BIO

Urodzona 29 stycznia 1887 w Łodzi; córka Hugona Zacherta, chemika, właściciela farbiarni, i Wiktorii z domu Gundelach. Uczyła się na prywatnej pensji Marii Berlachowej w Łodzi. W 1901, po śmierci ojca, przeprowadziła się z matką do Warszawy i uczęszczała do II Żeńskiego Gimnazjum Rosyjskiego, gdzie w 1904 uzyskała świadectwo dojrzałości i dyplom prywatnej nauczycielki. W 1905 wzięła udział w organizowaniu strajków szkolnych. Od 1906 kontynuowała naukę w Towarzystwie Kursów Naukowych (później Wolna Wszechnica) w Warszawie i w Szkole Artystycznej dla Kobiet Aurelii Conti. Naukę łączyła z działalnością społeczną: jako uczennica prowadziła nauczanie dzieci robotniczych, od 1906 była członkinią Towarzystwa Równouprawnienia Kobiet (później Stowarzyszenia Umysłowo Pracujących Kobiet). Interesowała się etnografią i krajoznawstwem, była jednym z pierwszych członków Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W 1910 wyjechała do Wiednia i została słuchaczką kursów organizowanych przy wiedeńskiej Akademii Eksportowej, które ukończyła z dyplomem nauczycielki języka niemieckiego i korespondencji handlowej. Po powrocie do Warszawy, w 1912, wyszła za mąż za Stanisława Alfreda Sukerta, kupca i jubilera. W czasie I wojny światowej była współzałożycielką i działaczką Towarzystwa Opieki nad Ofiarami Wojny, a w 1917 współorganizowała Towarzystwo Miłośników Literatury i Słowiańskie Towarzystwo Sztuki i Kultury. W 1919 włączyła się w przygotowania plebiscytu na Warmii i Mazurach; jako członkini Zrzeszenia Plebiscytowego Ewangelików Polaków i Komitetu Mazurskiego prowadziła akcję repolonizacyjną w powiecie działdowskim, pisała odezwy i wygłaszała prelekcje. W 1919 otrzymała Złotą Odznakę Mazurskiego Związku Ludowego. W następnych latach kontynuowała działalność społeczną na tym terenie: uczestniczyła w organizowaniu w Działdowie Seminarium Nauczycielskiego dla młodzieży mazurskiej (1921) i Domu Ludowego (1922). Debiutowała w 1922 pracą pt. Zamek w Ojcowie. Przyczynek do dziejów zamku i rodów starościeńskich w Ojcowie. W tymże roku została sekretarzem i kierownikiem literackim „Gazety Mazurskiej” , a w 1923 objęła redakcję tego pisma (do jego likwidacji w 1933). Ogłaszała tu także od 1923 ludowe podania i legendy, pisała szkice i artykuły poświęcone kulturze i historii ziem warmińsko-mazurskich. Była nadto redaktorką „Kalendarza dla Mazurów” (1924-38; mutacja dla Dolnego Śląska pt. „Kalendarz dla Ewangelików”). Współpracowała również m.in. z „Gazetą Warszawską” (1923-25), „Dniem Polskim” (1924-28; tu m.in. w 1925-26 cykl pt. Szkice mazurskie) i „Kurierem Warszawskim” (1925-37). Należała do Polskiego Klubu Artystycznego i Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy (do 1939). Pracowała społecznie w Związku Obrony Kresów Zachodnich (członek zarządu), uczestniczyła w organizowaniu kursów rolniczo-gospodarczych (1926) i była członkiem Rady Towarzystwa Szkoły Rzemieślniczej w Działdowie (1927), razem z Józefem Biedrawą założyła lokalne Koło Krajoznawcze przy Seminarium Nauczycielskim i pomagała w tworzeniu, a potem prowadzeniu Muzeum Mazurskiego w Działdowie. W 1928, po śmierci S.A. Sukerta, wyszła za mąż za J. Biedrawę, dyrektora działdowskiego Seminarium Nauczycielskiego (powtórnie owdowiała w 1944). W 1929 założyła Warszawskie Towarzystwo Miłośników Mazur. Od tegoż roku opracowywała comiesięczne dodatki „Gazety Mazurskiej” pt. „Nasz Światek” i „Nasz Świat”. W 1934 zamieszkała w Działdowie. W 1937 otrzymała Srebrny Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury za szerzenie zamiłowania do literatury polskiej. W końcu sierpnia 1939 powróciła do Warszawy i pozostała tam przez pierwsze lata okupacji niemieckiej. Ukrywała się przed gestapo pod przybranym imieniem i nazwiskiem Zofia Bernatowiczowa. W 1942 wyjechała do Chmielnika na Kielecczyźnie, a potem przebywała m.in. na Podlasiu, Rzeszowszczyźnie i w Nowym Sączu. Po wojnie, w czerwcu 1945 przyjechała do Olsztyna. Wkrótce potem została sekretarzem generalnym i kierownikiem Instytutu Mazurskiego (przekształconego w 1948 w stację naukową Instytutu Zachodniego, a w 1953 Polskiego Towarzystwa Historycznego); była wydawcą „Komunikatów Działu Informacji Naukowej” (1946-49). Prowadziła też wykłady z zagadnień dotyczących Warmii i Mazur, m.in. na uniwersytetach ludowych i olsztyńskiej Akademii Administracyjnej (później Wyższa Szkoła Prawno-Ekonomiczna, od 1946/47 filia Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Po reaktywowaniu w 1957 pisma jako kwartalnika naukowego pt. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” została jego współredaktorem, a następnie do 1970 redaktorem. W 1968 otrzymała za tę pracę nagrodę im. W. Lengowskiego. Redagowała również „Kalendarz dla Mazurów” (1947-48; także „Kalendarz dla Warmiaków”). Artykuły, wspomnienia i literackie opracowania ludowych podań ogłaszała nadto m.in. w „Słowie na Warmii i Mazurach” (1953-70, z przerwami). Należała do Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (od 1954) i Polskiego Towarzystwa Archeologicznego (od 1955). W 1955 została członkiem Związku Literatów Polskich. W 1957 otrzymała nagrodę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. Wchodziła w skład Rady Naukowej Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich i Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, była członkiem rzeczywistym Instytutu Zachodniego i Białostockiego Towarzystwa Naukowego oraz członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Etnograficznego (od 1959) i Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 1962; od 1970 honorowy prezes oddziału olsztyńskiego). W 1965 przeszła na emeryturę. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1930), Złotym Krzyżem Zasługi (1954), złotą odznaką „Zasłużony dla Warmii i Mazur” (1965), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1967). Zmarła 27 grudnia 1970 w Pruszkowie pod Warszawą; pochowana w Olsztynie. Pośmiertnie odznaczona Medalem Rodła (1986).

