BIO

Urodzony 28 kwietnia 1904 w Krakowie; syn Izydora Jana Sztaudyngera, urzędnika towarzystwa ubezpieczeniowego, i Anny z Kokowskich. Uczęszczał do Wzorcowej Szkoły Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim w Krakowie. Po wybuchu I wojny światowej ewakuował się w 1914 wraz z rodzicami do Brna na Morawach, gdzie przez rok kontynuował naukę na Prywatnych Polskich Kursach Gimnazjalnych. W 1915 powrócił do Krakowa i uczył się w III Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie. W 1922 zdał maturę i podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ); równocześnie był słuchaczem wykładów z germanistyki. Debiutował w 1923 artykułem w języku czeskim (o poezji Jerzego Karaska), opublikowanym w praskim czasopiśmie „Divadelni Listy” (podpisany: Jan Korab), a jako poeta w 1924 wierszem pt. Marsz żałobny ku czci Chopina ogłoszonym w „Gońcu Krakowskim” (nr 287). Był członkiem grupy literackiej Helion (1921-25). Należał do Akademickiego Związku Pacyfistów przy UJ (1925-28). W 1926 ukończył roczne Studium Pedagogiczne (egzaminy nauczycielskie złożył w 1928 w Krakowie i w 1930 w Poznaniu). W 1927 na podstawie prac pt. Stosunek Garczyńskiego do religii oraz Wpływ Goethego na Garczyńskiego (promotor profesor Józef Kallenbach) uzyskał stopień doktora filozofii. Następnie pracował jako nauczyciel języka polskiego, najpierw krótko w Dębicy na Pomorzu (1928), a po odbyciu służby wojskowej w Zaleszczykach i Równem, w Seminarium Nauczycielskim w Bydgoszczy. W 1930 przeprowadził się do Poznania, gdzie do 1934 uczył w Seminarium Nauczycielskim im. E. Estkowskiego. Równocześnie rozwijał twórczość poetycką i pisał sztuki dla teatru lalek. Wiersze, artykuły i recenzje drukował m.in. w pismach: „Kurier Literacko-Naukowy” (1927-29), „Tęcza” (1927-32 oraz sporadycznie w 1934-39), „Dziennik Poznański” (1931-36; m.in. pod pseudonimem Świerszcz), „Czas” (1933-39). W 1930 ożenił się z Zofią Jankowską, sekretarką w redakcji pisma „Tęcza”. Od tegoż roku był członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP). W 1933-35 współpracował jako autor i wykonawca tekstów z poznańskim kabaretem literackim Klub Szyderców pod Kaktusem prowadzonym przez Artura Marię Swinarskiego. W 1934 podjął pracę w Państwowej Szkole Wydziałowej w Poznaniu; w tymże roku objął stanowisko kierownika literackiego Teatru Lalek „Miniatury” w Poznaniu (do 1935). W 1935-37, urlopowany ze szkoły, studiował jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej organizację teatrów lalkowych m.in. w Czechosłowacji, Belgii, Francji, Niemczech i Austrii; przygotowywał też w tym czasie rozprawę popularnonaukową poświęconą marionetkom. W 1937 został instruktorem do spraw teatru lalek w Oddziale Oświaty Pozaszkolnej Kuratorium Okręgowego w Poznaniu oraz członkiem Komisji Teatru Kukiełek przy Instytucie Teatrów Ludowych w Warszawie. Równocześnie w 1937-39 prowadził jako wolontariusz na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego wykłady zlecone na temat Teatr lalek i jego wpływ na literaturę polską. W 1937 został odznaczony Srebrnym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury za szerzenie zamiłowania do literatury polskiej. Od 1938 był redaktorem działu kukiełek w miesięczniku „Teatr Ludowy”, a następnie założył i redagował pismo „Bal u Lal. Miesięcznik Marionetkowy” (1938-39; nr 1-7). Był inicjatorem i współzałożycielem powołanego w 1938 stowarzyszenia Wielkopolska Rodzina Marionetkarzy. Po wybuchu II wojny światowej, został w 1939 wysiedlony z Poznania i zamieszkał we wsi Malice w Sandomierskiem. Brał tam udział w tajnym nauczaniu, później był także wykładowcą w konspiracyjnym gimnazjum w pobliskim Opatowie. Rozwijał zainteresowania przyrodnicze (głównie mikologiczne); kontynuował twórczość literacką (pisał m.in. niewydany poemat Wojna grzybów). Jesienią 1944 dotarł do Lublina i do końca tego roku pracował jako referent teatrów lalkowych przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego. Po zakończeniu wojny przeprowadził się w 1945 do Łodzi. Był tam krótko kierownikiem literackim Teatru Lalek „Biedronka” Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a potem do marca 1950 referentem literatury w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Współpracował z Centralnym Instytutem Kultury (od 1946); był wykładowcą na kursach teatralnych organizowanych na Dolnym Śląsku, m.in. we Wrocławiu, Jeleniej Górze i w Szklarskiej Porębie. Mieszkał w związku z tym od 1947 w Szklarskiej Porębie. Wykładał też w Państwowej Szkole Dramatycznej Teatru Lalek w Krakowie, a potem w Warszawie. Działał nadal w ZZLP (od 1949 w Związku Literatów Polskich). Jednocześnie zajmował się twórczością literacką, pisał fraszki, wiersze dla dzieci, miniatury dramatyczne, a później także książki wspomnieniowe. Utwory ogłaszał m.in. w „Szpilkach” (1946-49) i „Dzienniku Łódzkim” (1948-49). W 1950 powrócił do Łodzi i podjął pracę etatową jako redaktor pisma „Teatr Lalek” (1950-53; artykuły zamieszczał tu także w 1957-59). W końcu 1955 osiadł w Zakopanem. Jako poeta i satyryk współpracował nadal m.in. ze „Szpilkami” (1956, 1959-70) i „Dziennikiem Łódzkim” (1960, 1964-69), a także z „Życiem Literackim” (1956-70, z przerwami), „Karuzelą” (1957-59, 1968-70), „Gazetą Robotniczą” (1961-67) oraz z pismem dla dzieci „Świerszczykiem” (1960-67). Należał do Polskiego PEN Clubu (od 1965), Klubu Literackiego w Zakopanem (prezes od 1968), Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów Lalek „UNIMA” (członek honorowy). Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1956). Zmarł 12 września 1970 w Krakowie i tam też został pochowany.

