BIO

Urodzony 5 października 1884 w Stryju; syn Wincentego Zrębowicza, maszynisty kolejowego, i Józefy z Maksymowiczów. Po ukończeniu gimnazjum studiował filologię polską i historię sztuki na Uniwersytecie Lwowskim. Debiutował w 1906 opowiadaniem pt. Tydzień ekonomiczny, opublikowanym na łamach pisma „Nasz Kraj” (z. 1); drukował tu do 1908. W tym okresie artykuły, recenzje na tematy literackie i plastyczne ogłaszał także m.in. w „Krytyce” (1908-10, 1912-13; tu m.in. recenzje w rubryce pt. Nowe poezje). Równocześnie rozpoczął badania nad twórczością Cypriana Norwida, wydawał popularne edycje jego utworów. W 1908 pogłębiał wiedzę z zakresu historii sztuki w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, a w 1910 w włoskich muzeach. Po powrocie ukończył studia uniwersyteckie i rozpoczął pracę w gimnazjach lwowskich. W 1911 był członkiem założonego przez Romana Jaworskiego Klubu Konstrukcjonalistów. W 1912-13 przebywał jako stypendysta w Paryżu, skąd przysyłał korespondencje dotyczące sztuki do warszawskiego tygodnika „Prawda”. Następnie kontynuował studia z dziedziny historii sztuki i literatury w Berlinie, Monachium, Dreźnie i Wiedniu. Podczas I wojny światowej przebywał w Kijowie i pracował jako nauczyciel historii sztuki i literatury porównawczej w polskim liceum. Pod koniec wojny był przez pół roku więziony przez nacjonalistów ukraińskich w obozie w Jazłowcu. Po zakończeniu wojny zamieszkał w Warszawie i pracował jako referendarz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zawarł związek małżeński z Zofią Rosicką. W 1920-21 był redaktorem czasopisma literacko-artystycznego „Krokwie”, a w 1921 serii wydawniczej „Biblioteka Artystyczna”. Współpracował także jako recenzent z pismami „Rzeczpospolita” (1921-25; tu cykl w dziale Literatura i Sztuka), „Express Poranny” (1923-26) i „Wiadomości Literackie” (1924-27, 1929). W latach następnych odbywał dalsze studia w muzeach europejskich (Francja, Anglia, Niemcy, Włochy, Hiszpania). Podczas pobytu w Paryżu był kierownikiem artystycznym galerii Leopolda Zborowskiego; w 1925 nadsyłał korespondencje do „Rzeczypospolitej”. Po powrocie do kraju współpracował od 1926 z Polskim Radiem jako autor audycji dotyczących kultury, a także z Instytutem Propagandy Sztuki. W 1929 redagował pismo „Wiadomości Artystyczne”. W tym okresie recenzje literackie, plastyczne i teatralne oraz artykuły publikował m.in. w Epoce” (1928, 1929), „Tygodniku Ilustrowanym” (1932, 1935-38), „Antenie” (1934-36; w 1938 cykl recenzji pt. Słowo) i „Expressie Porannym” (Kielce-Radom; 1935-38). W 1937 został odznaczony Srebrnym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. W 1938-39 pracował w Wydziale Kultury i Oświaty Zarządu miasta Warszawy oraz redagował czasopismo „Stolica”. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie; brał udział w konspiracyjnej działalności oświatowej oraz przygotowywał monografię o C. Norwidzie i studium o sztuce współczesnej (zaginęły w czasie powstania warszawskiego). W 1945 zamieszkał w Łodzi i do przejścia na emeryturę w 1958 pełnił funkcję kustosza w Muzeum Sztuki; przygotowywał też scenariusze wielu wystaw. Współpracował także z rozgłośnią łódzką Polskiego Radia jako autor licznych felietonów i wykładów z dziedziny historii sztuki (w cyklu Epoka i autor). Kontynuował twórczość literacką i krytyczną dotyczącą sztuki i literatury; artykuły, prozę, wspomnienia i recenzje drukował m.in. w „Dzienniku Łódzkim” (1945-47, 1962), „Kuźnicy” (1948-49), „Kronice” (1955-56) i „Stolicy” (1958-60). Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1957). Zmarł 8 listopada 1963 w Łodzi.