Twórczość

1. Zamek w Ojcowie. Przyczynek do dziejów zamku i rodów starościeńskich w Ojcowie. Warszawa: Skład główny Gebethnera i Wolffa 1922, 84 s.

Pierwsza wersja pt.Zamek w Ojcowie” została wygłoszona 24 III 1910 w sali Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie [informacja: W. Chojnacki, T. Wajsbrot: Twórczość Emilii Sukertowej-Biedrawiny. Olsztyn 1977].

2. Legendy mazurskie. Gazeta Mazurska 1923 nr 9-13. Wyd. osobne Warszawa: Zrzeszenie Ewangelików Polaków 1923, 15 s. Toż w wyd. dla obszaru Mazur: Olsztyn: Drukarnia J. Pieniężnej 1923, 15 s.

3. Pieskowa Skała. [Szkic]. Gazeta Warszawska 1924 nr 139-141, 144-145, 147, 149-150, 152, 154, 162, 166-168, 170, 174, 181, 187-189, 191, 212-217.

4. Polskość Mazowsza Pruskiego. Gazeta Mazurska 1924 nr 7-11. Wyd. osobne [Warszawa:] Drukarnia „Współczesna” 1924, 8 s. Toż w wyd. dla obszaru Mazur: Olsztyn: Drukarnia J. Pieniężnej 1924, 8 s.

