BIO

Urodzony 13 stycznia 1904 w miasteczku Pakość w powiecie mogileńskim w Poznańskiem; syn Władysława Szenica, chemika, doktora filozofii, i Apolonii z domu Wieczorek. Nauki początkowe pobierał w domu. Od 1914 uczył się w Gimnazjum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu i tu w 1921 uzyskał maturę. Następnie studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim. Po pierwszym roku studiów przez osiem miesięcy praktykował w kancelarii prawniczej w Bydgoszczy, po czym powrócił na studia; w 1924 uzyskał magisterium. Po odbyciu trzyletniego stażu aplikanckiego (w sądzie grodzkim, potem Prokuratorii Generalnej w Bydgoszczy i sądzie grodzkim w Chodzieży) złożył w 1928 egzamin asesorski i został mianowany asesorem, potem sędzią grodzkim w Poznaniu. W tymże roku został oddelegowany do Warszawy, gdzie podjął pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości. W 1929 odbył pięciomiesięczną służbę wojskową w Grudziądzu. W 1930 został przydzielony do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i objął stanowisko attaché, a następnie zastępcy przedstawiciela Państwa Polskiego przy Komisji Mieszanej i Trybunale Rozjemczym dla Górnego Śląska z siedzibą w Bytomiu, a później w Katowicach. W 1932-37 był delegatem Polski w Górnośląskiej Komisji Polubownej dla Spraw Obywatelstwa i sędzią okręgowym w Katowicach, gdzie następnie pracował w Sądzie Apelacyjnym. Jesienią 1938, oddelegowany do Departamentu Ustawodawczego Ministerstwa Sprawiedliwości i mianowany sędzią Sądu Apelacyjnego, powrócił do Warszawy; opracowywał ustawodawstwo handlowe i wojenne, ogłaszał artykuły w prasie prawniczej. W tymże roku ożenił się z Ireną Żochowską, z zawodu prawnikiem, potem pianistką (zmarła 1964). Po wybuchu II wojny światowej został we wrześniu 1939 ewakuowany wraz z Ministerstwem do Dubna. W grudniu 1939 powrócił do Warszawy i tu przebywał podczas okupacji niemieckiej. Początkowo utrzymywał się z handlu, był też administratorem kamienic żydowskich, potem także tłumaczem przysięgłym w Biurze Tłumaczy przy Hipotece Warszawskiej oraz urzędnikiem w Zjednoczeniu Central Rolniczych. Na zlecenie Armii Krajowej gromadził materiały do przyszłego ustawodawstwa dotyczącego odszkodowań wojennych. Po upadku powstania warszawskiego mieszkał w Radości. W listopadzie 1944 z ramienia Biura Rewindykacji i Odszkodowań Wojennych współorganizował na terenach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej tzw. grupy operacyjne, zajmujące się zabezpieczaniem i uruchamianiem zakładów przemysłowych, a w lutym 1945 jako pełnomocnik główny Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów wyjechał z tym samym zadaniem do Poznania. W 1945-46 był współorganizatorem i prezesem, a następnie członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Związku Zachodniego oraz współzałożycielem Polskiej Agencji Zachodniej. W sierpniu 1945 został mianowany delegatem Biura Rewindykacji na Niemcy z siedzibą w Berlinie; w 1946-48 był tam członkiem Polskiej Misji Wojskowej w stopniu podpułkownika, a także przewodniczącym strony polskiej w polsko-radzieckiej Komisji do spraw Reparacji Wojennych; za akcję reparacyjną w 1946 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Od 1946 był członkiem Polskiej Partii Robotniczej (w 1948-56 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza). Do Warszawy powrócił w styczniu 1948 i do 1949 był radcą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Biurze Prac Kongresowych i w Biurze Prawno-Traktatowym. Debiutował w 1948 artykułem pt. Na marginesie dwóch nieznanych exlibrisów polskich, opublikowanym w piśmie „Poligrafika” (nr 3/4). Korzystając z dwuletniego urlopu bezpłatnego, podjął pracę w przedsiębiorstwie Film Polski, najpierw jako kierownik działu ogólno-organizacyjnego, potem zaś jako dyrektor biura prasy i informacji. W 1950 powrócił do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie do 1955 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych jako kierownik działu niemcoznawczego, a później działu historycznego. W 1955-62 był kierownikiem redakcji literatury niemieckiej w Państwowym Instytucie Wydawniczym. W tym czasie wiele podróżował, m.in. do Belgii, Egiptu, Francji, Grecji, Jugosławii, Iranu, Turcji, Włoch i Związku Radzieckiego. W 1959 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). Od 1962 nie pracował etatowo. Nawiązał współpracę z Polskim Radiem, prowadząc wspólnie z Teofilem Sygą cykle audycji popularnych Dyliżans historyczny (1962) i Antykwariat z kurantem (1964). Od 1963 współpracował z Agencją Informacyjną „Interpress” jako autor cotygodniowego felietonu na tematy kulturalne. W 1967 podróżował po Stanach Zjednoczonych. W 1970 ożenił się z Krystyną z Sojeckich Kozłowską (zmarła 1976). Współpracował z „Nowymi Książkami”, gdzie w 1971-75 zamieszczał stały cykl miniatur biograficznych pt. Ongiś. W styczniu 1984 wstąpił do nowego ZLP. Był wybitnym kolekcjonerem i bibliofilem, specjalizował się zwłaszcza w problematyce warszawskiej. Za twórczość varsavianistyczną otrzymał odznakę „Za Zasługi dla Warszawy” (1973) i nagrodę miasta stołecznego Warszawy (1974). Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (1971), Krzyżem Oficerskim (1980) i Krzyżem Komandorskim (1982) Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1977). Zmarł 28 listopada 1987 w Warszawie.

