BIO

Urodzony 16 listopada 1926 we Lwowie; syn Bernarda Zimanda, właściciela tartaku w Kamionce Strumiłowej, i Klary z domu Landy. W 1939 ukończył szkołę powszechną i zdał egzamin do Gimnazjum im. Stefana Batorego we Lwowie. Po wybuchu II wojny światowej i włączeniu Lwowa do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) został w kwietniu 1940 wraz z matką (po aresztowaniu ojca) wywieziony do obwodu kustanajskiego w Kazachstanie. Tu ukończył III klasę w krótko istniejącym gimnazjum polskim, zorganizowanym przez Delegaturę Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie uczył się przez cztery semestry w rosyjskim technikum felczerskim. W październiku 1941 zgłosił się do powstającej w ZSRR Armii Polskiej i służył w wojsku do marca 1942; ostatecznie jednak nie został przyjęty (ze względu na pochodzenie). W Kazachstanie przebywał do 1944. Wiosną 1945 powrócił do kraju i osiedlił się we Wrocławiu. Od 1945 był członkiem Polskiej Partii Robotniczej (PPR; następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; PZPR). Jesienią tegoż roku podjął pracę w Zarządzie Wojewódzkim Związku Walki Młodych (ZWM) na Dolnym Śląsku na stanowisku kierownika Wydziału Polityczno-Wychowawczego. Jednocześnie rozpoczął studia medyczne (na roku zerowym) na Uniwersytecie Wrocławskim (UWr.). W 1945 rozpoczął też pracę publicystyczną w organie PPR „Trybuna Dolnośląska”; na łamach tego dziennika debiutował w 1946 wierszem pt. Bez przesady, obywatele! (nr 25; podpisanym pseudonimem Roman Zima) oraz prozą satyryczną pt. Krótki kurs poezji nowoczesnej (nr 31; podpisanym pseudonimem Roman Ziman). Jesienią 1946 podjął studia (na roku zerowym) na Wydziale Humanistycznym UWr., po czym zdecydował się na studiowanie socjologii. Wiosną 1948 został przez władze partyjne przeniesiony do Warszawy. W 1948-49 pracował jako sekretarz redakcji tygodnika „Po prostu”, a w 1949-50 jako redaktor w Wydziale Wydawniczym Centralnej Szkoły PZPR. Jednocześnie kontynuował studia na Uniwersytecie Warszawskim (UW), formalnie na socjologii, faktycznie na polonistyce i historii sztuki; w 1952 uzyskał stopień magistra socjologii na podstawie pracy pt. Antoni Sygietyński jako krytyk malarski. W czasie studiów w 1950-51 pracował na stanowisku młodszego asystenta w Katedrze Materializmu Dialektycznego i Historycznego UW, kierowanej przez prof. Adama Schaffa, prowadząc proseminarium z materializmu historycznego. Był aktywnym członkiem Akademickiego ZWM „Życie” oraz Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej. Rozwijając twórczość krytycznoliteracką, publikował artykuły i recenzje m.in. w „Nowej Kulturze” (1950-57) i „Twórczości” (1951-67, z przerwami). W 1951-54 był aspirantem w Instytucie Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR. W 1952-54 prowadził w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wykłady z estetyki marksistowskiej. W 1954 po złożeniu egzaminów kandydackich (rozprawy nie ukończył) otrzymał skierowanie do pracy w dziale kulturalnym dziennika „Trybuna Ludu”. Po rezygnacji w maju 1956, zatrudnił się w redakcji „Po prostu”, w której pracował do rozwiązania tygodnika jesienią 1957; publikował tu wiele tekstów, m.in. recenzje w rubryce zatytułowanej W drugiej połowie wieku. Proza 1956 (podpisywanej pseudonimem Asmodeusz). W 1956-68 należał do Komitetu Redakcyjnego Pism Tadeusza Boya-Żeleńskiego. W październiku 1957 został usunięty z PZPR. W marcu 1958 podjął pracę w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (IBL PAN), początkowo jako asystent, później starszy asystent. Tu w 1961 doktoryzował się, przedstawiając rozprawę pt. Publicystyka literacka Tadeusza Boya-Żeleńskiego (promotor prof. Henryk Markiewicz) i otrzymał stanowisko adiunkta. W 1964 habilitował się w IBL PAN na podstawie rozprawy zatytułowanej «Dekadentyzm» warszawski i został mianowany docentem. W tym czasie współpracował z tygodnikiem „Argumenty”, publikując liczne recenzje literackie i filmowe (1960-68; podpisywane pseudonimem Hiv). Jesienią 1967 przebywał na trzymiesięcznym stypendium w Paryżu. Od 1968 był członkiem Pracowni Historii Literatury Okresu 1890-1918 IBL, a od 1970 jej kierownikiem, następnie w 1971-75 pełnił obowiązki jej kierownika. W 1974 jako senior visitig fellow przebywał w St. Antony's College w Oxfordzie. W 1975 wszedł w skład Pracowni Literatury Okresu Młodej Polski IBL. W 1975-81 prowadził w IBL seminarium pt. Porównania i badania porównawcze nad kulturą przełomu XIX i XX w.. Artykuły, recenzje oraz przekłady z literatury angielskiej i rosyjskiej publikował w „Pamiętniku Literackim” (1970, 1973, 1975-76), „Tekstach” (1972-73, 1975, 1977-79) i „Tygodniku Powszechnym” (1976-77, 1983-84, 1989). Od października 1976 do sierpnia 1978 przebywał we Francji, pełniąc w roku akademickim 1977/78 funkcję maître des recherches i vice-directeur d'etudes w École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu. Po powrocie do Warszawy nawiązał współpracę z wydawanymi poza zasięgiem cenzury czasopismami: „Polskie Porozumienie Niepodległościowe” (1979) i „Głos” (1980, 1982). W 1981-83 prowadził w IBL seminarium pt. Lektury, poświęcone analizie wybranych utworów literatury przełomu XIX i XX w. Jesienią 1981 należał do organizatorów Kongresu Kultury Polskiej. Internowany z chwilą wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981, przebywał w obozie w Jaworzu do końca kwietnia 1982. Po powrocie do pracy zawodowej od 1982 prowadził w IBL wraz z Aliną Brodzką i Januszem Sławińskim seminarium pt. Zaniedbania historyków literatury. W 1984 był wraz z Januszem Sławińskim założycielem i następnie do 1990 współredaktorem wydawanego w drugim obiegu „Almanachu Humanistycznego”. Współpracował też z wieloma innymi niezależnymi czasopismami: „Wezwaniem” (1982-83), „Tygodnikiem Mazowsze” (1982, 1984), „Krytyką” (1983), „KOSem” (1983-85, 1987-89; także pod pseudonimami L. i Leopolita; w 1983 i 1985-86 cykl felietonów pt. Moim zdaniem), „Vacatem” (1984-85), „Kulturą Niezależną” (od 1985 stała współpraca; tu m.in. cykl felietonów Moim zdaniem), „Arką” (1985), „Niepodległością” (1985), „Przeglądem Wiadomości Agencyjnych” (1989) i „Światem” (1989). Artykuły, recenzje i felietony ogłaszał także w polskich czasopismach wydawanych za granicą: w londyńskim „Pulsie” (1982-90, z przerwami) oraz paryskich „Kontakcie” (1984) i „Kulturze” (1984-85; tu pod pseudonimem Leopolita). W 1985 powołana przez Sekretarza Naukowego PAN Komisja do Spraw Przeglądu Kadr IBL wnioskowała o zwolnienie go z pracy; Rada Naukowa IBL przekazała sprawę do władz PAN, gdzie ją umorzono. W 1990 został członkiem Porozumienia ponad Podziałami. W styczniu 1992 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego i od marca tegoż roku był zatrudniony na tym stanowisku w IBL. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Zmarł 6 kwietnia 1992 w Warszawie.

