BIO

Urodzony 29 września 1882[P] w Klonowcu (Kieleckie) w rodzinie ziemiańskiej; syn Piotra Lubicz Zaleskiego i Zofii z Arkuszewskich. Uczęszczał do gimnazjum w Radomiu, a potem w Łodzi, gdzie zdał maturę. Następnie studiował architekturę w Cesarskim Instytucie Politechnicznym w Warszawie. Należał do tajnego Związku Młodzieży Polskiej „Zet” (Zet) i był przewodniczącym jego jawnej delegatury w Instytucie – Zjednoczenia. W maju 1904 został z powodu tej działalności aresztowany i do lipca był przetrzymywany w X Pawilonie na Cytadeli. Nie mogąc powrócić do rozpoczętych wcześniej studiów, kontynuował naukę w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Debiutował w 1904 wierszem pt. Odblaski Niezłomnej wydrukowanym w „Ateneum” (nr 9), publikował tu także w 1905. Nadal działał w Zecie, był członkiem Centralizacji; w 1905 brał udział w organizacji strajku szkolnego w Królestwie Polskim. Redagował pismo „Kiliński” (1905-06), publikował swoje utwory także w „Zniczu” (Warszawa, 1906). Przez pewien czas studiował filozofię na uniwersytecie w Monachium. W 1908-10 pracował jako nauczyciel w prywatnych gimnazjach warszawskich, m.in. Cecylii Plater Zyberk i Emiliana Konopczyńskiego. W tym okresie zaczął publikować szkice i rozprawy naukowe dotyczące poezji romantycznej i młodopolskiej, a później głównie polsko-francuskich związków kulturalnych m.in. w „Przeglądzie Narodowym” (1908-10, 1912, 1914, 1920) i „Museionie” (1911-13); uprawiał także publicystykę literacką na łamach „Książki” (1909-14) i „Gazety Warszawskiej” (1910-14). Zagrożony ponownym aresztowaniem, wyjechał w 1910 do Paryża. Studiował filozofię na Sorbonie i w École des Hautes Études Sociales. Po wybuchu I wojny światowej wygłaszał w języku francuskim wykłady na temat Polski w École des Hautes Études Sociales (1914-16), w École des Langues Orientales (1916-22), a następnie w Institut d'Études Slaves i na Sorbonie. W 1916 został prezesem Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu. Od 1917 uczestniczył w pracach Komitetu Narodowego Polskiego; był zastępcą kierownika Biura Prasowego Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w Wersalu oraz członkiem jej Stałej Narady. W 1918-19 redagował pismo Armii Polskiej we Francji – „Polak”. Od 1920 był kierownikiem sekcji polskiej Institut d'Études Slaves. W 1925 został mianowany przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP) delegatem do spraw naukowych we Francji. W tymże roku poślubił Marię Zdziarską, lekarkę. Mieszkając w Paryżu, rozwinął wielostronną działalność na rzecz polsko-francuskiego zbliżenia kulturalnego; był wiceprezesem Société d'Échanges Artistiques et Littéraires entre la France et la Pologne, współredagował serię Collection Polonaise (wyd. Edition E. Malfére). Publikował artykuły na temat literatury polskiej i polsko-francuskich związków kulturalnych w paryskich czasopismach, m.in. w „Mercure de France” (1920-34, z przerwami; podpisany m.in.: L. de Brou, R. Debrou), „La Revue Contemporaine” (1920-21), „La Pologne Politique, Economique, Littéraire et Artistique” (1921, 1930-34), „Le Monde Slave” (1925-29, 1931-32), „La Vie des Peuples” (1925), „Revue des Études Slaves” (1926-27). Jeździł z odczytami po Francji, wykładał również na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli. Drukował też w czasopismach polskich, m.in. od 1921 nadsyłał korespondencje do „Kuriera Warszawskiego”, w którym ogłaszał również artykuły i wiersze (podpisane m.in.: Z.L.Z.). Pisał także do „Przeglądu Współczesnego” (1923, 1926, 1933-34), „Le Messager Polonais” (1925-28) i „Tygodnika Ilustrowanego” (1925-28, 1932-34, 1937). W 1926 został ekspertem honorowym Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej przy Lidze Narodów. W tymże