BIO

Urodzony 29 grudnia 1904 w Krakowie; syn Edmunda Zechentera, prozaika i dziennikarza, i Heleny z Klemensiewiczów; ojciec Elżbiety Zechenter-Spławińskiej, poetki, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Po śmierci matki (zmarła 1913) wychowywany był przez jej siostrę, Teresę Klemensiewicz, dziennikarkę, i mieszkał razem z nią we Lwowie. W czasie I wojny światowej powrócił z ciotką do Krakowa i tam też podjął w 1915 naukę w Gimnazjum św. Anny. Debiutował w latach szkolnych wierszem pt. Jezus ogłoszonym w 1921 w dodatku niedzielnym „Ziemi Lubelskiej” (nr 123); utwory poetyckie drukował w tym piśmie do 1925. W 1922 redagował gazetkę międzyszkolną „Nasz Przegląd”. Wiersze, artykuły i recenzje zamieszczał także m.in. w „Głosie Narodu” (1921-25, 1927; członek redakcji w 1924-25; wiersze podpisywał też: W.Z.). Wydalony z gimnazjum uczył się w 1923/24 w Toruniu. Publikował w tym czasie w „Gazecie Bydgoskiej” (1923-26). Od następnego roku uczęszczał do III Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie. W 1924, jako uczeń klasy maturalnej, został członkiem Syndykatu Dziennikarzy Krakowskich (członek zarządu w 1932-39). Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął w 1925 studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (nieukończone). W tymże roku nawiązał długoletnią współpracę z „Ilustrowanym Kurierem Codziennym” (1925-39; podpisany też: w.z., W.Z., (W.Z.), W.Zech.; (w.zech.), wit, Wit.Z., Wit Zech, (wit. zech), (wuzet), (wz), (zech.), (Zech.), (zet)) i jego dodatkiem „Kurierem Literacko-Naukowym” (1925-32, 1934-39; podpisany też: W.Zech., Wit Zech, (wz), (zech.)); utwory ogłaszał też m.in. w „Gońcu Krakowskim” (1925) i „Nowej Reformie” (1925-28; podpisany też: Wit. Zech). Wiosną 1925 objął funkcję sekretarza zrzeszenia poetyckiego Helion, a w 1926 (po rozwiązaniu Helionu) był współzałożycielem grupy Litart, a następnie jej prezesem; zajmował też stanowisko zastępcy redaktora naczelnego wydawanego przez tę grupę dwutygodnika „Gazeta Literacka” (1926-27; tu m.in. rubryka pt. Z teatrów krakowskich; podpisany też: W.Z., (W.Z.), wz, (wz), z). W 1926 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP), w 1927 Polskiego PEN Clubu. W 1927 wyjechał do Paryża i do 1929 kontynuował studia na Sorbonie (z zakresu literatury porównawczej). Zaczął w tym czasie nadsyłać korespondencje do polskich czasopism, początkowo z Francji, a potem także z Belgii, Niemiec i Czechosłowacji, dokąd wielokrotnie podróżował. Poza „Ilustrowanym Kurierem Codziennym” i jego dodatkiem „Kurierem Literacko-Naukowym” publikował utwory m.in. w „Dzienniku Pracy” (1927; m.in. cykl pt. Mały felieton), „Spólnocie” (1927-29), „Głosie Literackim” (1929-30) i „Światowidzie” (1931-33; podpisany też: w.z., W.Z., w.zech., W. Zech, (zech.)). Rozwijał oryginalną twórczość poetycką i satyryczną, pisał książeczki dla dzieci; zajmował się przekładami z języka francuskiego i angielskiego. Na początku 1932 powrócił do Krakowa i podjął pracę jako redaktor w działach literackim i artystycznym w koncernie „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. Był też redaktorem naczelnym pisemka dla dzieci „Nasi Przyjaciele” (1934-39) oraz periodyku „W obronie życia i siedzib” (1936). Artykuły, recenzje, wiersze ogłaszał nadto (podpisując często kryptonimami i pseudonimami) m.in. na łamach czasopism: „Wróble na Dachu” (1931-37), „Tempo Dnia” (1933-39), „Polska Zbrojna” (1934), „As” (1935, 1938-39). W 1934 ożenił się z Beatą Chołoniewską. Interesował się filmem, był autorem scenariuszy filmowych oraz popularnej książki o kinie przeznaczonej dla dzieci. Współpracował również z radiem, pisał słuchowiska oraz wygłaszał pogadanki. Po wybuchu II wojny światowej udał się do Lwowa. W styczniu 1940 starał się (w ramach ewakuacji organizowanej przez komisję sowiecko-niemiecką) powrócić z żoną i córką do Krakowa. W następstwie odmowy podpisania volkslisty został wraz z innymi uchodźcami