BIO

Urodzony 12 sierpnia 1929 w Poznaniu; syn nauczycieli Jana Zielonki i Janiny z Kielasów. Do 1939 mieszkał w Bydgoskiem. Lata okupacji niemieckiej spędził na Kielecczyźnie. Po zakończeniu II wojny światowej powrócił z rodzicami do województwa bydgoskiego. Uczęszczał do ogólnokształcącej szkoły średniej kolejno w Nakle, Inowrocławiu i Kcyni, gdzie w 1950 zdał maturę. Następnie studiował filologię polską na Uniwersytecie Poznańskim; w 1953 uzyskał absolutorium. W czasie studiów był członkiem Koła Młodych przy Oddziale Poznańskim Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1953 zamieszkał w Opolu. W tymże roku zawarł związek małżeński z Marią Danutą Pastułkówną, polonistką. Pracował w szkolnictwie, m.in. w 1956-74 jako nauczyciel Korespondencyjnego Liceum Ogólnokształcącego. Debiutował w 1954 fragmentem niewydanej powieści Topór nad Śląskiem pt. Piekarczyk, opublikowanym na łamach czasopisma „Głosy znad Odry” (nr 39); nagrodzonym w konkursie Wydziału Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) w Opolu. Utwory prozą, artykuły i recenzje ogłaszał następnie m.in. w „Trybunie Opolskiej” (1956, 1964, 1965, 1967-70), „Kwartalniku Opolskim” (1959-63, 1965-66), „Kalendarzu Opolskim” (1960, 1964-66, 1968-70), „Więzi” (1960-63) i „Twórczości” (1961-63, 1968). Od 1957 był członkiem ZLP (do rozwiązania Związku w 1983). Działał w Oddziale Opolskim ZLP był wieloletnim organizatorem „czwartków literackich”. W 1959 uzyskał magisterium z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1964 otrzymał nagrodę artystyczną WRN w Opolu za osiągnięcia literackie i artystyczne, w 1968 nagrodę MRN w Opolu za upowszechnianie kultury. Został członkiem Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki (od 1970) i Opolskiego Towarzystwa Naukowego. W 1970-72 wchodził w skład kolegium redakcyjnego miesięcznika „Opole”; drukował tu do 1988 liczne utwory, artykuły i felietony (m.in. cykle: w 1974-78 pt. Rozważania o Śląsku, w 1978-79 pt. Słownik piśmiennictwa polskiego na Śląsku, od 1979 nr 5 pt. Słownik geografii piśmiennictwa polskiego na Śląsku, w 1979 pt. Literatura Ziem Przywróconych). W tym okresie publikował także nadal m.in. w „Twórczości” (1972, 1975, 1978-79), „Więzi” (1972, 1975, 1986-87) i „Regionach” (1984-93). W 1974 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. Bohaterowie literaccy polskiego średniowiecza X-XII wieku (promotor profesor Władysław Studencki). W tymże roku przeniósł się do Słupska i został tam adiunktem w Zakładzie Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (od 2000 Pomorska Akademia Pedagogiczna). W 1974-82 należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W 1976 otrzymał nagrodę miesięcznika „Opole” za wybitne osiągnięcia artystyczne, naukowe i kulturalne. W 1989 był założycielem, a następnie członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1991-98 wchodził w skład Rady Miejskiej w Słupsku, a od 1991 był członkiem prezydium Sejmiku Województwa Słupskiego. W 1996 otrzymał nagrodę Prezydenta miasta Opola. W tymże roku habilitował się na Uniwersytecie Gdańskim na podstawie rozprawy pt. Geografia życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku. Po przejściu na emeryturę w 1997 prowadził zajęcia w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie. W 1998 został członkiem Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku (od 2000 jego wiceprezes), w 1996-2003 pełnił funkcję prezesa Oddziału Słupskiego Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. Od 2000 należał do zespołu redakcyjnego Acta Cassubiana, a od 2003 do Rady Naukowej Cassubia Slavica. Internationales Jahrbuch für Kaschubische Studiea (Hamburg). Wyróżniony m.in. odznakami „Zasłużonemu dla miasta Opola” (1968), „Zasłużonemu Opolszczyźnie” (1969). Zmarł 24 stycznia 2021 w Słupsku.

