BIO

Urodzony 21 maja 1920 w Warszawie; syn Stanisława Stradeckiego, farmaceuty, i Marii z Susickich. Uczęszczał początkowo do IV Gimnazjum Miejskiego, a następnie do Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Warszawie, w którym w 1938 zdał maturę. W tymże roku odbył dywizyjny kurs podchorążych rezerwy przy 44. Pułku Piechoty w Równem, a następnie został przydzielony do jednostki w Dubnie. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939, początkowo na stanowisku dowódcy drużyny, a następnie zastępcy dowódcy plutonu. 18 września dostał się do niewoli sowieckiej i był internowany w obozie Wiaźniki nad rzeką Klaźmą. W listopadzie 1939 w następstwie porozumienia niemiecko-sowieckiego został przekazany stronie niemieckiej. Przebywał w obozach pracy przymusowej dla jeńców wojennych, m.in. w Mühlberg (Stalag IV B), Elsterhorst i Hoffnungstal pod Bonn; brał tam udział w konspiracyjnym życiu literackim. Po wyzwoleniu obozu w 1945 pozostał przez dwa lata na terenie Niemiec i pracował na stanowisku kierownika Działu Likwidacji w Delegaturze Polskiego Czerwonego Krzyża. W maju 1947 powrócił do Warszawy. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim; w 1952 uzyskał magisterium. Debiutował w 1950 referatem pt. Psychologizm w prozie dwudziestolecia 1918-1939, przygotowanym wspólnie z Janem Józefem Lipskim, Januszem Wilhelmim i Krzysztofem Zarzeckim na IV Zjazd Kół Polonistycznych w Warszawie w 1949 (druk „Twórczość1950 nr 2). Od 1951 pracował w Instytucie Badań Literackich (IBL), początkowo w Dziale Historii Literatury Polskiej Epoki Imperializmu (nazwa zmieniona na Dział Historii Literatury XX w.) podejmując prace zlecone, od 1952 na etacie asystenta, od 1954 w Dziale Dokumentacji Naukowej Literatury końca XIX i XX w. jako starszy asystent, od 1956 adiunkt, a od 1962 adiunkt dokumentacji naukowej. Uczestniczył w pracach zespołowych nad Słownikiem współczesnych pisarzy polskich (seria 1). Wykonywał też indywidualne prace biobibliograficzne i edytorskie dotyczące literatury polskiej okresu międzywojennego, głównie twórczości Skamandrytów. W 1958 zawarł związek małżeński z Aliną Leonią Repsz, redaktorką. Rozwijał twórczość krytycznoliteracką. Recenzje i artykuły drukował m.in. na łamach „Nowej Kultury” (1960-61), „Nowych Książek” (1960) i „Współczesności” (1960-62). W 1962 doktoryzował się na podstawie rozprawy pt. Julian Tuwim. Bibliografia (promotor doc. Ewa Korzeniewska). Brał udział w przygotowaniu w IBL Kroniki życia literackiego Polski Ludowej 1944-69 (w 1963-66 współautor, w 1970-73 – redaktor). W 1964 zdał specjalistyczny egzamin i pracował w IBL na etacie dokumentalisty dyplomowanego. W 1966 otrzymał nagrodę Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) jako członek zespołu autorskiego Słownika współczesnych pisarzy polskich (seria 1, t. 1-4). Od 1968 był członkiem Pracowni Badań Współczesnej Kultury Literackiej (od 1969 na etacie starszego dokumentalisty dyplomowanego), gdzie kierował pracami dokumentacyjnymi w zakresie problematyki życia literackiego i kultury literackiej XX w. Był autorem haseł do Encyklopedii Warszawy, Wielkiej encyklopedii powszechnej PWN, Polskiego słownika biograficznego i Literatury polskiej. Przewodnika encyklopedycznego. W 1977-79 prowadził w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ćwiczenia i konserwatorium z zakresu wiedzy o kulturze literackiej w Polsce. W 1978 habilitował się na podstawie rozprawy W kręgu Skamandra – monografia socjologiczno-literacka. W 1980 otrzymał stanowisko docenta. W 1987 przeszedł do Pracowni Literatury Współczesnej IBL PAN. Pracował nad biografią Juliana Tuwima (pozostała niedokończona). Zmarł 20 marca 1988 w Warszawie.

Twórczość

1. Poprostu” – „Karta” 1935-1936. Wstęp i antologię oprac. B. Winkiel. Wykaz ważniejszych pozycji bibliograficznych oprac. J. Stradecki. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1953, 238 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

2. Rozwój badań literatury polskiej w latach 1944-1954. [Autorzy:] S. Żółkiewski, J. Stradecki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955, 158 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Tu J. Stradecki: Przypisy bibliograficzne, s. 57-96.