roku uzyskał doktorat filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na podstawie wcześniej ogłoszonych prac, m.in. studiów pt. Dzieło i twórca, a w 1929 tytuł docenta literatury polskiej (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-francuskich) na Uniwersytecie Warszawskim, który w 1938 mianował go profesorem. W 1934-35 i 1938-39 redagował wydawany w Warszawie rocznik „Życie Sztuki”. Należał do Polskiego PEN Clubu. Był członkiem komitetu redakcyjnego rocznika „Centre d'Études Polonaises, Séances et Travaux” wydawanego przez Bibliotekę Polską w Paryżu. Należał do Komitetu Miejscowego tejże biblioteki oraz do Prezydium Ośrodka Studiów Polskich we Francji. Był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki. W 1938 otrzymał Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury za wybitną twórczość literacką. W marcu 1939 Uniwersytet w Montpellier nadał mu tytuł doktora honoris causa. Wybuch II wojny światowej zastał go w Grotowicach nad Pilicą (posiadłość rodzinna żony); wziął udział w obronie Warszawy. W lutym 1940 przedostał się przez Słowację, Węgry, Jugosławię i Włochy do Francji, gdzie pełnił obowiązki delegata MWRiOP. Zorganizował Liceum Polskie w Paryżu. Otrzymał doktorat honoris causa uniwersytetu w Lille (1940). Po klęsce Francji w czerwcu 1940 opuścił Paryż i przebywał kolejno w La Flèche, Limoges, a następnie w Villard-de-Lans pod Grenoble, gdzie w listopadzie tego roku założył Gimnazjum i Liceum im. C. Norwida, którego został również dyrektorem. Od marca 1941 był prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża we Francji, a później Towarzystwa Opieki nad Polakami we Francji. Współpracował z francuskim ruchem oporu i od jesieni 1941 Polską Organizacją Walki o Niepodległość. Aresztowany w marcu 1943 w Grenoble, został przewieziony do więzienia w Fresnes pod Paryżem, gdzie poddano go śledztwu i torturom (w ich wyniku miał uszkodzony wzrok i słuch), po czym przetransportowano do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Po uwolnieniu z obozu w maju 1945, powrócił do Paryża i pozostał na emigracji. Kontynuował twórczość literacką, naukową i publicystyczną. Ogłaszał artykuły m.in. w „Revue de Littérature Comparée” (Paryż) i „Revue des Travaux de l'Académie des Sciences Morales et Politiques” (Paryż), a także w polskich czasopismach emigracyjnych, m.in. londyńskich „Orle Białym” (1950-58, 1987-68) i „Wiadomościach” (1964-67). Został członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (był delegatem Związku na Francję). Wznowił także działalność oświatową; założył liceum polskie w Les Ageux. Został członkiem Institut de France (Académie des Sciences Morales et Politiques). Od 1946 pełnił funkcję prezesa utworzonego we Francji Polskiego Związku Byłych Deportowanych i Więźniów Politycznych. W 1951 współtworzył, a potem został wiceprezesem (od 1960 prezesem honorowym) Fédération Internationale Libre des Déportés et Internes de la Rèsistance (FILDIR). Wykładał w Institut Catholique de Paris i na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie, a także m.in. na uniwersytecie w Tuluzie. Pełnił funkcję sekretarza generalnego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, zarządzającego Biblioteką Polską, do której rady należał. Był członkiem londyńskiego Towarzystwa Naukowego Polskiego na Obczyźnie, Międzynarodowej Federacji Komparatystów, jednym z założycieli i wiceprezesem Académie Internationale Libre des Sciences et des Lettres. Odznaczony m.in. przez rząd emigracyjny Komandorią Orderu Polonia Restituta (1953) oraz wyróżnieniami francuskim Grand Officier de la Légion d'Honneur (1959) i Croix de Guerre avec Palmes. Zmarł 15 grudnia 1967 w Paryżu; pochowany na polskim cmentarzu w Montmorency.