przewieziony do obozu pracy w Niemes w Sudetach. Zwolniony w maju 1940, powrócił z rodziną do okupowanego przez Niemców Krakowa. Pracował jako kierownik firmowej księgarni Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. Brał udział w podziemnym życiu literackim, udostępniał prowadzony przez siebie sklep na miejsce konspiracyjnych spotkań i kontaktów. Za tę działalność był aresztowany przez Niemców i przetrzymywany najpierw w krakowskim więzieniu na Montelupich (1943), a potem w obozie w Płaszowie (1944). Po zwolnieniu zatrudnił się jako robotnik w firmach Kalita i Chmielewski, zajmujących się obróbką drewna. Równocześnie publikował liczne książeczki dla dzieci wydawane przez polską firmę S.A. Krzyżanowskiego w Krakowie. Uczestniczył w powojennej odbudowie krakowskich instytucji literackich i kulturalnych. Należał nadal do ZZLP (od 1949 Związku Literatów Polskich; członek zarządu Oddziału Krakowskiego w 1945-67, sekretarz w 1954-55), do Polskiego PEN Clubu i do Związku Zawodowego Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej (od 1951 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich). Wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej (1945, od 1948 w Polska Zjednoczona Partia Robotnicza). Publikował utwory w prasie, sygnując je nadal licznymi kryptonimami i pseudonimami. Był współzałożycielem i współpracownikiem, a także w 1945-46 członkiem redakcji „Dziennika Krakowskiego” (1945), ukazującego się następnie jako „Dziennik Polski” (1945-46, 1950-77, z przerwami; tu m.in. w 1945 cykl pt. Epigram na czasie, w 1952 felieton tygodniowy pt. Krakowskie przechadzki, w 1957 cykl pt. Z satyrycznego notatnika). Związany był też z pismami „Świetlica Krakowska” (redaktor działu literatury i satyry w 1945-47; tu też recenzje podpisane: Konrad Radecki) i „Żołnierz Polski” (1945-74; zastępca redaktora naczelnego w 1947). W 1946-55 drukował wiersze, fraszki, felietony, recenzje i artykuły w „Echu Krakowa”, którego w 1947-55 był sekretarzem redakcji. Utwory zamieszczał nadto m.in. w „Słowie Polskim” (1946-53, z przerwami), „Szpilkach” (1946-78, z przerwami), „Dzienniku Bałtyckim” (1949-59, 1969-78, z przerwami) i jego dodatku pt.Rejsy” (1949-58) oraz „Echu Tygodnia” (1949-54), „Gazecie Krakowskiej” (1949-72, z przerwami; tu m.in. w 1949-54 wiersze podpisane: Stanisław Kwieciński, a w 1950-52 satyry podpisane: Jan Jerzy). W latach pięćdziesiątych rozpoczął współpracę m.in. z „Życiem Literackim” (1951-78), „Od A do Z” (1951-56), „Kaktusem” (1957-60), „Kameną” (1957-59, 1964-69, 1972-78), „Karuzelą” (1957-59, 1968-78). Brał udział w uruchomieniu (po wojennej przerwie) krakowskiej rozgłośni Polskiego Radia, z którą potem współpracował, głównie jako autor felietonów i prelegent. W 1947-49 pełnił obowiązki naczelnika Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W następnych latach był kierownikiem literackim Teatru Młodego Widza w Krakowie (1949/49), Teatru Polskiego w Bielsku-Cieszynie (1949/50) i krakowskiego oddziału Artosu (późniejszej Estrady; 1950). Należał do założycieli krakowskiego Teatru Satyryków (1952-55), a potem był członkiem kolegium repertuarowego tego zespołu oraz autorem tekstów, konferansjerem i wykonawcą własnych utworów. W 1961-62 zajmował stanowisko kierownika artystycznego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Imprez Estradowych w Krakowie. Równocześnie kontynuował twórczość poetycką i satyryczną. Utwory drukował w tym czasie także na łamach „Słowa Powszechnego” (1963-72; m.in. w 1966, 1971-72 cykle felietonów pt. List z Krakowa, w 1968 pt. Listy z Krakowa), „Słowa Polskiego” (1970; m.in. cykl felietonów pt. List z Krakowa) i „Wieczoru Wybrzeża” (1974-75). W 1975 otrzymał nagrodę miasta Krakowa, w 1978 nagrodę jubileuszową Ministra Kultury i Sztuki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1971) i Krzyżem Oficerskim (1975) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 28 kwietnia 1978 w Krakowie.

