BIO

Urodzony 1 stycznia 1906 w Ostrawie (Morawy); syn Bolesława Zaremby, inżyniera, i Zofii z Zaykowskich. Ukończył IV Gimnazjum Humanistyczne im. H. Sienkiewicza w Krakowie i w 1924 rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od czasów szkoły średniej należał do Związku Harcerstwa Polskiego. Debiutował w 1926 artykułem pt. O organizowaniu pracy w starszym harcerstwie na podstawie pracy w Akademickim Kole Harcerskim w Krakowie, opublikowanym w „Jednodniówce Akademickiego Koła Starszego Harcerstwa w Krakowie”. W czasie studiów był sekretarzem Koła Polonistów (1926-30). Od 1928 ogłaszał wiersze w pismach „Na tropie”, „Ezoter” i „Antena Literacka” (1933). Po uzyskaniu doktoratu w 1933 na podstawie rozprawy o Anonimie Protestancie z XVI wieku i uzyskaniu uprawnień nauczyciela szkół średnich rozpoczął pracę w Zagłębiu Dąbrowskim i na Śląsku, uczył w Gimnazjum im. B. Prusa w Sosnowcu, w gimnazjach i liceach w Wirku, Mysłowicach i Boguminie na Zaolziu. W 1935 ożenił się z Wandą Semkowicz, historykiem mediewistką. Współpracował z czasopismem „Kuźnica”, publikując tam swoje wiersze, a także recenzje i artykuły (od 1937). Brał czynny udział w życiu kulturalnym środowiska, wraz z Wilhelmem Szewczykiem i Alfonsem Piotrowskim założył w 1938 Zespół Literatów i Artystów „Fantana”, którego został prezesem; w miesięczniku literackim „Fantana” opublikował wiele utworów, m.in. fragmenty poematu pt. Słowo o Krzysztofie Arciszewskim. Nawiązał też współpracę z rozgłośnią Polskiego Radia w Katowicach. W okresie okupacji niemieckiej przebywał w Stróżach, brał udział w tajnym nauczaniu. Po zakończeniu wojny założył gimnazjum w Bobowej. Następnie powrócił na Śląsk i zamieszkał w Katowicach. W 1948-50 pracował jako nauczyciel w Państwowym Liceum Pedagogicznym oraz dyrektor Wyższego Kursu Nauczycielskiego. W 1948 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1950 był jednym z organizatorów Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) w Katowicach. W 1951-56 i 1961-68 pełnił funkcję prorektora tej uczelni, w 1956-58 dziekana Wydziału Filologicznego, w 1953-68 kierował Katedrą Historii Literatury Polskiej. W 1956 został mianowany docentem. W pracy badawczej zajmował się głównie literaturą staropolską oraz dawnym piśmiennictwem na Śląsku, ogłaszając od 1956 rozprawy, studia i artykuły w „Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach”, „Roczniku Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Krakowie”, „Poglądach”. W 1963-68 redagował wydawnictwa WSP w Katowicach. Rozwijał też działalność popularnonaukową i społeczną; w 1950-57 był prezesem Oddziału Katowickiego Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, działał też w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej. Od 1962 był zastępcą przewodniczącego Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie. W 1963-68 przewodniczył zespołowi rzeczoznawców filologii polskiej dla wyższych szkół pedagogicznych. W sezonie 1964/65 pisał artykuły do programów Teatru Nowego w Zabrzu. W 1966/67 przebywał przez sześć miesięcy we Francji, badając stan poloników w bibliotekach francuskich. Po powstaniu Uniwersytetu Śląskiego (1968) podjął pracę na tej uczelni jako profesor nadzwyczajny (od 1970). Był dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej (1969-73), a następnie do przejścia na emeryturę kierownikiem Zakładu Historii Literatury Staropolskiej, Oświeceniowej i Romantycznej. Zainicjował i prowadził prace zespołowe nad Bibliografią piśmiennictwa polskiego na Śląsku „Śląski Korbut. Od 1975 przewodniczył Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Katowicach oraz Podkomisji Śląskiej w Katowicach (do 1980). Był członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN i członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN. Wyróżniony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1973), złotą odznaką „Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” (1973), tytułem honorowym „Zasłużony Nauczyciel PRL” (1976), nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki II stopnia (1976) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1977). Zmarł 7 lutego 1983 w Katowicach.

Twórczość

1. Na powrót zwłok generała Józefa Bema. Wiersz z 1929 roku. Posłowie: J. Mayer. Katowice: Oddział Śląski Towarzystwa Przyjaciół Książki 1984, 15 s.

