BIO

Urodzony 1 czerwca 1890 w Warszawie; syn Kazimierza Zawodzińskiego, technika budowlanego, i Stefanii z Junosza-Piotrowskich. W związku z zawodem ojca często zmieniał miejsce zamieszkania; w dzieciństwie przebywał kolejno w Płonczynie pod Dobrzyniem, we wsi Zbrzeźnica w okolicach Łomży, w Windawie, a w 1894-97 w Samarkandzie. Po przyjeździe z rodzicami do Warszawy rozpoczął naukę w IV gimnazjum rządowym, kontynuował ją od 1902 w I gimnazjum rządowym w Petersburgu, a od 1905 w warszawskim gimnazjum prywatnym generała Pawła Chrzanowskiego. Tam z kolegami (m.in. Wacławem Borowym) wydawał na powielaczu szkolne pismo literackie „Kalliope”, na którego łamach ogłaszał pierwsze próby literackie. Maturę rządową zdał w 1908 w Tyflisie (obecnie Tbilisi), po czym studiował romanistykę na uniwersytecie w Petersburgu, gdzie w 1914 uzyskał stopień kandydata nauk historyczno-filologicznych na podstawie pracy o Diable zakochanym Jacque'a Cazotte. Miał zamiar prowadzić dalsze studia w Paryżu, ale przeszkodził temu wybuch I wojny światowej, który zastał go na wakacjach w Zakopanem. Tam też zaciągnął się do Legionów Polskich; służbę podjął w 1915 po odbyciu kuracji leczniczej. Otrzymał przydział do 2. Pułku Ułanów, z którego w kwietniu 1917 został odkomenderowany do szkoły oficerskiej, od lipca tego roku był w taborach. Po tzw. kryzysie przysięgowym został w 1917 internowany w Szczypiornie. Wyreklamowany wkrótce przez władze oświatowe, uczył historii i języka polskiego w szkołach warszawskich, m.in. na kursach Jana Miłkowskiego. W 1918 wstąpił w stopniu podoficera kawalerii do Wojska Polskiego i przez kilkanaście lat pozostawał w służbie czynnej jako zawodowy oficer kawalerii (najdłużej służył w 10. Pułku Ułanów Litewskich). Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920, był ranny w bitwie warszawskiej, został odznaczony Krzyżem Walecznych. Debiutował w 1921 na łamach „Przeglądu Warszawskiego” (nr 3) artykułem sprawozdawczym Z ruchu literackiego w Rosji (podpisany: K.W.Z.) oraz czterema wierszami: Jesiennych bezludzi Farys..., Trwanie, Rakieta, Jan Kochanowski, Fraszki. III, 14 (podpisany: Karol Wiktor Trojan); z pismem tym współpracował do 1925 (od 1924 stale w dziale Poezja; podpisany: K.W.Z.). W latach następnych ogłaszał wiersze, liczne recenzje literackie (początkowo głównie dotyczące poezji współczesnej, od 1931 także prozy) i teatralne, artykuły przeglądowe dotyczące literatury i czasopiśmiennictwa rosyjskiego oraz francuskiego, a także studia na temat wersologii, sporadycznie wypowiadał się również na temat hipiki, żeglarstwa, sztuki czy ekonomii. Publikował (z początku głównie pod kryptonimem: K.W.Z.) m.in. w „Drodze” (1922-23, 1932-35), „Tygodniku Ilustrowanym” (1922, 1928, 1932-34), „Słowie” (1923, 1935-36, 1938-39), „Przeglądzie Współczesnym” (1926-38), „Wiadomościach Literackich” (1926-32, 1934-39), „Pamiętniku Warszawskim” (1929-31), „Roczniku Literackim” (dział Liryka za lata 1932-34, dział Liryka i epika wierszowana za lata 1936-38), „Zecie” (1933-34), „Nowej Książce” (1934-35), „Pionie” (1934-36), „Skamandrze” (1935-36, 1938-39), „Ruchu Literackim” (1937), „Życiu Literackim” (1937-39). Działał czynnie w Klubie Literacko-Naukowym. Należał do Polskiego PEN Clubu. Został odznaczony Krzyżem Niepodległości (1931). W 1932 przeszedł na emeryturę wojskową w stopniu rotmistrza. W 1933-34 wykładał w katedrze literatur słowiańskich na uniwersytecie w Brukseli. W 1937 zawarł w Starogardzie związek małżeński z Bronisławą Frochtman. W 1938 otrzymał Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury za wybitną twórczość literacką. Po wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 ewakuował się na wschód wraz z transportem Państwowej Stadniny w Kozienicach, w której spędzał wakacje. Na Wołyniu zaciągnął się do Wojska Polskiego. W czasie okupacji niemieckiej, utraciwszy mieszkanie w Warszawie, przebywał w Zalesiu. Kontynuował zapoczątkowane przed wojną prace nad twórczością Józefa Ignacego Kraszewskiego. Po zakończeniu wojny zamieszkał w 1946 w Toruniu. Został mianowany profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Katedry Historii Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika; wykładał historię literatury rosyjskiej. Nadal prowadził studia nad wersyfikacją oraz powieścią polską, zajmował się także pracą krytycznoliteracką, publikując m.in. na łamach „Odrodzenia” (1945-46, 1948), „Życia Literackiego” (1945-47), „Dziś i jutro” (1946-49), „Twórczości” (1946-48), „Arkony” (1947-48), „Nowin Literackich” (1947-48), „Wiedzy i Życia” (1947). Ponadto brał udział w działalności odczytowej organizowanej przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza i Oddział Toruński Związku Zawodowego Literatów Polskich, którego był wiceprezesem. Został członkiem czynnym Towarzystwa Naukowego w Toruniu i członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1946). Redagował serię Kraszewski na Nowo Odczytany publikowaną przez wydawnictwo Władysława Bąka. Zmarł 14 grudnia 1949 w Toruniu.