Twórczość

1. Trzy studia o Boyu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 369 s.

Zmieniona wersja rozprawy doktorskiej pt. Publicystyka literacka Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Powst. 1960.

Zawartość

Moralista; Mitotwórca; Biografista.

2. Dekadentyzm” warszawski. [Szkice]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 195 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

Czekanie na modernizm; Między Nietzschem a cyklistami; Świadomość i opaczność.

3. Szkice. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 220 s.

Zawartość

Nota od autora. – „Róża” [S. Żeromskiego] – próba lektury [rozszerz. tekst wykładu habilitacyjnego z 1964]; Obsesje i literatura. (O prozie fabularnej Andrzeja Kijowskiego); Glosy do „Kultury masowej” [dot.: A. Kłoskowska: Kultura masowa. „Stud. Socjol”. 1964 nr 4]; Inteligencja i szlachta [dot.: A. Zajączkowski: Z dziejów inteligencji polskiej]; Humanista u progu utopii [dot.: J. Strzelecki: Niepokoje amerykańskie. „Twórczość1963 nr 3]; Zeitgest [dot.: E. Morin: L'esprit du temps]; Film, socjologia i robotnicy [dot.: K. Żygulski: Film w środowisku robotniczym. „Stud. Socjol.1963 nr 1]; O kontaktowaniu się z poezją; Powitanie [dot.: A. Bonarski: Pojednanie. „Twórczość1961 nr 1].