Twórczość

1. Dom mój. [Wiersze]. Przedmowa: K.H. Rostworowski. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha [1926], 67 s.

2. Ballada o Stanisławie Wysockiej. [Wiersz]. [Poznań: druk] J. Kawaler, Szamotuły 1930, [8] s. Przedruk zob. poz. .

Druk bibliofilski w 20 egzemplarzach na jubileusz 35-lecia pracy artystycznej S. Wysockiej.

3. Ballady poznańskie. [Wiersze]. Poznań: Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa 1930 [antydatowane 1929], 43 s.

4. Kasprowicz. [Wiersz]. Poznań: Drukarnia i Księgarnia Nakładowa 1930, [6] s. Przedruk zob. poz. .

Druk bibliofilski w 60 egzemplarzach przeznaczonych dla uczestników uroczystości otwarcia Działu Kasprowiczowskiego Muzeum Miejskim w Poznaniu.

5. Królewicz Szafirek i Ochmistrz Okularnik. Baśń w 3 aktach. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Prapremiera: Poznań, Teatr Nowy 1931.

6. Ludzie. [Wiersze]. Poznań: Drukarnia Mieszczańska T.A. 1931, 28 s.

Zawartość

M.in. poz. 2, 4.

7. Rzeź na Parnasie. [Wiersze satyryczne]. Poznań: Drukarnia Mieszczańska T.A. 1931, 87 s.

Zawartość

M.in. miniatura dramatyczna pt. Obiad czwartkowy u Króla Stasia.

8. Czy tych matołów wybierzecie? [Wiersze]. [Poznań:] Drukarnia „Dziennika Poznańskiego” [1933], [16] s.

Wydanie anonimowe w związku z wyborami do Rady Miejskiej w Poznaniu w 1933, agitujące za listą nr 1 Narodowego Bloku Gospodarczego.

9. U źródeł Polski. (Impresje regionalne). Poznań: Drukarnia „Dziennika Poznańskiego 1933, 34 s.

Wspomnienia z pobytu na Śląsku.