Twórczość

1. Ręka na sterze. [Wiersze]. Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka 1929, 50 s.

2. Baśń o św. Mikołaju. Fantazja sceniczna w 3 aktach z prologiem i epilogiem. Prapremiera: Kraków, Teatr Bagatela 1930.

3. Linia prosta. [Wiersze]. Poznań: Dwutygodnik Literacki 1932, 29 s.

4. Niebieskie i złote. [Wiersze]. Poznań: Dwutygodnik Literacki 1932, 22 s.

5. Avaxara. [Powieść]. [Kraków:] „Tempo Dnia” [1933], 224 s. Przedruk „Głos Narodowy 1946 nr 273-304, 1947 nr 1-4, 19-46. Wyd. nast. Warszawa: Iskry 1958, 174 s.

6. Czy chcesz bronić Ojczyzny? Kraków: Zarząd Okręgu Wojewódzkiego LOPP [Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej] 1936, 28 s.

Autor podpisany: Konrad Radecki.
Broszura propagandowa dla dzieci dotycząca działalności LOPP.

7. Rozmowa na dziurawym moście. Kraków: Zarząd Okręgu Wojewódzkiego LOPP [Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej] 1936, 32 s.

Autor podpisany: Konrad Radecki.
Broszura propagandowa dla dzieci dotycząca działalności LOPP.

8. Srebrny ekran wzywa. (Tajemnica kina). Kraków: Pallas [1936], 45 s.

Opowieść dla dzieci.

9. Stary szyb. Obrazek sceniczny. Katowice: Polska Zachodnia 1937. Przedruk „Świetlica Krakowska” 1946 nr 10 s. 154-156.

Informacja o wydaniu z 1937 od autora; także od W. Zechentera informacja o wystawieniach sztuki na scenach amatorskich Śląska i Zagłębia w 1938.

10. Do trzech razy sztuka. [Powieść]. Powst. ok. 1938.

Maszynopis w Bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; data powstania według ustaleń Biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

11. Guzy dla Muzy. Fraszki, satyry, parodie. Lwów: Książnica- Atlas 1939, 131 s.

Zawartość

Cykle: Przepisy na wiersze; Fraszki różne; Jak piszą... (Parodie); Recenzje z książek [wiersze]; Od zimy do zimy; Portrety.

12. Inne chwile. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1939, 46 s.

Zawartość

M.in. cykl: Mojej córeczce.

13. Bajdy krasnoludkowe. Kraków: S.A. Krzyżanowski 1942, 193 s. Wyd. 2 tamże 1944.

Opowieść dla dzieci prozą i wierszem.

14. Idzie, idzie Barabuła. Bajki. [Wiersze]. Kraków: S.A. Krzyżanowski 1942, 145 s.

15. Czwarta ściana. Dramat w 3 aktach wierszem. Powst. 1945.

Data powstania według informacji autora. Maszynopis w Bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

16. Nowa wiosna. Krakowska szopka aktualna. [Współautor:] B. Brzeziński. Prapremiera: Kraków, Zespół Krakowskiego Domu Plastyków 1945. Druk fragmentu: Z szopki „Nowa wiosna” w Krakowskim Domu Plastyków. „Przekrój” 1945 nr 2 s. 5, „Robotnik Kujawski” 1945 nr 14 s. 4.

17. Strzępy okupacji. Wiersze. Kraków: S.A. Krzyżanowski 1945, 47 s.

Zawartość

Cykle: Strzępy okupacji (1939-1945); Liryka.

18. Jak winszować? Zbiór powinszowań imieninowych i ślubnych oraz Co wpisać do pamiętnika? Wierszem i prozą. Podręcznik dla szkoły i dla domu. Napisał lub z najlepszych źródeł wybrał i oprac. W. Zechenter. Kraków: Wydawnictwo Książek Popularnych 1946, 111 s. Wyd. nast. tamże: wyd. z podtytułem Zbiór nowych powinszowań dla dzieci i młodzieży uzupełniony wyborem tekstów dla starszych osób. Co wpisać do pamiętnika? Wierszem i prozą. Podręcznik dla szkoły i dla domu, dla miasta i dla wsi. 1946, 122 s., wyd. 3 z podtytułem Zbiór powinszowań imieninowych i ślubnych oraz co wpisać do pamiętnika? Wierszem i prozą. 1947, 111 s.

Autor podpisany: Kazimierz Karowicz.

19. W babskim domku. Powieść dla młodzieży. Kraków: L.J. Jaroszewski 1946, 199 s.

20. Wilk z partyzantki. [Opowiadanie]. Kraków: L.J. Jaroszewski 1946, 31 s.

21. Bajki o matce. Kraków: L.J. Jaroszewski 1947, 32 s.

Zawartość

W cieplarni śmierci; Gdy Anioł płakał; Serce; Wyrok; Wierzba płacząca; Bądź szczęśliwa.

22. Pierwszy dzień. Obrazek sceniczny w 1 akcie. Paryż: Związek Polskich Kół Muzyczno-Teatralnych we Francji 1947, 7 s., powielone.

Autor podpisany: Konrad Radecki.

23. W mojej razurze. [Wiersze satyryczne]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1954, 107 s.

Zawartość

Działy: W mojej razurze; Fraszki; Nagrobki; Parodie.