Twórczość

1. Z życia studentów warszawskich. [Utwór dramatyczny]. Znicz”, Warszawa 1906 nr 1-5.

Nagrody

Nagroda w konkursie organizacji Zjednoczenie.

2. Zygmunt Krasiński. O dziełach i życiu poety w setną rocznicę urodzin. Warszawa: Wydawnictwo im. M. Brzezińskiego 1912, 71 s.

3. Dzieło i twórca. (Studia i wrażenia literackie). Warszawa: Księgarnia E. Wende i Sp. 1913, 386 s.

Nagrody

Nagroda Kasy im. J. Mianowskiego.

Zawartość

Albert Samain; Postawa twórcza Leopolda Staffa; Z psychologii dziejów wymowy; Szlakiem powieści polskiej; Profile i wspomnienia; O pierwszym spojrzeniu na dzieło i twórcę.

4. Na wąskiej miedzy snu i burzy. [Wiersze]. Warszawa: Centnerszwer i Ska 1914, 124 s. Wyd. nast. Paryż: Towarzystwo Wydawnicze 1914.

5. La patrie musicale de Chopin. Conférences faites à l'École des Hautes Études Sociales, février – mars 1916. Paris: Roudanez 1916, 53 s.

6. Hommage Polonais à Verhaeren. Causerie pour la soirée commémorative du 25 février 1917. Paris: [Drukarnia] M. Flinikowski 1917, 15 s.

7. L'Effort vital de la Pologne contemporaine. [Przedmowa:] Ch. Richet. Paris: Libreurie Fischacher 1917, 69 s.

8. Z dziejów twórczości polskiej. Szkic ulotny. Le Puy: Jeniec Polak 1917, 17 s.

9. La dilemme russo-polonais. L'Alliance Franco-Russe et la Pologne. Le deux conceptions de l'orde et de la liberté. Paris: Payot 1920, 232 s.

10. Rola wyobraźni w twórczości naukowej. Nauka Polska 1927 t. 6 s. 1-23. Wyd. osobne Hanower: Polski Związek Wychodźctwa [!] Przymusowego w Hanowerze 1946, 29 s.

11. O rzeczach błahych i wiecznych. [Szkice literackie]. Z drzeworytami K. Brandla. Paryż: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Książki 1929, 65 s.

Zawartość

Dialog z Marem o sławie; Miłość paralelna; Pochwała dyplomacji; O rozkoszy słuchania rozkazu.

12. Venceslas Sieroszewski. L'homme et l'écrivain. Paris: Gebethner et Wolff 1930, 23 s.

13. Attitudes et destinées. (Faces et profils d'écrivains polonais). Paryż: Les Belles Lettres 1932, 374 s.

Zawartość

Introduction: Romantiques et antiromantiques; Un dispensateur d'absolu: Joseph Maria Hoene Wroński; Adam Mickiewicz, dictateur moral de la Pologne; L'Esprit de Mickiewicz dans la littérature polonaise contemporaine; Jules Słowacki, ouvrier de Dieu; Jan Kasprowicz, une conscience lyrique de tourment européen; Les relation polonaises de Flaubert; Troi faces du roman: Żeromski, Reymont, Sieroszewski; Une incidence: Paroles d'un ironiste sur l'ironie; Weyssenhoff, Berent, Strug, Przybyszewski, Kaden-Bandrowski; Sur la chemin du roman polonais.

14. Geniusz z urojenia. Misterium w formie groteski. Drzeworyty oryginalne K. Brandla. Warszawa, Kraków: Towarzystwo Wydawnicze 1932, 82 s.

15. Wartości żywe mesjanizmu polskiego. W: Prace historyczno-literackie ku czci Ignacego Chrzanowskiego. [Kraków 1936] s. 444-455, nadbitka. Wyd. osobne [Hanower: Polski Związek Wychodźstwa Przymusowego w Hanowerze 1946], 15 s.

16. W poszukiwaniu rytmu i stylu epoki. Życie Sztuki 1938 s. 1-26, odbitka. Wyd. osobne Hannover: [Polski Związek Wychodźstwa Przymusowego w Hanowerze 1947], 32 s.