10. Kantyczki śnieżne. [Wiersze]. Poznań: Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa 1934, [15] k. Wyd. 2 tamże 1935. Przedruk zob. poz. .

Nagrody

Nagroda Poznańskiego Oddziału Związku Zawodowego Literatów Polskich w 1936.

11. Chiński Mur, czyli 101 awantura Stracha na wróble. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Prapremiera: Poznań, Teatr Marionetek „Miniatury 1935. Druk fragmentu: „Bal u Lal” 1939 nr 2 s. 110-116.

12. Marionetki. [Studium popularnonaukowe]. Lwów: [druk] Zakłady Graficzne Książnica-Atlas 1938, 146 s.

13. Wojna grzybów. [Poemat w 8 pieśniach]. Powst. 1939-1944. Druk fragmentów w: A. Sztaudynger-Kaliszewicz: Życie nie jest fraszką. Bielsko-Biała 1994 s. 149-152. Wyd. całości: Posłowie: A. Sztaudynger-Kaliszewicz. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza 1991, 115 s.

Pastisz „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.
Rękopis w archiwum A. Sztaudynger-Kaliszewicz w Łodzi.

14. Zaczarowana skrzynia. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Prapremiera: Leszno, Teatr Marionetek 1945.

Rękopis w archiwum A. Sztaudynger-Kaliszewicz w Łodzi.

15. Strofy wrocławskie. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Zachodnie 1947, 77 s.

Nagrody

Nagroda czytelników tygodnika „Odra” w 1948.

16. Przygody Kubusia. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Prapremiera: Objazdowy Teatr Lalek 1948.

Rękopis w archiwum A. Sztaudynger-Kaliszewicz w Łodzi.

17. Piórka. [Wiersze i fraszki]. Warszawa: Czytelnik 1954, 142 s.

Zawartość

Cykle: Fraszki przedwojenne; Fraszki krakowskie; Fraszki łódzkie; Fraszki teatralne; Rzeź na Parnasie [wybór z poz. ]; Goethe i pseudo-Goethe; Słowik i róża; Szumowiny; Różne.

18. Krakowskie piórka. [Wiersze i fraszki]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1956, 51 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1958, wyd. 3 1959.

Wyd. [rozszerzone] pt. Krakowskie piórka i inne wiersze. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1972, 118 s.

Zawartość

Wyd. pt. Krakowskie piórka i inne wiersze zawiera nadto cykle: Z wierszy rozproszonych: Z krakowskich piórek; Piórka z gór.

19. Nowe piórka. [Wiersze i fraszki]. Warszawa: Czytelnik 1956, 233 s.

Zawartość

Cykle: Fraszki wiejskie i leśne; Morze i Frantówki; Fraszki góralskie; Krople liryczne; Fraszki literackie i teatralne; Fraszki miejskie; Szumowiny; Różne; Bajki.

20. Stare i nowe piórka. Wybór. Warszawa: Czytelnik 1957, 189 s.

Wybór wierszy z poz. , .

21. Puch ostu. [Wiersze]. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie 1958, 28 s.

Zawartość

M.in. cykle: Cykl łódzki; Ze Szklarskiej Poręby.

Wydanie osobne wiersza pt. Puch ostu. Przedmowa: S. Kaszyński. Łódź: Graficzna Pracownia Doświadczalna ZPAP [Związek Polskich Artystów Plastyków] 1973, [6] s.

22. Krople liryczne. [Fraszki]. Warszawa: Czytelnik 1959, 110 s.

Zawartość

M.in. cykle: Wiejskie i leśne; Krople liryczne; Wiersze cygańskie; Temida; Słowik i róża; Różne; Szumowiny.

23. Raptularz zakochanych. [Fraszki]. Warszawa: Iskry 1960, 170 s. Wyd. nast.: wyd. 2 zmienione w wyborze i z posłowiem A. Sztaudynger-Kaliszewicz tamże 1986; wyd. w wyborze J. Sztaudyngera, A. Sztaudynger-Kaliszewicz i z posłowiem A. Sztaudynger-Kaliszewicz Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1993, tamże 1994.

Zawartość

Cykle: Styczeń; Luty; Marzec; Kwiecień; Maj; Czerwiec; Lipiec; Sierpień; Wrzesień; Październik; Listopad; Grudzień.