24. Kraków Główny – proszę wysiadać! Przewodnik. [Opowiadanie]. Warszawa: WAG 1957, 128 s.

25. Parodie. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1957, 173 s. Wyd. 2 rozszerzone tamże 1960, 290 s.

Zawartość

Cykle: Pastisze klasyczne; U współczesnych; Nasi za granicą. (Listy z podróży); Nowe przekłady „Hamleta”; Prapremiery krakowskie; Prapremiera ogólnopolska; Trzy sztuki; U naukowców; Próba wzorowego komentarza; Wlazł kotek.

26. Fraszki. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1962, 55 s.

Zawartość

Cykle: Miłość i wiosna; Literatura, sztuka, kultura; Portrety pisarzy; Fraszki krakowskie; Wielka polityka; Nagrobki; Limeryki; Fraszki różne.

27. Z Pegazem pod gazem. [Wiersze i satyry]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1965, 145 s.

Zawartość

Cykle: W tym kraju; Krakowiaczki ci my; Z Pegazem pod gazem.

28. Wiersze wybrane. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1967, 136 s.

Wybór wierszy z poz. , , , oraz przedruki z czasopism z lat 1932-1939.

29. Trzecie parodie. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1969, 263 s.

Wybór utworów z poz. , , (wyd. 1 i 2) oraz nowe wiersze.

Zawartość

Cykle: Pastisze klasyczne; U współczesnych; Nasi za granicą; Nowe przekłady „Hamleta”; Prapremiery krakowskie; Prapremiera ogólnopolska; Trzy sztuki; U naukowców; Próba wzorowego komentarza; Przepisy na wiersze; Czytając prasę... Słuchając radia... Oglądając telewizję; Z życia pisarzy; Piosenko, piosenko, cóżeś ty za pani; Z repertuaru reprezentacyjnych zespołów pieśni i tańca; Traktat o fraszkach; Inscenizacje literackie i ludowe; Przysłowia; Wlazł kotek.

30. Drobiażdżki z przejażdżki. Satyry, fraszki, humoreski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 191 s.

Zawartość

Cykle: Nasze dzienne (i niektóre nocne) sprawy; Na trasie Warszawa – Kraków; Dla panów o paniach; Nasz rok; Z wizytą u muz; Z daleka i bliska.

31. Upływa szybko życie. Książka wspomnień. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1971, 694 s. Wyd. 2 poprawione i uzupełnione T. 1-2 tamże 1975, 398 + 409 s.

Sprostowanie błędów w wyd. 2: W. Zechenter: Nie z mej winy. „Życie Literackie1975 nr 39.

32. Grymasy z komentarzem. [Satyry]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, 230 s.

Fraszki, satyry i parodie powstałe w latach 1922-1939 z przypisami i komentarzem autora; wybór utworów z poz. oraz przedruki z czasopism wydanych przed 1939.

33. Gabinet uśmiechów. [Parodie]. Warszawa: Iskry 1975, 154 s.

Zawartość

Cykle: Uśmiech pierwszy: Czytając współczesnych; Uśmiech drugi: Idziemy do teatru; Uśmiech trzeci: W gościnie u klasyków; Uśmiech czwarty: Prasa, radio, TV; Uśmiech piąty: Różne różności.

34. Godzina zmierzchu. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976, 93 s.

Zawartość

Cykle: Wiersze o Krakowie; Kalendarz; Bliżej, dalej; Notatnik.

35. Nasze sny rzucają długie cienie. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 81 s.

Zawartość

Cykle: Nasze sny rzucają długie cienie; O Krakowie; Z wyjazdów; Publicystyka liryczna; Zderzenia.

36. Gra w otwarte żarty. Fraszki, satyry, humoreski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1981, 139 s.

Zawartość

Cykle: Masz-li ten kraj; Kobieta la femme; (Wa)pory roku; Muzy i muzki; Przez pół serio.

37. Rozmowa z sobą. Wybór wierszy i fraszek. Wybór i wstęp: E. Zechenter-Spławińska. Kraków: Księgarnia Akademicka 1993, 132 s.

38. Uśmiechnij się. [Wiersze i fraszki]. Wybór tekstów: E. Zechenter-Spławińska. Kraków: Śródmiejski Ośrodek Kultury; Vis-a-vis/Etiuda 2004, 63 s.

Wydania osobne tekstów piosenek z nutami, m.in.

Moja canzonetta. Muzyka: S. Drabik. Kraków: S.A. Krzyżanowski 1942.
Tramwajem do Nowej Huty. Muzyka: L. Rzewuski. [Kraków:] Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1955, 4 s.

Drobne utwory literackie

Książki dla dzieci i młodzieży (w układzie według okresów i pierwszych wydawców):.

