BIO

Urodzony 13 stycznia 1919 w Oberhausen w Nadrenii; syn Franciszka Szczublewskiego, górnika, i Kunegundy z Kwiecińskich. Uczęszczał do Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim; w 1938 zdał maturę. Następnie ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Po wybuchu II wojny światowej uczestniczył w kampanii wrześniowej; ranny dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w obozie jenieckim w Itzehoe. W tym czasie zaczął pisać wiersze (m.in. Wszy; druk w 1977 w książce Tadeusza Gasztolda Życie kulturalne w obozach polskich jeńców wojennych na Pomorzu Zachodnim w latach 1939-1945). Uciekł z obozu w marcu 1940, do końca 1944 pracował jako robotnik, a potem urzędnik w firmie budowlanej w Ostrowie Wielkopolskim. Brał udział w tajnym nauczaniu i prowadził zespół recytatorski. Po wojnie zamieszkał w Poznaniu. W 1946 ożenił się z Józefą Suszycką. Od tegoż roku studiował socjologię na Uniwersytecie Poznańskim, a równocześnie pracował jako dziennikarz w prasie lokalnej. Zajmował się też twórczością literacką. Debiutował w 1946 wierszem pt. Dzieciństwo, opublikowanym w poznańskim „Życiu Literackim” (nr 1/2); w tymże roku zaczął ogłaszać artykuły i recenzje teatralne w „Walce Ludu” (też pod pseudonimami: j. marcin, J. Marcin; m.in. wywiad z Ludwikiem Solskim, nr 39). W latach następnych współpracował z „Expressem Poznańskim”, którym współkierował i gdzie zamieszczał opowiadania i recenzje (1947-48; też pod pseudonimami: J. Marcin, Sęk VII), a także z „Gazetą Poznańską” (tu wiersze). W Poznaniu ukończył też Studio Dramatyczne. Od 1949 mieszkał w Wielkopolsce. Od lipca tegoż roku był aktorem w Teatrze Domu Wojska Polskiego w Warszawie. Równocześnie w 1950 uzyskał magisterium z socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, po czym odbył dwuletnie studia doktoranckie, przygotowując pod kierunkiem profesora Stanisława Ossowskiego pracę doktorską pt. Publiczność teatralna w Teatrach Rządowych Warszawskich w latach 1868-1883; nie zdążył jej obronić przed likwidacją katedry socjologii w 1951 (praca została opublikowana w 1957 w tomie zbiorowym Teatr warszawski drugiej połowy XIX wieku, był to jego debiut naukowy). Od 1955 współpracował z „Pamiętnikiem Teatralnym”; w 1962-64 pełnił funkcję sekretarza redakcji tego kwartalnika. W 1949-63 był aktorem teatrów warszawskich. Jednocześnie w 1962-72 kierował redakcją teatraliów w Państwowym Instytucie Wydawniczym. W 1964-81 był nadto dyrektorem Muzeum Teatralnego. W 1964 otrzymał nagrodę Związku Artystów Scen Polskich im. L. Schillera. W 1971 doktoryzował się w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk na podstawie pracy Żywot Osterwy (promotor profesor Zbigniew Raszewski), po czym wykładał do 1981 w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. W 1979 otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów II stopnia za twórczość pisarską poświęconą biografii artystów sceny polskiej, a w 1981 nagrodę miasta stołecznego Warszawy. Wyróżniony m.in. odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1975) oraz Krzyżem Kawalerskim (1977), Krzyżem Oficerskim (1987) i Krzyżem Komandorskim (1995) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 3 października 2013 w Warszawie.

Twórczość

1. Helena Modrzejewska. [Współautor: J. Spiegel] J. Got. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, Państwowy Instytut Sztuki 1958, X, 225 s., Almanachy Poświęcone Najwybitniejszym Artystom Sceny Polskiej, 1.

2. Alojzy Żółkowski – syn. [Współautor:] E. Szwankowski. Przedmowa: B. Korzeniewski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, IX, 251 s., Almanachy Poświęcone Najwybitniejszym Artystom Sceny Polskiej, 2.

3. Helena Modrzejewska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, 148 s.

4. Artyści i urzędnicy, czyli szaleństwa Leona Schillera. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 290 s.

5. Wielki i smutny teatr warszawski 1868-1880. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 322 s., Z prac Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

6. Pierwsza Reduta Osterwy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 306 s.

7. Aktorka. Scenariusz oparty na korespondencji Heleny Modrzejewskiej. Telewizja Polska 1970. Wystawienie: Warszawa, Teatr Stara Prochownia 1976.

8. Żywot Osterwy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 634 s. Wyd. 2 tamże 1972.

Nagrody

Nagroda „Miesięcznika Literackiego” w 1972.

9. Żywot Modrzejewskiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1975, 724 s. Wyd. 2 tamże 1977.

Tytuł „Książki roku 1975” przyznany przez „Nowe Książki”.

10. Żywot Sienkiewicza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1989, 464 s. Wyd. 2 pt. Sienkiewicz. Żywot pisarza. Warszawa: W.A.B. 2006.

11. Teatr Wielki w Warszawie 1833-1993. Współpraca dokumentacyjna: T. Kilian. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1993, 902 s.

Teatralna „Książka roku 1993”.