24. Łatki na szachownicy. [Wiersze i fraszki]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1961, 147 s. Wyd. 2 poprawione tamże 1980.

Zawartość

Cykle: Łatki na szachownicy; Piórka łódzkie; Łatki; Transkrypcje; Krople liryczne; Różne; Szumowiny.

25. Muchomory. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1961, [16] k.

26. Od szopki do teatru lalek. [Album; współautor:] H. Jurkowski, H. Ryl. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie 1961, [72] k.

Tu studium J. Sztaudyngera: Teatr lalek w Polsce, s. [7]-[16].

27. Piórka z gór. [Fraszki]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1961, 46 s.

28. Ballady i fraszki. Katowice: Śląsk 1963, 107 s.

Zawartość

Cykle: Kantyczki śnieżne [zawiera m.in. wybór z poz. ]. – Wrocławskie ballady [zawiera m.in. wybór z poz. ]. – Fraszki: Różne; Krople liryczne; Szumowiny; Proza.

29. Kasztanki. [Wiersze i fraszki dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1964, [20] k.

30. Jak zwykle wszystko winą jest Amora. [Miniatura dramatyczna]. Dziennik Polski 1965 nr 309 s. 10. Prapremiera: łącznie z poz. pt. Wina Amora; Wygnańcy Ewy: Rybnik, Amatorski Zespół Teatralny Domu Kultury 1966. Przedruk w: Pięć śmiechów głównych. Łódź 1967 s. 187-217 oraz poz. 46.

Druk jako utwór J.W. Goethego w przekładzie J. Sztaudyngera; ujawnienie autorstwa J.I Sztaudyngera: [K. Zbijewska] KR. ZB.: Demaskujemy autora. „Dziennik Polski1966 nr 13 s. 6.

31. Narodziny obłoczka. [Wiersze i fraszki dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1965, [18] k.

32. Apostoły. Dramat w 5 aktach. Powst. ok. 1966. Druk fragmentów jak w poz. s. 188-189, 193-203.

Rękopis w archiwum A. Sztaudynger-Kaliszewicz w Łodzi.

33. Droższa od Itaki. [Miniatura dramatyczna]. Powst. 1966. Druk zob. poz. s. 65-87.

Data powstania według informacji J.I. Sztaudyngera.

34. Wiórki. [Fraszki i aforyzmy]. Katowice: Śląsk 1966, 140 s.

Zawartość

Cykle: Wyznanie; Wiejskie i leśne; Krople liryczne; Różne; Fraszki krakowskie; Ucinki; Szumowiny; Myśli robaczywe [aforyzmy]; Epilog.

35. Wygnańcy Ewy. [Miniatura dramatyczna]. Prapremiera: łącznie z Jak zwykle wszystko winą jest Amora zob. poz. . Druk w: Pięć śmiechów głównych. Łódź 1967 s. 156-186. Telewizja Polska 1971. Przedruk zob. poz. . Wystawienie: w teatrze zawodowym łącznie z poz. i poz. 40 pt. Wygnańcy Ewy; Salome; Judyta i Holofernes. Inscenizacja Z. Jaremowa: Kraków, Teatr Lalki i Maski „Groteska”, Sala Małych Form 1975. Realizacja telewizyjna łącznie z: Diabeł zakochany [poz. ], Judyta i Holofernes [poz. ] pt. Ewa, Judyta i kurtyzana: Telewizja Polska 1976 [niewyemitowane].

Informacja w archiwum Związku Artystów Scen Polskich (www.zasp.bmnet.pl).

36. Śmiesznoty. [Fraszki, aforyzmy i wiersze]. Katowice: Śląsk 1968, 71 s.

Zawartość

Cykle: Wiejskie i leśne; Krople liryczne; Ucinki; Różne; Szumowiny; Myśli robaczywe; Z podróży; Garść tych, które lubię; Bajki dla dorosłych.

37. Zwrotki dla Dorotki. [Wybór wierszy i fraszek dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1968, [20] k.

Zawiera też wiersze nowe.

38. Diabeł zakochany. [Miniatura dramatyczna]. Powst. przed 1970. Druk zob. poz. s. 35-64. Prapremiera: łącznie z Wygnańcy Ewy [poz. ], Judyta i Holofernes [poz. ] pt. Ewa, Judyta i kurtyzana: Warszawa, Teatr Kwadrat 1976. Realizacja telewizyjna łącznie z: Wygnańcy Ewy, Judyta i Holofernes [poz. ] zob. poz. .