5. Mazurzy w Prusach Wschodnich. [Monografia]. Kraków: Orbis 1927, 199 s.

6. Legendy nadprądnikowe. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1928, 47 s.

7. Na Szlaku Jagiełłowym. Powiat działdowski a król Władysław Jagiełło. W 500-tną rocznicę śmierci króla. [Szkic historyczny]. Działdowo: Muzeum Mazurskie 1934, 21 s.

8. Zarys piśmiennictwa polskiego na Mazurach Pruskich. Działdowo: Muzeum Mazurskie 1935, 42 s.

9. Diabeł na Mazurach w bajkach i podaniach. [Szkic]. Działdowo: Muzeum Mazurskie 1936 [antydatowane 1935], 32 s.

10. Z przeszłości Działdowa. 1525-1600. [Szkic historyczny]. Działdowo: Muzeum Mazurskie 1936, 43 s.

11. Działdowo w XVIII wieku. [Szkic historyczny]. Działdowo: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1937, 96 s.

12. Przewodnik krajoznawczo-historyczny ilustrowany po działdowskim powiecie. [Działdowo:] Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1937, 56 s.

13. Bojownicy mazurscy. [Sylwetki]. Olsztyn: Instytut Mazurski 1946, 22 s.

Zawartość

Jerzy Wasiański; Krzysztof Celestyn Mrąga – Mrongowiusz; Gustaw Giżycki – Gizewiusz; Wojciech Kętrzyński; Bracia Barke; Bogumił Labusz; Bogumił Linka; Michał Kajka; Juliusz Bursche; Kazimierz Jaroszyk; Bogumił Leyk; Jerzy Lanc; Rainhold Barcz; Jan Jagiełka-Jaegertal; Józef Biedrawa i jego uczniowie.

14. Polskość Mazurów i Warmiaków. [Szkic historyczny]. Olsztyn: Instytut Mazurski 1946, 11 s. Wyd. 2 tamże 1946.

15. Mazurskie dole i niedole. [Szkice i legendy]. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1947, 76 s.

Zawartość

Słowo wstępne. – Dusza mazurska w świetle legend; Wesele w Murawkach; W Klęczkowie; W pustą noc; Adwent i Gody; Nowy Rok; Rogale – święto Trzech Króli; Babka i wnuczęta; Tajemnicze mogiły; Legendy grunwaldzkie; Jerzy Wasiański [por. poz. ]; „Na mazurskiej ziemicy”.

16. Bojownicy o wolność i polskość Mazur i Warmii na przestrzeni siedmiu wieków. [Szkic historyczny]. Cz. 1. Olsztyn: Stacja Naukowa Instytutu Zachodniego Instytutu Mazurskiego 1954, 64 s.

Następne części nie ukazały się.

17. Michał Pogorzelski. Pieśniarz mazurski. [Sylwetka]. Warszawa: Strażnica Ewangeliczna 1956, 25 s. Przedruk zob. poz. .

18. Bibliografia Mazur i Warmii [...]. 1958-1964.

[Cz. 1]. Bibliografia Mazur i Warmii w okresie dziesięciolecia 1945-1955. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie1958 nr 2-4, 1959 nr 2-4, 1960 nr 2. Wyd. osobne Olsztyn 1960, 122 s. Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego.

[Cz. 2]. Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia. (1956-1960). „Komunikaty Mazursko-Warmińskie1961 nr 3-4, 1962 nr 1-4, 1963 nr 1-4, 1964 nr 1-3. Wyd. osobne pt. Bibliografia Mazur i Warmii lat 1956-1960. Olsztyn 1964, 203 s. Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego.

[Cz. 3]. Bibliografia Mazur i Warmii w okresie 1956-1964. Wybór. Warszawa 1964, 68 s., powielone. Ośrodek Rozpowszechniania Polskiej Akademii Nauk.

19. Karty z dziejów Mazur. Wybór pism. Olsztyn: Pojezierze 1961-1972.

[T. 1]. Red.: A. Wakar. Przedmowa: W. Chojnacki. 1961, 183 s.