Twórczość

1. Desconor i ostatnie wiersze. Warszawa: Druk. D.O.K. Nr 1 1926, 70 s.

Autor podpisany: Karol de Johne.

2. Blaski i nędze realizmu powieściowego w latach ostatnich. Przegląd Współczesny 1936 nr 175 s. 27-49, nr 176 s. 125-144, 1937 nr 177 s. 44-58. Wyd. osobne Warszawa: Skład główny Dom Książki Polskiej 1937, 62 s. Przedruk zob. poz. .

3. Zarys wersyfikacji polskiej. 1936-1954.

Cz. 1. Wiadomości wstępne o wierszu. Wilno: Skład główny Dom Książki Polskiej, Warszawa 1936, 106 s. Wyd. nast. (reprint) Würzburg: Jal-Reprint 1978. Analecta Slavica. Przedruk zob. poz. .

Wydane z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej.

Cz. 2. Metryka szczegółowa. Powst. do 1949. Druk w: Studia z wersyfikacji polskiej. Wrocław 1954 zob. poz. s. 63-356.

Praca nieukończona.

4. Liryka polska w dobie jej kryzysu. Przegląd Współczesny 1939 t. 69 nr 206 s. 1-21, nr 207 s. 78-98, odbitka. Warszawa: Skład główny Księgarni Towarzystwa Wydawniczego 1939, 46 s. Przedruk zob. poz. , .

5. Rzut oka na literaturę polską 1945 roku. Życie Literackie 1946 nr 9, 13, 15, 16. Wyd. osobne. Poznań: Oddział Związku Zawodowego Literatów Polskich 1946, 62 s. Wyd. 2. Tekst przejrzał, przypisami i bibliografią opatrzył A. Lam. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987. Przedruk zob. poz. .

6. Stulecie trójcy powieściopisarzy. Studia nad społecznym i artystycznym znaczeniem dzieła Orzeszkowej, Prusa, Sienkiewicza. Łódź: W. Bąk [1947], 111 s. Przedruk zob. poz. , .

Zawartość

Stulecie trójcy powieściopisarzy; Czy i dlaczego „Rodzina Połanieckich” jest martwą pozycją w dorobku Sienkiewicza. – Pierwodr. w 1946 w „Odrodzeniu” i „Kuźnicy”.

7. Studia z wersyfikacji polskiej. Oprac. [i wstęp]: J. Budkowska. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1954, LI, 476 s.

Zawartość

J. Budkowska: Karol Wiktor Zawodziński jako badacz wersyfikacji polskiej. – J. Trzynadlowski: Rymotwórcza funkcja akcentu w wierszu staropolskim. – Dział 1. Zarys wersyfikacji polskiej [poz. ]: Cz. 1. Wiadomości wstępne o wierszu; Cz. 2. Metryka szczegółowa. – Dział 2: Sprawy wiersza – studia i przyczynki: Wersyfikacja „Dożywocia” [A. Fredry]; Istota polskiego wiersza czysto tonicznego; Staropolski ośmiozgłoskowiec równodzielny; O stopach wiersza miarowego; „Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej” Marii Dłuskiej; „Polały się łzy” [A. Mickiewicza]; Mit „nieomylności poety” sprawdzony na jednym przykładzie [A. Błok: Scytowie]; Geneza „sm”, czyli strofy „Czat” i „Trzech Budrysów” [A. Mickiewicza]; Pocieszająca drobnostka.