3. Julian Tuwim. Bibliografia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, 609 s. Z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Rozprawa doktorska.

4. Kronika życia literackiego 1962-1963. W: Kronika życia literackiego Polski Ludowej 1944-1963. Materiały. Praca zespołowa pod red. E. Korzeniewskiej. Powst. 1963-1966. Maszynopis 137 + 136 s.

Maszynopis całości w Pracowni Dokumentacji Literatury XX w. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

5. O Julianie Tuwimie. 1894-1953. Poradnik bibliograficzny. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1964, 35 s. Wyd. 2 rozszerzone i uzupełnione tamże 1969, 58 s.

6. Konstanty Ildefons Gałczyński 1905-1953. Poradnik bibliograficzny. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1970 [właśc. 1971], 45 s.

7. Bibliografia do tomów 1 i 2 [książki] Literatura polska 1918-1944. Red.: A. Brodzka, H. Zaworska, S. Żółkiewski. Warszawa: Wiedza Powszechna 1975, 192 s. Z Prac Instytutu Badań Literackich. Wyd. 2 tamże 1991.

Bibliografia doprowadzona do 1973 (z 1974-1975 ważniejsze pozycje).
Bibliografia za l. 1974-1987.
Dodatkowy tom poza numeracją.
Dokumentacja bibliograficzna 1918-1939. Aneks. W: Literatura polska 1918-1975. T. 2 Warszawa: Wiedza Powszechna 1993 s. 957-1019.

8. W kręgu Skamandra. [Monografia]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, 383 s.

Rozprawa habilitacyjna.

Nagrody

Nagroda im. A. Brücknera w 1979.

Artykuły i bibliografie w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Podstawowe wytyczne monografii bibliograficznej. [Autorzy:] J. Czachowska, J. Stradecki, B. Winklowa. Pamiętnik Literacki 1955 z. 4 s. 483-494.
• [Hasła (ok. 100)] oraz wspólnie z J. Czachowską: Słownik pseudonimów i kryptonimów. W: Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1-4. Warszawa 1963-1966.
Kronika grupy literackiej. (Przykład Skamandra). W: Dokumentacja w badaniach literackich i teatralnych. Wrocław 1970 s. 213-224.
Grupa literacka, a czasopismo. Przykład Skamandra. W: Kultura, komunikacja, literatura. Wrocław 1976 s. 173-196.
Bibliografia ogólna okresu dwudziestolecia międzywojennego; Skamander. („Pro Arte et Studio” 1916-1918; „Pro Arte” 1919; „Skamander” 1920-1928, 1935-1939); Wiadomości Literackie” 1924-1939; Pologne Littéraire” 1926-1936; Kultura” 1931-1932; Czasopisma satyryczne: „Cyrulik Warszawski” 1926-1934; „Szpilki” 1935-1939. W: Obraz literatury polskiej. Seria 6. T. 1. Kraków 1979 s. 61-99; 159-178; 281-292; 306-311; 321-323; 441-452.
Jarosław Iwaszkiewicz a grupa Skamandra. Teksty 1980 nr 2 s. 150-165, toż w: O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Materiały z konferencji Instytutu Badań Literackich PAN w dniach 18-20 czerwca 1979 w Warszawie na temat „Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza w 85 rocznicę urodzin”. Kraków, Wrocław 1983.
Tuwim i Warszawa. Kronika Warszawska 1983 nr 1 s. 23-52.
O „Wiadomościach” londyńskich. W: Literatura źle obecna. Rekonesans. Londyn 1984 s. 25-33.
Bibliografia prac S. Żółkiewskiego (za lata 1934-1980). W: Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowane S. Żółkiewskiemu. Wrocław 1986 s. 619-664.
Kalendarium życia i twórczości J. Tuwima. W: J. Tuwim: Wiersze. [T.] 1. Pisma zebrane. Warszawa 1986 s. 121-189.
Satyra. W: Literatura polska 1918-1975. T. 2. 1933-1945. Warszawa 1993 s. 922-956.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. J. Tuwim: Dzieła. Komitet redakcyjny: J.W. Gomulicki, J. Iwaszkiewicz, M. Jastrun, A. Słonimski. Warszawa: Czytelnik 1958-1964.

T. 3. Jarmark rymów. Oprac. J. Stradecki. 1958, 665 s.

T. 4. Przekłady poetyckie. Oprac. S. Pollack. Przypisy: J. Stradecki. T. 1-2. 1959, 583 + 597 s.

T. 5. Pisma prozą. Oprac. J. Stradecki. 1964, 806 s.

2. T. Boy-Żeleński: Pisma. Red. H. Markiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966-1975.

T. 24. Okno na życie; Ludzie i bydlątka. (Wrażenia teatralne). Oprac. J. Kott. Objaśnienia: E. Krasiński, J. Stradecki. 1966, 779 s.

