BIO

Urodzony 19 kwietnia 1888 w Tarnopolu; syn Rudolfa Szantrocha, nauczyciela gimnazjalnego, i Walentyny z Nowakowskich. Naukę w szkole średniej rozpoczął w Tarnowie, a potem uczęszczał kolejno do Zakładu Wychowawczo-Naukowego oo. Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem i do Gimnazjum Wyższego w Nowym Sączu. Debiutował w 1906 tomem pt. Poezje. W tymże roku zdał maturę i podjął studia na wydziale filozoficznym uniwersytetu w Wiedniu; po pierwszym semestrze przeniósł się do Krakowa i od kwietnia 1907 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ), początkowo medycynę, a od października 1907 polonistykę. Zaczął w tym czasie ogłaszać wiersze w „Nowej Reformie” (1910-12). W maju 1912 uzyskał absolutorium na UJ i po odbyciu rocznej służby wojskowej rozpoczął w 1913 pracę jako nauczyciel gimnazjalny w Trembowli. Po wybuchu I wojny światowej został zmobilizowany w sierpniu 1914 i służył w wojsku austriackim (4. Batalion 13. Pułku Piechoty z Krakowa); w 1917 był trzykrotnie ciężko ranny na froncie rosyjskim, stracił oko. Publikował w tym czasie wiersze m.in. w „Polskim Tygodniku Ilustrowanym” (1915), „Nowej Reformie” (1916-18), „Wiadomościach Polskich” (1916-18) i „Maskach” (1918-19). W 1918 powrócił do Krakowa i w końcu października (w randze porucznika) brał udział w wyzwalaniu miasta spod władzy austriackiej. Wstąpił do Wojska Polskiego i do zakończenia wojny polsko-bolszewickiej pozostawał w służbie liniowej; w 1921 w stopniu kapitana rezerwy przeszedł do cywila. W 1918 był członkiem założycielem, a później aktywnym działaczem Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie. Pracował jako nauczyciel gimnazjalny, kolejno w Mielcu (1921-22), Bochni (1922-23) i Wadowicach (1923-30; Gimnazjum im. M. Wadowity i Miejskie Seminarium Nauczycielskie Żeńskie). W 1923 ożenił się z Józefą Wandą Utschik. Był członkiem grupy literackiej Czartak i współredaktorem wydawanego przez nią pisma o tej samej nazwie (1925, 1928). Ogłaszał też wiersze, recenzje teatralne i artykuły z zakresu plastyki m.in. w „Gazecie Literackiej” (1926-27, 1932-33; członek komitetu redakcyjnego w 1932-34), „Kurierze Literacko-Naukowym” (1927, 1935-37), „Tęczy” (1928-29), „Czasie” (1930-31, 1937-38) oraz w piśmie „Dziś i Jutro” (1932-33). Należał do Związku Zawodowego Literatów Polskich. Od 1929 występował z odczytami w rozgłośni poznańskiej Polskiego Radia. W 1930 przeprowadził się do Krakowa, gdzie kontynuował pracę pedagogiczną, ucząc języka polskiego, niemieckiego, historii i propedeutyki filozofii (m.in. od 1937 w III Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego); współpracował też z miejscową rozgłośnią radiową. Z chwilą rozpoczęcia II wojny światowej zgłosił się do wojska i został korespondentem pułku w Armii „Kraków” (nie zdążył wziąć udziału w walkach). Po klęsce wrześniowej powrócił do Krakowa i od października 1939 działał w Związku Walki Zbrojnej; pełnił funkcję oficera wywiadu II Odcinka Komendy Obszaru IV (w stopniu majora; pseudonim Orsza). W maju 1941 został aresztowany przez gestapo i po trzymiesięcznym pobycie w więzieniach w Krakowie wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie zginął 22 marca 1942.

Twórczość

1. Poezje. Kraków: Nakład autora 1906, 96 s.

Zawiera m.in. cykle: Legendy; Madonna; Obrazy i refleksje; Melodie; Zmartwychwstańcy; Z dziwnych chwil; Miłosny śpiew.

2. Z lutni żołnierza. [Wiersze]. Kraków: Centralne Biuro Wydawnicze NKN [Naczelnego Komitetu Narodowego] 1916, 46 s.

Zawartość

Cykle: Szkice; Nastroje.

3. W zorzach krwi. Poezje. Kraków: Centralne Biuro Wydawnicze 1918, 64 s.

Zawartość

Cykle: Prolog; W zorzach krwi; Liryki wojenne.

4. Cyklady. Poezje. 1907-1924. [Kraków:] Skład główny Księgarni S.A. Krzyżanowski [1924], 86 s.

Zawartość

[Przedmowa autora]. – [Wiersze w cyklach:] Wyspy szczęśliwe; Na wirach miasta. 1907-1911; Wyspy młodości; Wyspy wyniosłe; Rok 1918; Wyspa miłości; Kraków; Droga. – Nadto: Przekłady [wierszy F. Jammes'a, R. Huch, P. Zecha].

5. Po czabańskim gościńcu. [Wiersze]. [Kraków:] Towarzystwo Miłośników Książki 1935, 69 s.

Zawartość

Cykle: W Beskidzie. 1924-1928; Po czabańskim gościńcu; Kraków; Matce mojej. 1928; Momenty.

Wydania osobne tekstów piosenek z nutami, m.in.

W jesienny dzień. [Muzyka:] B. Wallek-Walewski. Kraków: Księgarnia S.A. Krzyżanowskiego [ok. 1910], [5] s.
Pieśń inwalidów. [Muzyka:] J.E. Titz. Kraków [po 1918], [3] s.
Krajobraz muzyczny. [Muzyka:] B. Wallek-Walewski. [B.m. ok. 1930], [2] s.

Prace redakcyjne

1. XX lat Związku Inwalidów Wojennych RP w Krakowie 1918-1938. [Artykuły i wspomnienia]. Red.: C. Nabel i T. Szantroch. [Kraków 1938], 40 s. Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.
Zawiera m.in. wiersze T. Szantrocha.

Omówienia i recenzje

• Inf. rodziny ok. 1956.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
K. Przyboś. „Pamiętnik Literacki1987 z. 3 [nota biograficzna poprzedzająca druk trzech wspomnieniowych audycji radiowych T. Szantrocha].

Ogólne

Artykuły

M. Marczyk: Poetów „Czartaka” portret w ramie. Tadeusz Szantroch. Nadskawie 1984 nr 3/4.
W. Marczyk: Żołnierz, poeta, pedagog. Życie Literackie 1985 nr 29.

Poezje [1997]

Ob: Poezje i wiersze. Krytyka 1907 t. 1.

Z lutni żołnierza

• [E. Zechenter] E.Z.: Wiadomości literackie. Głos Narodowy 1916 nr 334.

Cyklady

• [J. Janowski] j.j.: Anachronizm poety. Głos Narodowy 1924 nr 158.
P. Smolik. „Naprzód1924 nr 263.

Po czabańskim gościńcu

K. Czachowski. „Czas1935 nr 183.
A. Drogoszewski. „Nowa Książka1937 z. 10.