4. W nocy od 12 do 5 rano nie spałem. „Dziennik” Adama Czerniakowa – próba lektury. [Studium]. Powst. ok. 1974. Wyd. Paryż: Libella 1979, 79 s. Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu. Wyd. nast. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1982, 127 s.

Informacja o dacie powstania z maszynopisu w Bibliotece Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

5. O czym myśleć nie lubimy, czyli o niektórych dylematach zasady narodowej. [Szkic historyczno-polityczny]. Warszawa: NOWA Z* 1980, 37 s. Towarzystwo Kursów Naukowych. Wyd. nast.: Lublin: Spotkania* [1980-81]; [Wrocław: b.w. 1983]*. Por. poz. .

6. Trzy szkice z lat 1978-79. Kraków: Wydawnictwo Krakowska Oficyna Studentów* 1981, 93 s.

Zawartość

Prawdziwe zagadnienia leninizmu; Rosyjski charakter; Trzy dylematy zasady narodowej [por. poz. ].

7. Miłosz, Tyrmand, Zinowiew. [Szkice]. Warszawa: Krąg* 1982, 79 s. Wyd. nast. Toruń: to* [1987].

Zawartość

Trzydzieści lat temu i później [dot.: Cz. Miłosz: Zniewolony umysł; referat wygłoszony na sesji naukowej poświęconej twórczości Cz. Miłosza zorganizowanej w Warszawie 15-16 XII 1980 przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk]; Tyrmand '54 [o „Dzienniku” L. Tyrmanda; referat wygłoszony w X 1981 na sesji „Literatura źle obecna” w Warszawie]; Notatki do Zinowiewa [o powieściach A. Zinowiewa; odczyt wygłoszony 25 IV 1981 w Towarzystwie Popierania i Krzewienia Nauki; – tu także fragmenty utworów A. Zinowiewa w przekł. R. Zimand: Denne wyżyny; Ballada filozoficzna; Świetlana Przyszłość; Żółty Dom].

8. Teksty cywilne przez Leopolitę. [Eseje i felietony polityczne]. Paryż: Instytut Literacki 1983, 163 s. Wyd. inne: Warszawa: In corpore* 1983.

Niektóre teksty pochodzą z miesięcznika „Kultura” (Paryż), czasopism wydawanego niezależnie: „Kierunki”, „PPN” [Polskie Porozumienie Niepodległościowe], „Głos”, „KOS” oraz tomu pt. Ruch oporu.

Zawartość

Wyznania jawne i ukryte; Uwagi na marginesie; Alternatywa; Po co partii potrzebna jest partia; Uwagi – polemiki – uwagi; Chaotyczne i nieprzyjemne; Dwa okresy; Mundury i garnitury; [List do A. Smolara i S. Blumsztajna, Paryż]; Widzieć jasno i bez zachwycenia; Głos w dyskusji „Głosu”; Łyżka dziegciu dla śpiącej królewny. – Moim zdaniem [cykl felietonów]: Materia arcydelikatna; Czworobok; O strajku włoskim i...; Moim zdaniem.

9. Wojna i spokój. Szkice trzecie. Londyn: Polonia 1984, 201 s.

Zawartość

Wojna i spokój; Tyrmand'54 [poz. ]; Uwagi do Zinowiewa [poz. pt. Notatki do Zinowiewa; tu też przekł. R. Zimand]; Trzydzieści lat temu i później [poz. ]; Klucze do Marii P.O.W.; Trzy dylematy zasady narodowej [poz. ]; Rosyjski charakter [poz. ]; Prawdziwe zagadnienia leninizmu [poz. ].

10. Orwell i o nim. Warszawa: Przedświt* 1985, 72 s.

Zawartość

Dziewięć małych prób na temat Orwella. – Nadto eseje G. Orwella w przekł. R. Zimand: Wspominając wojnę w Hiszpanii; Privilegium fori: notatki o Salwadorze Dali; Burnham i rewolucja menadżerska; Recenzja z „Portrait of the Antisemite” Jeana-Paula Sartre'a.