• 1928-1939: Kraków: ? [brak informacji o wydawnictwie, pozostałe dane według Słownika współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965]: Odjazd. Wierszyki i bajeczki dla grzecznych dzieci. 1928 [autor podpisany: Konrad Radecki]; Toto. Wesoła bajeczka o słoniu leniuszku. 1928. Wyd. 2 pt. Toto. Bajeczka o słoniu-leniuszku. Kraków: Biblos 1948, [16] k.; ABC – ciekawe abecadło. 1939 [autor podpisany: W. Zechenter]. Wyd. nast. Kraków 1947. – Kraków: S.M.P. [nazwa wydawnictwa według informacji E. Zechenter-Spławińskiej]: Kochaj zwierzęta. 1938, 10 s. [autor podpisany: W. Zechenter]; Przyjaciel zwierząt. 1938, 10 s. [autor podpisany: W. Zechenter].
• 1943-1945: Kraków: ? [brak informacji o wydawnictwie, pozostałe dane według Słownika współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965]: Jezuskowa legenda. 1945 [autor podpisany: Władysław Ziemnicki], Wyd. 2 pt. Jezuskowa opowieść. Kraków: Wydawnictwo Książek Popularnych [1947], 16 s. [autor podpisany: Władysław Ziemnicki]. – Kraków: Akropol [nazwa wydawnictwa według informacji E. Zechenter-Spławińskiej]: Nasza Zosia. [1943], 19 s. – Kraków: S. Kamiński: Cztery kąty a piec piąty. [Ok. 1944], [24] s. Wyd. nast. [ok. 1946], wyd. 2 [!] Kraków: Biblos [1947]. – Kraków: S.A. Krzyżanowski: Co gąska wymyśliła... [1943], [10] s.; Co wolisz: wieś czy miasto? [1943], [10] s.; Coraz prędzej! [1943], [10] s.; Czem chcesz być? [1943], [8] s.; Idziemy do ZOO. [1943], [10] s. Wyd. nast. 1945; Na dworze króla Cukierka. [1943], [6] s. Wyd. nast. 1945; O babce ciuciubabce. [1943], [10] s.; Pracujmy razem. [Ok. 1943], [4] k.; Przygoda krasnoludka Noska. 1943, [10] s. Wyd. nast. 1945; Abecadło z pieca spadło. 1944, [12] s. Wyd. nast. [1946]; Moje zwierzątka. [1944], [12] s. Wyd. nast. [1946]; Pimpuś i Klimpuś. [1944], [12] s. Wyd. nast. [1946]; Ptasie podwórko. [1944], [12] s. Wyd. nast. [1946]; Wróżka kwiatów. [Ok. 19451, [1947] s.
• 1946-1950: Kraków: Biblos: Mruczek. [1947], [6] k.; Opowieści ptaszęce. [1947], [10] k. Wyd. nast.: Warszawa: Liga Ochrony Przyrody 1958. – Kraków: M. Kot: Baśń o św. Mikołaju. [1946], 14 s. Wyd. nast. [1947]; Krasnoludki w mieście. [Ok. 1946], [12] k. – Kraków: Przełom: W krakowskiej legendzie. O mariackim hejnale, Zwierzynieckim koniku, pękniętym dzwonie, Panieńskich Skałach, cudownych pantofelkach, puszczy nad Wisłą, trzech krzyżach, ubogim grajku, tatarskim najeździe i starych krakowskich świątyniach. [Ok. 1949], 15 s. – Kraków: Reklama: Przygody Felka. 1947, 15 s.; Święta w górach. Przygoda Jurka. 1947, 15 s. [autor podpisany: Władysław Ziemnicki]; Jak Tomek czarnoksiężnika zwyciężył. Cz. 1. 1948, 15 s. [cz. 2 pt. Tomek na diabelskiej wyspie]; Tomek na diabelskiej wyspie. Cz. 2. 1948, 15 s. [cz. 1 pt. Jak Tomek czarnoksiężnika zwyciężył]. – Warszawa: B. Szczepski: Jak po wszystkich drogach świata Janek jechał, płynął, latał. [1946], [6] k. Wyd. 2 tamże 1948; Opowiadanie bardzo ucieszne: całkiem niezwykłe zdarzenie leśne. [1946], [6] k. Wyd. 2 tamże 1948; Przygoda, która snem się wydaje: podróż do kraju najmilszych bajek. [1946], [6] k. Wyd. 2 tamże 1948; Śmiech, muzyka, tańce nawet: idziemy na bal zabawek! [1946], [6] k. Wyd. 2 tamże 1948; Basia z puszystym ogonkiem. [1947], [6] k. Wyd. 2 [ok. 1948]; Mój miły Miś. [1947], [6] k. Wyd. 2 [1947]; O słoniu – Słoniczku i słowiku – Słowiczku. [1947], [6] k.; O starym bocianie Klekoklekopanie. [Ok. 1947], [10] s.; Przygoda Kaczusi Kwaczusi. [1947], [6] k. Wyd. 2 [ok. 1947]; Wyżły, pudle i pinczerki uczą nas czytać literki. [1947], [6] k. Wyd. 2 [1947].– Kraków: L. Wierzchowski: Wilk i 7 koźlątek. [1946], 16 s. – Kraków: Wydawnictwo Książek Popularnych: Czerwony Kapturek. [1946], [8] k. Wyd. nast.: wyd. 2 [1947], wyd. 3 1949; Kot w butach. [Ok. 1946], [8] k.; Pocieszne obrazki z wierszykami. [Ok. 1946], [8] k. [autor podpisany: Janina Rakowska]; Śnieżka. [1946], [8] k. Wyd. 2 [ok. 1947]; Czworonożni przyjaciele. [1947], [17] k. [autor podpisany: Janina Rakowska]; Dziecięcy światek. [1947], [6] k. [autor podpisany: Janina Rakowska]; Jak krasnoludki nauczyły się czytać. [1947], [16] k.; Kochana książeczka. [1947], [6] k. [autor podpisany: Janina Rakowska]; Kopciuszek. [Ok. 1947], [14] s.; Moja książeczka. [1947], [6] k. [autor podpisany: Janina Rakowska]; O Staszku brudasku. [Ok. 1947], [4] k. Wyd. 2 1948; Pieski, kotki i koniki. [1947], [6] k. [autor podpisany: Janina Rakowska]; Przygody Jędrusia. [1947], [6] k. [autor podpisany: Władysław Ziemnicki]. Wyd. 2 1948; Śpiąca królewna. [1947], [8] k.; Zabawna książeczka. [1947], [6] k. [autor podpisany: Janina Rakowska]; Chwile zabawy. 1948, [6] k. [autor podpisany: Janina Rakowska]; Dla grzecznych dzieci. 1948, [6] k. [autor podpisany: Janina Rakowska]; Dziecięce igraszki 1948, [6] k. [autor podpisany: Janina Rakowska]; Jak się bawią dzieci. 1948, [6] k. [autor podpisany: Janina Rakowska]; Przygody moich zwierzątek. 1948, [6] k. [autor podpisany: Janina Rakowska]; Wesoła gromadka. 1948, [6] k. [autor podpisany: Janina Rakowska]; Wesoła książeczka. 1948, [10] k. [autor podpisany: Janina Rakowska]; Baśń o siedmiu krukach. 1950, [8] k.; Kwiat paproci. 1950, [8] k.

