BIO

Urodzony 25 września 1916 w Poznaniu; syn Kazimierza Zakrzewskiego, nauczyciela, i Marii z Szafranów. Szkołę średnią, gimnazjum neoklasyczne, ukończył we Wrześni. W 1934-39 studiował filologię polską na Uniwersytecie Poznańskim (UPozn.). Debiutował w 1936 wierszem pt. W oborze wiosna opublikowanym w „Głosie” (nr 18). Wiersze publikował także w „Wiciach Wielkopolskich” (1936-37) i poznańskiej „Kulturze” (1937-38). Po wybuchu II wojny światowej i wcieleniu Wielkopolski do Rzeszy został wysiedlony z Poznania zimą 1939; okres okupacji spędził w okolicach Radomia, pracując jako nauczyciel prywatny i agronom. Po zakończeniu wojny i wyzwoleniu Poznania w lutym 1945, został w marcu młodszym asystentem w Katedrze Historii Literatury Polskiej UPozn. W tym okresie rozpoczął publikowanie artykułów i recenzji w „Głosie Wielkopolskim” (1945), „Przeglądzie Zachodnim” (od 1945) i „Pamiętniku Literackim” (od 1947). W 1947 uzyskał na UPozn. stopień doktora filozofii na podstawie rozprawy pt. Wpływ malarstwa Brandta na wyobraźnię literacką Sienkiewicza (promotorzy: profesor Roman Pollak, profesor Zygmunt Szweykowski). Wszedł w skład komitetu redakcyjnego „Kroniki Miasta Poznania”. W 1947 ożenił się z Barbarą z Surzyńskich, polonistką. Od 1948 był członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (do 1978). W 1950 otrzymał stanowisko adiunkta, prowadził wykłady na UPozn. We wrześniu 1952 został służbowo przeniesiony na stanowisko samodzielnego pracownika nauki w Katedrze Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr.). Od 1952 był przewodniczącym Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (do 1968). W 1953-54 był prodziekanem Instytutu Filologii Polskiej UWr.; w 1954 uzyskał stanowisko docenta. W tymże roku został członkiem komitetu redakcyjnego serii Prace Komisji Filologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Był wielokrotnym laureatem nagród Ministra Szkolnictwa Wyższego (1954, 1961, 1962, 1963), Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (1970, II stopnia), Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1974, II stopnia; 1977, I stopnia; 1980, II stopnia; 1983, II stopnia), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1986, I stopnia). W 1955-69 kierował Katedrą Literatury Polskiej UWr. W 1956 został członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1964-65 przewodniczący Wydziału I), w 1957 był jednym z założycieli Instytutu Śląskiego w Opolu. W 1958 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1960 został redaktorem naczelnym „Pamiętnika Literackiego”, którym kierował do 1998. Od 1961 redagował serię zeszytów naukowych UWr. Prace Literackie (do 1991). Nadto przewodniczył komitetowi redakcyjnemu Biblioteki Wrocławskiej, był członkiem komitetu redakcyjnego Roczników Ossolineum oraz zespołu redakcyjnego serii 3 Obrazu literatury polskiej XIX i XX wieku Publikował liczne prace naukowe z zakresu historii literatury i kultury oraz folkloru polskiego XIX wieku oraz kultury śląskiej. W 1968 został profesorem zwyczajnym. W 1969-71 był dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej UWr. Należał wiele lat do Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk (do 1995), Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich oraz Rady Naukowej Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich (od 1977 przewodniczący). Był przewodniczącym Podsekcji Literatury i Języka II Kongresu Nauki Polskiej w 1973. Wykładał literaturę polską w Instytucie Pedagogicznym w Wilnie i na uniwersytecie w Lille. W 1975 otrzymał Nagrodę Prasy Dolnośląskiej i Wrocławskiego Wydawnictwa Prasowego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa Książka Ruch”. W 1977 publikował we wrocławskich „Wiadomościach” cykle artykułów pt. Ici Paris (nr 24-26), Suweniry z Leningradu (nr 40-44) oraz w 1978 cykl pt. Z wakacyjnego raptularza (nr 43-45). W 1983 otrzymał nagrodę „Trybuny Ludu”. W 1986 wszedł w skład komitetu redakcyjnego pisma „Ze skarbca kultury”. W 1992 został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. W 1995 otrzymał doktorat honoris causa UWr. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (1954), Krzyżem Oficerskim (1970) i Krzyżem Komandorskim (1980) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 23 października 2011 we Wrocławiu.