8. Opowieści o powieści. Oprac.: Cz. Zgorzelski. (Z pism). Kraków: Wydawnictwo Literackie 1963, 397 s.

Zawartość

I. Studia o Kraszewskim: Wielki bajarz; Twórca polskiej powieści ludowej; „Kobieta wyzwolona” w powieści Kraszewskiego; Inne wcielenie literackiej postaci księcia „Panie Kochanku”; Niezwyczajne wartości zapomnianej książki [dot.: Czercza mogiła]; Pierwsza nowożytna powieść polska [dot.: Latarnia czarnoksięska]; Unowocześniony powrót Odysa [dot.: Noc majowa]; Powieść współczesna a powieść historyczna; Kraszewski – nasz współczesny. – II. Stulecie trójcy powieściopisarzy. Studia nad społecznym i artystycznym znaczeniem dzieła Orzeszkowej, Prusa, Sienkiewicza [poz. ]. – III. Od romantyzmu do współczesności: Dwa jubileusze [K. z Tańskich Hoffmanowej i D. Magnuszewskiego]; Na marginesie „Emancypantek” [B. Prusa]; Dwie nieznane powieści Sienkiewicza [dot.: Wiry; Na polu chwały]; Perzyński – powieściopisarz na tle swojej epoki; „Mechanizm życia” [W. Perzyńskiego]; Zapomniana poznańska książka [W. Perzyńskiego: Opowieści niezwykłe]; Maria Dąbrowska; Blaski i nędze realizmu powieściowego w latach ostatnich [poz. ]; Rzut oka na literaturę polską 1945 roku [poz. ]. – M. Zgorzelska, D. Zmącińska: Zestawienie bibliograficzne prac Karola Wiktora Zawodzińskiego.

9. Wśród poetów. Oprac.: W. Achremowiczowa. Wstęp: J. Kwiatkowski. (Z pism). Kraków: Wydawnictwo Literackie 1964, XV, 432 s.

Zawartość

Przeglądy i artykuły syntetyczne: Wśród książek; Poezja Polski Odrodzonej [dwudziestolecia międzywojennego]; Poezja [1928]; Poetki; Poezja polska [1931]; Współczesna poezja patriotyczna i żołnierska; O kilku poetach; Jubileusz Skamandra; Nowi poeci ojczyzny; Liryka [1933]; Pegaz to nie samochód bezkołowy [dot. liryki jako gatunku literackiego]; O „orientację” w poezji polskiej; Liryka polska w dobie jej kryzysu [poz. ]. – Staff i poeci Skamandra: Staff w świetle ostatnich wierszy; „Żywiąc się w locie” Leopolda Staffa; [„Barwa miodu” L. Staffa, „Napój cienisty” B. Leśmiana]; Ars poetica Leopolda Staffa; Pod auspicjami Kochanowskiego i Norwida; [„Biblia cygańska” J. Tuwima]; [„Jarmark rymów” J. Tuwima]; [„Treść gorejąca” J. Tuwima]; [„Srebrne i czarne” J. Lechonia]; Poeta naprawdę [dot.: A. Słonimski: Okno bez krat]; Słodkie ziarna „Gorzkiego urodzaju” [K. Wierzyńskiego]; Liryka Iwaszkiewicza wczoraj, dziś i jutro; „Paryż” Marii Pawlikowskiej; Pawlikowska w dzisiejszej formie; Nowa lekcja sztuki poetyckiej. – Inne artykuły i recenzje poetyckie z lat 1928-1939.

10. Pegaz to nie samochód bezkołowy. Szkice krytyczne. Wstęp, posłowie, wybór i oprac.: A.Z. Makowiecki. Warszawa: Czytelnik 1989, 397 s.

Zawartość

Studia o poezji: [z poz. ]: Poezja Polski Odrodzonej; Pod auspicjami Kochanowskiego i Norwida; Jubileusz Skamandra; Pegaz to nie samochód bezkołowy, – nadto: Ciemność rzeźbiona westchnieniem ze złota... [dot. M. Jastruna]; Wesoły dekadent a la russe [dot. K.I. Gałczyńskiego]; Liryka polska w dobie jej kryzysu [poz. ]. – Studia o prozie: [z poz. :] Perzyński – powieściopisarz na tle swojej epoki; Maria Dąbrowska. (Historycznoliterackie znaczenie jej twórczości); Kraszewski – nasz współczesny, – nadto: Stulecie trójcy powieściopisarzy. Studia nad społecznym i artystycznym znaczeniem dzieła Orzeszkowej, Prusa, Sienkiewicza [poz. ].