Słuchowiska radiowe, m.in.

To jesień stanie dziś przy mikrofonie. Polskie Radio 1928 [udramatyzowany poemat radiowy].
Dusza gazety. Powst. 1931 [II nagroda w konkursie rozgłośni krakowskiej Polskiego Radia w 1931]. Polskie Radio 1971.
Pociąg zbłąkany. Polskie Radio 1937.
Sen nocy radiowej. Polskie Radio 1938.
Z Wieży Mariackiej patrzymy na Kraków. Polskie Radio 1938.
Pierwszy dancing Krysi. Polskie Radio 1939.

Utwory niepublikowane

Niezrealizowane scenariusze filmowe, zachowane w maszynopisach [w Bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie].

Jej list. Powst. 1933.
Trzy teczki. Powst. 1938.

Przekłady i adaptacje

1. T. von Harbou: Metropolis. [Powieść]. Warszawa: Skład główny Rój 1927, 253 s.
2. L. Brunn: Bliźnięta. Powieść. Warszawa: Rój 1928, 217 s.
3. [H.] R. Haggard: Zemsta Maiwy. Powieść egzotyczna. Warszawa: Rój 1928, 134 s.
4. P. Istrati: Kodyn. [Powieść]. Przeł. [z języka francuskiego] W. Zechenter. Warszawa: Rój 1928, 151 s. Wyd. nast. współwyd. z: P. Istrati: Prezentacja hajduków. Przeł. Z. Mares. Wstęp: R. Rolland. Warszawa: Książka i Wiedza 1965, 193 s.
5. M. Leblanc: Przygody Arsena Lupina. [Cykl powieściowy]. 1928-1929.

[1]. Agencja Barnetta i Spółki. Warszawa: Panteon 1928, 187 s. Wyd. nast. Kraków: Księgarnia Powszechna [1939].

[2]. Dziewczyna o zielonych oczach. Kraków: Panteon [1928], 200 s. Wyd. nast. Kraków: Księgarnia Powszechna [1939].

[3]. Suknia z różowej łuski. Kraków: Panteon [1928], 187 s.

[4]. Tajemnicze mieszkanie. Kraków, Warszawa: Panteon 1928, 205 s. Wyd. nast. Kraków: Księgarnia Powszechna [1939].

[5]. Dorota, tancerka na linie. Kraków: Panteon [1929], 217 s. Wyd. nast. Kraków: Księgarnia Powszechna [1939].

[6]. Twierdza graniczna. Kraków: Panteon [1929], 197 s. Wyd. nast. Kraków: Księgarnia Powszechna [1939].