Twórczość

1. W Jemielnicy sądny dzień. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1956, 318 s.

2. Jakub Kania. [Opowieść biograficzna]. Katowice: Śląsk 1961, 59 s. Por. poz. .

3. Orły na sarkofagu. Powieść historyczna. Katowice: Śląsk 1964, 420 s.

Cz. 1 trylogii; cz. 2, 3 zob. poz. , .
Przygotowany wspólnie z S. Janickim w 1980 scenariusz filmowy nie został zekranizowany.

Nagrody

Nagroda miesięcznika „Odra” w 1964.

4. Klucz ziemi. [Powieść]. [T.] 1-2. Katowice: Śląsk 1965, 302 + 323 s.

Cz. 2 trylogii; cz. 1, 3 zob. poz. , .

5. Ziemia wschodząca. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1973, 927 s.

Cz. 3 trylogii; cz. 1, 2 zob. poz. , .

6. Księga Henrykowska. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1979, 573 s.

Nagrody

Nagroda Ludowej Spółdzielni Wydawniczej za 1979, przyznana w 1980.

7. Śląsk – ogniwo tradycji. Rozważania o historii i kulturze. Katowice: Śląsk 1981, 393 s.

Zawartość

M.in.: Historia prawdziwa o Petrku Właście [Piotrze Włostowicu]; Księga Rodzaju [dot.: Księga Henrykowska]; „Ty noś za mnie, a ja będę kwitła za ciebie” [dot. Katalogu magii mnicha Rudolfa]; Pisarz najbardziej śląski [dot. J. Kochanowskiego]; Ogniwo tradycji: „Ojczyzna byczyńska”; Kamień węgielny [dot. J. Lompy]; Poezja płynąca ze źródła [dot. N. Bonczyka]; Kochanie ziemi swojej [dot. K. Damrota]; Gniazda Ligoniowe [dot. J. Ligonia]; Słowa w bursztynie [dot.: H. Koelling: Prośliccy]; Poeta-żołnierz [dot. J.N. Jaronia]; Klęska urodzaju [dot. literatury śląskiej].

8. Henryk Prawy. [Szkic historyczny]. Katowice: Śląsk 1982, 200 s.

9. Papa Musioł. Rzecz o Karolu Musiole i Opolu mieście. [Monografia]. Opole: Towarzystwo Przyjaciół Opola 1993, 152 s.

10. Geografia życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku. Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1994, LXVI, 387 s.

Zawartość

Cz. 1. Problem geografii literackiej. – Cz. 2. Geografia życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku.

11. Jakub Kania. [Monografia]. Opole: WBP [Wojewódzka Biblioteka Publiczna] im. E. Smołki 1998, 112 s. Por. poz. .

Prace redakcyjne

1. [Piąty] V Zjazd Pisarzy Ziem Zachodnich. Opole 24-26 maja 1962. Materiały. Red. [i wstęp] Z. Zielonka. Opole: Instytut Śląski w Opolu 1964.
2. T. Pawlak: Czas odkopany. Wiersze wybrane i nowe. Wstęp i wybór Z. Zielonka. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1987, 165 s.
3. A. Jureń: Przechodzień niemodny. [Wiersze]. Wstęp i wybór Z. Zielonka. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1997, 82 s.
4. Konfitury ze słońca. Wybór wierszy i opowiadań z XIV Konkursu Literackiego Twórczości Dziecięcej. [Red.: M. Pietryka, Z. Zielonka, J. Dąbrowa Januszewski]. Słupsk: Szkoła Podstawowa nr 4. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 1998, 118 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1975, 1989, 2003.

Autor o sobie

Z. Zielonka: Szukając swoich bohaterów. Tygodnik Kulturalny 1967 nr 36.

Wywiady

Rozm. K. Rusin-Oktawiec. Bakałarz 1970 nr 2.
Interesują mnie procesy dziejowe. Rozm. M. Sokołowska. Fakty 1980 nr 40.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 3. Warszawa 1980 (R. Loth).
A. Świetlicka: Zbigniew Zielonka. Bio-bibliografia. Słupsk: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu 1996, 32 s.