Druk bibliofilski.

2. Płonąca Hiszpania. Katowice: Wojewódzki Komitet Wychowania Obywatelskiego 1937, 18 s.

Druk na prawach rękopisu.

3. Larum w obozie. Słuchowisko radiowe. Polskie Radio 1939. Wyd. Katowice: Biblioteka Śląska 1997, 45 s.

4. Poemat Roździeńskiego o hutnikach polskich. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1968, 32 s.

5. Polscy pisarze na Śląsku po wojnie trzydziestoletniej. Katowice: [b.w.] 1968, 241 s., powielone. Wyd. nast. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1969, 182 s.

Zawartość

Polski ośrodek kulturalny kluczborsko-byczyński; Adam Gdacjusz; Jerzy Bock; Pisarze śląscy w służbie polskiej literatury.

6. Polska literatura na Śląsku. Cz. 1. Katowice: Uniwersytet Śląski 1971, 142 s.

7. [Pamiętniki]. Powst. przed 1983.

W zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Wodzisławiu [informacja: M. Pawłowiczowa: Tematyka śląska w dorobku naukowym Jana Kazimierza Zaremby. W: Tradycje śląskiej humanistyki. Jan Kazimierz Zaremba. Katowice 1994 s. 32].

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Rodzima kultura w twórczości Anonima – Protestanta. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach 1956 s. 15-77.
Sądy Adama Mickiewicza o pisarzach polskiego Oświecenia. W: Adam Mickiewicz. Materiały Śląskiej Sesji Mickiewiczowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Katowice 1958 s. 255-337.
Wacława Potockiego ziemia podgórska. W: Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia. Kraków 1961 s. 203-212.
Adam Gdacjusz wobec kontrreformacji na Śląsku po wojnie trzydziestoletniej. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Prace Historycznoliterackie 1962 s. 5-23.
Juliusz Słowacki o poezji Jana Kochanowskiego. Prace Historycznoliterackie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach 1962 s. 113-122.
Walenty Roździeński i jego śląskie środowisko. W: Sesja Naukowa 350-lecia Walentego Roździeńskiego „Officina ferraria” (1612-1962). Opole 1962 s. 1-21.
Adam Gdacjusz przeciw szlachcie śląskiej. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1963 t. 1 s. 53-82.
O zadaniach wychowawczych kół naukowych na wyższych uczelniach. [Współautor:] B. Glat. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach 1963 s. 1-47.
Rola kół naukowych w wyższych szkołach pedagogicznych. W: Krajowa konferencja w sprawie rozwoju wyższych szkół pedagogicznych. Gdańsk 1963 s. 315-335.
Wacław Potocki a środowisko ziemi bieckiej. W: Biecz. Studia historyczne. Wrocław 1963 s. 458-477.
Twórca Officina Ferraria a grupa zawodowa górników górnośląskich. W: Roździeńsciana. Studia o Walentym Roździeńskim autorze Officina ferraria z 1612 r. Wrocław 1965 s. 185-205.
Z doświadczeń naukowych i dydaktycznych Katedry Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach 1954-1964. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Prace Historycznoliterackienr 3 1965 s. 9-30.
Tradycja czarnoleska we wczesnych wierszach Wacława Potockiego. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej we Wrocławiu 1966 t. 4 s. 5-28.
Recepcja polskiej literatury renesansowej u pisarzy śląskich ośrodka kluczborsko-byczyńskiego w XVII w. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach 1967 z. 4 s. 10-38.
Extension de l'enseignement public du second degré et probléme de la formation professionelle des maitres. W: L'association internationale des sciences de l'education. Warszawa 1969 s. 1-20.
Życie i dzieło Adama Gdacjusza. W: Adam Gdacjusz: Wybór pism. Warszawa 1969 s. 7-86.
Pierwsze polskie druki cieszyńskie. Kwartalnik Opolski 1970 nr 2 s. 30-52, nr 3 s. 62-73.
Trwałe wartości literatury polskiej na Śląsku w XVII wieku. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie 1970 t. 8 s. 5-19.
Organizacje młodzieżowe i studenckie. W: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach 1950-1968. Katowice 1971 s. 55-65.
Dwaj pierwsi pisarze polscy na Śląsku cieszyńskim. (Jan Muthman i Samuel Ludwik Zasadius). Rocznik Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie 1972 t. 10 s. 51-65.
Piśmiennictwo polskie na Śląsku w drugiej połowie XVIII wieku. Kwartalnik Opolski 1973 nr 4 s. 5-17, 1974 nr 1 s. 5-19.
Nauka o literaturze polskiej. W: Polska Akademia Umiejętności 1872-1952. Wrocław 1974 s. 289-309.
Piśmiennictwo ewangelickie na Śląsku. (Do roku 1800). W: Udział ewangelików śląskich w polskim życiu kulturalnym. Warszawa 1974 s. 26-72.
Wśród uczonych i literatów śląskich czasu Odrodzenia. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie 1976 t. 14 s. 27-48.
Związki literackie Śląska z Rzecząpospolitą (do połowy XVIII wieku). W: Literatura staropolska w kontekście europejskim. Wrocław 1977 s. 293-304.
Piśmiennictwo śląskie XVII wieku w publikacjach powojennych. W: Wśród zagadnień polskiej literatury barokowej. Cz. 2. Katowice 1980 s. 79-98. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, 384.
Stan i perspektywy badawcze dawnego czasopiśmiennictwa śląskiego. (Do 1800). Prace Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie 1981 nr 6 s. 61-73; toż w: Perspektywy badań śląskoznawczych. Wrocław 1981.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Adam Mickiewicz. Materiały Śląskiej Sesji Mickiewiczowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Katowice 10 i 11 kwiecień 1956. Red.: J. Zaremba. Katowice: Śląsk 1958, 565 s.
2. Spis lektur dla studentów filologii polskiej. Według wskazówek J. Zaremby oprac.: A. Jarosz, A. Jendrysik. Katowice: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1967, 183 s. Wyd. 2 zmienione. Katowice: Uniwersytet Śląski 1968, 183 s.
3. A. Gdacjusz: Wybór pism. Oprac.: H. Borek, J. Zaremba. Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1969, 458 s.
4. Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku „Śląski Korbut. T. 2. Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku XVII i XVIII wieku. Praca zbiorowa. Redakcja naukowa J. Zaremba. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1980, 226 s.
5. Śląskie miscellanea. Literatura – folklor. [T. 1]. Red.: J. Zaremba, D. Simonides. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1980, 126 s. Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach, „Prace Komisji Historycznoliterackiej”, 3.