Prace edytorskie

1. H. Modrzejewska: Wspomnienia i wrażenia... Tłum. z angielskiego M. Promiński. Oprac.: [J. Spiegel] J. Got, J. Szczublewski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1957, 633 s.
2. Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. Wybór i oprac.: [J. Spiegel] J. Got, J. Szczublewski. Wstęp: [J. Spiegel] J. Got. T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 526 + 494 s.
T. 1. 1859-1880; T. 2. 1881-1909.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2001.

Wywiady

Portrety z dat. Rozm. K. Targosz. Panorama 1980 nr 35.
Rozm. A. Zwierzchowska. Gazeta Olsztyńska 1982 nr 16.

Ogólne

Artykuły

J. Timoszewicz: Redaktorzy – noty biograficzne: Józef Szczublewski. W tegoż: Pamiętnik Teatralny” XL 1952-1992. Warszawa 1995.

Helena Modrzejewska [1958]

Sz. Gąssowski: Materiały do portretu aktorki. Nowa Kultura 1959 nr 15.
J. Jackl: Almanach Modrzejewskiej. Nowe Książki 1959 nr 1.
W. Natanson: Znaczenie mają fakty. Twórczość 1959 nr 5.
B. Frankowska. „Pamiętnik Teatralny1960 z. 1.
J. Pini-Suchodolska. „Teatr1961 nr 1.

Alojzy Żółkowski – syn

Sz. Gąssowski. „Nowe Książki1960 nr 7.
J. Pini-Suchodolska. „Teatr1960 nr 7.
T. Terlecki: Geniusz i sobek. Wiadomości”, Londyn 1961 nr 3, przedruk w tegoż: Rzeczy teatralne. Warszawa 1984.
B. Korzeniewski: Alojzy Żółkowski – syn. W tegoż: Drama i inne szkice. Wrocław 1993.

Helena Modrzejewska [1959]

E. Szwankowski: O Modrzejewskiej prawdziwie i pięknie. Teatr 1959 nr 15.
T. Terlecki: Mała” Modrzejewska. Wiadomości”, Londyn 1960 nr 23, przedruk w tegoż: Rzeczy teatralne. Warszawa 1984.

Artyści i urzędnicy, czyli szaleństwa Leona Schillera

W. Filler: Szaleństwa Leona Schillera. Dialog 1961 nr 11.
M. Misiorny: Książka o kulisach teatru. Współczesność 1961 nr 23.
J.A. Szczepański: Teatr spełnionych i nie spełnionych nadziei. Nowe Książki 1961 nr 23.
W. Natanson: Opowieść o pewnym teatrze. Teatr Ludowy 1962 nr 5.

Wielki i smutny teatr warszawski 1868-1880

A. Grodzicki: Teatr warszawski 1868-1880. Nowe Książki 1963 nr 22.
W. Natanson: Sługa dwóch czy trzech panów?Kultura1964 nr 14.
M. Giergielewicz. „Books Abroad”, Oklahoma 1965 nr 1.
[J. Spiegel] J. Got. „Pamiętnik Teatralny1968 nr 1.

Pierwsza Reduta Osterwy

K. Braun: Osterwa: apel wciąż aktualny. Życie Literackie 1966 nr 15.
L. Eustachiewicz: W drodze do monografii Reduty. Dialog 1966 nr 5.
B. Frankowska: Reduta: chora na piękno i obłąkana pięknością. Współczesność 1966 nr 8.
K. Korcelli: Opowieść o Reducie. Dialog 1966 nr 5.
E. Szwankowski. „Przegląd Humanistyczny1967 nr 1.

Żywot Osterwy

A. Boska: Osterwa – legenda naszego teatru. Nowe Książki 1972 nr 6.
M. Fik: Osterwa żywy. Twórczość 1972 nr 5.
J. Hennelowa: Nad „Żywotem Osterwy. Tygodnik Powszechny 1972 nr 21.
L. Jabłonkówna. „Teatr1972 nr 4.
E. Krasiński. Żywoty. Dialog 1972 nr 9.
B. Lasocka: Droga twórcza Osterwy. Miesięcznik Literacki 1972 nr 5.
T. Byrski: Redutowe imprimatur. O książce Józefa Szczublewskiego. „Żywot Osterwy”. Pamiętnik Teatralny 1973 nr 1.
J. Timoszewicz: Teatralia. „Rocznik Literacki 1971”, wyd. 1973.
T. Byrski: Nauka w służbie legendy. Więź 1976 nr 11 [dot. też: Żywot Modrzejewskiej].

Żywot Modrzejewskiej

M.M. Coleman: Poland's Lady Macbeth. Perspectives”, Washington 1975 nr 6.
A. Boska: Helena Modrzejewska. Nowe Książki 1976 nr 5.
T. Byrski: Nauka w służbie legendy. Więź 1976 nr 11 [dot. też: Żywot Osterwy].
W. Szymborska: Lektury nadobowiązkowe. Życie Literackie 1977 nr 46, przedruk w tejże: Lektury nadobowiązkowe. Cz. 2. Kraków 1981.

Żywot Sienkiewicza

R. Pietrzak: Pan Henryk, czyli o pisaniu biografii. Nowe Książki 1990 nr 2/3.

Teatr Wielki w Warszawie 1833-1993

J. Sieradzki: Teatrowisko narodowe. Dialog 1994 nr 10.

Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego

J. Kydryński: Nowy portret Modrzejewskiej. Życie Literackie 1965 nr 47.
A. Grodzicki: Korespondencja aktorki. Nowe Książki 1966 nr 1.
L.H. Morstin: Listy Modrzejewskiej. Dialog 1966 nr 4.