17. Akordy kamienne. [Proza poetycka]. Hanower: Polski Związek Wychodźctwa [!] Przymusowego w Hanowerze 1946, 46 s.

18. Drogi i bezdroża biografii. Hanower: [Polski Związek Wychodźstwa Przymusowego w Hanowerze] 1946, 15 s.

19. Expérience psychologique et sociale des camps de concentration allemands. Communication faite á l'Académie des Sciences Morales et Politiques. Séance du 17 Juin 1946. Paris: Bibliotèque Polonaise 1946, 32 s.

Zawiera również: Extrait d'une causerie faite à la Bibliotéque Polonaise à Paris le 28.VI.1945.

20. Kariatydy strącone. Hanower: Polski Związek Wychodźctwa [!] Przymusowego w Hanowerze 1946, 22 s.

Zawartość

Utwory prozą: Kariatydy strącone; Sen Jura o skrzydłach, – nadto wiersz: Garwal.

21. Balzac entre la Pologne et la Russie. Revue des Sciences Morales et Politiques”, Paryż 1951 1er semestre s. 8-16, nadbitka. Paris 1952.

Wersja polska rozszerzona: Balzac między Polską a Rosją. London: Gryf [1953], 20 s.

22. Wiersze zebrane. 1924-1967. Aix-en-Provence: M. i F. Prochaskowie 1969, 79 s.

23. Dziennik nieciągły. (1904-1925). [T. 1]. Oprac. i przypisami opatrzyła M. Willaume. Paryż, Łódź: Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie, Akademickie Centrum Graficzno-Marketingowe Lodart S.A. 1998, 316 s.

T. 2 zob. poz. .

24. Pamiętnik. Od Grotowic do Buchenwaldu. (1939-1945). T. 2. Oprac. i przypisami opatrzyła M. Willaume. Paryż, Łódź: Akademickie Centrum Graficzno-Marketingowe Lodart S.A. 1998, 216 s.

[T. 1] zob. poz. .

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Kobieta i kobiecość w poezji Juliusza Słowackiego. Przegląd Narodowy 1910 z. 7-9, odbitka. Warszawa 1910, 61 s.
Rzut oka na kulturę polską. Rok Polski 1917 nr 10 s. 33-42, odbitka.
La rayonnement de la Pologne en Françe après 1830. (Autor de l'amitié de Mickiewicz, Michelet et Quinet). W: La Pologne au congrès international de Bruxelles. [Bruksela?] 1923, odbitka. [B.m.] 1923, 14 s.
La politique polonais de la France. La Monde Slave”, Paryż 1925 nr 8 s. 262-280, przedruk jako przedmowa do: K. Smogorzewski: La politique polonais de la France. Paris 1926.
Jules Slowacki, l'ouvrier de Dieu. Mercure de France”, Paryż 1927 nr 695, odbitka. Paris 1927, 20 s.
Jan Kasprowicz. (Conférence faite à l'Institut d'Études Slaves de l'Université de Paris à la cérémonie de M. de Chlapowski ambassadeur de Pologne, sous la présidance de M. Etienne Fournol). La Monde Slave”, Paryż 1928 Février s. 196-212, odbitka. Paris [1928].
Mickiewicz, Michelet et la Pologne. Revue de Littérature Comparée”, Paryż 1928 nr 3 s. 433-488, odbitka. Paris 1928.