39. Judyta i Holofernes. [Miniatura dramatyczna]. Powst. przed 1970. Druk zob. poz. s. 89-107. Prapremiera: łącznie z Wygnańcy Ewy i Salome [poz. ] zob. poz. . Realizacja telewizyjna łącznie z: Wygnańcy Ewy, Diabeł zakochany [poz. ] zob. poz. .

40. Rymy. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1970, 145 s.

Zawartość

Cykle: Dom mój [wybór z poz. ]; Rzeźba kozikiem; Ludzie [m.in. wybór z poz. ]; Ballady praskie; Ballady poznańskie [m.in. wybór z poz. ]; Kantyczki śnieżne [wybór z poz. ]; Wiersze dla dzieci; Paryż; Okupacja.

41. Salome. [Miniatura dramatyczna]. Powst. przed 1970. Druk zob. poz. s. 109-139. Prapremiera: łącznie z Wygnańcy Ewy i Judyta i Holofernes [poz. ] zob. poz. .

42. Supełki. Wybór fraszek i wstęp: W. Natanson. Katowice: Śląsk 1970, 106 s.

Zawartość

Cykle: Wyznania; Krople liryczne; Fraszki wiejskie i leśne; Pseudo-Goethe; Morze; Fraszki krakowskie; Piórka z gór; Transkrypcje; Słowik i róża; Teatralne; Temida; Ucinki; Różne; Z podróży; Szumowiny; Nowalijki.

43. Szczęście z datą wczorajszą. [Wspomnienia]. Powst. przed 1970. Wyd. ze wstępem W. Natansona. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1974, 246 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 z posłowiem A. Sztaudynger-Kaliszewiczowej 2000; [wyd. 3] Wstęp: W. Natanson. Posłowie A. Sztaudynger-Kaliszewiczowej 2004.

Zawartość

Cykle wspomnień. [Powst. 1931:] Dom na rzeczkach; Wuj Filip. – [Powst. po 1955:] Ojciec; Matka.

44. Chwalipięta czyli Rozmowy z Tatą. (Styczeń-wrzesień 1970). [Współautor:] A. Sztaudynger-Kaliszewicz. Wstęp: T. Chróścielewski. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1973, 521 s. Wyd. nast.: wyd. 2 zmienione tamże 1982, wyd. [3] Bielsko-Biała: Kleks 2000.

Wspomienia w formie wywiadu.

45. Dróżką przed siebie. [Wybór wierszy dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1973, [22] k.

46. Jak zwykle wszystko winą jest Amora. [Miniatury dramatyczne]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, 150 s. Wyd. 2 tamże 2003.

Zawartość

Wygnańcy Ewy [poz. ]; Jak zwykle wszystko winą jest Amora [poz. ]; Droższa od Itaki [poz. ]; Judyta i Holofernes. Idylla [poz. ]; Salome [poz. ]; Diabeł zakochany. Idylla [poz. ].

47. Poezje wybrane. Wybór i wstęp: W. Natanson. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1974, 149 s.

48. Piórka znalezione. [Wybór fraszek, aforyzmów i wierszy]. Posłowie: A. Sztaudynger-Kaliszewiczowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 117 s.

Zawartość

Cykle: Krople liryczne; Szumowiny; Różne; Ucinki; Myśli robaczywe [aforyzmy].

49. Bajki. [Wybór wierszy i fraszek]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1978, 54 s.

Zawartość

M.in. utwory z poz. , .

50. Piórka. [Wiersze i fraszki]. Wybór: A. Sztaudynger-Kaliszewiczowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 213 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1985, 1994, 1997, 1998, [wyd. 5] 2003.

Zawartość

Cykle: Wyznania; Fraszki o fraszkach; Krople liryczne; Krakowskie piórka; Piórka z gór; Ucinki; Różne; Szumowiny; Miłość i małżeństwo; Życie, przemijanie...

51. Spiżowe piórka. [Album]. Łódź: Towarzystwo Przyjaciół Książki 1980, [8] k.

Druk bibliofilski zawiera fraszki J.I. Sztaudyngera i reprodukcje medali inspirowanych twórczością J.I. Sztaudyngera autorstwa J. Benedyktowicza i A. Żurawskiego.

