BIO

Urodzony 31 stycznia 1867 w Dumanowie na Podolu; syn Seweryna Zaruskiego, dzierżawcy folwarku, i Eufrozyny z Iwanickich. Uczył się początkowo w Mohylowie, w prywatnej szkole panien Miłkowskich, sióstr Zygmunta Miłkowskiego (pseudonim: Teodor Tomasz Jeż), a następnie uczęszczał do gimnazjum w Kamieńcu Podolskim. W 1885 zdał maturę i podjął studia na Wydziale Fizyczno-Matematycznym Uniwersytetu Noworosyjskiego w Odessie. Podczas wakacji (w 1888-91) służył jako marynarz na statkach Rosyjskiego Towarzystwa Żeglugi i Handlu oraz Floty Ochotniczej; wziął udział w rejsach m.in. do Syrii, Egiptu, Indii, Japonii i wschodniej Syberii. Po ukończeniu studiów odbył w 1891-92 roczną służbę wojskową w armii rosyjskiej (w Pułku Artylerii Konnej), a potem rozpoczął naukę w szkole plastycznej w Odessie. Debiutował w 1892 przekładem wiersza Siemiona Nadsona pt. Życie, zamieszczonym na łamach wydawanego w Petersburgu tygodnika „Kraj” (nr 28). Brał udział w ruchu patriotyczno-niepodległościowym, m.in. jako członek Ligi Narodowej (od 1885), współorganizator Stowarzyszenia Gimnastycznego „Sokół Odeski” i uczestnik zebrań określanych jako „środy literackie”. W 1894 został aresztowany przez władze carskie pod zarzutem przygotowań do wywołania polskiego powstania zbrojnego i skazany na półtora roku więzienia i pięć lat zesłania nad Morze Białe. Karę więzienia odbył w Pietropawłowsku, a następnie w Chołmogorach. Po wielu staraniach przeniesiono go do Archangielska, gdzie pracował jako robotnik w stoczni; później (uzyskawszy zezwolenie gubernatora na wstąpienie do służby morskiej) pływał po Morzu Arktycznym na brygu „Dzierżawa” (m.in. do Norwegii). W 1897 ukończył eksternistycznie szkołę morską w Archangielsku i zdał egzamin na szturmana dalekiej żeglugi, po czym jako kapitan objął dowództwo na szkunerze rosyjskiej marynarki handlowej „Nadzieja”. Na zesłaniu przyjaźnił się m.in. z Tadeuszem Gałeckim (późniejszym pisarzem, pseudonim: Andrzej Strug). W 1898 ogłosił w „Tygodniku Ilustrowanym” pierwsze własne utwory poetyckie pt. Sonety północne (nr 6). W 1899 powrócił do Odessy. W 1901 ożenił się z Izabelą Kietlińską i zamieszkał w Krakowie. W tymże roku podjął studia malarskie na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (ASP). Równocześnie pracował społecznie m.in. w Towarzystwie Szkoły Ludowej i Uniwersytecie Ludowym im. A. Mickiewicza. W 1904, po uzyskaniu dyplomu na ASP osiadł, ze względu na kłopoty zdrowotne żony, w Zakopanem. Pasjonował się taternictwem i narciarstwem. Od 1903 był członkiem Towarzystwa Tatrzańskiego (TT), przez kilka kadencji wchodził w skład zarządu i działał w wielu sekcjach, m.in. w Sekcji Turystycznej (członek zarządu i bibliotekarz w 1908-10), Ochrony Tatr, Przyrodniczej, Przyjaciół Zakopanego. Należał do Zakopiańskiego Oddziału Narciarzy, przekształconego później w Sekcję Narciarską TT (sekretarz w 1907-08; przewodniczący w 1909-14). Reprezentując tę organizację, jako pierwszy w Polsce prowadził od 1907 kursy narciarskie. W 1908-14 kierował biurem TT w Zakopanem (w okresie letnim). Wchodził w skład zarządu Biblioteki Publicznej w Zakopanem (1908-12). W 1909 założył Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i jako naczelnik kierował tą placówką do 1914 (formalnie do 