Twórczość

1. Nihilizm w sztuce. (Zagadnienia krytyki kultury). [Szkic]. Pierwodruk pt. Żywioł a konstrukcja. (Z zagadnień plastyki nowoczesnej). Krokwie 1920 z. 1 s. 43-60. Wyd. osobne Warszawa: Ignis 1921, 35 s.

2. La gravure polonaise et le „batiks” 26 reproduction en noir et coulers précédées d'une etude critique. [Szkic]. [Przeł. z polskiego] T. Waryński. Varsovie: Bureau de la Propagande Etrangére a Varsovie 1921, 16 s., tabl. 26.

3. Między wieżą Eiffla, a palmą pustyni. [Szkice]. Warszawa: Alfa 1928, 104 s.

Teksty drukowane wcześniej w „Antenie Polskiej” i „Epoce” w 1928.

Zawartość

Blaski i cienie Paryża; Pod słodkim niebem Prowansji; W kolebce boga wojny; Hydroplanem z Ajaccio do Tunisu; Na gruzach Kartaginy i w pustyni Tunisu; Pod urokiem kraju Carmeny.

4. O nowoczesnym malarstwie francuskim. Wspomnienia i refleksje paryskie. Warszawa: Arkady 1959, 165 s.

Zawartość

U źródeł rewolucji malarskiej; Impresjonizm; W pracowni Cézanne'a; Krąg nabistów; Pablo Picasso; Fernand Leger; Fowizm; Polski odkrywca mistrzów nowoczesnej palety francuskiej; Matka Rozalia [nazwa restauracji] i jej sławni stołownicy; Amadeo Modigliani; Chaim Soutine; Nadrealizm; Montmartre – Utrillo; Jemioły na drzewach twórczości; Abstrakcjonizm; Spis ilustracji.

5. Spotkania z czasem. Przedmowa: H. Anders. [Wspomnienia]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1962, 211 s.

Zawartość

Z pamiątek starej Warszawy: U Fukiera. – Spotkania: Pani Eliza [Orzeszkowa]; Godziny z Sienkiewiczem; Wielki krytyk [S. Witkiewicz]; Mistrz Paderewski; Julian Tuwim; Błękitny poeta [L. Staff]. – Podróże: Paryż z brodą i bródką; Brzuch Paryża; Paryż nieznany; Paryż – miasto niespodzianek; Raj paryżanek; Różne barwy Paryża; Grzeszny Paryż; Przegrana piękność [dot. wyboru Miss Europy w Paryżu w 1930]; Uroki Prowansji [por. poz. pt. Pod słodkim niebem Prowansji]; W kolebce boga wojny [por. poz. ]; Polski lot przez Atlantyk; Hydroplanem z Korsyki do Tunisu [por. poz. pt. Hydroplanem z Ajaccio do Tunisu]; W pustyni Tunisu [por. poz. pt. Na gruzach Kartaginy i w pustyni Tunisu]; Ze wspomnień hiszpańskich [por. poz. pt. Pod urokiem kraju Carmeny].

Teksty w katalogach wystaw

Dział malarstwa polskiego. Informator. Łódź: Muzeum Sztuki 1956, [4] s., 11 ilustracji.
Tradycja rembrandtowska w grafice polskiej. Katalog wystawy. [Współautorka:] M. Rubczyńska. Łódź: Poziom 1956, 48 s.
Malarstwo polskie w Galerii Muzeum Sztuki w Łodzi. Przewodnik – katalog. Przedmowa: M. Minich. Warszawa: Sztuka 1957, 135 s.

Przekłady

1. R.L. Stevenson: Morderca Markheim i Nocleg. [Nowele]. Przeł. i wstępem opatrzył R. Zrębowicz. Warszawa: Drukarnia Ż. Sakierski [1922], 89 s. Wyd. osobne przekł. Morderca Markheim pt. Markheim zob. poz. .
2. R.L. Stevenson: Markheim. [Nowela]. Przedmowa: [E. Federowicz] Fed. [B.m.] (Szkocja): Wydawnictwo Literackie Służby Opieki nad Żołnierzem I Grupy Dywizji Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia 1949, 27 s. Zob. poz. .

