BIO

Urodzony 16 grudnia 1910 w Żywcu; syn Jana Studenckiego, drobnego przedsiębiorcy, i Elżbiety z domu Czernin. Uczęszczał do gimnazjum w Białej (1921-23), a następnie do Gimnazjum im. M. Kopernika w Żywcu. Po zdaniu matury w 1929, studiował polonistykę, kolejno na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie (do 1932) i Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie; w 1933 uzyskał magisterium i rozpoczął bezpłatną praktykę nauczycielską w swoim dawnym gimnazjum w Żywcu. W tymże roku debiutował utworem prozą pt. Żywiec przez okulary. (List Chochlika do lady Parodia), opublikowanym w „Przeglądzie Żywieckim” (nr 6). W 1934 wydawał własnym sumptem w Żywcu kwartalnik literacko-społeczny „Żagiew”, organ miejscowego Towarzystwa Kultury Artystycznej (2 numery); w piśmie tym drukował swoje utwory wierszem i prozą. W tymże roku opublikował pierwszą pracę naukową pt. Do podstaw socjologii literatury. W 1935 złożył egzamin państwowy na nauczyciela szkół średnich i rozpoczął pracę pedagogiczną w Średniej Szkole Ogrodniczej w Kijanach pod Lublinem, a następnie w Gimnazjum i Liceum w Piekarach Śląskich, gdzie mieszkał do 1939. Ożenił się z Marią Danutą Koriwczakówną. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Krakowskiem, pracował w leśnictwie i uczestniczył w tajnym nauczaniu w Czatkowicach i Krzeszowicach. Po wojnie osiadł w Bytomiu i pracował jako polonista w miejscowym liceum ogólnokształcącym (1945-65). Zorganizował i prowadził liceum dla pracujących (1945-46) oraz ognisko metodyczne języka polskiego (1945-48). Jednocześnie od 1947 studiował dyplomację w Szkole Nauk Politycznych przy Wydziale Prawa UJ; studia te ukończył w 1949. W tym samym czasie kierował bytomskim oddziałem Śląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz pełnił funkcję wiceprezesa oddziału bytomskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Był założycielem w 1948 i wieloletnim prezesem Klubu Literackiego w Bytomiu (do 1981). Od 1955, mieszkając nadal w Bytomiu, pracował jako zastępca profesora w Katedrze Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) w Opolu; w 1956 zorganizował międzywydziałowe Studium dla Pracujących, którym do 1966 kierował jako dziekan i prodziekan. Od 1957 był członkiem Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Należał w 1957 do założycieli grupy popierania twórczości artystycznej Dziewanna, od 1958 nadto do grupy literackiej „Gronieim. E. Zegadłowicza powstałej przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej w Żywcu. W 1958 został prodziekanem Wydziału Filologiczno-Historycznego WSP w Opolu. W 1960 uzyskał na WSP w Opolu doktorat na podstawie rozprawy pt. Twórczość dramatyczna Emila Zegadłowicza (promotor profesor Stanisław Kolbuszewski). W 1963 habilitował się na UJ na podstawie rozprawy pt. Życie i twórczość L[udwika] M[arii] Staffa i otrzymał stopień docenta. W tymże roku został członkiem Związku Literatów Polskich. W 1965 objął kierownictwo Katedry Literatury Polskiej WSP w Opolu. Redagował „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu”, serię Historia Literatury (m.in. 1964 nr 3, 1966 nr 4, 1970 nr 6), a następnie był redaktorem naukowym serii Filologia Polska. W 1972 został mianowany profesorem nadzwyczajnym. W tymże roku otrzymał nagrodę Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktyczno-wychowawczej oraz w działalności społeczno-kulturalnej, a w 1973 nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej. Od 1975 prowadził zajęcia także w WSP w Częstochowie. W 1977 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Był członkiem Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Krakowie oraz Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej (od 1977). Po przejściu w 1978 na emeryturę prowadził nadal seminaria doktoranckie w Opolu i wykłady w Opolu i Częstochowie. Był od 1982 członkiem Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1971) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1973). Zmarł 22 grudnia 1985 w Opolu; pochowany w Bytomiu.

Twórczość

1. Do podstaw socjologii literatury. [Studium]. Żywiec: Skład główny Księgarnia R. Faruzela (drukarnia R. Hoffmann) 1934, 31 s.