11. Moim zdaniem. Las rzeczy politycznych. [Felietony i publicystyka polityczna]. Warszawa: Grupy Polityczne Wola* 1987, 142 s.

Autor podpisany pseudonimem: Leopolita.

Zawartość

Od Autora. – Moim zdaniem... [cykl felietonów z lat 1982-1986 drukowanych w czasopismach drugiego obiegu: „Kierunki”, „KOS”, „Kultura Niezależna”]. – Las rzeczy politycznych [wybór artykułów politycznych z lat 1983-1985:] Materia arcydelikatna [poz. ]; Czworobok [poz. ]; O Tymoteuszu nie ewangelicznie; Chybiona propozycja; Sedno i kilka innych ważnych spraw [polem. z S. Kisielewskiego: Wstęp do programu opozycji]; „Wśród ptaków wielkie poruszenie” [dot. emigracji pisarzy polskich po 13 XII 1981]; Pochwała umiarkowania; All that jazz [dot. czasopisma „Res Publica”]; Refleksje o zmianie poglądów [polem. z W. Giełżyńskim]; Wstęp; Zakłopotanie i zdumienie; „KOS” – rozmawia z Leopolitą [wywiad z 29 XI 1986].

12. Piołun i popiół. (Czy Polacy i Żydzi wzajem się nienawidzą?). [Esej]. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Pokolenie* 1987, 34 s.

Przekłady

angielski

Wormwood and ashes. (Do Poles and Jews hate each other?). (Personal view). Polin”, Oxford 1989 t. 4 s. 313-353.

13. Czas normalizacji. Szkice czwarte. Londyn: Aneks 1989, 136 s.

Zawartość

Rozmowa z... – dokument czy literatura [dot. książek skonstruowanych z rozmów]; Klątwa rodu Arawidze [dot. filmu „Pokuta” w reżyserii T. Abuładze z 1985 nt. zbrodni stalinowskich]; O byciu zdrowym na umyśle w szalonym miejscu [dot.: S. Kisielewski: Cienie w pieczarze]; Recenzja i preambuła [dot.: P. Wierzbicki: Myśli staroświeckiego Polaka]; Ogród i barbarzyńca [dot. prozy Z. Herberta]; Z mobilu. (Referat niesprawiedliwy) [dot. odbicia spraw poliitycznych. w prasie społeczno–kulturalnej]; Ten cholerny Kundera [dot.: Walc pożegnalny]; Dziewięć małych prób na temat Orwella [poz. ]; Ostatni czterowiersz [dot. wiersza B. Pasternaka: I znowu Chopin na niełatwych przejściach...]; Martwy dom żywych ludzi [dot.: F. Dostojewski: Zapiski z Martwego domu].

14. Diarysta Stefan Ż. [Szkice]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1990, 113 s. IBL PAN.

Dot. S. Żeromskiego.

Zawartość

Od autora. – I. O literaturze dokumentu osobistego w ogóle a o diarystyce w szczególności. – II. O grafo-manii i grafomanii, a także o naukach płynących z lektury „Dzienników”. – III. Heleny i Stefan, czyli eroticon świętokrzyski.