Twórczość

1. Mickiewicz w Wielkopolsce. Poznań: Z. Gustowski (Wyd.Kronika miasta Poznania”, Zarząd Miejski, Wydział Oświaty, Kultury i Sztuki) 1949, 132 s.

Zawartość

U źródeł kultu Mickiewicza w Wielkopolsce; Mickiewicz wśród studentów Wielkopolskich w Berlinie; W gościnnej Wielkopolsce; „Brzydka kokietka”; Mickiewicz w poznańskim „Tygodniku Literackim”; Postulaty.

2. Krytyka romantyczna w twórczości Juliusza Słowackiego. Warszawa 1959, 37 s., powielone. Rok Słowackiego 1809-1959. Materiały Sesji Naukowej 25-28 listopada 1959.

Zawartość

Juliusz Słowacki w krytyce romantycznej [na podstawie materiałów źródłowych zebranych przez Kazimierza Pecolda i Artura Ciemnoczołowskiego do publikacji pod tym samym tytułem].

3. Śląska pieśń ludowa w zbiorach z okresu Romantyzmu. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1962, 38 s., Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A, nr 85.

Zawartość

Artykuł: Śląska pieśń ludowa w zbiorach z okresu Romantyzmu, – oraz teksty w dodatku: Pieśni ludowe śląskie ze zbiorów rękopiśmiennych Roberta Fiedlara i Józefa Lompy.

4. Tygodnik Literacki” 1838-1845. Zarys monograficzny. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 235 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

5. Tematy śląskie. Rozprawy i szkice. Katowice: Śląsk 1973, 279 s.

Zawartość

Przedmowa. – Pseudowrocławski „Giaur” Mickiewicza [o przekładach z G. Byrona]; O zbieractwie pieśni śląskich w pierwszej połowie XIX wieku; Jerzy Samuel Bandkie jako zbieracz pieśni ludowych; Warsztat folklorystyczny Józefa Lompy; Sprawy śląskie w „Tygodniku Literackim”; Józef Przyborowski na studiach we Wrocławiu; Wiosna Ludów Juliusza Słowackiego; Wrocławski towarzysz Juliusza Słowackiego [J.A. Miniszewski]; Nieznana relacja o pobycie Słowackiego we Wrocławiu [J. Dzierzkowskiego]; Wrocławska Sofos [Z. Węgierska]; Lelewel i „Znicz” wrocławski; O pracowni śląskiej Tadeusza Mikulskiego [przedruk zob. poz. ]; Polonistyka wrocławska (1945-1965); Po stu i dwudziestu pięciu latach (o wrocławskiej polonistyce jubileuszowo); Nauka wrocławska w dwudziestopięcioleciu; Życie literackie Wrocławia (1945-1970); Wrocław teatralny.

6. Fredro z paradyzu. Studia i szkice. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1976, 263 s.

Zawartość

O samotnictwie literackim Aleksandra Fredry. (Wstępne rozpoznanie); Fredro i Mickiewicz. (Jednostronny rekonesans); Koneksje artystyczne Fredrów; O twórczości obscenicznej Fredry [przedruk pt. Twórczość obsceniczna Aleksandra Fredry zob. poz. ]; Kapitan Fredro na Śląsku i w Saksonii; Love story Aleksandra Fredry; Fredry spotkania wrocławskie; Ostatnie chwile Aleksandra Fredry.