Prace edytorskie i redakcyjne

1. J.I. Kraszewski: Czercza mogiła. Powieść. Objaśnieniami i posłowiem opatrzył K. Zawodziński. Łódź: W. Bąk [1947], 193 s. Kraszewski na Nowo Odczytany. Seria I, 4.
2. J.I. Kraszewski: Papiery po Glince; Ostatnie chwile księcia wojewody. (Z papierów po Glince). Dwie powieści. Objaśnieniami i posłowiem opatrzył K. Zawodziński. Łódź: W. Bąk [1947], 295 s. Kraszewski na Nowo Odczytany. Seria I, 7.
3. J.I. Kraszewski: Szalona. Powieść. Objaśnieniami i posłowiem opatrzył K. Zawodziński. Łódź: W. Bąk [1947], 204 s. Kraszewski na Nowo Odczytany. Seria I, 11.
4. F. Tiutczew: Wiersze wybrane. Przeł.: K.A. Jaworski, T. Stępniewski, J. Tuwim. Pod red. K.A. Jaworskiego i K. Zawodzińskiego. Łódź: W. Bąk 1948, XXXIX, 175 s.
Tu także wstęp K.W. Zawodzińskiego: Tiutczew, próba ujęcia.
5. A. Fredro: Dożywocie. Komedia w 3 aktach. Wyd. 2 zmienione Oprac. [i wstęp:] K.W. Zawodziński Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1950, LXXV, 119 s. Biblioteka Narodowa, I, 93.

Omówienia i recenzje

Informacje żony 1951.

Wywiady

Rozmowa z krytykiem. Rozm. A. Galis. Wiadomości Literackie 1935 nr 9, przedruk pt. U Karola Wiktora Zawodzińskiego. W: A. Galis: Poszukiwacz prawdziwej rozmowy. Warszawa 1977.

Słowniki i bibliografie

M. Zgorzelska, D. Zmącińska: Zestawienie bibliograficzne prac Karola Wiktora Zawodzińskiego. W: Karol Wiktor Zawodziński: Opowieści o powieści. Kraków 1963.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Biogramy uczonych polskich. Cz. 3. Wrocław 1985.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (J. Wojnowski).

Ogólne

Artykuły

K. Górski: Karol Wiktor Zawodziński. Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1949 z. 1/4; „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 1950; „Tygodnik Powszechny” 1950 nr 5.
J. Budkowska: Wspomnienie o Karolu Wiktorze Zawodzińskim. Dziś i Jutro 1950 nr 3.
W. Lednicki: Karol Wiktor Zawodziński, rotmistrz-profesor. Wspomnienie osobiste. Wiadomości”, Londyn 1950 nr 23.
W. Weintraub. „The Slavonic and East European Review”, Londyn 1950 nr 71.
W. Weintraub: Karol Wiktor Zawodziński jako krytyk. Wiadomości”, Londyn 1950 nr 28/29, przedruk w tegoż: O współczesnych i o sobie. Kraków 1994.
Cz. Zgorzelski: Karol Wiktor Zawodziński – rusycysta i pisarz. Pamiętnik Słowiański 1951 t. 2, przedruk pt. Nie tylko rusycysta i krytyk w tegoż: Mistrzowie i ich dzieła. Kraków 1983.
T. Makowiecki: Wspomnienie o Karolu Wiktorze Zawodzińskim. Pamiętnik Literacki 1952 R. 40.
J.E. Płomieński: Obrona Orzeszkowej i Prusa. Kierunki 1958 nr 48.
J. Kwiatkowski: Portret krytyka. Życie Literackie 1964 nr 26.
J.Z. Białek: Poglądy krytycznoliterackie Karola Wiktora Zawodzińskiego. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1969, 123 s. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Prace Komisji Historycznoliterackiej, 21.
W. Nowacki: Literatura rosyjska w wystąpieniach krytycznoliterackich Adama Grzymały-Siedleckiego i Karola Wiktora Zawodzińskiego po drugiej wojnie światowej. Prace Wydział Nauk Humanistycznych Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego 1973. Seria B nr 8.
S. Padewski: Wyznawca poezji. (W 25 rocznicę śmierci Karola Wiktora Zawodzińskiego). Więź 1975 nr 4.
W. Nowacki: Rosyjska literatura radziecka w twórczości krytycznoliterackiej Karola Wiktora Zawodzińskiego. (Szkic do portretu krytyka). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.Studia Filologiczne 1978 nr 4.
A. Raźny: Od formizmu do moralizmu”, czyli o warsztacie badawczym Karola Wiktora Zawodzińskiego – rusycysty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1979 nr 526.
T. Kłak: O „orientację” poezji polskiej. (Spór Juliana Przybosia z Karolem Wiktorem Zawodzińskim). W: Problemy awangardy. Katowice 1983. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, 568, przedruk w tegoż: Stolik Tadeusza Peipera. Kraków 1993.
Cz. Zgorzelski: Nie tylko rusycysta i krytyk; Po trzydziestu trzech latach. W tegoż: Mistrzowie i ich dzieła. Kraków 1983.
M. Jastrun: O Karolu Wiktorze Zawodzińskim. W tegoż: Forma i sens w poezji. Warszawa 1988.
K. Pysiak. „Kultura i Życie1988 nr 12.
H. Dubowik: Karol Wiktor Zawodziński (1980-1949). W: Toruńscy twórcy nauki i kultury. (1945-1985). Warszawa 1989.
A. Biernacki: Rotmistrz Zawodziński. Kultura”, Paryż 2000 nr 7/8.