1926); w 1930 doprowadził do jej reorganizacji i został wybrany na honorowego przewodniczącego i naczelnika). W 1909 został członkiem Komisji Klimatycznej w Zakopanem i zarządu Towarzystwa „Sztuka Podhalańska”. Od 1909 był instruktorem „Sokoła”, od 1912 należał do Związku Strzeleckiego i pełnił funkcję prezesa tej organizacji w Zakopanem. Rozwijał twórczość literacką z zakresu poezji i prozy, pisał wspomnienia z morskich podróży (wierszem i prozą) oraz relacje z tatrzańskich wędrówek; ogłaszał też artykuły i prace poświęcone górskim sportom i turystyce oraz podręczniki żeglarskie. Od 1908 kierował działem turystyczno-sportowym pisma „Zakopane”, a w 1914 był redaktorem naczelnym i wydawcą tej gazety. Utwory i artykuły zamieszczał ponadto na łamach m.in. „Taternika” (1907-11), „Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego” (1908-13) oraz dzienników „Słowo Polskie” (1911-13) i „Naprzód” (1912-13, 1916-18). Był autorem haseł z zakresu żeglarstwa do Wielkiej encyklopedii powszechnej ilustrowanej (Wydawnictwo S.J. Sikorski). Występował z licznymi prelekcjami poświęconymi tematyce tatrzańskiej. Z chwilą wybuchu I wojny światowej, w sierpniu 1914 wyruszył (w randze sierżanta piechoty) z kompanią zakopiańskiego Związku Strzeleckiego do Kielc, a kilka tygodni potem wstąpił jako szeregowiec do 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich. W końcu 1914 objął dowództwo kompanii narciarskiej, po czym w maju 1915 powrócił do 1. Pułku Ułanów i brał udział w walkach na froncie wschodnim. Używał wojennego pseudonimu Aleksander Iwanicki. W październiku 1917, po tzw. kryzysie przysięgowym został aresztowany i oddany pod sąd wojenny w Przemyślu. Uwolniony z więzienia w grudniu tegoż roku, powrócił do Zakopanego i objął funkcję komendanta okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej w Nowym Targu. W listopadzie 1918 był jednym z organizatorów władzy państwowej na Podhalu; pełnił funkcję wiceprzewodniczącego zakopiańskiej Rady Narodowej i wiceprezydenta efemerycznej tzw. Republiki Zakopiańskiej, na której czele stał Stefan Żeromski. Równocześnie brał udział w organizowaniu zaczątków Wojska Polskiego; jako komendant powiatu nowotarskiego dowodził akcją zajmowania przez siły polskie spornych terenów Spiszu i Orawy. Od grudnia tegoż roku w randze majora przez trzy miesiące służył w Komisji Regulaminowej Jazdy. W czasie wojny polsko-bolszewickiej walczył na froncie litewsko-białoruskim, sprawując komendę nad 11. Pułkiem Ułanów. Za zasługi wojenne został odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari (pięciokrotnie), Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Orderem Polonia Restituta IV i III klasy. Od lata 1920 do wiosny następnego roku, awansowany do stopnia pułkownika, pełnił służbę w Ministerstwie Spraw Wojskowych i Okręgowym Inspektoracie Jazdy, po czym powrócił na stanowisko dowódcy 11. Pułku Ułanów. W następnym roku oddano mu pod rozkazy 23. Pułk Ułanów w Wilnie, a w marcu 1923 uzyskał nominację na adiutanta generalnego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (RP) Stanisława Wojciechowskiego. W tymże roku zamieszkał w Warszawie. W 1924 został mianowany generałem brygady i w tym stopniu w końcu kwietnia 1926 zakończył służbę wojskową. Od początku