7. Mazur kajdaniarski” Ludwika Waryńskiego. [Szkic]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1978, 46 s., nuty. Przedruk zob. poz. , .

8. Gdy naród do boju...” Gustawa Ehrenberga. [Szkic]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1979, 41 s. Zob. poz. , .

9. Palen dla cara. O polskiej poezji patriotycznej i rewolucyjnej XIX wieku. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1979, 227 s., ilustracje, nuty.

Zawartość

Od Autora. – „Ach, to była dziewica...”. O Mickiewiczowskiej Platerównie [z tekstami:] A. Mickiewicz: Śmierć Pułkownika; A.E. Odyniec: Smug kowieński. (Zdarzenie prawdziwe); [K. Gaszyński:] Wiersz z okoliczności wejścia w szeregi walczących Panien Emilii Platerówny i Marii Raszanowiczówny. – „Palen dla cara” [z tekstem:] A. Mickiewicz: Pieśń Feliksa z Dziadów cz. III [przedruk zob. poz. ]. – „O, cześć wam, panowie!...” [przedruk zob. poz. ; z tekstami:] G. Ehrenberg: Szlachta w roku 1831; [incipit] Gdy naród w pole (wersja sfolkloryzowana); G. Ehrenberg: Gdy naród do boju. – „Szlachta w roku 1831”. Historia-mit-rewolucja [przedruk zob, poz. ]. – Poezja polska Wiosny Ludów. (Próbny rekonesans) [z tekstem:] Marsz Mierosławskiego przed bitwą pod Miłosławiem. – „Czegóż chcą?” [z tekstami: W. Sieroszewski:] „Czegóż chcą?”; [B. Czerwieński:] Czerwony sztandar; [H.W. Truszewski:] Do matki Polki. – Mazur kajdaniarski Ludwika Waryńskiego [z tekstem:] Mazur kajdaniarski przez Ludwika Waryńskiego [poz. ↑].

10. Nowe tematy śląskie. (Studia i szkice). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1980, 302 s., Acta Universitatis Wratislaviensis.

Zawartość

Słowo wstępne. – Mickiewicz i [Z.] Schletter [przedruk zob. poz. ]; Zagubiony śląski przekład „Pana Tadeusza” [przedruk zob. poz. , ]; Spór Słowackiego z Bogumiłem Kornem; Słowacki-Darowski-Konopnicka; Wojaże śląskie Cypriana Norwida; Kapitan Aleksander Fredro na Śląsku i w Saksonii; Fredry „spotkania wrocławskie”; Koneksje wrocławskie Lelewela; Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu (1836-1886) [wstęp do monografii, zob. Prace edytorskie i redakcyjne poz. ]; Wrocławski epizod „Tygodnika Literackiego”; Zapomniana ballada o Chojniku.

11. Warszawianka” Wacława Święcickiego. [Szkic]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1981, 48 s., ilustracje, nuty. Zob. poz. .

12. Czerwony sztandar” Bolesława Czerwieńskiego. [Szkic]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1982, 44 s., ilustracje, nuty. Zob. poz. .

13. Sztandar i krew. Studia monograficzne o najgłośniejszych pieśniach Wielkiego Proletariatu. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1982, 275 s.

Zawartość

Od autora. – „Czerwony sztandar” Bolesława Czerwieńskiego [z tekstami:] B. Czerwieński: Czerwony sztandar [zob. poz. ]; Le drapeau rouge [tekst anonim., przekł.] Komunarka, przeł. H.W. Truszkowski. – „Warszawianka” Wacława Święcickiego [z tekstami:] W. Święcicki: Warszawianka [dwie wersje; zob. poz. ]; – „Mazur kajdarski” Ludwika Waryńskiego [zob. poz. ; z tekstem utworu]. – „O, cześć wam, panowie!... ”. „Szlachta w roku 1831”. (Historia, mit, rewolucja) [zob. poz. ; z tekstami:] Gustaw Ehrenberg: Szlachta w roku 1831 [zob. poz. ]; Kiedy naród w pole...; Gdy naród do boju [zob. poz. ].