Zawartość

I. Studia: Bracia polscy na ziemi mazurskiej; Gustaw Gizewiusz w świetle archiwum parafialnego w Ostródzie; Zagadnienie gromadkarstwa na Mazurach; Walka o mowę polską w szkolnictwie na Mazurach w XIX i początkach XX wieku. – II. Sylwetki: Celestyn Myślęta; Helwing – Pliniusz pruski z Węgorzewa; Jerzy Krzysztof Pisański; Michał Pogorzelski [poz. ]. – III. Szkice: Mogiła [B.] Linki na cmentarzu olsztyńskim; Moje wspomnienia o Michale Kajce; Legendy grunwaldzkie; Z historii badań regionalnych na Mazurach i Warmii.

T. 2. Wybór: J. Jasiński. Przedmowa: S. Herbst. 1972, 342 s.

Zawartość

Świadomość narodowa na Mazurach i Warmii w pieśni ludowej; Rodowód i życie Tymoteusza Gizewiusza; Tradycje polskie Gustawa Gizewiusza; Przyczynki do ostatnich lat życia Gustawa Gizewiusza; Rewolucja 1848 roku na Mazurach w świetle szczycieńskiego „Kreis-Blattu”; Przyczynek do końcowego okresu Wiosny Ludów na Mazurach; Filiponi na ziemi mazurskiej; Materiały do dziejów walki hitlerowców z ruchem polskim na Mazurach i Warmii w latach 1933-1939; Metody walki hitlerowców z polskością na Mazurach i Warmii.

20. Dawno a niedawno. Wspomnienia. Olsztyn: Pojezierze 1965, 332 s.

Dotyczy okresu 1887-1963; m.in. o W. Mickiewiczu, B. Limanowskim, M. Wańkowiczu, K. Nitschu, S. Żeromskim, M. Kajce.

21. Jak Konopka Diabła wypędzał. Bajki mazurskie. Zebrał, oprac. i posłowiem [opatrzył:] T. Oracki. Olsztyn: Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego; Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego 1994, 118 s.

Zawartość

Dusza mazurska w świetle legend [poz. ]. – Bajki mazurskie: O Konopce ze wsi Ogonki; Legendy grunwaldzkie [poz. ]; Tilelitury; Karczmarka z Nakomiad; O zaczarowanym zamku w Rybnie; O biednym Raku; Tajemnice Leleskiego Jeziora; Biała dziewica; Legenda o świętym dębie; Miłość olbrzyma; Dziewczę z Działdowa; Legendy i wieści gminne z Działdowa; O Górze Diabelskiej w Rękusach; Syn Toni Morskiej; O złej królowej i dobrej szewcowej; O Górze Zamkowej pod Janowem; O diable i majątkarzu; Bajka mazurska; Perkun i koń; Olbrzym Milidego; Podanie o Górach Złotych pod Niborkiem; Legenda o Narzymiu; O stokrotce; O Złotej Górze w Łupowie; Zatopione dzwony; O diabłach mazurskich; Baśń o miłości, zgodzie i pokoju; O jeziorze Szeląg; O bogaczu znad Gołdapskiego Jeziora.

Teksty w katalogach wystaw

Wystawa Kopernika w Olsztynie otwarta w 403 rocznicę śmierci wielkiego astronoma polskiego. Olsztyn: Instytut Mazurski 1946, 18 s.
Pokaz druków mazurskich XVI-XX wieku otwarty dnia 12 I 1947 w Olsztynie. Stronę literacką katalogu oprac.: E. Sukertowa-Biedrawina. Olsztyn: Instytut Mazurski 1947, 16 s.
Działacze Mazur i Warmii Epoki Mickiewicza. Przewodnik po wystawie. [Współautor:] T. Grygier. [Olsztyn 1956], 46 s.
Walka o społeczne i narodowe wyzwolenie ludności Warmii i Mazur. Przewodnik po wystawie. [Współautor:] T. Grygier. Olsztyn: Komitet Wojewódzki Frontu Narodowego i Wydział Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 1956, 171 s.