Twórczość

1. Nabycie obywatelstwa na zasadzie polsko-niemieckiej Konwencji Górnośląskiej z dnia 15 maja 1922 roku. Komentarz. Katowice: Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego 1937, 266 s.

Przekłady

czeski

1954 [inf. autora].

2. Generałowie i Hitler. [Szkic historyczny]. Warszawa: Czytelnik 1951, 151 s.

Dotyczy spisków wojskowych przeciwko A. Hitlerowi.

3. Najstarszy szlak Warszawy. Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Aleje Ujazdowskie. [Monografia historyczna; współautor:] J. Chudek. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955, 365 s.

4. Pitaval warszawski. [Szkice historyczne]. Warszawa: Czytelnik 1955-1959.

T. 1. 1955, 209 s. Wyd. 2 rozszerzone z podtytułem (1524-1794). Tamże 1957, 333 s.

Zawartość

Przedmowa. – Zgon dwóch ostatnich książąt mazowieckich w 1524 i 1526 roku; Sprawa Bonieckiego; Zamach na króla Zygmunta III Wazę; Sprawa przeciwko Kazimierzowi Łyszczyńskiemu; Sprawa o zabójstwo Kazimierza Przewodyszewskiego; Sprawa przeciwko Dąbrowskiemu o zabójstwo Żółtowskiego; Zamach na króla Stanisława Augusta w dniu 3 listopada 1771 roku; Sprawa o zabójstwo barona Bernarda Puszeta; Trucicielska afera majorowej Dogrumowej; Sprawa księcia Adama Ponińskiego; Wieszanie zdrajców targowiczan w dniu 9 maja 1794 roku; Sprawa przeciwko „burzycielom spokoju publicznego na dniu 28 czerwca 1794 roku”; Sprawa przeciwko Wojciechowi Skarszewskiemu, biskupowi chełmskiemu. – W wyd. 2 nadto: Sprawa podkanclerza Hieronima Radziejowskiego.