lat dwudziestych, jeszcze w trakcie służby wojskowej, propagował ideę żeglarstwa morskiego w Polsce; był współzałożycielem utworzonego w 1924 Yacht Klubu Polski, a potem jego pierwszym komandorem; przyczynił się do zakupu w 1925 klubowego jachtu „Witeź”, na którym latem tegoż roku poprowadził pierwszą pełnomorską wyprawę. Od 1925 należał do Ligi Morskiej i Rzecznej (od 1930 Liga Morska i Kolonialna); od 1930 kierował wydziałem wychowania morskiego. W 1926 reaktywował (powołany ustawą sejmową z 1920) Komitet Floty Narodowej, a następnie od 1927 (do likwidacji Komitetu w 1932) zajmował w nim stanowisko sekretarza generalnego. Równocześnie w 1926-30 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Regulaminów Morskich Kierownictwa Marynarki Wojennej. W 1927-35 sprawował urząd starosty morskiego w Gdyni. W 1929-32 był szefem szkolenia morskiego w Ośrodku Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Jastarni i Gdyni, prowadził kursy żeglarskie i pierwsze egzaminy kapitańskie. Kontynuował twórczość literacką, ogłaszał wspomnienia i reportaże z odbywanych rejsów oraz wiersze i opowiadania poświęcone głównie tematyce morskiej; współpracował z redakcjami „Tygodnika Ilustrowanego” (1921-22, 1924-28; m.in. w 1924-25 cykl opowiadań pt. Na morzach dalekich), „Żołnierza Polskiego” (w 1922 cykl wierszy pt. Do mojego konia), „Morza” (1924-27), „Polski Zbrojnej” (1924, 1928-30, 1934-37; m.in. w 1928 cykl pt. Na morzach dalekich i Na pokładzie „Iskry), „Epoki” (1926-29). W 1931 został komandorem Wojskowego Klubu Sportów Wodnych w Warszawie, który przekształcił w Oficerski Yacht Klub RP (później: Wojskowy Yacht Klub). W 1931-32 był redaktorem naczelnym dwutygodnika „Polska Flota Narodowa”. W 1932-35 pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego. Przyczynił się do powstania w 1933 Morskiej Komisji Terminologicznej, a potem współpracował z nią m.in. przy wydawaniu wielojęzycznego słownika morskiego (do 1935). W 1935-39 pływał jako kapitan na jachcie szkolnym „Zawisza Czarny”. Po włączeniu Lwowa do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej posługiwał się dokumentami wystawionymi na nazwisko Konstantyna Sidorowicza.Z chwilą wybuchu II wojny światowej (uznany za niezdolnego do służby wojskowej) przedostał się we wrześniu 1939 z Warszawy do Lwowa. Aresztowany wraz z żoną 31 marca 1940 przez Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (NKWD) został osadzony we lwowskim więzieniu „na Brygidkach”, skąd przewieziono go do więzienia w Chersoniu. Od listopada 1940 poważnie chorował i kilkakrotnie przebywał w więziennym szpitalu. W końcu marca 1941 (wyrokiem NKWD w Moskwie został skazany na pięć lat zesłania do Kraju Krasnojarskiego. Zmarł przed wykonaniem wyroku 8 kwietnia 1941 w Nikołajewie z powodu wycieńczenia i niewydolności serca; pochowany w zbiorowej mogile na przywięziennym cmentarzu. Postanowieniem Lwowskiego Sądu Okręgowego z czerwca 1989 został pośmiertnie rehabilitowany. Odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi, francuskim Orderem Narodowym Legii Honorowej III klasy, Gwiazdą Rumunii III klasy, Orderem Rycerskim Papieża Świętego Sylwestra.
Od 1958 Klub Marynistów przyznaje coroczną nagrodę im. M. Zaruskiego za twórczość literacką związaną z morzem.