Edgar Quinet et Auguste Cieszkowski. „Mélanges Baldensperger” [1930], odbitka. Paris 1930, 13 s.
Quelques considérations sur la critique „immédiate. W: La Pologne au 7-e Congrès International Sciences Historiques. [Warszawa 1933?], odbitka. Varsovie 1933, 12 s.
Jedność i wielość sztuki. Życie Sztuki 1934 s. 16-36, odbitka.
La critique „immédiate. Mercure de France”, Paryż 1934 nr z 15 VI s. 449-475, odbitka. Paris 1934.
Ankieta Paryskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych: Studia nad psychologią narodów. Nauka Polska 1935 t. 20 s. 267-280, odbitka.
Le théâtre de Juliusz Słowacki et le problème des personnages étrangers. Revue de Littérature Comparée”, Paryż 1948 nr 8 s. 46-64.
Réalités et fictions polonaises dans l'oeuvre de Balzac. Revue de Littérature Comparée”, Paryż 1950 s. 338-347.
Poeta wiecznego jutra. W: Juliusz Słowacki. 1809-1849. Księga zbiorowa w stulecie zgonu. Londyn 1951 s. 95-108.
Les incidences slaves dans la vie et dans l'oeuvre de Balzac. Annales Publiées par la Faculté des Lettres de Toulouse”, Tuluza 1955 z. 1/2 „Littératurenr 3 s. 77-104.
Mickiewicz entre l'Est et l'Ouest. Revue de Littérature Comparée”, Paryż 1955 nr 22 s. 493-504.
Adam Mickiewicz et Edgar Quinet. W: Adam Mickiewicz. Księga w stulecie zgonu. Londyn 1958 s. 436-457.
Une émouvante amitié romantique. (Adam Mickiewicz: Edgar Quinet). Rivista di Letterature Moderne e Comparate”, Florencja 1958 nr z VI s. 131-159.
Dwie wizje świata w twórczości Zygmunta Krasińskiego. W: Krasiński żywy. Londyn 1959 s. 212-226.
Kilka uwag o stosunku poetów romantycznych do powstania listopadowego. (Referat odczytany na zebraniu Polskiego Towarzystwa Historycznego w Londynie 29-go listopada 1958). Teki Historyczne”, Londyn 1959 t. 10 s. 241-251.
Krasiński's position in Polish letters of his day. The Polish Review”, Nowy Jork 1959 nr 3 s. 90-105, przedruk w: Zygmunt Krasiński, romantic universalist. New York 1964.
Romantyzm polski. W: Literatura polska. (Od czasów dawniejszych do roku 1939). Skrót cz. 3 wydawnictwa „Polska i jej dorobek dziejowy. Londyn 1961 s. 54-76. Wyd. nast. tamże 1978.
Norwidowa poetyka i dialektyka milczenia. W: Norwid żywy. Londyn 1962 s. 255-273.
Un poète polonais Zygmunt Krasiński dans le sillage de l'inspiration dantesque. W: Studi in onore di Carlo Pellegrini. Vol. 2. Torino 1963 s. 542-557.
La présence de la Pologne et d'antres pays slaves dans la vie et dans l'oeuvres de Balzac. Antemurale”, Rzym 1966 s. 355-377.

