BIO

Urodzony 22 grudnia 1916 w Pietropawłowsku (Kazachstan); syn Stanisława Stoberskiego, technika młynarskiego, i Anieli z Polakowskich. W 1920 przyjechał z rodzicami do Polski i mieszkał początkowo w Dobromilu (obecnie Ukraina), a następnie Przemyślu, Tarnobrzegu, Lublinie i Wilnie. W 1928-36 uczęszczał kolejno do Gimnazjum oo. Jezuitów, Gimnazjum Welera i Gimnazjum im. P. Skargi w Wilnie. Następnie pracował w Fabryce Papieru „Grzegorzewo” pod Wilnem (1937) i w Polskim Biurze Podróży „Orbis” (1939). Po wybuchu II wojny światowej nadal przebywał w Wilnie (przyłączonym do Litwy, od 1940 stolicy Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, SRR). W 1940-41 pracował w centralach handlowych „Verslas” i „Lietukis” w Kownie. Debiutował w 1940 reportażem w języku litewskim pt. 600 Kauno darbininku ir tarnautoju sekmadieni talkininkavo Kedainiuvalstie ciams [600 robotników i pracowników pomagało rolnikom w Kiejdanach], opublikowanym na łamach czasopisma „Tarybų Lietuva” (Kowno, nr z 30 października). W 1941 zawarł związek małżeński z Anastazją Iłgunas, tłumaczką. W czasie okupacji niemieckiej ponownie był pracownikiem Fabryki Papieru „Grzegorzewo”. W marcu 1944 przyjechał do Warszawy. Brał udział w powstaniu warszawskim jako żołnierz podziemnej organizacji wojskowej Polska Armia Ludowa. Następnie przebywał w Częstochowie, gdzie po wycofaniu się Niemców był starostą powiatowym (styczeń-lipiec 1945). W tymże roku został członkiem Polskiej Partii Robotniczej (od 1948 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza). Pierwszy tekst w języku polskim, artykuł pt. Hitleryzm w ostatniej fazie, opublikował w „Częstochowskim Głosie Narodu” (nr z 22 kwietnia 1945). Od lipca 1945 do 1949 przebywał w Belgradzie, gdzie pełnił funkcję I sekretarza i przez pewien okres chargé d'affaires polskiej ambasady w Jugosławii. Następnie studiował slawistykę na Uniwersytecie Warszawskim; w 1954 uzyskał magisterium. Jednocześnie w 1950-52 był redaktorem w Spółdzielni Wydawniczej Książka i Wiedza, a w 1953-56 kierownikiem redakcji literatur krajów socjalistycznych w Państwowym Wydawnictwie „Iskry”. Od 1951 zajmował się także twórczością przekładową głównie z języka litewskiego, serbsko-chorwackiego i rosyjskiego. Artykuły na tematy literackie oraz przekłady i recenzje ogłaszał m.in. na łamach czasopism „Nowa Kultura” (1956-60, z przerwami), „Twórczość” (1957-60), „Życie Literackie” (1960, 1964-69, 1973, 1978, 1980), „Poglądy” (1963-64, 1967, 1970-71, 1974, 1977). Współpracował także z Polskim Radiem i Telewizją, głównie jako autor przekładów. Od 1956 należał do Sekcji Tłumaczy Polskiego PEN Clubu, a w 1964 został jego członkiem. Od 1958 był członkiem Związku Literatów Polskich. W 1960-70 pełnił funkcję redaktora naczelnego wydawanego w Warszawie w języku litewskim czasopisma „Ausra”, organu Zarządu Głównego Litewskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. W 1964-65 był kierownikiem literackim Teatru im. J. Osterwy w Lublinie. W 1967 został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W 1971 objął funkcję kierownika działu literatur socjalistycznych, a następnie był do 1984 kierownikiem działu zagranicznego miesięcznika „Literatura na Świecie”; tu też publikował liczne przekłady i artykuły. Drukował także m.in. w „Czerwonym Sztandarze” (Wilno, 1969-77, 1982, 1984), „Literaturze Radzieckiej” (Wilno, 1969-74, z przerwami) i „Pojezierzu” (1969-72, 1976-78, 1982-84). Był autorem haseł poświęconych pisarzom litewskim, łotewskim i estońskim w Małym słowniku pisarzy świata (Warszawa 1972). W 1975 otrzymał dyplom honorowy Ministra Kultury Litewskiej SRR za zasługi w umacniania internacjonalistycznych związków między bratnimi literaturami i propagandę litewskiej literatury radzieckiej. W 1976-81 był członkiem Międzynarodowej Federacji Tłumaczy (FIT); przewodniczył międzynarodowemu jury nagrody FIT – Lindgren dla tłumaczy literatury dla dzieci. Równocześnie od 1970 zajmował się problemami unifikacji neologizmów terminologicznych i publikował liczne prace z tego zakresu. Wchodził w skład komitetu redakcyjnego (od 1977) i redagował stałą rubrykę pt. International Scientific Terminology and Neologisms in the Course of Unification w czasopiśmie FIT „Babel” (Budapeszt, Amsterdam). Od 1977 należał do Institute of Linguists w Londynie. W 1979-89 był członkiem Komitetu Terminologii przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Od 1981 należał do Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (członek honorowy), a od 1982 do Stronnictwa Demokratycznego (SD) Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (od 1990 do SD Rzeczpospolitej Polskiej). W 1982 był inicjatorem powstania, a następnie przewodniczącym Międzynarodowej Organizacji Unifikacji Neologizmów Terminologicznych (MOUNT), potem jej Polskiego Komitetu; od 1984 był redaktorem naczelnym organu tej organizacji czasopisma „Neoterm – World Specialized Terminology” (Warszawa), a od 1994 redagował jego odpowiednik w języku polskim„Neoterm – Światowa Terminologia Specjalistyczna”. W 1983-89 wchodził w skład Narodowej Rady Kultury. W 1984-87 pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału Warszawskiego nowego Związku Literatów Polskich. W 1992 był założycielem, a następnie prezesem Międzynarodowej Federacji Banków Terminologii (MFBT). Także w 1994 (w ramach MOUNT i MFBT) zainicjował powstanie Światowego Forum Zbliżania Narodów, Ras i Religii poprzez Terminologię. W 1995 został członkiem International Society for Comparative Study of Civilizations, a w 2000 otrzymał tytuł członka honorowego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Przysięgłych i Sądowych. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1946, 1974), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1967), Krzyżem Kawalerskim (1982) i Krzyżem Komandorskim (1986) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 21 października 2006 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Powązkowskim.