Twórczość

1. Sonety morskie; Sonety północne. Kraków: G. Gebethner i Sp. 1902, 88 s. Wyd. 2 powiększone Warszawa: M. Arct 1925, 141 s. Por. poz. .

Zawartość

W wyd. 2 cykle: Sonety morskie; Sonety żeglarskie; Sonety polarne; Różne.

2. Na morzach dalekich. Kartki z pamiętnika marynarza – Polaka. [Opowiadania]. Warszawa: M. Arct 1920, 158 s. Wyd. nast. z przedmową Z. Dębickiego tamże: wyd. 2 powiększone 1925, 263 s., wyd. 3 1929 [właśc. 1928].

W wyd. 2 i 3 dodano opowiadania: Nocturno; Wam-Ba-Dzian; Imieniny Kunga; Historia jednej nocy; Zorza polarna; Tajemniczy gość; Ho-uen; Podsłuchana rozmowa; Modlitwa; Słuchaj, Polsko!

Zawartość

Maciej Studzień; Bunt na „Nerpie”; Łapacze monet; Przygoda Oanikoo; Upiór. (Z mego pamiętnika); We mgle; Za parowym barkasem; Pijany okręt; Wiliam Iwanowicz; Hodie mihi, cras tibi. (Z mego pamiętnika); Matsuri; Huczało morze; Nabożeństwo dziękczynne. (Z mego pamiętnika); Z mego pamiętnika; Kaprowie polscy.

3. Na bezdrożach tatrzańskich. Wycieczki, wrażenia i opisy. Warszawa: M. Arct 1923, VIII, 179 s. Wyd. nast.: wyd. 2 z przedmową M. Orłowicza Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych 1934, wyd. 3 poprawione i rozszerzone Oprac., przypisy i nota edytorska: W.H. Paryski. Warszawa: Sport i Turystyka 1958, 383 s.

Zawiera też wiersze.

Zawartość

Wyd. 3 poszerzone o przedruk (z niewielkimi skrótami) książki „Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe” [zob. Prace z dziedziny sportu i turystyki, poz. ] i o kilka artykułów publikowanych wcześniej w czasopismach, zmieniono także układ zawartości oraz dokonano niewielkich skrótów.

4. Żaglowym jachtem przez Bałtyk. Pierwsza podróż polskiego jachtu do Szwecji dn. 20 VIII – 30 VIII 1925. „Tygodnik Ilustrowany1925 nr 42-46. Wyd. osobne Warszawa: Yacht-Klub Polska 1925, 38 s. Wyd. 2 Warszawa: Książnica-Atlas [1934]. Przedruk pt. Podróż w roku 1925 zob. poz. .

5. Na pokładzie „Witezia. Trzecia podróż żaglowego jachtu „Witeź” w roku 1926 do Szwecji. Warszawa: Yacht-Klub Polska 1927, 41 s. Przedruk pt. Podróż w roku 1926 zob. poz. .

6. Na jachcie „Witeź. Czwarta podróż żaglowego jachtu „Witeź” w roku 1927 do Łotwy i Szwecji. Warszawa: Instytut Wydawniczy Ligi Morskiej i Rzecznej 1928, 37 s. Przedruk pt. Podróż w roku 1927 zob. poz. .

7. Na pokładzie „Iskry. Pierwsza podróż szkolnego żaglowego okrętu marynarki wojennej do Lipawy, Taggalahti, Hanko, Helsinek i Wisby. „Polska Zbrojna 1928 nr 145, 162, 169, 182, 343; 1929 nr 21, 31, 129, 144, 154-155. Wyd. osobne Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowy 1929, 53 s.

8. Znaczenie morza dla Polski. Warszawa: Wydawnictwo Komitetu Floty Narodowej. Druk Zakłady Graficzne Wuzet [1928], [4] s. Wyd. nast. Warszawa: Drukarnia Goniszewski i S-ka [1931].

9. Moja czwarta podróż na „Witeziu. Warszawa: Instytut Naukowo-Wydawniczy 1930, 34 s. Przedruk pt. Podróż w roku 1928 zob. poz. .

10. Słuchaj Polsko! Warszawa: Drukarnia J. Popiel 1931, [4] s. Wyd. nast. [Warszawa:] Wydawnictwo Floty Narodowej. Drukarnia S. Goniszewski [1931].

Zawartość

Utwór z poz. (wyd. 2 i 3) oraz wezwanie do zapisywania się do Komitetu Floty Narodowej.

11. Na skrzydłach jachtów. [Reportaże]. Lwów, Warszawa: Książnica-Atlas [1933], 157 s. Wyd. nast. tamże [1938].

Zawartość

Od autora; Jaskółka; Spotkanie; Na jachcie „Witeź”: Podróż w roku 1925 [poz. ]; Podróż w roku 1926 [poz. ]; Podróż w roku 1927 [poz. ]; Podróż w roku 1928 [poz. ]; Na jachcie „Junak”. Podróż w roku 1931.

12. Wśród wichrów i fal. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa 1935, 111 s. Wyd. nast. ze wstępem i przypisami B. Miazgowskiego Warszawa: Sport i Turystyka 1958.

Wspomnienia z podróży na jachtach „Halina”, „Mohort” i „Temida” w 1934.