14. Boże, coś Polskę” Alojzego Felińskiego. [Szkic]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1983, 59 s. tabl., ilustrowane. Wyd. 2 uzupełnione tamże 1987. Przedruk zob. poz. .

15. Pan Tadeusz”, czyli „Jeszcze Polska nie zginęła. (W 150-tą rocznicę wydania „Pana Tadeusza”). [Szkic]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1984, 32 s. Przedruk poz. , , .

16. Paszport wolności, czyli Słowacki na Śląsku. [Szkice]. Katowice: Śląski Instytut Naukowy 1984, 138 s. Wyd. nast. pt. Słowacki we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1992, 138 s.

Zawartość

Od autora. – Paszport wolności; Polemika Słowackiego z Janem Bogumiłem Kornem; Wspomnienia ziomków; Wśród korespondentów i znajomych wrocławskich; „Karkonoska pastereczka” Słowackiego; Syn i matka [przedruk zob. poz. ].

17. Bluszcz Tyrteusza i wawrzyn Leonidasa; O „Warszawiance” Delavigne'a, Sienkiewicza, Kurpińskiego. [Szkice]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1987, 123 s.

Zawartość

La varsovienne” Casimira Delavigne'a; Prolegomena do „Warszawianki” Karola Sienkiewicza; „Dziś twój tryumf albo zgon” [o przekł. K. Sienkiewicza]; Pieśń w „Warszawiance” Wyspiańskiego [przedruk zob. poz. ]; Bieg życia „Warszawianki”.

18. Przechadzki po dziewiętnastowiecznym Wrocławiu. [Szkice]. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1989, 138 s.

Zawartość

Od autora. – „Niespożyta jest siła mowy rodzinnej”; „Vivat Portorico”; Wizerunki miasta; W murach i za murami uniwersytetu; Towarzystwo Literacko-Słowiańskie [poz. ]; „Hej, użyjmy żywota”; Duch Mickiewicza; Życie teatralne i muzyczne; „Czarne tablice”; Od [Edwarda] Dembowskiego do socjalistów.

19. Hajże na Soplicę!” [Szkice]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1990, 321 s.

Zawartość

Od autora. – „Pan Tadeusz”, czyli „Jeszcze Polska nie zginęła” [poz. ]; Poemat o przemijaniu i trwaniu; Z temblakiem i bez temblaka. O tzw. niekonsekwencjach w „Panu Tadeuszu” [przedruk pt. Z temblakiem i bez temblaka zob. poz. ]; Eros w „Panu Tadeuszu” [przedruk zob. poz. ]; „Hajże na Soplicę!” [przedruk zob. poz. ]; Fredro i Mickiewicz; Zagubiony śląski przekład „Pana Tadeusza” [poz. ]; Kłopoty korektorskie z „Poezyjami” Stefana Garczyńskiego; Heinrich Brockhaus u Mickiewicza [przedruk zob. poz. ]; Mickiewicz i Schletter [poz. ]; „Nocleg” Mickiewicza w archiwum Edmunda Bojanowskiego; Pseudowrocławski „Giaur” Mickiewicza; Imieninowe Wigilie Mickiewicza; „Pan Tadeusz” w żywych obrazach Juliusza Kossaka. (Aneks do ilustracji zamieszczonych w niniejszej książce).

20. Śląskie przygody Aleksandra Fredry. [Szkice]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1991, 127 s.

Zawartość

Od autora. – W sztabie Napoleona; Niedoszły emigrant polityczny; „Ona pisze do siebie”; Farsa o kupcach wrocławskich; Wrocławski hrabia; Historia grobu Fredry.