2. Muszla. [Wiersze]. Przedmowa: E. Zegadłowicz. Żywiec: R. Faruzel 1935, 32 s.

Zawartość

Cykle: Łowca bezdeni; Z pamiętnika poszukiwacza.

3. Świt i zmierzch. [Wiersze]. Lublin: Drukarnia J. Baranowski, J. Polakowski 1936, 14 s.

4. Twórczość dramatyczna Emila Zegadłowicza. [Studium]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1962, 195 s.

Rozprawa doktorska.

5. Życie i twórczość L[udwika] M[arii] Staffa. [Monografia]. Opole 1963, 282 s., Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Seria B: Studia i Rozprawy.

Rozprawa habilitacyjna.

6. Szkice literackie. Wielcy i mali. Opole 1967, 179 s., Prace Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział II Języka i Literatury.

Zawartość

Kleopatra VII [postać Kleopatry w utworach L.H. Morstina, C. Norwida, G. Shawa, W. Szekspira]; Uwagi w sprawie recepcji twórczości Juliusza Słowackiego w literaturze polskiej okresu 1918-1939; Henryk Sienkiewicz. (Okruchy biograficzne); Problem osobowości w prozie Conrada; Z ineditów Ludwika Marii Staffa. (Powieść Borskiego; Wiersze; Fragmenty dramatów; Opowiadania i fragmenty prozy; Notatnik Ludwika Marii Staffa); Dwudroże Emila Zegadłowicza. (I. „Dziesięć ballad o powsinogach beskidzkich” Emila Zegadłowicza. II. C.K. Gimnazjum Wadowickie w opinii pisarzy. III. Słowo Edwarda Kozikowskiego).

7. Wieczory bytomskie. Silva rerum. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1967, 293 s.

Dotyczy Klubu Literackiego w Bytomiu.

8. O Wacławie Berencie. Cz. 1-2. Opole 1968, 1969, 121 + 125 s., Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Seria B: Studia i Monografie, 21, 25.

Cz. 1. 1873-1918; cz. 2. 1918-1940.

9. Alchemik słowa. (Rzecz o Janie Parandowskim). Cz. 1-2. Opole 1972, 1974, 151 + 137 s., Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Seria B: Studia i Monografie, 33, 45.

10. Kornel Ujejski w świetle listów, przemówień i pamiętników. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1984, 158 s. Opolskie Towarzystwo Naukowe.

11. Ze wspomnień. Przygotował do druku i posłowiem opatrzył Z. Piasecki. Opole: Instytut Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu 1994, 186 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Kazimierz Szetkiewicz i Zagłoba. Przegląd Humanistyczny 1970 nr 6 s. 137-147, przedruk w: M. Korniłowiczówna: Onegdaj. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich. Warszawa 1972 s. 177-195; wyd. 2 1973; wyd. nast. Szczecin 1985.
O klubach literackich na Śląsku i w Zagłębiu. Kwartalnik Opolski 1970 nr 3 s. 50-67.
Wanda Młodnicka z domu Monné. Przegląd Humanistyczny 1974 nr 5 s. 141-150.
Pieśni Niemotworza” Emila Zegadłowicza. Przegląd Humanistyczny 1975 nr 8 s. 103-116.
Socjologia literatury. W: Nauka i praktyka. T. 1. Warszawa 1975 s. 25-40.
Przypomnienie walki piórowej klasyków z romantykami. Przegląd Humanistyczny 1976 nr 2 s. 79-88.
Eseistyka i dramaturgia Anatola Sterna. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1978 nr 16 s. 155-172.
O Stefana Żeromskiego opowiadaniu „Wszystko i nic. („Popiołów” sprawa druga). Fragment. Przegląd Humanistyczny 1978 nr 3 s. 19-30.
Emil Zegadłowicz. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 2. Kraków 1979 s. 91-103.
Ponowa” 1921-1922; „Czartak” 1922-1928. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 1. Kraków 1979 s. 217-226.
Założenia światopoglądowe i stylistyczne pamiętnika Aleksandra Fredry „Trzy po trzy. Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Filologia Polska 1979 nr 2 s. 39-51.
O „Marchołcie” Jana Kasprowicza. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1980 nr 17 s. 89-106.
O dramatach Karola Wojtyły. Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Filologia Polska 1981 nr 4 s. 35-46.
Ze studiów nad twórczością prozatorską Kornela Ujejskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1981 nr 19 s. 5-25.
Przypomnienie Kazimierza Zdziechowskiego. Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Filologia Polska 1982 nr 5 s. 63-76.
Kresy” powieść Kazimierza Zdziechowskiego. Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Filologia Polska 1985 nr 1 s. 79-91.
O twórczości prozatorskiej Jerzego Przeździeckiego. „Sprawozdanie Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydz. 2. Język i Literatura”. Seria B. 1982 wyd. 1986 nr 20 s. 63-79.
Generał Wincenty Krasiński stara się o rękę Elizy Branickiej dla swego syna Zygmunta. Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1990 z. 3 s. 91-101.
Trylogia” powieściowa Kazimierza Zdziechowskiego. Sprawozdanie Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydz. II Język i Literatura 1990 nr 22 s. 19-51 [fragment nieukończonej monografii K. Zdziechowskiego powstałej ok. 1985].