Przekłady

1. A. Samain: Ksantis. Hannover: [Polski Związek Wychodźstwa Przymusowego w Hanowerze] 1946, 16 s.
2. A. Verdet: Anthologie des poèmes de Buchenwald. Traduction allemande de R. Feuerbach et J. Thimonnier. Traducion polonaise par Z.L. Zaleski. Adaptation poètique par A. Verdet. Paris: R. Laffont 1946, 117 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
C.C.: Ś.p. Zygmunt Lubicz Zaleski. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie”, Londyn 1966/1967.
Rocznik Literacki 1967 (P. Grzegorczyk), przedruk w: P. Grzegorczyk: Twórcy i badacze kultury zmarli w latach 1956-1967. Cz. 2. Warszawa 1986.
Zygmunt Lubicz Zaleski. Biuletyn Polonistyczny 1968 nr 32.
Zygmunt Lubicz Zaleski. W: Cmentarz polski w Montmorency. Warszawa 1986.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Redakcja).
Słownik badaczy literatury polskiej. T. 4. Łódź 2001 (J. Starnawski).

Ogólne

Artykuły

W. Hahn. „Pamiętnik Literacki1914/1915 [dot. artykułu: Kobieta i kobiecość w poezji Juliusza Słowackiego. „Przegląd Narodowy” 1910 z. 7-9].
R. Chabrié: L'âme littéraire de la Pologne. Jurnal de Débats”, Paryż 1932 nr 12.
P. Cazin: Un Maître de la critique polonaise. Zygmunt Lubicz Zaleski. Revue Bleu”, Paryż 1933 nr z 3 VI.
H. Monfort: Les Polonaises à Paris. Zygmunt Lubicz Zaleski. La Vie”, Paryż 1933 nr z 1 V.
M. Richard: Flaubert en Pologne. La Liberté”, Paryż 1933 nr z 31 I.
L. Lacour: En Pologne. Zygmunt Lubicz Zaleski. Comoedia”, Paryż 1934 nr z 12 VIII.
F. Strowski: Le nouveau débat de la critique littéraire. Le Quotidien”, Paryż 1934 nr z 31 VII.
K. Wyka: Ciągle krytyka. Marchołt 1934/35 nr 2, przedruk w tegoż: Stara szuflada. Kraków 1967 [dot. artykułu: La critique „immédiate”. „Mercure de France”, Paryż 1934 nr z 15 VI].
J. Bujnowski: Życie i twórczość Zygmunta Lubicza Zaleskiego. Teki Historyczne”, Londyn 1966/1968 t. 15.
Cz. Chowaniec: Żołnierz polskiej sprawy. (Zgon prof. Zygmunta Lubicza Zaleskiego). Orzeł Biały”, Londyn 1968 nr 43.
W. Günther: Zygmunt Lubicz Zaleski „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1968 nr 20.
S. Legeżyński: Człowiek piękny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1968 nr 141.
Z. Markiewicz: Zygmunt Lubicz Zaleski. Pamiętnik Literacki 1969 nr 1, przedruk w tegoż: Polsko-francuskie związki literackie. Warszawa 1986.
Z. Markiewicz. „Revue de Littérature Comparée”, Paryż 1970 nr 1.
S. Zieliński: Kościółek w Odechowie. Studia Ekonomiczno-Społeczne 2003 t. 3/4.

Dzieło i twórca

W. Günther. „Przegląd Polski1913/14 t. 3.
F. Jaroszyński. „Pamiętnik Literacki1914/1915 z. 3/4.
M. Kridl: O krytyce bezpośredniej. Tygodnik Polski 1914 nr 21.

La dilemme russo-polonais

R. Chabrié-Tomaszewicz: Au fil des lectures. Compte-rendu critique. La Pologne Politique, Economique, Littéraire et Artistique”, Paryż 1920 nr 13.
H. Monfort. „La Pologne Politique, Economique, Littéraire et Artistique”, Paryż 1920 nr 20.
M. Toussaint. „La Revue Contemporaine”, Paryż 1920 nr z XI.

O rzeczach błahych i wiecznych

K.W. Zawodziński: Dialogi Zygmunta Lubicza Zaleskiego. Wiadomości Literackie 1929 nr 49.

Venceslas Sieroszewski

S. Jarocińska-Malinowska: Livres nouveaux. Pologne Littéraire”, Warszawa 1930 nr 49.

Attitudes et destinées

E. Damiani. „L'Europa Orientale”, Rzym 1932.
J. Legres: Parmi les livres et les revues. Le Monde Slave”, Paryż 1932 nr 12.
H. Monfort. „La Pologne Politique”, Paryż 1932 nr 11.
P. Cazin. „Revue Critique d'Histoire et de Littérature”, Paryż 1933 nr z I.
J. Fabre. „Echo de Varsovie1933 nr z 1 IV.
E. Laloy. „Revues Historique”, Paryż 1933 nr z VI.
J. Lorentowicz: Literatura polska we Francji. Tygodnik Ilustrowany 1933 nr 16 [dot. też działalności Z.L. Zaleskiego we Francji].
E. Seillière. „Journal de Débats”, Paryż 1933 nr z 12 II.
T. Terlecki: Francuska książka o literaturze polskiej. Słowo Polskie 1933 nr 36 dod.Nauka – Literatura – Sztukanr 6.
J. Véran. „Revue Universitaire”, Paryż 1933 nr z 15 X.
S. Korwin-Piotrowska. „Revue de Littérature Comparée”, Paryż 1934 nr z I-III.

Wiersze zebrane

W. Günther: Poeta życia. Orzeł Biały”, Londyn 1970 nr 75.

Dziennik nieciągły

W. Zajewski. „Universitas Gedanensis2000 nr 1/2 [dot. też: Pamiętnik. Od Grotowic do Buchenwaldu].

Pamiętnik. Od Grotowic do Buchenwaldu

W. Zajewski. „Universitas Gedanensis2000 nr 1/2 [dot. też: Dziennik nieciągły].