6. V. Margueritte: Kwiat na ruinach. Powieść. Warszawa: E. Wende 1928, 163 s. Wyd. nast. tamże [1931].
7. R. Kipling: Zew ziemi. [Powieść]. Kraków: Panteon [1929], 227 s.
8. M. Leblanc: Wyspy 30 trumien. Powieść. Kraków, Warszawa: Panteon [1929], 184 + 169 s.
Cz. 1. Weronika; cz. 2. Cudowny kamień.
9. E. Wallace: Ręka mściciela. Powieść. Warszawa: Renaissance [1929], 240 s.
Początek zob. poz. .
10. E. Wallace: Tajemnicza kula. Powieść. Wyd. 8. Warszawa: Renaissance [1929], 215 s.
Wcześniejsze wydanie w innym przekładzie.
11. E. Wallace: Tunel przestępców. Powieść. [Wyd. 7]. Warszawa: Renaissance [1929], 272 s. Wyd. 8 Warszawa: Renaissance [1938].
Wcześniejsze wydanie w innym przekładzie.
12. E. Wallace: Zagadkowa loża. Powieść. Warszawa: Renaissance [1929], 205 s.
Epilog zob. poz. .
13. E. Wallace: Zemsta Sprawiedliwych. Powieść. Warszawa: Renaissance [1929], 160 s.
14. H.R. Haggard: W krainie kor. Warszawa: Rój 1930, 267 s.
15. F. Heller: Pan Collin jest zrujnowany. Powieść. Warszawa: Rój 1930, 186 s.
16. F. Heller: Tysiączna i druga noc. Powieść. Warszawa: Rój 1930, 207 s.
17. G. Leroux: Anioły morza. Powieść. Kraków: Panteon 1930 [antydatowane 1929], 200 s.
Ciąg dalszy zob. poz. .
18. G. Leroux: Kapitan Hyx. Powieść. [Przeł. z języka angielskiego] W. Zechenter. Kraków: Panteon 1930, 216 s.
Początek zob. poz. .
19. W.J. Locke: Sława Klementyny Wing. Powieść. Warszawa: Rój 1930, 362 s.
20. E. Wallace: Brama zdrajcy. [Powieść]. Warszawa: Rój 1930, 223 s. Wyd. nast. tamże 1938.
21. S. d'Erigny: Ponadludzka wola profesora Lorraina. [Powieść]. Kraków: Nakład „Ilustrowanego Kuriera Codziennego 1934, 141 s.
22. M. Dekobra: Egzekucja o świcie. Powieść. Poznań: Z. Gustowski i M. Wojciechowski 1938, 237 s.
23. E. de Amicis: Serce. [Powieść]. Kraków: S.A. Krzyżanowski 1946, 275 s.
24. H.Ch. Andersen: Bajki. Oprac. na nowo [i opatrzył wstępem] W. Zechenter. Kraków: M. Kot 1947, 265 s. Wyd. 2 tamże 1948 [antydatowane 1947].
25. J. Swift: Podróże Guliwera. [Powieść]. Oprac. na nowo [i opatrzył wstępem:] W. Zechenter. Kraków: M. Kot 1947, 141 s.
26. J. Verne: Piętnastoletni kapitan. [Przekł. i wstęp] W. Zechenter. Kraków: L. Wierzchowski 1947, 230 s. Wyd. nowe, poprawione Kraków: M. Kot 1949.
27. M. Bałucki: Klub kawalerów. Adaptacja i teksty piosenek W. Zechenter. Wystawienie: Kraków, Teatr Powszechny Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego 1948.

Inne przekłady

Wydania osobne przekładów pieśni i piosenek z nutami, m.in.

Wilio, o Wilio. Pieśń z operetki „Wesoła wdówka”. Muzyka: F. Lehar. Słowa: W. Leon i L. Stein. Według przekł. J. Rzeckiego oprac.: W. Zechenter. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1956, 7 s.
Te cudne oczy. Pieśń z operetki „Księżniczka cyrkówka”. Muzyka: I. Kálmán. Słowa: J. Brammer, A. Grünwald. [Przeł. z języka niemieckiego] W. Zechenter. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1977, 7 s.

Prace redakcyjne

1. Budujemy miłej ojczyźnie dom. Zbiór wierszy patriotycznych i okolicznościowych dla dzieci i młodzieży, poetów polskich, dawniejszych i współczesnych. Wybrał W. Zechenter. Kraków: Wydawnictwo Książek Popularnych [1947], 93 s.
2. W.L. Anczyc: Przygody prawdziwe żeglarzy i podróżników wśród dzikich ludów kuli ziemskiej. Wyd. nowe przerobił W. Zechenter. Kraków: Dzieło 1948, 222 s.
3. Kto ty jesteś? Polak mały! Wiersze dla małych dzieci. Wybrał W. Zechenter. Wyd. 2 [!] pełne Kraków: Wydawnictwo Książek Popularnych 1949, [48] s. Wyd. skrócone tamże 1949, [8] k.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1951, 1957, 1963, 1966.

• Informacje córki, E. Zechenter-Sławińskiej, 2004.