T. 2. z podtytułem (1795-1914). Cz. 1-2. 1958, 305 + 261 s. Wyd. 2 tamże 1959, 570 s.

Zawartość

Od autora. – Gdy władze ingerowały w wymiar sprawiedliwości; Sprawa służącej Rozmuszewskiej o zabójstwo swej pani; Sprawa adwokata Malinowskiego o zamordowanie prezesa Trybunału Warszawskiego Brzozowskiego; Sprawa zabójstwa dra Bertholda Hermanieg; Sprawa o sprzedaż żony; Sprawa przeciwko Władysławowi Ostrowskiemu o otrucie; Sprawa o zabójstwo profesora Girsztowta; Sprawa Stanisława Hiszpańskiego o zabójstwo dra Aleksego Kurcyusza; Proces o zabójstwo Marii Wisnowskiej; Sprawa o zabójstwo Grajnerta; Sprawa doktorów Kosińskiego i Solmana; Sprawa Bohdana Ronikiera; Sprawa o zabójstwo Władysława ks. Druckiego-Lubeckiego.

Wyd. łączne t. 1-2 jako wyd. 3 poszerzone Warszawa: Książka i Wiedza 1975, 564 s.

5. Królewskie kariery warszawianek. [Szkice historyczne]. Warszawa: Iskry 1959, 207 s. Wyd. 2 poszerzone tamże 1971.

Zawartość

Barbara Gizanka; Anna Orzelska; Julia Hauke. – W wyd. 2 nadto: Elżbieta Grabowska.

6. Maria Szymanowska i jej czasy. [Biografia; współautor:] T. Syga. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 524 s.

7. Mars i Syrena. [Szkice historyczne]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1960-1964.

Nagrody

Nagroda literacka Ministra Obrony Narodowej w 1968.

Cz. 1. Larum na traktach Warszawy. 1960, 330 s. Wyd. 2 tamże 1965.

Zawartość

Przedmowa. – Szwedzi w Warszawie; Francuzi w Warszawie; Austriacy w Warszawie; I znowu Francuzi w Warszawie.

Cz. 2. Mars i Syrena. 1964, 254 s.

Zawartość

Place musztry i parad; Obóz Powązkowski; Odwachy; Warszawskie szkoły wojskowe; O dawnych koszarach w Warszawie; Arsenał warszawski; Pamiątki po królu Janie Sobieskim; Kampament pod Wilanowem.

Wyd. łączne cz. 1-2. 1966, 662 s.

W wyd. łącznym dodano w cz. 1 szkic: Prusacy w Warszawie.

8. Pitaval wielkopolski. [Szkice historyczne]. Warszawa: Czytelnik 1960, 270 s. Wyd. 2 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1977.

Zawartość

Od autora. – Sprawa przeciwko czternastu czarownicom z Doruchowa; Tragiczny pojedynek uczniów gimnazjalnych; Sprawa o zabójstwo Ludwika Nitkowskiego ze Skąpego; Sprawa Kwileckich; Sprawa hrabiego Macieja Mielżyńskiego o podwójne zabójstwo.

Adaptacje

filmowe

szkicu Sprawa o zabójstwo Ludwika Nitkowskiego ze Skąpego pt. Romantyczni: Scenariusz: S. Różewicz, W. Zalewski. Ekranizacja 1970.

9. Ochmistrzyni i faworyty królewskie. Portrety trzech dam warszawskich. [Szkice historyczne]. Warszawa: Iskry 1961, 169 s.

Zawartość

Urszula Meierin; Pani [E.] Grabowska; Vaubanka [H. de Vauban].

10. Maria Kalergis. [Biografia]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 545 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 uzupełnione 1965, wyd. 3 uzupełnione 1968, wyd. 4 1973.

11. Pitaval makabryczny, czyli sprawy pijackie. Alkoholizm a przestępczość. [Szkice historyczne]. Przedmowa: S. Antoszczuk. Posłowie: J. Sawicki. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1965, 264 s.