13. Na prawdziwym jachcie. Opowieść dla młodzieży. Warszawa: M. Arct 1937, 31 s.

14. Z harcerzami na „Zawiszy Czarnym. [Reportaże]. Lwów: Książnica-Atlas [1937], 126 s. Wyd. nast.: ze wstępem i przypisami B. Miazgowskiego Warszawa: Sport i Turystyka 1958, tamże wyd. 2 1966, wyd. 3 1970.

15. Sonety morskie. [Wybór wierszy]. Wybrał, oprac. i wstępem opatrzył T. Skutnik. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1977, 60 s. Por. poz. .

Wybór z poz. (wyd. 2 powiększone).

Prace z dziedziny sportu i turystyki

Współczesna żegluga morska. Doki, budowa okrętów żaglowych i parowych, przybory żeglarskie. Warszawa: Księgarnia Naukowa 1904, 161 s. Wyd. nast. pt. Współczesna żegluga morska oraz słownik żeglarski. Poznań: M. Arct 1920.
Podręcznik narciarstwa według zasad alpejskiej szkoły jazdy na nartach. Oprac.: H. Bobkowski i M. Zaruski. Kraków: Krajowy Związek Turystyczny i Zakopiański Oddział Narciarzy T.T. [Towarzystwa Tatrzańskiego] 1908, 68 s.
Tatrzański telegraf wzrokowy. Zakopane 1909 nr 27 s. 4, nr 28 s. 6; odbitka. Kraków 1909. Wyd. 2 Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa 1920. Przedruk zob. poz. .
Regulamin dla członków czynnych Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem. Kraków 1910, 24 s. Przedruk zob. poz. .
O zachowaniu się na wycieczkach zimowych w Tatrach. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego 1912 t. 33 s. 85-88, odbitka. Wyd. osobne Kielce: Filar [2002], 16 s. (reprint). Przedruk zob. Twórczość poz. (wyd. 3).^^.
Przewodnik po terenach narciarskich Zakopanego i Tatr polskich. Zakopane: Nakład Sekcji Narciarskiej Towarzystwa Tatrzańskiego 1913, 91 s. Wyd. 2 poprawione i uzupełnione Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa 1931.
Giewont. [Monografia]. Ziemia 1914 nr 13 s. 205-206, nr 14 s. 221-223, nr 16 s. 253-254. Odbitka uzupełniona Warszawa 1914. Przedruk zob. Twórczość poz. .
Nauka konnej jazdy. Warszawa: Księgarnia Wojskowa 1919, 78 s. Wyd. nast. tamże 1919.
Rząd koński. Oprac.: M. Zaruski i E. Mecnarowski. Warszawa: Księgarnia Wojskowa 1919, 14 s. Wyd. 2 tamże 1919.
Wojskowe przepisy służbowe.
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jego organizacja, dzieje i wyprawy ratunkowe. Ze wspomnień i notatek swoich napisał M. Zaruski, naczelnik Straży Ratunkowej. Warszawa: M. Arct 1922, 145 s. Przedruk (z nieznacznymi skrótami) zob. Twórczość poz. (wyd. 3).
Zawiera m.in. przedruk poz. , .
Nawigacja. Krótki podręcznik do użytku na jachtach morskich. Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy 1932, 128 s.
Tytuł na okładce: Nawigacja jachtowa.
Organizacja harcerskich drużyn żeglarskich. Cz. 3. Tymczasowy regulamin służby na szkuner-jachcie szkolnym Z.H.P. „Zawisza Czarny”. Na podstawie Regulaminu służby na O.O.R.P. [Okrętach Rzeczypospolitej Polskiej], Regulaminu służby na jachtach i Organizacji Harcerskich Drużyn Żeglarskich. Cz. 1. Oprac.: M. Zaruski. Warszawa: Skład główny Główna Księgarnia Wojskowa 1933, 38 s.
Prawa i obowiązki kapitanów i sterników jachtowych. Regulamin służby na jachtach. Alarmy. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa 1933, 16 s.
Zasadnicze komendy i rozkazy przy manewrach na statkach żaglowych. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa 1933, 54 s.
Mały Kod do użytku jachtów i mniejszych statków. Według międzynarodowej księgi sygnałów oprac.: M. Zaruski. Przedmowa: W. Bublewski. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa 1938, 156 s.
Księga wypraw ratunkowych 1909-1937. Oryginalne zapisy M. Zaruski i J. Oppenheima. [Łódź:] Abaton [1999], 187 s. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Przekłady