Twórczość

1. Kristijonas Donelajtis na tle kultury i literatury litewskiej. Z okazji 250 rocznicy urodzin wielkiego poety litewskiego. [Szkic]. Warszawa: Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej 1964, 38 s. powielone.

2. Jugosławia. [Album]. Warszawa: Sport i Turystyka 1966, 149 s.

3. Podróż jego czasu. [Powieść]. Czerwony Sztandar”, Wilno 1968 nr 193-208.

4. Przed rozwodem. Sztuka w 3 aktach. Powst. przed 1973.

Przekłady

rosyjski

Pered razvodom. [Przeł.] V. Kiselev. Moskva 1973, 71 s.

5. Historia literatury litewskiej. Zarys. Wrocław: Ossolineum 1974, 231 s. Wyd. 2 poprawione i rozszerzone tamże 1986.

6. Między dawnymi i młodszymi laty. Polsko-litewskie związki literackie. [Monografia]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1981, 397 s.

Prace z dziedziny terminologii

Międzynarodowa terminologia naukowa. Problemy, postulaty, oczekiwania. [Szkic]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1982, 122 s.
The road to transnationalization of terminology. Warsaw: International Organization for Unification of Terminological Neologisms/World Bank of International Terms 1988.
Vers la transnationalisation de la terminologie spécialisée. Varsovie: Organisation Internationale d'Unification des Néologismes Terminologiques 1989.
In the interest of science and mankind (Transnationalization of terminology brings economies and nations close together). Warsaw: International Organization for Unification of Terminological Neologisms 1991.
To live and survive. (In the interest of science and mankind). Warszawa: International Organization for Unification of Terminological Neologisms 1991, 176 s.