Zawartość

Od autora. – Tragedie rodzinne: Zabójstwo rozpijaczonej żony; Wyrzucenie przez okno; Zabójstwo towarzyszki życia; Poparzenie kwasem; Jeszcze jedno zabójstwo żony; Uduszenie pierzem; Zabójstwo matki; Zabójstwo szwagra; Zabójstwo prostytutki. – Bijatyki i burdy uliczne: Zabójstwo kompana; Zabójstwo w obronie koniecznej; Bestialski napad na drodze; Bójka przy kiosku z piwem; Bijatyka na zabawie; Bijatyka na weselu; Zabójstwo pana młodego; Zabójstwo nauczycielki na wsi. – Piractwo drogowe: Zabójstwo kobiety przechodzącej przez ulicę; Zabójstwo na wysepce tramwajowej; Zabójstwo na szosie; Zabójstwo towarzysza jazdy; Amok na wykradzionym „Starze”.

12. Walki o Warszawę 1656-1657. [Szkic historyczny]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1968, 187 s.

13. Ani triumf, ani zgon. [Szkic o powstaniu listopadowym]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1969, 424 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1971, wyd. 3 1981.

14. Franciszek Liszt. [Biografia]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 561 s. Wyd. 2 tamże 1975.

15. Generał Józef Chłopicki. 1771-1854. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1972, 174 s.

Biografia popularna.

16. Za zachodnią miedzą. Polacy w życiu Niemiec XVIII i XIX wieku. [Szkice i biografie]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973, 374 s.

Zawartość

Zamiast przedmowy. – Gottfried Wilhelm Leibniz; Bogdan Teodor Lubieniecki; Jan Ernest Gockowski; Daniel Chodowiecki; Kolonizacja; Służba wojskowa; Józef Aleksander Jabłonowski; Książę Antoni Henryk Radziwiłł; Aleksander Augustyn Ferdynand Oppelm-Bronikowski; Hrabia Atanazy Raczyński; Książę Hugon Radolin; Berlin miastem Polaków; Józef Kościelski; Julian Fałat; Wojciech Kossak; Stanisław Przybyszewski; Fryderyk Nietzsche; Hrabia Bogdan Hutten-Czapski; Polacy w nauce niemieckiej; Polska nuta nad Sprewą; Polacy w Monachium; Polacy w Westfalii i Nadrenii; Przypadki repolonizacji; Anusia Orzelska; Marianna z Ciecierskich Skórzewska; Michalina z Rohnerów Hoffmannowa; Karolina Goethe i Maria Szymanowska; Karolina z Iwanowskich Sayn-Wittgenstein. – Wykaz zniemczonych rodzin szlacheckich.

Przekłady

niemiecki

Jenseits des westlichen Raines. Fünft Essays. [Przeł.] A.D. Spranger. [Much] 1988.

17. Ongiś. [Miniatury biograficzne]. Nowe Książki 1971-1975. Wyd. osobne Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1975, 466 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1980, wyd. 3 [1986].

18. Większy niż król ten książę. Część pierwsza opowieści o księciu Józefie Poniatowskim. [Biografia]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1976, 371 s. Cz. 2 zob. poz. .

19. Cmentarz Powązkowski. Zmarli i ich rodziny. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979-1983.

Nagrody

Nagroda Funduszu Literatury w 1984.

[T. 1]. 1790-1850. 1979, 480 s.

[T. 2]. 1851-1890. 1982, 457 s.

[T. 3]. 1891-1918. 1983, 470 + [164] s.

20. Książę Wódz. Część druga opowieści o księciu Józefie Poniatowskim. [Biografia]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1979, 376 s. Cz. 1 zob. poz. .

21. Tajemnice grobu z białego marmuru. [Opowieść o Marii Wisnowskiej]. Tygodnik Demokratyczny 1982 nr 5-16.

22. Bratanek ostatniego króla. [Biografia J. Poniatowskiego]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej [1983], 580 s.