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1967, 1968, 1975, 1979.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (R. Loth).
Słownik badaczy literatury polskiej. T. 2. Łódź 1998 (Z. Piasecki).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

Z. Piasecki: W czterdziestolecie pracy naukowej i pedagogicznej prof. dra hab. Władysława Studenckiego. Kwartalnik Opolski 1974 nr 4.
M. Kutyma: Władysław Studencki. W tegoż: Samodzielni pracownicy nauki i doktorzy habilitowani. Opole 1975.
P. Obrączka: Bibliografia prac profesora Władysława Studenckiego [Cz. 1]. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1975 nr 13; cz. 2 tamże 1985 nr 24.
P. Obrączka: Wykaz prac doktorskich napisanych pod kierunkiem prof. dra hab. Władysława Studenckiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1985 nr 24.
Z. Piasecki: Dorobek naukowy Władysława Studenckiego. Próba charakterystyki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1985 nr 24.
Z. Piasecki: Władysław Jan Studencki (1910-1985). Wspomnienie pośmiertne. Ruch Literacki 1986 nr 6.
E. Polanowski: Profesor Władysław Jan Studencki (1910-1985). Szkic do portretu. Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Filologia Polska 1990 nr 3.
Z. Piasecki: Inedita Profesora Władysława Studenckiego. Kwartalnik Opolski 1993 nr 3.

Muszla

S. Furmanik: Poezje. Polonista 1935 z. 5/6.
J. Stożek. „Wieś1935 nr 3/4.

Twórczość dramatyczna Emila Zegadłowicza

W. Błachut: O dramatopisarstwie Zegadłowicza. Życie Literackie 1962 nr 35.
E. Kozikowski: O dramatopisarstwie Zegadłowicza. Teatr 1962 nr 10.
T. Terlecki: Zegadłowicz dramatopisarz. Kultura”, Paryż 1962 nr 12.
L. Eustachiewicz. „Pamiętnik Literacki1963 z. 3.

Życie i twórczość L.M. Staffa

E. Kozikowski: Studium o Ludwiku Marii Staffie. Tygodnik Kulturalny 1964 nr 44.
Z. Bednorz: Z tematyki młodopolskiej w Opolu. Kwartalnik Opolski 1966 nr 2.

Wieczory bytomskie

W. Dziewulski. „Zaranie Śląskie1967 nr 4.
H. Stankowska: Wieczory w Klubie Literackim. Trybuna Opolska 1967 nr 70.

O Wacławie Berencie

J. Baer. „The Polish Review”, Nowy Jork 1970 nr 4.
M. Danilewiczowa: Wacław Berent – wielki zapomniany. (Na trzydziestą rocznicę zgonu). Wiadomości”, Londyn 1970 nr 48.

Alchemik słowa

Z. Bąk: Nad monografią twórczości Jana Parandowskiego. Polonistyka 1973 nr 6.
Z. Bednorz: Jan Parandowski – w ujęciu monograficznym. Przegląd Humanistyczny 1973 nr 6.
W. Natanson: Monografia o Parandowskim. Nowe Książki 1975 nr 16.
Z. Piasecki. „Ruch Literacki1976 nr 2.

Kornel Ujejski w świetle listów, przemówień, pamiętników

Z. Piasecki. „Ruch Literacki1986 nr 3.

Ze wspomnień

K. Raczyński: Ocalająca moc słowa. O wspomnieniach profesora Władysława Studenckiego. Strony 1994 nr 2.
K. Maciąg. „Ruch Literacki1996 nr 2.