Nagrody

Nagroda A.A. Reformatskiego, przyznana przez Rosyjskie Towarzystwo Terminologiczne w 1997.
Transnationalisation de la terminologie rapproche les nations et accélére économique. Varsovie: Organisation Internationale d'Unification des Néologismes Terminologiques 1991.
Vivre et survivre. (Dans l'intéret de la science et de l'humanité. Varsovie: Organisation Internationale d'Unification des Néologismes Terminologiques 1991.
Żyć i przetrwać. (Dla dobra nauki i ludzkości). Warszawa: Międzynarodowa Organizacja Unifikacji Neologizmów Terminologicznych 1991, 168 s. Wyd. nast. ze zmienionym podtytułem: wyd. 2 (Wśród prymitywów dla dobra nauki i ludzkości). Warszawa: Międzynarodowa Organizacja Unifikacji Neologizmów Terminologicznych- Międzynarodowa Federacja Banków Terminologicznych i Międzynarodowa Organizacja Terminologii Specjalistycznej 2002; [wyd. 3] Na planecie prymitywów dla dobra nauki i ludzkości aby zbliżać rasy, narody i religie przez zwalczanie w człowieku instynktu przestępczej dominacji. Warszawa: Polski Komitet Międzynarodowej Organizacji Unifikacji Neologizmów Terminologicznych 2003.
Wersja angielska: To live and survive. (On planet of primitives in the interest of mankind). Warsaw 2002.
Umiędzynarodowianie terminologii przyspiesza rozwój ekonomiczny i zbliża narody. (Żyć i przetrwać.) Warszawa: Międzynarodowa Organizacja Unifikacji Neologizmów Terminologicznych 1993, 168 s.
Pour se mieux comprende. Warszawa: Międzynarodowa Organizacja Unifikacji Neologizmów Terminologicznych 1994, 164 s.

Przekłady

1. L. Kassil: Bramkarz Republiki. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1955, 347 s. Wyd. 2 poprawione tamże 1975.
2. I. Andrić: Pragnienie. Opowiadania. Przeł.: I. Olszewska, Z. Stoberski, M. Znatowicz-Szczepańska. Wyboru dokonali: I. Olszewska, Z. Stoberski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 406 s.
3. V. Kaleb: Przydrożny pył. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1957, 198 s.
4. Nowele litewskie. Przeł.: A. i Z. Stoberscy. Warszawa: Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej 1957, 35 s.
5. M. Držić: Rzymska Kurtyzana. (Dundo Maroje). Adaptacja: M. Fotez. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: J. Brzechwa i Z. Stoberski. Wystawienie: Sosnowiec, Teatr Zagłębia 1958.
6. M. Krleža: Powrót Filipa Latinowicza. [Powieść]. Przeł.: M. Kurkowska, Z. Stoberski. Warszawa: Czytelnik 1958, 325 s.
7. D. Lebović, A. Obrenović: Himmelkommando. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1958 nr 1 s. 40-95. Wystawienie: teatralne: Sosnowiec, Teatr Zagłębia 1959; radiowe: Polskie Radio 1971.
8. J. Veselinović: Hajduk Stanko. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1958, 498 s.
9. A.A. Vienuolis: Pawilon inteligentów. Opowiadania. Wybór i przekł.: Z. Stoberski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1958, 202 s.
10. M. Krleža: Bank Glembay Ltd. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Łódź, Teatr Nowy 1959.
11. D. Roksandić: Ostrożnie z małżeństwem. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: teatralne: Łódź, Teatr Powszechny 1959; radiowe pt. Ostrożnie z małżeństwem czyli Nowa Wieża Babel. Polskie Radio 1975.
12. T. Strozzi: Gra i rzeczywistość. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Katowice, Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego 1959.
13. V. Desnica: Niespokojne wiosny. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1960, 372 s.
14. V. Popa: Gry. Wybór wierszy pod red. T. Różewicza. Przeł.: Z. Stoberski, J. Zych. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1960, 130 s.
15. A. Obrenović: Przy księżycu. (Jednoaktówka); Rondo. (Jednoaktówka); Wieczorne rozmowy. (Jednoaktówka). Teatr Ludowy 1961 nr 1 s. 12-31.
16. Bar „Titanic. Jugosłowiańskie opowiadania wojenne. Wybór: A. Dukanović. [Przeł.:] A. Dukanović, M. Krukowska, Z. Stoberski. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1962, 361 s.
Tu w przekładzie Z. Stoberskiego: Serbia wolna; Przepiórka w ręce; Czerwony szal; Zasadzka; Przed świtem.
17. Bitwa na Kosowym Polu. [Epos serbski]. Spolszczył i oprac. Z. Stoberski. Warszawa: Nasza Księgarnia 1962, 142 s.
18. M. Matković: Herakles. (Dramat w 2 aktach). Dialog 1962 nr 1 s. 17-51. Wystawienie: Koszalin, Bałtycki Teatr Dramatyczny 1962.
19. Ž. Živulović: Trzy zwariowane dni. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Gdańsk, Scena Objazdowa Teatru Wybrzeże 1962.
20. A. Bieliauskas: Róże kwitną czerwono. [Powieść]. Przeł.: A. i Z. Stoberscy. Warszawa: Książka i Wiedza 1963, 448 s.
21. R. Čolaković: Notatki żołnierza wojny wyzwoleńczej. [Pamiętnik]. Warszawa: Książka i Wiedza 1963, 521 s.
22. V. Lukić: Długie życie króla Oswalda. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Sosnowiec, Teatr Zagłębia 1963.
23. T. Strozzi: Miłość aktorów. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Poznań, Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Estradowych 1963.
24. T. Strozzi: Morderstwo na scenie. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Lublin, Teatr im. J. Osterwy 1963.