23. Garść wspomnień. Posłowie: M. Podkowiński. Powst. 1987. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1990, 269 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1980.

Wywiady

Kronikarz i kolekcjoner. Rozm. [H. Przewoska] H.P. „Stolica1958 nr 17.
Rendez-vous spóźnione o wiek. Rozm. J. Hordyński. Życie Literackie 1966 nr 24.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (R. Loth).
Cz. Sikorski: Stanisław Szenic (1904-1987). W: Inowrocławski słownik biograficzny. Inowrocław 1994.
D. Chadrysiak: Bibliografia twórczości Stanisława Szenica po 1970 roku. „Rocznik Kasprowiczowski2000.

Ogólne

Artykuły

Z. Pędziński: Stanisław Szenic. Tygodnik Kulturalny 1964 nr 44.
Z. Warski: Triumf pisarza, czyli „Ani triumf, ani zgon. Rzeczywistość 1982 nr 2.
K. Demaniuk: W narodzie żyje wiecznie jego przeszłość. Przegląd Tygodniowy 1984 nr 29.
M. Podkowiński: Stanisław Szenic. Polityka 1987 nr 50.
[A. Biernacki] Abe: Stanisław Szenic. Twórczość 1988 nr 4.

Pitaval warszawski

J. Frühling: Śmietanka z grubym kożuchem. Polityka 1958 nr 37.
L.B. Grzeniewski: Warszawskie procesy kryminalne. Trybuna Literacka 1958 nr 36.
T. Jodełka: Warszawskich spraw ponurych ciąg dalszy. Nowe Książki 1958 nr 15.
[T. Syga] T.S.: Ponure sprawy Warszawy. Stolica 1958 nr 32.

Królewskie kariery warszawianek

J. Frühling: Pod pretekstem amorów. Twórczość 1959 nr 9.
S. Zabiełło: Nowe varsaviana Szenica. Kierunki 1959 nr 20.
K. Brzozowska. „Orzeł Biały”, Londyn 1972 nr 93-95.
W. Strzałkowski. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1982 nr 111.

Maria Szymanowska i jej czasy

H. Bereza: Użytecznie i pięknie. Argumenty 1960 nr 31.
M. Danilewiczowa: Jej Arcymuzyczna Mość. Wiadomości”, Londyn 1960 nr 29.
J. Iwaszkiewicz: Muzykologia. Nowa Kultura 1960 nr 43.
W. Natanson: Zdumiewające życie Marii Szymanowskiej. Życie Literackie 1960 nr 31.
S. Podhorska-Okołów. „Twórczość1960 nr 9.
M. Prosnakówna: Książka o Marii Szymanowskiej. Polonistyka 1960 nr 6.
J. Susuł: Biografia kultury. Tygodnik Powszechny 1960 nr 43.
S. Zabiełło: Prekursorka feministek. Kierunki 1960 nr 32.
S. Treugutt. „Nowe Książki1961 nr 2.

Mars i Syrena

T.J. Żółciński: Z przeszłości militarii warszawskich. Nowa Kultura 1960 nr 51/52.
W. Billip: Larum na traktach Warszawy. Nowe Książki 1961 nr 2.
S. Podhorska-Okołów: Bohaterstwo i lekkomyślność. Twórczość 1961 nr 2.
Z. Kozarynowa: Mars i Syrena. Wiadomości”, Londyn 1965 nr 45.
B. Królikowski: Militaria Warszawy. Twórczość 1965 nr 6.
[S. Mackiewicz] Cat: Film puszczony wstecz. Słowo Powszechne 1965 nr 67.

Pitaval wielkopolski

J. Iwaszkiewicz: Rodzina Cencich ze Skąpego. Życie Warszawy 1960 nr 122.
Z. Lewinówna: Tym razem Wielkopolska. Nowe Książki 1960 nr 15.
F. Fornalczyk. „Kronika Wielkopolski1979 nr 1/2.