52. Moja wnuczka. Wiersze wybrała i przygotowała do druku: A. Sztaudynger-Kaliszewiczowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1981, 46 s.

53. Szumowiny. [Wybór fraszek]. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1983, 87 s. Wyd. 2 tamże 1984.

54. Nie tylko „Piórka. Fraszki, wiersze, bajki. Wyboru dokonała A. Sztaudynger-Kaliszewicz. Wstęp: J. Poradecki. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1986, 514 s.

55. Półsłówka. [Fraszki]. [Wybór i wstęp:] A. Sztaudynger-Kaliszewicz. Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza 1986, 174 s.

56. Twoje dziewczyny. [Album]. [Tekst:] J. Sztaudynger. Wyboru fotosów i fraszek dokonał K. Zwoliński. Białystok: Rewers 1990, [32] s.

Fraszki J.I. Sztaudyngera zostały zamieszczone bez zgody spadkobierców.

Zawartość

Także: T. Boy-Żeleński: Pieśń o mowie naszej; A. Orłowski: Spotkanie się Pana Tadeusza z Telimeną w Świątyni Dumania i zgoda ujawniona za pośrednictwem mrówek [apokryf XIII księgi „Pana Tadeusza”].

57. Wybrane „Piórka. Wyboru dokonały: A. i D. Sztaudynger-Kaliszewicz. Gdańsk: Graf 1990, 35 s.

58. Bajki. Wybór: A. Sztaudynger-Kaliszewicz, D. Sztaudynger-Kaliszewicz. Bielsko-Biała: Kleks 1991, 74 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1993, wyd. 3 1998.

59. Krople liryczne. [Fraszki]. Wybór: A. i D. Sztaudynger-Kaliszewicz. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza 1991, 229 s.

60. Supełki. Wybór: A. Sztaudynger-Kaliszewicz, D. Sztaudynger-Kaliszewicz. Bielsko-Biała: Kleks 1991, 189 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1993, wyd. 3 1998, wyd. 4 1999.

61. Szumowiny. Wybór: A. Sztaudynger-Kaliszewicz, D. Sztaudynger-Kaliszewicz. Bielsko-Biała: Kleks 1991, 175 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1993, wyd. 4 [!] 1999.

62. Fraszki z kufra. Wybór: A. Sztaudynger-Kaliszewicz. Bielsko-Biała: Kleks 1998, 110 s. Wyd. 2 tamże 1999.

Niepublikowane fraszki odnalezione w zakopiańskim domu J.I. Sztaudyngera.

63. Fraszki. Wybór: E. Brzoza. Warszawa: Nasza Księgarnia 1999, 45 s.

64. Fraszki dla zakochanych. Wybór: J.J. Sztaudynger, J. Handzlik, K. Szeliga-Juchnik. Bielsko-Biała: Kleks 2000.

[Cz. 1]. Dla niego. Walentynka na każdy dzień, 147 s.

[Cz. 2]. Dla niej. Walentynka na każdy dzień, 147 s.

65. Entliczki pentliczki, czyli zwrotki dla Dorotki. [Wybór wierszy dla dzieci]. Kraków: Skrzat 2004, [48] s.

66. Kukuryku. Wiersze dla dzieci. Kraków: Skrzat 2004, [32] s.

67. Piórka dla dzieci. Kraków: Skrzat 2004, [36] s.

68. Puch ostu. Fraszki o życiu i miłości. Wybór: A. Sztaudynger-Kaliszewicz, D. Sztaudynger-Kaliszewicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2004, 446 s.

Wybory utworów literackich w przekładach

esperanto

Epigramoj. [Przeł.] J. Handzlik. Bielsko-Biała 1987, 25 s.

