura 1938 nr 23.
Z. Wasilewski: Na widowni. Myśl Narodowa 1938 nr 47.
W. Wolert: Jedna z pomyłek prof. Szweykowskiego. Prosto z Mostu 1938 nr 25.
P. Wroński. „Życie Literackie1938 z. 5.

Twórczość Bolesława Prusa

J. Kleiner: Twórczość Prusa w świetle monografii Zygmunta Szweykowskiego. Tygodnik Powszechny 1947 nr 40.
Cz. Latawiec: Nowe prace o twórczości Prusa. Życie Literackie 1947 z. 3/4 [dot. m.in. Z. Szweykowskiego].
H. Markiewicz: Prus pod mikroskopem. Kuźnica 1948 nr 26.
K. Pruszyński: Prus i inni. Odrodzenie 1948 nr 5.
M. Rzewuska: Bolesław Prus. Odrodzenie 1948 nr 2.
K. Krejči: Z nové literatury o Boleslavu Prusovi. Slavia”, Praga 1949/50 nr 1/2.
H. Markiewicz. „Pamiętnik Literacki1950 z. 1.

Trylogia Sienkiewicza

J. Starnawski: Szkice Zygmunta Szweykowskiego o „Trylogii. Twórczość 1961 nr 12.
S. Sandler. „Pamiętnik Literacki1963 z. 1.

Nie tylko o Prusie

D. Knysz-Rudzka: O Prusie i innych. Tygodnik Kulturalny 1967 nr 26.
A. Makowiecki: Od Fredry do Prusa. Kultura 1967 nr 25.
F. Fornalczyk: Z czterdziestu lat studiów nad minionym stuleciem. Twórczość 1968 nr 4.

M. Czajkowski: Owruczanin

J. Krzyżanowski. „Ruch Literacki1927 nr 9.

H. Rzewuski: Pamiątki Soplicy

J. Birkenmajer. „Ruch Literacki1928 nr 4.

A. Sygietyński: Pisma krytyczne wybrane

Z. Hierowski: Szermierz naturalizmu. Myśl Narodowa 1933 nr 27.
M. Kridl: Sygietyński. Wiadomości Literackie 1934 nr 3.

B. Prus: Kroniki

J. Kulczycka-Saloni. „Pamiętnik Literacki1958 z. 2.
M. Rzeuska: Kroniki Prusa. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1961 nr 3.