BIO

Urodzony 13 września 1894 w Jarosławiu; syn Antoniego Szczerbowskiego, urzędnika, i Rozalii z domu Hofman. W 1913 ukończył VI Gimnazjum we Lwowie, następnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Lwowskim. Uczestniczył w pracach Koła Polonistów. W 1914 przerwał studia i wstąpił do Legionów Polskich. W 1917, po tzw. kryzysie przysięgowym, został wcielony do armii austriackiej i skierowany na front włoski. Po powrocie do kraju kontynuował w 1919-21 studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, z przerwą w 1920, kiedy jako ochotnik wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Został odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Zasługi. Debiutował w 1919 wierszami z cyklu Złote czasy (o incipitach: Serce moje..., Przed potworną..., Drobne ziarno...) na łamach krakowskiego czasopisma literacko-artystycznego „Maski” (nr 9). Liczne wiersze publikował też w lwowskiej „Gazecie Porannej” (1919-22). Ożenił się z Janiną Klimowicz, nauczycielką. W 1921 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związek Literatów Polskich). Po złożeniu egzaminów na nauczyciela szkół średnich pracował w 1921-28 w Państwowym Gimnazjum Męskim im. S. Staszica oraz w prywatnym gimnazjum żeńskim w Hrubieszowie. Od 1922 był nadto kuratorem Kółka Literackiego Młodzieży Szkolnej oraz redagował pismo Kółka pt. „Pąkowie” (1923-29). Wchodził w skład redakcji „Przeglądu Hrubieszowskiego” (1923-25; tu w 1923-24 liczne artykuły podpisane as), w 1926 pełnił obowiązki redaktora naczelnego „Głosu Hrubieszowskiego”. Był członkiem Obozu Zjednoczenia Narodowego, Związku Legionistów Polskich, Związku Zawodowego Nauczycieli Polskich Szkół Średnich (następnie Związku Nauczycielstwa Polskiego; wiceprezes oddziału). Przyjaźnił się z Bolesławem Leśmianem. W 1928-31 pracował jako nauczyciel w Gimnazjum im. ks. Czartoryskiego w Puławach. W 1932 przeniósł się do Zamościa, gdzie w 1932-39 pełnił obowiązki dyrektora Państwowego Gimnazjum Męskiego im. J. Zamoyskiego, prywatnego gimnazjum żeńskiego oraz Seminarium Nauczycielskiego. Wchodził w skład kolegium redakcyjnego szkolnego pisma „Nasza Myśl”. Współorganizował i prowadził Zamojskie Koło Miłośników Książki, inicjował powstanie Książnicy Literackiej Koła, pełniącej rolę lokalnego wydawnictwa. Równocześnie rozwijał twórczość poetycką i krytyczną, zajmował się tłumaczeniami z języka niemieckiego. Studia krytyczne i recenzje publikował m.in. w „Ruchu Literackim” (1926, 1929-32, 1934-37), „Poloniście” (1931, 1933), „Nowej Książce” (1934-35). W 1936 został odznaczony Srebrnym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury za szerzenie zamiłowania do literatury polskiej. W 1937 wstąpił do Towarzystwa Polonistów Rzeczypospolitej Polskiej, skupiającego nauczycieli języka polskiego szkół powszechnych i średnich. Wiersze, opowiadania i przekłady publikował w „Kamenie” (1938-39) oraz w „Tece Zamojskiej” (1938-39; także członek kolegium redakcyjnego). Po wybuchu II wojny światowej opuścił we wrześniu 1939 Zamość. Od 1940 przebywał wraz z rodziną w Warszawie, gdzie zajmował się tajnym nauczaniem. Brał udział w powstaniu warszawskim. Po upadku powstania znalazł się w obozie przejściowym w Pruszkowie, a następnie w Miechowie, gdzie prowadził tajne nauczanie. Po wojnie mieszkał w Łodzi i do 1953 był dyrektorem gimnazjum, następnie nauczycielem VI Liceum Ogólnokształcącego. W 1946-54 publikował m.in. w „Kamenie”. Zmarł 23 września 1956 w Łodzi.

Twórczość

1. Dziwy sanitariusza Opiałka. [Opowieść]. Warszawa: „Placówka” [1921], 16 s.

2. Ul. Poezje. Warszawa: Skład główny Dom Książki Polskiej 1924, 69 s.

3. Kwiat na mogile. [Wiersze]. Warszawa: Hrubieszowski Oddział Związku Legionistów Polskich [1928], 39 s.

Zawartość

Cykle: W wołyńskim lesie; Kwiat na mogile; Modlitwy; Apostrofa.