Wystawienia następne

Wystawiane też pt.: Zabójstwo na scenie; Manekin z teatru Arena.
25. V. Kaleb: Między dniem i nocą. [Opowiadania]. Przeł.: H. Kalita, M. Krukowska, Z. Stoberski. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1964, 246 s.
Tu w przekładzie Z. Stoberskiego: Śmiertelne dźwięki; Triumfalna furtka; Lustro; Triumfatorzy.
26. D. Lebović: Alleluja. [Utwór dramatyczny]. Warszawa, Teatr Narodowy 1964.
27. M. Matković: Jarmark snów. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: A. Stoberska, Z. Stoberski. Wystawienie: Wrocław, Teatr Rozmaitości 1965.
28. J. Ragauskas: Ite, missa est! [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1965, 402 s.
Przekład podpisany: Julian Stebelski.
29. J. Hristić: Savonarola i jego przyjaciele. [Utwór dramatyczny]. Dialog 1966 nr 4 s. 38-66. Wystawienie: Kraków: Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej 1966.
30. D. Roksandić: Angelina. Wystawienie: Koszalin, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego 1966.
31. S. Aloszyn: Imię twoje nieznane. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: L. Bauer i Z. Stoberski. Wystawienie: Jelenia Góra, Teatr Dolnośląski 1967.
32. A. Arbuzow: Gdy wraca młodość. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: L. Bauer i Z. Stoberski. Wystawienie: Kalisz, Teatr im. W. Bogusławskiego 1967.
33. A. Isaković: Paproć i ogień. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1967, 227 s.
34. B. Kabur: Rops. [Utwór dramatyczny dla młodzieży]. Wystawienie: Warszawa, Teatr Klasyczny, Scena „Widziadło 1967.
35. E. Rannet: Kłusownicy. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Warszawa, Teatr Klasyczny, Scena „Rozmaitości 1967.
36. V.B. Subotić: Apel. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Bielsko-Biała, Teatr Polski 1967.
37. V. Desnica: Wiosna w Badrovacu i inne opowiadania. Przeł.: Z. Stoberski, M. Krukowska. Warszawa: Czytelnik 1968, 247 s.
Tu w przekładzie Z. Stoberskiego: Wizyta; Formalista; Florjanović; Pana Pinki rozmowy z samym sobą.
38. R. Marinković: Karnawał. [Opowiadania]. Przeł.: Z. Kalita, Z. Stoberski. Warszawa: Iskry 1968, 182 s.
Tu w przekładzie Z. Stoberskiego: Anioł; Popioły.
39. I. Meras: Gra o życie. [Powieść]. Przeł.: A. i Z. Stoberscy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968, 149 s.
40. A. Hromadžić: Skamieniałe wilki; Niedźwiedź Misio. [Opowiadania]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1969, 114 s.
41. R. Lankauskas: W szczerym polu. [Opowiadania]. Przeł.: A. i Z. Stoberscy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 138 s.
42. J. Ribnikar: Zwycięstwo i klęska. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1970, 192 s.
43. A. Isaković: Dunia. [Utwór dramatyczny]. Adaptacja: J. Kasprzysiak, Z. Śliwowa. Telewizja Polska 1971.
44. Kobieta i inne nowele litewskie. Wybrał, wstępem i notami opatrzył Z. Stoberski. Przeł.: A. i Z. Stoberscy. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1975, 268 s.
45. E. Mieželaitis: Jesienna róża. Wybór utworów. Wybór tekstów i tłum. prozy: A. i Z. Stoberscy. Teksty poetyckie tłum. T. Chróścielewski. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1977, 295 s.
46. K. Saja: Niepokój. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: A. i Z. Stoberscy. Wystawienie: Wilno, Polski Zespół Teatralny przy Pałacu Kultury Kolejarzy 1980.