Przekłady

1. G. von Le Fort: Papież z ghetta. Legenda rodu Pier Leonich. Powieść. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha [1936], 254 s.
2. H. von Kleist: Książę Homburgu. [Dramat w 5 aktach]. Druk fragmentów „Droga 1936 nr 4 s. 296-317, nr 5 s. 387-405, nr 6 s. 489-509. Wystawienie: Warszawa, Teatr Narodowy 1958. Druk całości w: H. Kleist: Dzieła wybrane. Warszawa 1960 s. 297-409. Przedruk w: H. Kleist: Dramaty i nowele. Wrocław 1969 s. 179-309.
3. Pieśni słowiańskie. Siedem pieśni ludowych czeskich i słowackich. Oprac. muzyczne: J.K. Lasocki. Przeł. J. Sztaudynger. [Warszawa:] Czytelnik 1950, 24 + głosy 9, 8, 7 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1951, 1965.

Autor o sobie

J.I. Sztaudynger: Głos mają czytelnicy. W: Pisarze i czytelnicy. Warszawa 1961 [wypowiedź dot. recepcji własnej twórczości].

Wywiady

Czy znacie Sztaudyngera? Wywiad z laureatem. Rozm. N. Kopecki. Kultura 1936 nr 34.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Rocznik Literacki 1970 (J. Chudek).
Wielkopolski słownik biograficzny. Warszawa, Poznań 1981 (T. Lewandowski).
V. Łabędzka: Jan Izydor Sztaudynger. Zestawienie bibliograficzne. Opole: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smolki. Dział Informacyjno-Bibliograficzny 1994.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Redakcja).
Jan Izydor Sztaudynger 1904-1970. Zarys biobibliograficzny. Red. serii i tomu: A. Gawroński. Łódź: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 2004, 82 s.

Ogólne

Książki

W. Natanson: Uśmiech i poezja Jana Sztaudyngera. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1976, 175 s. Wyd. 2 tamże 1984.
A. Sztaudynger-Kaliszewicz: Fraszki z rękawa... Dedykacje i improwizacje Jana Sztaudyngera. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza 1987, 98 s. Wyd. 2 tamże 1988 [tu wspomnienia o J. Sztaudyngerze oraz jego utwory].
A. Sztaudynger-Kaliszewicz: Życie nie jest fraszką. Opowieść o pasjach, przyjaźniach i przesądach Jana Sztaudyngera. Bielsko-Biała: Kleks 1994, 301 s. [tu także fragmenty utworów J.I. Sztaudyngera].

Artykuły

A. Jesionowski: Wszystkich was sercem obdzielę. (O Janie Sztaudyngerze). Wici Wielkopolskie 1934 nr 2, 3, 5.
W. Natanson: Puch ostu. Życie Literackie 1959 nr 51.
S. Czernik: Krople liryczne. Orka 1960 nr 3.
W. Natanson: Jan Sztaudynger. W tegoż: Moje przygody literackie. Poznań 1972.
J. Koprowski: O przekładach Jana Sztaudyngera. Literatura na Świecie 1973 nr 3.
S.W. Balicki: Sztaudynger nieznany. Życie Literackie 1974 nr 10.
J. Kolankowski: Ścieżka nad Kamienną. Rocznik Jeleniogórski 1977 [wspomnienia z lat 1947-1949].
E. Rosner: Jan Sztaudynger u źródeł Wisły. W tegoż: Beskidzkie ścieżki pisarzy. Katowice 1982.
T. Gicgier: Dwie rozmowy i jedna anegdota. O Janie Sztaudyngerze w 80 rocznicę urodzin. Życie Literackie 1984 nr 17 [tu m.in. fragment wywiadu radiowego J. Sztaudyngera z 1962 roku].
A. Sztaudynger-Kaliszewicz: Sztaudynger w Zakopanem. Podtatrze 1986 zima.
J. Rogacka: Jan Sztaudynger i lalki. Teatr Lalek 1989 nr 1.
H. Molenda: Dydaktyzm pełen franciszkanizmu. W: Literatura dla dzieci. Kalisz 1990.
J. Liberek: Sposoby aktualizacji stałych związków wyrazowych we fraszkach Jana Sztaudyngera. W: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. T. 1. Szczecin 1994.
P. Michałowski: Gatunki skrócone „oda-woda” i „Sonet zawichostski. Teksty Drugie 1994 nr 4 [dot. także twórczości M. Białoszewskiego].
D. Sadłowska: Komizm i przysłowia we fraszkach Jana Sztaudyngera. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Językoznawcze 1998 z. 2.
K. Heska-Kwaśniewicz: Zapach Tatr. O fascynacjach górskich Jana Izydora Sztaudyngera. Wierchy 1999.
L. Skompska: Od róż do liter. Tygiel Kultury 2000 nr 4/6 [dot. m.in. związków J.I. Sztaudyngera z Łodzią].
P. Michałowski: Staropolskie echa we fraszkach Jana Sztaudyngera. W: Miniatura i mikrologia literacka. T. 2. Katowice 2001.
K. Heska-Kwaśniewicz: Srebrna śmietanka świata. Jana Sztaudyngera refleksja i wiersze o Beskidzie Śląskim. Śląsk 2002 nr 2.
K. Heska-Kwaśniewicz: Sztaudynger – dzieciom. Guliwer 2002 nr 2.
L.J. Kern: Krótkie jak westchnienie, namiętne jak pocałunki, lekkie jak piórka. [Wywiad]. Rozm. K. Targosz. Przekrój 2002 nr 2 [o fraszkach J.I. Sztaudyngera].
J. Wilmański: Szczęście Jana Sztaudyngera. W tegoż: Duchy Piotrkowskiej. Łódź 2002.
L. Skompska: Przekupiony majem, czereśnią i słowikiem. Tygiel Kultury 2005 nr 4/6.
K. Heska-Kwaśniewicz: Zapach Tatr. O fascynacjach górskich Jana Izydora Sztaudyngera. W tejże: Ludzie, góry, książki. Katowice 2006, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 2449.