Prace edytorskie i redakcyjne

1. C.K. Norwid: Wybór poezji. Zebrał i objaśnieniami opatrzył R. Zrębowicz. Lwów: Księgarnia Polska B. Połonieckiego; Warszawa: E. Wende 1908, 168 s. Wyd. 2 przejrzane i pomnożone Lwów: B. Połoniecki 1911, 259 s.
2. C.K. Norwid: Czarne i białe kwiaty. [Proza]. Zebrał i przedmową opatrzył R. Zrębowicz. Lwów: Księgarnia Polska B. Połonieckiego; Warszawa: E. Wende 1910, 253 s., nowy nakład rozszerzony i uzupełniony w druku tamże 1910. Wyd. nowe poprawione i pomnożone. Warszawa: J. Mortkowicz 1922, 316 s.
3. C.K. Norwid: Autoportret. [Wiersze]. Przypisami i posłowiem opatrzył R. Zrębowicz. Warszawa: Ignis 1922, 148 s.
4. C.K. Norwid: Promethidion. [Poemat]. Oprac. R. Zrębowicz. Warszawa: Ignis 1922, 143 s.
5. S. Brzozowski: Myśli i wskazania. Wybrał i ułożył R. Zrębowicz. Wilno: Biblioteka Miniatury [1929], 102 s. Wyd. nast. Kraków: Miniatura 1991.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1951.

Wywiady

Jubileusz Romana Zrębowicza. Rozm. A. Grabowska. Głos Robotnika 1956 nr 305.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1964.
• „Rocznik Literacki 1963” wyd. 1965 (P. Grzegorczyk), przedruk w: P. Grzegorczyk: Twórcy i badacze kultury zmarli w latach 1956-1967. Cz. 2. Warszawa 1986.
H. Szałowska: Bibliografia prac Romana Zrębowicza i o nim (wybór). Miscellanea Łódzkie 1984 nr 2.
Słownik badaczy literatury polskiej. T. 6. Łódź 2003 (J. Starnawski).

Ogólne

Książki

R. Okulicz-Kozaryn: Gest pięknoducha. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2003, passim.

Artykuły

[S. Brucz] S.B.: 50 lat pracy Romana Zrębowicza. Kronika 1957 nr 1.
J. Koprowski: Zrozumiale o rzeczach trudnych. Dziennik Łódzki 1959 nr 274.
T. Szewera: Roman Zrębowicz. Radio i Telewizja 1963 nr 48.
M. Bohdziewicz: Roman Zrębowicz. Miscellanea Łódzkie 1984 nr 2.

Spotkania z czasem

J. Sakowiczowa. „Głos Robotnika1962 nr 184.
J. Waleńczyk. „Odgłosy1962 nr 38.
J. Wilmański: Spotkania” Romana Zrębowicza. „Express Ilustrowany1962 nr 193.

C.K. Norwid: Wybór poezji

[A. Cehak] A. Stodor. „Przegląd Powszechny1908 t. 100.
B. Chlebowski. „Książka1909 nr 5.

C.K. Norwid: Czarne i Białe kwiaty

K. Jaworski: Norwid w wyborze prozy i poezji. Na Ziemi Naszej 1911 nr 3.
Z. Gąsiorowska-Szmydtowa. „Książka1922 nr 4 [dot. też oprac. C.K. Norwid: Promethidion].
W. Borowy. „Pamiętnik Literacki1924/25 [dot. też oprac.: C.K. Norwid: Autoportret; C.K. Norwid: Promethidion].

C.K. Norwid: Autoportret

W. Borowy. „Pamiętnik Literacki1924/25 [dot. też oprac.: C.K. Norwid: Czarne i Białe kwiaty; C.K. Norwid: Promethidion].

C.K. Norwid: Promethidion

Z. Gąsiorowska-Szmydtowa. „Książka1922 nr 4 [dot. też oprac. C.K. Norwid: Czarne i Białe kwiaty].
W. Borowy. „Pamiętnik Literacki1924/25 [dot. też oprac.: C.K. Norwid: Autoportret; C.K. Norwid: Czarne i Białe kwiaty].