1. S. Nadson: Z Nadsona. Wybór poezji. Archangielsk: [druk] S. Pawłowa 1897, 127 s.

Prace redakcyjne

1. Słownik morski polsko-angielsko-francusko-niemiecko-rosyjski. Opracowany przez Komisję Terminologiczną Morską przy Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Z. 6. Praktyka morska. Red. M. Zaruski. Warszawa 1936 [właśc. 1937], 70 s.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski: Mariusz Zaruski. W tychże: Encyklopedia tatrzańska. Warszawa 1973.
P. Stawecki: Mariusz Zaruski. W tegoż: Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939. Warszawa 1994.
A. Kijas: Mariusz Zaruski. W tegoż: Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Warszawa, Poznań 2000.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (J. Poradecki).

Ogólne

Książki

F. Bahrycz: Mariusz Zaruski. Wspomnienie osobiste o patronie harcerskich drużyn żeglarskich. Londyn: Naczelna Komenda Związku Harcerstwa Polskiego 1944, 14 s.
N. Drucka: Kurs na słońce. Opowieść o generale Mariuszu Zaruskim. Warszawa: Wydawnictwo Harcerskie 1969, 216 s. Wyd. 2 Warszawa: Horyzonty 1973.
M. Pinkwart: Zakopiańskim szlakiem Mariusza Zaruskiego. Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Kraj 1983, 164 s. Wyd. nast. tamże 1983 [właśc. 1985].
W. Wędziński: Generał Mariusz Zaruski. Wychowawca młodzieży w idei morskiej. Gdańsk: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. RPK [Regionalna Pracownia Krajoznawcza] 1990, 15 s.
H. Stępień: Mariusz Zaruski: Opowieść biograficzna. Warszawa: Greg 1997, 226 s.