4. Brzegiem szału w niepojętość zieloności. O „Łące” Bolesława Leśmiana. Warszawa: Rada Powiatowa Zamojska 1934, 32 s.

Na okładce tytuł: „Łąka” Bolesława Leśmiana.

5. Krople rosy. [Wiersze]. Lublin: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublin 1934, 14 s.

6. Ogród zamknięty. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1937, 93 s.

7. Bolesław Leśmian. [Szkice]. Warszawa, Zamość: Koło Miłośników Książki 1938, 68 s.

Zawartość

Oczy wysłane na zwiady [dot. tomów: Łąka, Napój cienisty, Sad rozstajny]; Topielec zieleni [recenzja: Łąka]; Idzie miłość po kwiatach A. Szczerbowski. [dot.: Łąka]; Postacie [dot.: Napój cienisty]; W nicość śniąca się droga A. Szczerbowski. [dot.: Napój cienisty].

8. Rozszumiały się wierzby... Sztuka w 4 odsłonach. Odsłona 4-ta [napisana] przy udziale P. Greniuka. Łódź: Wojewódzki Urząd Ziemski, Wydział Oświaty Rolniczej 1946, 39 s.

Przekłady

1. Novalis: Pieśni duchowne. [Wiersze]. [Tłumaczenie i wstęp] A. Szczerbowski. Rzecz o Novalisie napisał H. Sternbach. Lwów: Filomata 1933, 39 s.
2. Angelus Silesius: Pątnik anielski. (Dwuwiersze mistyczne). Warszawa: Koło Miłośników Książki [w Zamościu] 1937, 31 s.
3. H. Heine: Noce florenckie. [Opowiadania]. [Tłumaczenie, oprac. i przedmowa:] A. Szczerbowski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1951, 190 s.
4. G.E. Lessing: Natan mędrzec. Poemat dramatyczny w 5 aktach. Przekł. powst. przed 1956. Wyd. ze wstępem i przypisami O. Dobijanki. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1963, LXXIII, 245 s., Biblioteka Narodowa II, 140.

Prace redakcyjne

1. Współczesna poezja polska. 1915-1935. Antologia poetycka. Oprac.: A. Szczerbowski. Warszawa, Zamość: Koło Miłośników Książki 1936, 208 s.
2. J. Kasprowicz: Wybór poezji. [Przedmowa i oprac.:] A. Szczerbowski. Łódź: Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej 1945, 47 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1953.

Słowniki i bibliografie

P. Grzegorczyk. „Kultura i Społeczeństwo1957 nr 3, przedruk w tegoż: Twórcy i badacze kultury zmarli w latach 1956-1967. Cz. 1. Warszawa 1986.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Słownik badaczy literatury polskiej. T. 2. Red.: J. Starnawski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1998 (J. Starnawski).

Ogólne

Artykuły

K.W. Zawodziński: Poeta, wydawca, krytyk. Wiadomości Literackie 1937 nr 45.
F. Araszkiewicz: Kilka słów o wydawnictwach Książnicy Literackiej KMK [Koła Miłośników Książki] w Zamościu. Teka Zamojska 1939 nr 1.
J. Saloni: Adam Szczerbowski. Kronika 1956 nr 21.
J. Kołodziejczyk: Zamość literacki. Kamena 1968 nr 26.
S. Myk: Ziemi przypisany. Tygodnik Zamojski 1982 nr 43.
D. Niewiadomski: Urodzony ku wolności. Wiersze legionowe Adama Szczerbowskiego (1894-1956). W: W stronę dwudziestolecia. Rzeszów 1993.

Krople rosy

K.W. Zawodziński. „Rocznik Literacki 1934”.

Ogród zamknięty

H. Michalski. „Kultura1937 nr 25.

Bolesław Leśmian

W. Kubacki: Studium o Leśmianie. Wiadomości Literackie 1938 nr 39.
H. Michalski: Wizerunek poety. Pion 1938 nr 38.

Współczesna poezja polska

K. Czachowski: Dwie antologie poetyckie. Gazeta Polska 1937 nr 204.
J. Garbaczowska. „Polonista1937 z. 1.