Prace redakcyjne

1. H. Sienkiewicz: Bitwa pod Tannenbergem. [Skrótu powieści „Krzyżacy” dokonała E. Sukertowa-Biedrawina]. Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia Ewangelików Polaków 1925, 48. Toż w wyd. na teren Mazur: Olsztyn: Drukarnia J. Pieniężnej 1925, 48 s.
Informacja o autorce skrótu w: W. Chojnacki, T. Wajsbrot: Twórczość Emilii Sukertowej-Biedrawiny. Olsztyn 1977.
2. H. Sienkiewicz: Krzyżacy. Urywek z powieści. [Wybór i red. E. Sukertowa-Biedrawina]. Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia Ewangelików Polaków 1925, 48 s. Toż w wyd. na teren Mazur: Olsztyn: Drukarnia J. Pieniężnej 1925, 48 s.
Informacja o redakcji jak w poz. .
3. M. Kajka: Pieśni mazurskie. [Red. E. Sukertowa-Biedrawina]. Olsztyn [właśc. Warszawa:] „Mazurski Przyjaciel Ludu1927, 64 s. Toż [Warszawa:] Red. „Gazeta Mazurska” 1927, 64 s.
Informacja o redakcji jak w poz. .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966.

Autor o sobie

E. Sukertowa-Biedrawina: Kulisy wydawnicze „Gazety Mazurskiej” i „Kalendarza dla Mazurów. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1965 nr 3 s. 382-430.
E. Sukertowa-Biedrawina: Ze wspomnień redaktora „Komunikatów. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1968 nr 2 s. 315-355 [dot. lat 1945-1968].

Słowniki i bibliografie

Rocznik Literacki 1970 (J. Chudek).
T. Oracki: Emilia Sukertowa-Biedrawina. W tegoż: Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970. Olsztyn 1975.
W. Chojnacki, T. Wajsbrot: Twórczość Emilii Sukertowej-Biedrawiny. Bibliografia. Olsztyn: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 1977, 93 s.
T. Oracki: Emilia Sukertowa-Biedrawina. W tegoż: Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku. Warszawa 1983.
J. Chłosta: Kalendarium życia, działalności publicznej i pracy naukowej Emilii Sukertowej-Biedrawiny. W: Niechaj Pani blaskiem świeci. Olsztyn 1996.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (T. Oracki).

Ogólne

Książki

M. Szostakowska: Emilia Sukertowa-Biedrawina. Zarys biograficzny. Olsztyn: Pojezierze 1978, 239 s.
Niechaj Pani blaskiem świeci. Wspomnienia o Emilii Sukertowej-Biedrawinie. Wstęp i oprac.: J. Chłosta. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego 1996, 124 s. [Zawiera artykuły: J. Chłosta: Kalendarium życia, działalności publicznej i pracy naukowej Emilii Sukertowej-Biedrawiny; M. Zientara-Malewska: Pracowity żywot pisarki; T. Stępowski: Emilia Sukertowa-Biedrawina; A. Śliwa: Kuba spod Gietrzwałdu; L. Wernic: Niestrudzona orędowniczka ludu warmińskiego; T. Grygier: Emilia Sukertowa-Biedrawina; – oraz teksty autorów: S. Badalskiej, W. Chojnackiego, H. Giżyńskiej-Burakowskiej, S. Herbsta, J. Jasińskiego, M. Kajki, R. Ławrymowicza, J. Małłka, W. Ogrodzińskiego, H. Samsonowicza, J. Sikorskiego, H. Skorupskiego, T. Swata, H. Syski, M. Szostakowskiej, B. Wilamowskiej, T.S. Willana, W. Wrzesińskiego].