Zob. też Prace redakcyjne poz. , , , , .

Prace redakcyjne

1. Liryka jugosłowiańska. Wybór przygotowali: T. Miadenovic, N. Simic, D. Sega. Red.: Z. Stoberski. Wstęp: J. Iwaszkiewicz. Warszawa: Iskry 1960, 355 s.
Tu m.in. przekłady Z. Stoberskiego.
2. Gyvenimo versmė. Naujieji lenku apsakymai. [Opowiadania polskich autorów]. [Oprac.: ] R. [Matuszewski] Matusavskis, Z. Stoberski. Vilnius: Valstybinė Grožinės Literatūros Leidykla. 1961, 448 s.
3. [Desimi] 10 lenkų poetų. [Antologia; oprac.:] R. [Matuszewski] Matusavskis, Z. Stoberski. Vilnius: Valstybinė Grožinės Literatūros Leidykla 1962, 175 s.
4. Śmiech nie grzech. [Montaż polskich tekstów satyrycznych]. Wystawienie: Zagrzeb 1962.
5. S. Neris: Biała ścieżka. [Wiersze]. Wybrał Z. Stoberski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 33 s.
Tu m.in. przekłady Z. Stoberskiego.
6. Poljska lirika dvajsetega stoletja. [Wybór:] R. Matuszewski, Z. Stoberski, L. Krakar. [Wstęp:] R. Matuszewski. [Posłowie:] Z. Krakar. Ljubljana: Državna Založba Slovenije 1963, 365 s.
7. Poljska satira. [Oprac. i wstęp:] Z. Stoberski. Przeł. D. Saula. Zagreb: Stvarnost 1964, 346 s.
8. Pieśni i gwiazdy. [Wybór poezji litewskiej]. Oprac.: Z. Stoberski i L. Lewin. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 220 s.
9. Zorze nad Dźwiną. Łotewskie wiersze wybrane. Wybór i red.: L. Lewin. Wstęp i noty Z. Stoberski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 277 s.
Tu m.in. przekład Z. Stoberskiego.
10. Tam gdzie malwy lśnią czerwone. Antologia literatury litewskiej. Oprac.: Z. Stoberski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973, 254 s.
Tu m.in. przekłady Z. Stoberskiego.
11. Wiersze znad Ochrydu. Antologia poezji macedońskiej XX w. Wybór: P. Nakovski. Red.: Z. Stoberski. Słowo wstępne: M. Piechal. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1974, 198 s.
Tu m.in. przekłady Z. Stoberskiego.
12. Concept – term – definition and their significance in international communication. First International Symposium for Transnationalizations of Terminology 13th and 14th April 1985, Warsaw. [Red.:] J. Pieńkosz, Z. Stoberski, A. Topulos. Warszawa: Automatic Picture Transmission 1986, 138 s.