Artykuły

H.W. Paryski: Mariusz Zaruski. Taternik 1948 nr 1/2.
Z. Krawczyk: Człowiek i natura. (Filozoficzne założenia ideologii taternickiej i marynistycznej Mariusza Zaruskiego). Studia Filozoficzne 1968 nr 2.
W. Głowacki: Wspaniały świat żeglarstwa. Gdańsk 1972, passim.
L.M. Pisarek: Moje rejsy z Zaruskim. Świat Żagli 1972.
R. Karwacki: Mariusz Zaruski. W: Ludzie Pomorza lat 1920-1939. Gdańsk 1977.
B. Kuś: Poezja Siemiona Nadsona w zapomnianych przekładach Mariusza Zaruskiego. Slavia Orientalis 1977 nr 2, przedruk nieznacznie zmieniony pt. Mariusz Zaruski i jego przekłady wierszy Siemiona Nadsona, w tejże: Poezja rosyjska w polskim życiu literackim przełomu XIX i XX wieku. Warszawa 1979.
K. Kubik: Mariusz Zaruski. Nautologia 1978 nr 4.
Sympozjum poświęcone Mariuszowi Zaruskiemu. Oprac.: K. Kubik. Nautologia 1981 nr 4 [dot. sympozjum zorganizowanego 13 X 1980 w Gdyni przez Komisję Historii Środowisk Nautycznych Polskiego Towarzystwa Nautologicznego i in.].
Z. Schneigert: Zaruski nieznany. Podtatrze 1982 jesień/zima.
Z. Ryn: Mariusz Zaruski człowiek dwóch żywiołów. Życie Literackie 1984 nr 1, polemika: H. Brombosz: Nie z nudów powstał TOPR. Tamże nr 14, L. Matuszewski: Jeszcze o Zaruskim. Tamże nr 20.
T. Linkner: Gdy jeden drugiemu mógł być przewodnikiem. W kręgu koneksji i twórczych poszukiwań Michała Zaruskiego. Nautologia 1985 nr 4.
J. Kolbuszewski: O literackiej twórczości Michała Zaruskiego. Przegląd Powszechny 1986 nr 1.
G. Skotnicka: Morze i Pomorze w utworach dla dzieci i młodzieży pisarzy regionu. (1918-1939). Rocznik Gdański 1986 z. 2 [m.in. o M. Zaruskim].
A. Uziembło: Ludzie i Tatry. Kraków 1986, passim.
L. Długołecka, M. Pinkwart: Zakopane. Przewodnik historyczny. Warszawa 1988, passim. Wyd. 2 poprawione, rozszerzone i uzupełnione Warszawa 1994.
K. Turo: Michał Zaruski – sylwetka pisarza. Gdański Rocznik Kulturalny 1988.
J. Krawczyńska. Żeglujcie jak On żeglował. Słowo Powszechne 1991 nr 166.
K. Turo: Mariusz Zaruski – pionier polskiej twórczości marynarskiej dwudziestego wieku. W tejże: Działalność polskich marynarzy w dwudziestym wieku. Gdańsk 1992.
Z. Jaskiernia: Ostatnie dni Mariusza Zaruskiego. Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 1997 t. 6.
J. Ruszała: Proza marynistyczna Michała Zaruskiego. Mity, idee, obrazy „Nautologia 2001 nr 3/4.
Mariusz Zaruski taternik i marynista. Zeszyty Naukowe Wyżej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie 2002 nr 1 [materiały z sympozjum zorganizowanego przez Muzeum Sportu i Turystyki oraz Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Warszawie, 26 listopada 2001]. [Zawartość: Z. Krawczyk: Wprowadzenie; H. Stępień: Kilka uwag do życiorysu Mariusza Zaruskiego; A. Paczkowski: Dieło Nomier 29044, czyli aresztowanie i śmierć Mariusza Zaruskiego; A. Matuszyk: „Plus ratio quam vis”. Kilka uwag na marginesie twórczości i działalności taternickiej Mariusza Zaruskiego; W.W. Wiśniewski: Mariusz Zaruski – twórca TOPR; Z. Krawczyk: Morze w działalności społecznej i ideologii Mariusza Zaruskiego; A. Wilczkowski: Zaruski jako kawalerzysta; K. Turo: Morze i góry w twórczości literackiej Mariusza Zaruskiego; E. Pac-Pomarancka: „Mariusz Zaruski taternik, narciarz, żeglarz”. Wystawa w Muzeum Sportu i Turystyki].
A. Matuszyk: Autorefleksja „metasportowa” a zachowania i przeżycia sportowe. (Uwagi na marginesie kilku myśli Mariusza Zaruskiego o alpinizmie). Kultura Fizyczna 2002 nr 1/2.
M. Czyżewski: Był Zaruski postacią w stylu ludzi renesansu.... Szkice Humanistyczne 2004 t. 4 nr 3/4.
M. Kuklik: Generał Mariusz Zaruski ostatni starosta w Pucku w okresie międzywojennym; E. Otremba: O twórczości literackiej Mariusza Zaruskiego. Zapiski Puckie 2004 nr 3.

Sonety morskie; Sonety północne

A. Drogoszewski. „Ogniwo1903 nr 36.
K. Turo: Przemiany egzotyzmu w „Sonetach” Zaruskiego. W: Egzotyzm w literaturze. Szczecin 1990 [właśc. 1991].
K. Heska-Kwaśniewicz: O serce, serce! Tatry moje. O „Sonetach taternickich” Mariusza Zaruskiego. W tejże: Ludzie, góry, książki. Katowice 2006. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 2449.

Na morzach dalekich

[M. Garfeinowa-Garska] M. Zabojecka. „Trybuna1921 nr 5.
Z. Dębicki. „Kurier Warszawski1925 nr 50.

Na bezdrożach tatrzańskich

[J.A. Szczepański] jaszcz. Taternik 1934 z. 3.

Żaglowym jachtem przez Bałtyk

S. Gorzuchowski. „Nowa Książka1934 z. 5.

Wśród wichrów i fal

[W. Antoniewicz] W.A.Pion1936 nr 6.

Z harcerzami na „Zawiszy Czarnym”

J.B. Rychliński. „Nowa Książka1937 z. 5.

Współczesna żegluga morska

S. Ludwig: Pierwszy morski podręcznik. Morze 1974 nr 5.

S. Nadson: Z Nadsona

[W. Nawrocki] Wł.N.Tygodnik Ilustrowany1897 nr 33.