T. 25. Reflektorem w serce; Romanse cieniów. (Wrażenia teatralne). Oprac. J. Kott. Objaśnienia: E. Krasiński, J. Stradecki. 1968, 751 s.

T. 26. Perfumy i krew; Krótkie spięcia. Wrażenia teatralne. Objaśnienia: E. Krasiński, J. Stradecki. 1969, 870 s.

T. 27. Murzyn zrobił J. Stradecki. (Wrażeń teatralnych seria siedemnasta). Objaśnienia: E. Krasiński, J. Stradecki. 1970, 402 s.

T. 28. 1001 noc teatru. Wrażeń teatralnych seria osiemnasta. Objaśnienia: E. Krasiński, J. Stradecki. 1975, 805 s.

3. J. Tuwim: Kwiaty polskie. Wyd. 4. Przygotowanie tekstu: J. Stradecki. Warszawa: Czytelnik 1967, 344 s.
4. Z. Karski: Musujący poranek i inne wiersze. Wybór i wstęp: J. Stradecki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 119 s.
5. L. Staff, J. Tuwim: Z tysiącem serdeczności... Korespondencja z lat 1911-1953. Oprac.: T. Januszewski, I. Maciejewska i J. Stradecki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1974, 133 s.
6. J. Tuwim: Listy do przyjaciół – pisarzy. Oprac. T. Januszewski. Listy do J. Iwaszkiewicza oprac. J. Stradecki. Warszawa: Czytelnik 1979, 497 s.
Listy do J. Iwaszkiewicza, s. 13-57.
7. M. Grydzewski: Listy do Tuwima i Lechonia (1940-1943). Oprac.: J. Stradecki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1986, 84 s.
8. Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia. Wybór i wstęp: M. Głowiński i J. Sławiński. Przypisy oprac. J. Stradecki. Cz. 1-2. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1987, CIX, 242 + 243-702 s. Biblioteka Narodowa I, 253.
9. J. Tuwim: Jarmark rymów. Oprac.: J. Stradecki. (Pisma zebrane). Warszawa: Czytelnik 1991, 287 s. Por. też poz. , .
10. J. Tuwim: Z „Jarmarku rymów. Wybór i wstęp: K. Górski. Objaśnienia: J. Stradecki. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1993, 162 s. Por. poz. , .

Omówienia i recenzje

Informacja od żony 2000.

Ogólne

Artykuły

[A. Biernacki] Abe: Janusz Stradecki. Twórczość 1988 nr 6.
R. Loth: Janusz Stradecki. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1.

„Poprostu” – „Karta” 1935-1936.

A. Lam. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego. Prasoznawstwo1956 nr 1 s. 163-165.

Julian Tuwim. Bibliografia

M. Danilewiczowa. „Wiadomości”, Londyn 1959 nr 31.
M. Głowiński: Bibliografia do czytania. Twórczość 1959 nr 10.
P. Grzegorczyk: Nowe bibliografie. Ruch Literacki 1960 nr 1/2 s. 152-153 [m.in. dot. J. Stradeckiego].
P. Kądziela. „Pamiętnik Literacki1961 z. 1.
W.A. Kempa: Tuwimiana łódzkie. (Szkic bibliograficzno-literacki). „Prace Polonistyczne” Seria 22: 1966 [uzupełnienie do pracy J. Stradeckiego].
M. Kubiak-Żytomirska: Uzupełniony poradnik bibliograficzny. Kultura”, Paryż 1971 nr 5.

W kręgu Skamandra

J. Brzękowski: Dwudziesta czwarta rozmowa z sobowtórem. Oficyna Poetów”, Londyn 1977 nr 4.
A. Chudzik: Nowa propozycja ujęcia grupy literackiej. Przegląd Humanistyczny 1977 nr 9.
A. Goreń: Historia i funkcje Skamandra. Literatura 1977 nr 47.
A. Kowalczykowa; S. Żółkiewski. Pamiętnik Literacki 1977 z. 4.
J. Zacharska: W kręgu Skamandra, czyli o mechanizmach sukcesu grupy. Miesięcznik Literacki 1977 nr 11.
K. Dmitruk. „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej1978 nr 4.
B. Faron: Monografia Skamandra. Nowe Książki 1978 nr 3.
W. Hendzel: Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego 1979 nr 1.

M. Grydzewski: Listy do Tuwima i Lechonia (1940-1943)

R. Habielski. „Mówią Wieki1987 nr 6.
P. Kądziela: Listy Mieczysława Grydzewskiego. Nowe Książki 1987 nr 5/6, toż „Więź” 1987 nr 5.
S. Kossowska. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1987 nr 274.