Zob. też Przekłady poz. , .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1979, 1988, 2000.

Wywiady

Pisarz i lingwista. Rozm. Z. Zdrojkowska. Słowo Powszechne 1986 nr 248.
Bliskie związki. Spotkania z tłumaczami. Rozm. Z. Zdrojkowska. Kierunki 1987 nr 18.
Polacy... Litwini... Rozm. A. Baczewska. Życie Warszawy 1989 nr 112.

Słowniki i bibliografie

E. Ciborska: Leksykon polskiego dziennikarstwa. Warszawa 2000.

Ogólne

Artykuły

W. Sadkowski: Kiedy „bzik” staje się zasługą. Literatura na Świecie 1982 nr 10.

Historia literatury litewskiej

P. Łossowski: Przyjaźń, która sprawdziła się w biedzie. Więź 1974 nr 9.
F. Nieuważny: Przewodnik po literaturze litewskiej. Nowe Książki 1974 nr 18.
K. Woźniakowski: Dzieje literatury litewskiej. Życie Literackie 1974 nr 35.
A. Bieliauskas: Vartai į pasaulį. Tiesa”, Wilno 1975 (nr z 24 IX).
V. Kuzmickas. „Naujos Knygos1975 nr 3 [dot. też: Tam gdzie malwy lśnią czerwone].
A. Vaitiekuniene. „Pergalė”, Wilno 1975 nr 5.
R. Parolek. „Slavia”, Praga 1976 nr 1.
A. Valionis: Lietuvių literatūros vertimai. Pergalė”, Wilno 1976 nr 7.
[E. Jakubowski] E. Żagiell. „Kultura”, Paryż 1978 nr 1/2.
W.J. Podgórski: Zarys literatury litewskiej. Nowe Książki 1986 nr 10.

Między dawnymi i młodszymi laty

B. Dohnalik: Zrozumieć innych. Rzeczpospolita 1982 nr 73.

To live and survive

A. Minjar Beloručewa. Terminovedénie”, Moskwa 1994 nr 2-3.
R.W. Wescott. „Geolinguistics”, New York 1994 vol. 20.
V. Kulpina. „Terminovedénie”, Moskwa 1998 nr 1-3.

V. Desnica: Niespokojne wiosny

S. Piętak: Niespokojne wiosny. Orka 1960 nr 330.

Bitwa na Kosowym Polu

J. Przyboś: Z powodu przekładu. Przegląd Kulturalny 1963 nr 16.

Kobieta i inne nowele litewskie

T.J. Żółciński. „Odgłosy1976 nr 18.

E. Miezelaitis: Jesienna róża

F. Nieuważny: Litewski dąb liczący galaktyki. Nowe Książki 1977 nr 19.
F. Nieuważny: Przeciw obrotom ziemi. Poezja 1977 nr 10.

Liryka jugosłowiańska

E. Madany: Współczesna liryka jugosłowiańska. Nowe Książki 1961 nr 13.
Z. Niedziela. „Tygodnik Powszechny1961 nr 47.

S. Neris: Biała ścieżka

R. Nowakowski: Litwinka. Życie Literackie 1964 nr 27.

Poljska lirika dvajsetega stoletja

A. Międzyrzecki: Nasz przyjaciel Krakar. Świat 1964 nr 15.
W. Kupiszewski: Liryka polska po słoweńsku. „Pamiętnik Słowiański1965 t. 15.

Tam gdzie malwy lśnią czerwone

B. Białkozowicz. „Przegląd Humanistyczny1974 nr 8.
M. Cymborska-Leboda: Z litewskiej literatury. Nowe Książki 1974 nr 5.