21. Fredro nie tylko komediopisarz. [Szkice]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1993, 222 s.

Zawartość

Od autora. – W obronie tańca; Fredrowskie Jatwięgi i „Lubienie”; Norwid w „Pokłosiu” Edmunda Bojanowskiego; Komedia o Fredrowskiej „zbrodni stanu”; Fredro akademik; „Zapiski starucha” Aleksandra Fredry; „Błogosławieństwo” Dziadka; Pro memoria, czyli Theatrum vitae; „Minos zaszczekał” na Fredrę; Fredro we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

22. Legenda herbowa Aleksandra Fredry. [Szkice]. Wrocław: Wydawnictwo Wrocław 1993, 39 s.

Zawartość

Omówienie wiersza A. Fredry: Mierzb z domu Boncza.

23. Spowiednicy” Mickiewicza i Fredry oraz inne eseje. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1994, 235 s.

Zawartość

Mickiewicz i matka Makryna Mieczysławska; „Spowiednik” Mickiewicza – ks. Wincenty Kraiński; Improwizacja Mickiewicza o Emilii Plater; Wieczory muzykalne u Mickiewiczów; Mickiewiczowskie falsyfikaty; „Istotnie, Bóg dał Polsce genialną poetkę” [o Deotymie]; Spotkania Mickiewicza z Fredrą; O poglądach religijnych Aleksandra Fredry; Aleksander Fredro. W dwustulecie urodzin.

24. Arka przymierza. [Szkice]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1995, 274 s. Wyd. nast. z podtytułem O najgłośniejszych pieśniach narodowych Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2001, 247 s.

Zawartość

Od autora. – „Boże coś Polskę” Alojzego Felińskiego [poz. ]; „Pieśń Feliksa” z III części „Dziadów” [poz. ]; „Pan Tadeusz”, czyli „Jeszcze Polska nie zginęła” [poz. ]; Syn i matka [poz. ]; Norwid wśród zoilów; Twórczość obsceniczna Aleksandra Fredry [poz. ]; Czyja „Lirenka”?; Sienkiewicz dla maluczkich; Pieśń w „Warszawiance” Wyspiańskiego [poz. ].

25. Dwaj wieszcze: Mickiewicz i Wernyhora. [Szkice]. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1996, 255 s.

Zawartość

Od autora. – Dwaj wieszcze: Mickiewicz i Wernyhora; „Trzeba nam krzyża z gałązką oliwną i pokojem Chrystusa”; Henryk Kamieński i Józefina Karska; „Paszport wolności” Juliusza Słowackiego; Wokół zagadki wydania „Do autora trzech Psalmów”; Lenartowiczowski mit o Racławicach; Heinrich Brockhaus u Mickiewicza [poz. ]; „Poezje” Norwida w edycji Brockhausa; Ksiądz Wincenty Kraiński – lektor, wykładowca i arcygrafoman; O pracowni śląskiej Tadeusza Mikulskiego [poz. ].

26. Konterfekty z „Pana Tadeusza. Skomponował B. Zakrzewski. Wrocław: Wydawnictwo W. Bagiński 1997, 123 s.

Zawartość

Wstęp. – Tadeusz Soplica; Zosia; Telimena; Hrabia; Gerwazy; Sędzia; Ksiądz Robak; Jankiel; Podkomorzy; Wojciech Hreczecha; Asesor i Rejent; Płut i Rykow. – Postscriptum.

27. Proces Aleksandra Fredry o zbrodnię stanu. Opracowano na podstawie oryginalnych źródeł. Wrocław: W. Bagiński 1997, 82 s.

Zawartość

Prolegomena; Aleksander Fredro wobec rabacji galicyjskiej; „Słowo wzlata ptaszkiem, a powraca wołem”, czyli Proces Aleksandra Fredry o zbrodnię stanu. (Na podstawie oryginalnych źródeł). [Utwór dramatyczny].