Ogólne

Artykuły

Z. Hierowski: Słowo o laureacie. Odra 1964 nr 12.
L. Prorok: Nowe księgi Piastów. Życie Literackie 1969 nr 31.
A. Ulman: Oto pisarz. Pobrzeże 1983 nr 15.
K. Heska-Kwaśniewicz: Zbigniew Zielonka. Portret obiektywny. W: Słupskie szkice polonistyczne. Słupsk 1996.
J. Goczoł: Zbigniew Zielonka – niejubileuszowy. Sycyna 1997 nr 13.
A. Kulik-Kalinowska, D. Kalinowski: Idea „małych ojczyzn” w ujęciu Zbigniewa Zielonki. Acta Cassubiana 2001 t. III.

W Jemielnicy sądny dzień

E. Pochroń: Powieść o Marku z Jemielnicy. Trybuna Opolska 1957 nr 35.

Jakub Kania [Opowieść biograficzna]

J. Chociłowski: Opolski Polenkönig. Nowe Książki 1962 nr 5.
Z. Hierowski. „Zaranie Śląskie1962 nr 3.
K. Tyszkowska: Polonischer König z Siołkowic. Odra 1962 nr 1.

Orły na sarkofagu

A. Jelicz: Historia w różnym kształcie. Nowe Książki 1964 nr 18.
J. Łukasiewicz: Gruba historyczna powieść. Odra 1964 nr 11.
M. Fazan. „Zaranie Śląskie1965 nr 2.
S. Lichański: Powieść o Henryku Probusie. Więź 1965 nr 7/8.
W. Maciąg: Dlaczego przegrał Henryk Probus?Życie Literackie1965 nr 1.
H. Stankowska. „Kwartalnik Opolski1965 nr 2.
Z. Pędziński: Ciężar historii. Współczesność 1966 nr 13 [dot. też: Klucz ziemi].

Klucz ziemi

B. Kogut: Bardzo duży klucz. Życie Literackie 1966 nr 26, przedruk w tegoż: Manowce. Poznań 1969.
Z. Pędziński: Ballada o Przemysławie II. Tygodnik Kulturalny 1966 nr 30.
Z. Pędziński: Ciężar historii. Współczesność 1966 nr 13 [dot. też: Orły na sarkofagu].
B. Żurakowski: Historiografia pisarza. Odra 1966 nr 9.
B. Żurakowski: Historyczne kompozycje Zbigniewa Zielonki. Śląski portret literacki. Poglądy 1967 nr 19 [dot. też: Orły na sarkofagu].

Ziemia wschodząca

M. Jarochowska: Spokojny pochód ku Wawelowi. Życie Literackie 1973 nr 34.
J.Z. Lichański: Możliwości powieści historycznej. Kultura 1973 nr 36.
J. Łukasiewicz: Radość i gorycz pochodu. Opole 1973 nr 6.
D. Marszałkowska: Powieść historyczna, ale jaka?Miesięcznik Literacki1973 nr 9.
B. Żurakowska: Tron i berło. Trybuna Opolska 1973 nr 6.
B. Lubosz: Wschodzące królestwo. Poglądy 1974 nr 6.
H. Michalski: Nowa powieść historyczna Z. „Nowe Książki 1974 nr 3.
H. Stankowska. „Kwartalnik Opolski1974 nr 1.
J. Kęcińska: Wizja zjednoczonej Europy Zbigniewa Zielonki w „Ziemi wschodzącej. Acta Cassubiana 2001 t. III.

Księga Henrykowska

M. Hryniewicz: Z czego można zrobić powieść historyczną. Nowe Książki 1979 nr 23.
B. Lubosz: Kwadratowa słowiańska mila. Opole 1980 nr 5.
J. Płudowska: Wehikuł czasu. Tygodnik Kulturalny 1980 nr 29.
J.S. Ruszczyc: U źródeł tożsamości. Poglądy 1980 nr 11.
J. Szymkowska: Historia i ludowość. Regiony 1980 nr 4.
W. Wojnar: Reportaż z XII wieku. Literatura 1980 nr 20.
B. Żynis: Historia kobiet, historia mężczyzn w „Księdze Henrykowskiej” Zbigniewa Zielonki. Acta Cassubiana 2001 t. III.

Śląsk – ogniwo tradycji

J. Kajtoch: Pierwsze zdanie po polsku. Gazeta Krakowska 1982 nr 69.
A. Kwiatek. „Zaranie Śląskie1982 nr 3.
R. Sulima: Śląsk – ogniwo plebejskiej tradycji. Regiony 1983 nr 2.

Geografia życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku

M. Jentys: Słońce każe mi śpiewać. Regiony 1996 nr 2.