Dom mój

S. Napierski: Niedocenieni poeci. Wiadomości Literackie 1928 nr 8.

Ludzie

[J. Drobnik] J.D.: Z dorobku nowej poezji. Entuzjazm i złośliwość książki Jana Sztaudyngera. Tęcza 1931 nr 27 [dot. też: Rzeź na Parnasie].

Rzeź na Parnasie

[J. Drobnik] J.D.: Z dorobku nowej poezji. Entuzjazm i złośliwość książki Jana Sztaudyngera. Tęcza 1931 nr 27 [dot. też: Ludzie].

Marionetki

S. Otwinowski. „Scena Polska1938 nr 4.
J.E. Skiwski: Marionetka, łątka, kukła?Kronika Polski i Świata1938 nr 19.
W. Natanson: Poeta prekursorem lalkarstwa. Kultura 1974 nr 34.

Strofy wrocławskie

M. Piechal. „Nowiny Literackie1948 nr 44.
J. Pierzchała. „Zeszyty Wrocławskie1948 nr 4.

Piórka [Wiersze i fraszki]

J. Huszcza: O satyrze. Twórczość 1955 nr 4, przedruk w tegoż: Opowieści w czarnych ramkach. Łódź 1979 [dot. m.in. J. Sztaudyngera].
W. Natanson. „Życie Literackie1955 nr 18.
M. Piechal: Barwne piórka. Kronika 1955 nr 1.
T. Nyczek: Piórkiem Sztaudyngera. W tegoż: Lektury obowiązkowe. Kraków 2005.

Nowe piórka

M. Piechal: O „Nowych piórkach” Jana Sztaudyngera. Kronika 1956 nr 16.

Stare i nowe piórka

W. Natanson: Tajemnice sukcesu. Twórczość 1957 nr 7.
M. Samozwaniec. „Nowiny Literackie i Wydawnicze1957 nr 10/11.

Od szopki do teatru lalek

H. Wierzbowski. „Pamiętnik Teatralny1965 nr 3/4.

Rymy

W. Natanson: Fraszkopisarz lirykiem. Twórczość 1971 nr 1.

Szczęście z datą wczorajszą

W.J. Kasiński: Koniki przyszły do Jasiulka...” „Nowe Książki 1974 nr 23.

Chwalipięta czyli Rozmowy z Tatą

W. Adamiec: Chwalipięta i Amor. Nowe Książki 1974 nr 4 [dot. też: Jak zwykle wszystko winą jest Amora].

Jak zwykle wszystko winą jest Amora [Miniatury dramatyczne]

W. Adamiec: Chwalipięta i Amor. Nowe Książki 1974 nr 4 [dot. też: Chwalipięta czyli Rozmowy z Tatą].

Nie tylko „Piórka”

W. Natanson: Sztaudynger znany, mało znany i nieznany. Nowe Książki 1987 nr 7/8.