Omówienia i recenzje

Informacje rodziny 1983, 1986.

Słowniki i bibliografie

M. Letkiewicz-Ćwiklińska: Bibliografia prac Jana Zaremby. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1978 nr 264.
Słownik badaczy literatury polskiej. T. 2. Łódź 1998 (M. Pawłowiczowa).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Książki

Tradycje śląskiej humanistyki. Jan Kazimierz Zaremba. Red.: J. Malicki, D. Rott. Katowice: Biblioteka Śląska w Katowicach, Śląskie Towarzystwo Naukowe 1994, 46 s. [Tu m.in.: H. Trojanowska: Wacław Potocki w badaniach Jana Zaremby; T. Banasiowa: Twórczość Jana Kazimierza Zaremby na Łamach „Fantany”].

Artykuły

B. Lubosz: Jan Zaremba. Poglądy 1972 nr 21.
Z.J. Nowak: Działalność naukowa, dydaktyczna i społeczna profesora Jana Zaremby. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1978 nr 264.
B. Lubosz: Pożegnanie profesora. Opole 1983 nr 3.
J. Mayer: Profesor Jan Kazimierz Zaremba. Tygodnik Powszechny 1983 nr 34.
W. Szewczyk: Wspomnienie o Janie Kazimierzu Zarembie. Poglądy 1983 nr 10.
M. Pawłowiczowa: Jan Kazimierz Zaremba. Biuletyn Polonistyczny 1984 nr 1.
M. Pawłowiczowa: Wspomnienie o prof. Janie Kazimierzu Zarembie. Zaranie Śląskie 1985 z. 1/2.
M. Pawłowiczowa: Dokonania profesora Jana Kazimierza Zaremby w katowickim środowisku naukowym. Annales Silesiae 1996 vol. 26.
J. Malicki: Jan Kazimierz Zaremba: humaniści na Śląsku. Śląsk 1997 nr 10.

Polska literatura na Śląsku

K. Matwijowski. „Sobótka1972 nr 2.

A. Gdacjusz: Wybór pism

J. Tazbir. „Odrodzenie i Reformacja1970 t. 15.
R. Pollak. „Pamiętnik Literacki1971 z. 3.