28. O „Panu Tadeuszu” inaczej. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1998, 219 s.

Zawartość

Od autora. – Zoilowie „Pana Tadeusza”; Arcygrafoman kontra arcypoeta, czyli ks. Wincenty Kraiński wobec Adama Mickiewicza; „Hajże na Soplicę!” [poz. ]; „Pan Tadeusz”, czyli „Jeszcze Polska nie zginęła” [poz. ]; O przemijaniu w „Panu Tadeuszu”; Z temblakiem i bez temblaka [poz. ]; Eros w „Panu Tadeuszu” [poz. ]; Zagubiony śląski przekład „Pana Tadeusza” [poz. ].

29. Natus est” Pan Tadeusz. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2001, 138 s.

Zawartość

Wstęp; Kalendarium „Pana Tadeusza”; Aneksy.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

The Congress of Bolimof. „Pamiętnik Literacki1950 z. 2 s. 530-543 [dot. stosunku Mickiewicza do powstania listopadowego].
Z dziejów walki o ideologię demokratyczną w Poznaniu w latach 1830-1850. „Przegląd Zachodni1953 nr 6/7 s. 275-375.
Literatura w latach 1830-1900. W: Dziesięć wieków Poznania. T. 2. Poznań -Warszawa 1956 s. 84-124.
Symeon. (Dembowsciana IV). „Przegląd Zachodni1956 nr 1/2 s. 114-129.
Z dziejów recepcji Mickiewicza w drugiej połowie XIX wieku. W: Adam Mickiewicz. Materiały Śląskiej Sesji Mickiewiczowskiej. Katowice 1958 s. 97-119.
Z życia literackiego Wielkopolski okresu Wiosny Ludów. W: Zjazd Naukowy Polonistów 1958. Wrocław 1960 s. 577-605.
Z dziejów konfederacji Słowackiego. „Pamiętnik Literacki1962 z. 2 s. 495-507.
Powojenne dzieje „Pamiętnika Literackiego. W: J. Gawałkiewicz: Bibliografia „Pamiętnika Literackiego” 1946-1962. Wrocław 1964 s. 5-17.
Społeczna funkcja polonistyki wrocławskiej. W: Nauka polska we Wrocławiu w latach 1945-1965 i jej znaczenie społeczne. Wrocław 1965 s. 11-35.
Stanisław Kolbuszewski [1901-1965]. „Acta Universitatis Wratislaviensis1965 nr 40, Prace Literackie t. 7 s. 225-244.
Mickiewicz w lwowskiej „Mnemosyne. [Współautor:] M. Szyrocki. „Acta Universitatis Wratislaviensis1966 nr 55, Prace Literackie t. 8 s. 5-66.
Sienkiewicz dla maluczkich. „Pamiętnik Literacki1966 z. 3 s. 159-198, przedruk w: Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja światowa. Kraków 1968 s. 77-117.
Badania nad literaturą romantyczną w 25-leciu i perspektywy dalszych badań. „Acta Universitatis Wratislaviensis1972 nr 177, Prace Literackie t. 14 s. 37-51.
Scientific-cultural life in Wroclaw on the 25th anniversary of People's Poland. „Annales Silesiae1972 wyd. 1973. t. 4 s. 7-33.
Stan badań i perspektywy rozwoju literaturoznawstwa w Polsce. (Referat Podsekcji Literatury na II Kongresie Nauki Polskiej). „Acta Universitatis Wratislaviensis1974 nr 240 s. 5-22.
O obojnactwie literackim Aleksandra Fredry. „Acta Universitatis Wratislaviensis1975 nr 298, Prace Literackie t. 17 s. 3-25.
Fredro wróg dziennikarzy. „Ruch Literacki1976 nr 5 s. 287-299.
O napoleonizmie Fredry. „Pamiętnik Literacki1977 z. 2 s. 3-20.
Literatura ludowa w polskich syntezach historycznoliterackich. W: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5 t. 2. Warszawa 1978 s. 281-292.
O grafomanach i grafomaństwie literackim. „Acta Universitatis Wratislaviensis1979 nr 457, Prace Literackie t. 20 s. 203-228.