Autor o sobie

W. Zechenter: W szufladce z napisem „Satyry. Życie Literackie 1964 nr 8 [wypowiedź w ankiecie].
W. Zechenter: Gdy się uprawia parodię literacką... (Trochę wspomnień). Poezja 1974 nr 3.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 (G. Leszczyński).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (R. Lubas).

Ogólne

Artykuły

Z. Leśnodorski: [Cz. 1]. Wspomnienia i zapiski; [Cz. 2]. Wśród ludzi mojego miasta. Kraków 1959, 1963, passim. Wyd. 2 [cz. 1-2] pt. Wśród ludzi mojego miasta. Kraków 1968.
G. Horák: Obsahová a formálna analýza Zechenterovej slovnej hry. Jazykovedné Štúdie”, Bratysława 1965.
R. Kosiński: Witold Zechenter. W tegoż: Głowy podwawelskie. Kraków 1965.
W. Natanson: Podwójne spojrzenie. Kierunki 1978 nr 31.
T.Z. Bednarski: Życie upływało szybko. Kierunki 1979 nr 21.
M. Sprusiński: Witold Zechenter. The Polish Review”, Nowy Jork 1979 nr 1.
O. Jędrzejczyk: Zechenter i Kraków. W tegoż: Niech Kraków zawsze Kraków znaczy. Kraków 1981.
E. Zechenter-Spławińska: O Witoldzie Zechenterze. Rozm. E. Dziwisz. Życie Literackie 1989 nr 17 [wywiad z córką W. Zechentera].
K. Woźniakowski: W kręgu jawnego piśmiennictwa literackiego Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945). Kraków 1997, passim.
E. Zechenter-Spławińska: Był kiedyś piękny świat...” Wspomnienie o moim ojcu. Rocznik Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 2004.
E. Zechenter-Spławińska: Kraków mojego ojca. (W stulecie urodzin Witolda Zechentera). Kraków 2004 nr 12.

Ręka na sterze

• [W. Czereśniewski] W.Cz.Głos Literacki1929 nr 13/14.
M. Czuchnowski: Pod gwiazdami nastroju. Dwutygodnik Literacki 1932 nr 6/7 [dot. też: Linia prosta; Niebieskie i złote].

Linia prosta

M. Czuchnowski: Pod gwiazdami nastroju. Dwutygodnik Literacki 1932 nr 6/7 [dot. Ręka na sterze; Niebieskie i złote].

Niebieskie i złote

M. Czuchnowski: Pod gwiazdami nastroju. Dwutygodnik Literacki 1932 nr 6/7 [dot. też: Ręka na sterze; Linia prosta].

Guzy dla Muzy

M. Czuchnowski: Muza pod gazem. Nowe Życie 1939 nr 13.
J. Janowski: Polska literatura na satyrycznym cenzurowanym. Kurier Literacko-Naukowy 1939 nr 25.
M. Jaworski: Literatura na wesoło. Prosto z Mostu 1939 nr 27.

Inne chwile

J. Janowski: W rytmie serca. Kurier Literacko-Naukowy 1939 nr 8.
K.W. Zawodziński: Wiersze Zechentera. Wiadomości Literackie 1939 nr 24.

Strzępy okupacji

W. Natanson. „Zdrój1946 nr 5.

W mojej razurze

A. Drawicz: Dyskusja z satyrą. Życie Literackie 1955 nr 19.

Parodie

W. Maciąg. „Życie Literackie1960 nr 32.

Z Pegazem pod gazem

W. Nawrocki: Satyryczny obraz kraju. Życie Literackie 1966 nr 8.

Wiersze wybrane [2004]

A. Włodek: O liryce Witolda Zechentera. Życie Literackie 1967 nr 41.
R. Sulima: Liryka Witolda Zechentera. Nowe Książki 1968 nr 11.

Trzecie parodie

J. Mikołajczak: W zwierciadle parodysty. Nowe Książki 1970 nr 15.
W. Natanson. „Życie Literackie1970 nr 36.

Drobiażdżki z przejażdżki

W. Natanson: Satyra sceptyczna. Życie Literackie 1971 nr 1.

Upływa szybko życie

J. Dużyk: To był świat dla mnie.... Życie Literackie 1971 nr 52.
W. Günther: Literacki Kraków XX wieku. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1972 nr 111.
B. Rogatko: Przez cztery epoki z sentymentem. Nowe Książki 1972 nr 6.
Z. Kozarynowa: Lwowianin i krakowianin z latarką Diogenesa. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, dod. Tydzień Polski”, Londyn 1975 nr 51.

Grymasy z komentarzem

J. Marx: Satyra prawdę ci powie. Nowe Książki 1973 nr 21.

Godzina zmierzchu

W. Natanson: Zmierzch i świt. Literatura 1976 nr 40, sprostowanie: W. Natanson. Tamże nr 41.
Z. Zygma: W „Godzinie zmierzchu. Życie Literackie 1976 nr 34.

Rozmowa z sobą

E. Dziwisz: Nic nie wiemy o śmierci ptaka... Dziennik Polski 1994 nr 92.