15. Materiał dowodowy. Szkice drugie. Wybór, oprac. [i przedmowa]: D. Siwicka. Paryż: Instytut Literacki 1992, 312 s.

Zawartość

Przedmowa. – O narodach: Trzy dylematy zasady narodowej [poz. ]; Piołun i popiół [poz. ]; Uwagi o teorii narodu. – Podróż i o podróży: „Zaproszenie” – pożegnanie; Gatunek – podróż. – Materiał Dowodowy: Materiał Dowodowy; Noty.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Nad „Bohaterem naszych czasów [M. Lermontowa]. Twórczość 1951 nr 6 s. 153-165.
Antoni Sygietyński jako krytyk artystyczny. Materiały do Studiów i Dyskusji [...] nad Sztuką 1953 nr 3/4 s. 44-128.
Próba o Diderocie. Myśl Filozoficzna 1953 nr 4 s. 312-325.
Brązoburca. Twórczość 1954 nr 12 s. 103-131, 1955 nr 1 s. 160-186 [o T. Boyu-Żeleńskim].
Kryteria oceny dzieł sztuki w krytyce Antoniego Sygietyńskiego. Materiały i Studia 1954 t. 1 s. 214-255.
O żdanowowskiej teorii odbicia w sztuce. Myśl Filozoficzna 1957 nr 1 s. 108-139.
Kilka prac o „złej” literaturze. Pamiętnik Literacki 1963 z. 4 s. 543-556 [przegląd prac z historii literatury kryminalnej].
Uznanie” i „nobilitacja” literatury kryminalnej. Kultura i Społeczeństwo 1963 nr 2 s. 89-107.
Wokół debiutu Boya-recenzenta. Dialog 1966 nr 11 s. 80-93.
O liczeniu imion. Twórczość 1967 nr 2 s. 86-102 [dot. analizy indeksu osobowego w publikacjach].
Podyskutujmy o humanistyce. (W odpowiedzi Henrykowi Markiewiczowi). Ruch Literacki 1967 nr 2 s. 83-90.
Problem tradycji. W: Proces historyczny w literaturze i sztuce. Warszawa 1967 s. 360-379.
Uwagi o teorii narodu na marginesie analizy nacjonalistycznej teorii narodu. Studia Filozoficzne 1967 nr 4 s. 3-38.
Jan Ludwik Popławski. W: Obraz literatury polskiej. Seria 4 t. 4. Warszawa 1971 s. 491-501.
Preliminaria do klechd Leśmiana. W: Studia o Leśmianie. Warszawa 1971 s. 369-394.
Pułapki socjologii literatury. W: Problemy socjologii literatury. Wrocław 1971 s. 9-28.
Lingwistyka kartezjańska” Chomsky'ego. (Próba lektury niefachowej). Pamiętnik Literacki 1972 z. 3 s. 163-177.
Siużet” – co to za zwierz?Teksty1972 nr 6 s. 42-52 [znaczenie terminu; propozycja usunięcia go z polskich prac teoretycznoliterackich].
Rynek. Teksty 1973 nr 4 s. 103-110 [o twórczości K. Brandysa].
Uwagi do przyszłej biografii Stanisława Brzozowskiego. W: Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego. Kraków 1974 s. 375-414.
Tłumacz – zdrajca i tłumaczenie – zdrada. Teksty 1975 nr 6 s. 56-71.
Trzy pytania w przedmiocie szlachetczyzny. W: Tradycje szlacheckie w kulturze polskiej. Warszawa 1976 s. 95-119.
Lekcje francuskiego. (Z listów nie napisanych). Teksty 1979 nr 1 s. 157-165.
Apołłon” „Chimerę” ścigający. W: Porównania. Warszawa 1983 s. 138-158 [dot. polskich i rosyjskich czasopism modernistycznych].
Eseistyka Orwella. „Kultura Niezależna”* 1985 nr 13 s. 3-18.
Literatura i okrucieństwo. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1989 t. 34 s. 111-123.
Przygody nad Dźwiną, Peczorą i Kołymą. „Almanach Humanistyczny”* 1989 nr 10 s. 83-91 [dot.: J. Jochimek: Za kręgiem; A. Corvin Romański: Więźniowie nocy].

Przekłady

1. W. Orłow: Szkice o poezji rosyjskiej. Wybór i wstęp: A. Drawicz. Przeł. R. Zimand. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 428 s.
2. B. Ejchenbaum: Szkice o prozie i poezji. Wybór i tłumaczenie: L. Pszczołowska i R. Zimand. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973, 412 s.
W tłumaczeniu R. Zimanda część dotycząca prozy.
3. E. Morin: Zagubiony paradygmat – natura ludzka. Przeł.: R. Zimand. Przedmowa: B. Suchodolski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, 294 s.
4. E. Sapir: Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje. Przeł.: B. Stanosz, R. Zimand. Słowem wstępnym opatrzyła A. Wierzbicka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, 278 s.
5. E.T. Hall: Bezgłośny język. Przeł.: R. Zimand i A. Skarbińska. Słowo wstępne: M. Płachecki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987, 196 s.
W tłumaczeniu R. Zimanda wstęp i rozdz. 1-8.

Zob. też Twórczość poz. , , .

Prace redakcyjne

1. Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego. Praca zbiorowa pod red. A. Walickiego i R. Zimand. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1974, 422 s.
2. Porównania. Studia o kulturze modernizmu. Red.: R. Zimand. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1983, 197 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
3. Commentary. Wybór i red.: R. Zimand. Warszawa: CDN*. Z. 1. Lipiec – grudzień 87. 1988, 91 s. Z. 2. 88. 1990, 192 s.

Zob. też Przekłady poz. .

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 3. Warszawa 1980 (B. Winklowa).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (J. Wojnowski).