Artykuły

M. Zientara-Malewska: Pracowity żywot pisarki. Słowo Powszechne 1954 nr 12, przedruk w: Niechaj Pani blaskiem świeci. Olsztyn 1996.
T. Cieślak. „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza1959 t. 5 z. 1 [dot. tekstów w katalogach wystaw: Działacze Mazur i Warmii epoki Mickiewicza; Walka o społeczne i narodowe wyzwolenie ludności Warmii i Mazur].
R. Karaś: Pół wieku pracy dla Mazurów. Kamena 1960 nr 23/24.
T. Stępowski: Emilia Sukertowa-Biedrawina. Słowo na Warmii i Mazurach 1964 nr 19, przedruk w: Niechaj Pani blaskiem świeci. Olsztyn 1996.
A. Śliwa: Kuba spod Gietrzwałdu. Słowo na Warmii i Mazurach 1967 nr 4, przedruk w: Niechaj Pani blaskiem świeci. Olsztyn 1996.
L. Wernic: Niestrudzona orędowniczka ludu warmińskiego. Słowo na Warmii i Mazurach 1967 nr 2, przedruk w: Niechaj Pani blaskiem świeci. Olsztyn 1996.
T. Grygier: Emilia Sukertowa-Biedrawina. Kwartalnik Historyczny 1971 nr 3, przedruk w: Niechaj Pani blaskiem świeci. Olsztyn 1996.
J. Jasiński: Z działalności Emilii Sukertowej-Biedrawiny. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1971 nr 2/3.
T. Oracki: Emilia Sukertowa-Biedrawina. Rocznik Mazowiecki 1974 t. 5.
F. Fornalczyk: Świadomość dziedzictwa. Olsztyn 1978, passim.
E. Marcinkowska: Muzeum regionalne jako sposób Emilii Sukertowej-Biedrawiny na trafienie do „duszy Mazurów. Rocznik Historyczny Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego 2005 nr 21.

Zarys piśmiennictwa polskiego na Mazurach Pruskich

[A. Schönaich] A.S.Zwiastun Ewangeliczny1936 nr 2.
R. Seeberg-Elverfeldt. „Altpreussische Forschungen”, Königsberg 1937 [m.in. o E. Sukertowej-Biedrawinie; dot. też: Z przeszłości Działdowa].

Z przeszłości Działdowa

R. Seeberg-Elverfeldt. „Altpreussische Forschungen”, Königsberg 1937 [m.in. o E. Sukertowej-Biedrawinie; dot. też: Zarys piśmiennictwa polskiego na Mazurach Pruskich].

Bojownicy mazurscy

J. Antoniewicz: Warmia i Mazury. Dziś i Jutro 1946 nr 35 [dot. też: Polskość Mazurów i Warmiaków].

Polskość Mazurów i Warmiaków

J. Antoniewicz: Warmia i Mazury. Dziś i Jutro 1946 nr 35 [dot. też: Bojownicy mazurscy].

Bojownicy o wolność i polskość Mazur i Warmii na przestrzeni siedmiu wieków

L. Dwernicki: Miłośnikom ksiąg. Słowo na Warmii i Mazurach 1954 nr 34.

Bibliografia Mazur i Warmii

T. Cieślak. „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza1962 t. 7 z. 2 [dot. Cz. 1: Bibliografia Mazur i Warmii w okresie dziesięciolecia 1945-1955].

Karty z dziejów Mazur

T. Cieślak. „Zapiski Historyczne1963 nr 1.
J. Małłek. Rocznik Olsztyński” 1961/62 wyd. 1964 t. 4.
T. Swat. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie1973 nr 1.

Dawno a niedawno

M. Pollak. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie1965 nr 4.
W. Wrzesiński: Dwie książki o Olsztyńskiem. Warmia i Mazury 1965 nr 10 [dot. też: H. Syska: Mazurskie spotkania].
W. Oszelda. „Zaranie Śląskie1966 nr 4.
D. Żmij: Mazurskim szlakiem. Nowe Książki 1966 nr 17.
Z. Kozarynowa: Bitwa pod Grunwaldem trwa. Tydzień Polski”, Londyn 1967 nr 21, sprostowanie: S.B. Otwinowski. Tamże 1967 nr 29.
T. Cieślak. „Rocznik Olsztyński1968 t. 7.

Jak Konopka Diabła wypędzał

T. Linker: Bajki z Warmii i Mazur. Literatura Ludowa 1996 nr 4/5.