Zarys wersyfikacji polskiej

J. Birkenmajer: Wiedza o wierszu polskim. Ruch Literacki 1937 nr 7/8 [dot. cz. 1. Wiadomości wstępne o wierszu].
W. Borowy: Anatomia wiersza. Przegląd Współczesny 1937 t. 41 nr 5, przedruk w tegoż: Studia i rozprawy. T. 2. Wrocław 1952, Studia i szkice literackie. T. 2. Warszawa 1983 [dot. cz. 1. Wiadomości wstępne o wierszu].
A. Fei. „Droga1937 nr 4 [dot. cz. 1. Wiadomości wstępne o wierszu].
J. Krzyżanowski. „Nowa Książka1937 nr 5 [dot. cz. 1. Wiadomości wstępne o wierszu].
F. Siedlecki: Nowa książka o wierszu. Wiadomości Literackie 1937 nr 41, przedruk w tegoż: Pisma. Warszawa 1989 [dot. cz. 1. Wiadomości wstępne o wierszu].

Stulecie trójcy powieściopisarzy

A. Hutnikiewicz: Trójca powieściopisarzy w nowym oświetleniu. Arkona 1948 nr 1/3.
E. Korzeniewska: Na marginesie książki Zawodzińskiego. Kuźnica 1948 nr 4.
A. Madej: Wśród idei i prądów. Tygodnik Warszawski 1948 nr 6.
H. Markiewicz: W kręgu Bolesława Prusa. Odrodzenie 1948 nr 23.
H. Markiewicz. „Pamiętnik Literacki1950 z. 1.

Opowieści o powieści

Z. Stefanowska: Zawodziński o powieści. Nowe Książki 1963 nr 21.
W. Weintraub: O powieści. Wiadomości”, Londyn 1963 nr 50, przedruk w tegoż: O współczesnych i o sobie. Kraków 1994.
J.Z. Białek: Żywotne tradycje prozy polskiej w oczach krytyka. Ruch Literacki 1964 nr 1.
W. Maciąg: Co zrozumiał, a czego nie rozumiał Zawodziński. Twórczość 1964 nr 4.
J.Z. Słojewski: W kręgu Kraszewskiego i Dąbrowskiej. Wiatraki 1964 nr 6.

Wśród poetów

J.Z. Białek: Zawodziński jako krytyk poezji. Ruch Literacki 1965 nr 4.
M. Chmielowiec: Wskrzeszony krytyk. Wiadomości”, Londyn 1965 nr 8.
B. Drozdowski: Sukces w czasie. Panorama Północy 1965 nr 6, przedruk w tegoż: Gry ludzkie. Łódź 1971.
Z. Stefanowska: Polowanie na poezję. Nowe Książki 1965 nr 5.

Pegaz to nie samochód bezkołowy

S. Stanik: Boje o literaturę międzywojenną. Kultura 1989 nr 43.
D. Bakalarczyk: Wartość formy. Nowe Książki 1990 nr 8.
D. Pawelec: Formalizm i przywiązanie do tradycji. Twórczość 1990 nr 2.