Ochmistrzyni i faworyty królewskie

L. Kukulski: Portrety trzech warszawianek. Nowe Książki 1961 nr 20.
S. Zabiełło: Trzy damy. Kierunki 1961 nr 27.

Maria Kalergis

W. Günther. „Tydzień Polski”, Londyn 1964 nr 35.
E. Jankowski: Opowieść o romantycznej egerii. Nowe Książki 1964 nr 4.
Z. Kozarynowa: Biała syrena – Maria Kalergis. Wiadomości”, Londyn 1964 nr 19.
Z. Starowieyska-Morstinowa: Trzy kobiety. Tygodnik Powszechny 1964 nr 52.
[J. Stempowski] P. Hostowiec: O życiorysie Marii Kalergis. Na Antenie”, Monachium 1964 nr 8/9, przedruk w tegoż: Felietony dla Radia Wolna Europa. Warszawa 1995.
W. Szymborska. „Życie Literackie1968 nr 32.

Ani triumf, ani zgon

W. Żukrowski. „Nowe Książki1970 nr 7, przedruk w tegoż: Karambole. Warszawa 1973.
W. Żukrowski: Ani tryumf, ani zgon. W tegoż: Rozmowy o książkach. Warszawa 1989.

Franciszek Liszt

M. Danilewiczowa: Liszt – człowiek. Na Antenie”, Monachium 1969 nr 78.
L. Erhardt: Pięćset stron o Liszcie. Nowe Książki 1969 nr 17.
H. Harley. „Ruch Muzyczny1969 nr 20.
S. Zabiełło: Książka o Liszcie. Słowo Powszechne 1969 nr 176.

Za zachodnią miedzą

[S. Brodzki] Stab: Jenseits des westlichen Rains. Polnische Perspektiven”, Warszawa 1974 nr 2.
J. Goczoł. „Opole1974 nr 2.
E. Puzdrowski: Polacy za zachodnią miedzą. Twórczość 1974 nr 12.
Z. Boras. „Studia Historica Slavo-Germanica1976 t. 5.

Ongiś

J. Łojek: Sztuka biograficznej miniatury. Nowe Książki 1975 nr 8.
M. Drozdowski. „Mówią Wieki1976 nr 1.
M. Danilewicz Zielińska. Kultura”, Paryż 1976 nr 7/8.

Większy niż król ten książę

J. Kardaszewicz: Książę i inni. Kierunki 1976 nr 41.
J. Łojek: Na pewno większy... Nowe Książki 1976 nr 12, przedruk w tegoż: Wokół sporów i polemik. Lublin 1979.

Cmentarz Powązkowski

M. Hryniewicz: Stanisława Szenica przechadzki po Powązkach. Nowe Książki 1980 nr 4 [dot. T. 1].
J. Waldorff: Sensacje spod całunu. Polityka 1980 nr 11 [dot. T. 1].
A. Wallis. „Kronika Warszawy1980 nr 4 [dot. T. 1].
B. Zadura: Uczynić historię żywą. Twórczość 1980 nr 8 [dot. T. 1].
A. Hamerliński: Powązki. Tygodnik Kulturalny 1982 nr 32 [dot. T. 1-2].
T. Krzemień. „Tu i Teraz1982 nr 7 [dot. T. 1-2].
S. Zieliński: Powązki Stanisława Szenica. Nowe Książki 1982 nr 1 [dot. T. 1-2].
A. Wallis. „Kronika Warszawy1984 nr 2 [dot. T. 1-3].

Książę Wódz

A. Hamerliński: Napoleońskie lata. Tygodnik Kulturalny 1979 nr 51/52.
A. Soszyński. „Nowe Książki1979 nr 18.
T. Syga. „Stolica1979 nr 46.

Bratanek ostatniego króla

Sz. Burma: Książę Pepi. Przegląd Polski 1984 nr 6.
M. Karpińska. „Mówią Wieki1985 nr 4.