Ogólne

Artykuły

Ł. Budny: Sytuacja pisarza podziemnego; O potrzebie dialogu; Jak się wyzbyć emocji; W pętli wielkiego Kwantyfikatora; „Czy Polacy i Żydzi wzajem się nienawidzą?. Kultura 1987 nr 23, 24.
J. Sławiński: Pożegnanie Romana Zimanda. „Teksty Drugie1992 nr 5.
M. Wyka: Roman Zimand. 1926-1992. „Tygodnik Powszechny1992 nr 18.
A. Dobosz: Droga Romana Zimanda. Kultura,” Paryż 1993 nr 5.
M. Głowiński: Pięciu. Próba portretu zbiorowego. Tygodnik Powszechny 1993 nr 50 [m.in. dot. R. Zimanda].
M. Głowiński: Roman Zimand. Pamiętnik Literacki 1993 z. 1.
I. Jarosińska: O kobietach, herbacie i kamizelkach. Teksty Drugie 1995 nr 5.
J. Salij: Ten człowiek próbował chodzić bez maski. Teksty Drugie 1995 nr 5.
J. Zieliński: Erudyta poprzeczny. Gazeta Wyborcza 2002 nr 81.

Trzy studia o Boyu

J. Adamski: Nowa rzecz o Boyu. Przegląd Kulturalny 1961 nr 22.
J. Goślicki. „Życie Literackie1961 nr 52.
J.J. Lipski. „Argumenty1961 nr 51/52.
S. Sandler. „Twórczość1961 nr 7.
S. Treugutt. „Nowe Książki1961 nr 13.
Z. Kozarynowa. „Wiadomości,Londyn 1962 nr 28.
Z. Żabicki. „Pamiętnik Literacki1962 z. 2.

„Dekadentyzm” warszawski

R. Hirsch. „Kultura i Społeczeństwo1965 nr 4.
M. Król: Trochę sporu między dżentelmenami. Twórczość 1965 nr 5.
T. Weiss. „Ruch Literacki1965 nr 3.
J. Żurawicka. „Kwartalnik Historyczny1965 z. 4.
H. Markiewicz. „Ruch Literacki1966 nr 5, polemika: R. Zimand: Podyskutujmy o humanistyce; H. Markiewicz: W odpowiedzi na refundację. Tamże 1967 nr 2.

Szkice

K. Mętrak. „Twórczość1966 nr 11.
K. Rosner: Makijaż. Współczesność 1966 nr 12.
M. Wyka. „Życie Literackie1966 nr 25.

„W nocy od 12 do 5 rano nie spałem”

J.G. Lerski. „The Polish Review”, Nowy Jork 1982 nr 1/2.
T.J. Żółciński: Dziennik Czerniakowa – próba lektury. Tu i Teraz 1982 nr 27.
L. Rola: Organicznik w piekle. Twórczość 1983 nr 3.
R. Stiller. „Nowe Książki1983 nr 2.

Teksty cywilne przez Leopolitę

• [R. Legutko:] Teksty cywilne Leopolity. Arka* 1984 nr 9.
[T. Łubieński?] T.Ł.: Opozycyjność drugiego stopnia. „Almanach Humanistyczny”* 1984 nr 1/2.
J. Twardowski: Widzieć jasno i bez zachwycenia. Puls”, Londyn 1984 nr 21.
K.W. Tatarowski: Mówić zwięźle, widzieć jasno, nawet gdy zmrok zapada. Kontakt”, Paryż 1985 nr 3.

„Wojna i spokój”

M. Twardowski: Szkice Zymanda [!]. Puls”, Londyn 1984/85 nr 24.
J. Mirosławski: W poszukiwaniu sensu i historii. Obecność* 1985 nr 10.
[J. Sławiński] J.A.S.: Ośmiotekst eseistyczny. „Almanach Humanistyczny”* 1987 nr 6.

Moim zdaniem. Las rzeczy politycznych

E. Turkuć: Leopolita, czyli ręce za lud walczące... Puls”, Londyn 1988 nr 36.

Diarysta Stefan Ż.

J. Zieliński: Dziennik jako tekst cielesny. Res Publica 1988 nr 12.
G. Borkowska: Dziennik” Żeromskiego jako źródło erotyczne. Teksty Drugie 1991 nr 3.

Materiał dowodowy

D. Ulicka: Szkice ostatnie. Nowe Książki 1993 nr 6.
D. Sosnowska: Na marginesie „Materiału dowodowego” Romana Zimanda. Kresy 1994 nr 19.
S. Rosnowski: Naród wybrany, naród spóźniony. Polityka 1995 nr 34 [dot. też: J. Sack: Oko za oko].