Wiosna Ludów w polskiej poezji romantycznej. „Acta Universitatis Wratislaviensis1986 nr 657, Germanica t. 50 s. 25-45.
Grób Fredry w Rudkach. „Pamiętnik Literacki1988 z. 3 s. 197-225.
U źródeł folkloru w pieśniach dla dzieci. W: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7 t. 1. Warszawa 1988 s. 513-519.
Problematyka religijno-patriotyczna w twórczości Edmunda Bojanowskiego. W: Sługa boży Edmund Bojanowski – apostoł laikatu. Warszawa 1990 s. 36-56.
Hajże na... rękopis „Pana Tadeusza”. „Pamiętnik Literacki1992 z. 3 s. 184-195.
Fredroviana w pamiętniku prawnuczki [Zofii Szembekówny]. Oprac.: B. Zakrzewski. „Pamiętnik Literacki1994 z. 2 s. 154-185.
Historia miłości i małżeństwa Aleksandra Fredry. W: Z życia i twórczości Aleksandra Fredry. Przemyśl 1994 s. 35-56.
Studia wrocławskie metropolity Szeptyckiego. „Acta Universitatis Wratislaviensis1994 nr 33, Prace Literackie s. 87-100.
Mickiewicz i wydawnictwa Brockhausa. Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 187-202.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Poezja Wiosny Ludów. Zebrał, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył B. Zakrzewski. [B.m.:] Ogólnopolski Komitet Obchodu 100-lecia Wiosny Ludów 1948, 72 s.
2. H. Kamieński: Pan Józef Bojalski, dziedzic dóbr Osin z przyległościami. Powieść. Z nieznanego pierwodruku wydał, wstępem i przypisami opatrzył B. Zakrzewski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955, 182 s.
3. Słowacki w zbiorach i publikacjach „Ossolineum. Oprac.: W. Floryan, B. Zakrzewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1959, 113 s.
W oprac. B. Zakrzewskiego: Fragmenty głosów współczesnych o Słowackim; Działy III-VII katalogu zestawił B. Zakrzewski.
4. T. Mikulski: Temat Wrocław. Szkice śląskie. Wybrał i wstępem opatrzył B. Zakrzewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1961, 467 s. Wyd. 2 tamże 1975.
Wstęp pt. O pracowni śląskiej Tadeusza Mikulskiego, przedruk zob. Twórczość poz. ].
5. Literatura polska w perspektywie światowej. Red. naukowa: B. Zakrzewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1963, 97 s.
6. Sądy współczesnych o twórczości Słowackiego (1826-1862). Zebrali i oprac.: B. Zakrzewski, K. Pecold, A. Ciemnoczołowski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1963, 652 s.
7. Z. Szeptycka: Wspomnienia z lat ubiegłych. Przygotowanie do druku, wstęp i przypisy B. Zakrzewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1967, 391 s.
8. Panorama kultury współczesnego Wrocławia. Red. B. Zakrzewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1970, 422 s.
9. Pieśni ludu śląskiego. Ze zbiorów rękopiśmiennych Józefa Lompy wyd., skomentował i rysem monograficznym poprzedził B. Zakrzewski. Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1970, 468 s. Instytut Śląski w Opolu.
10. Spis lektur dla studentów filologii polskiej. Przedmowa i red. B. Zakrzewski. Wrocław 1970, 172 s., powielone. Uniwersytet Wrocławski. Instytut Filologii Polskiej.
11. E. Achremowicz, T. Żabski: Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu 1836-1886. Wstęp i redakcja naukowa B. Zakrzewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 476 s.
Przedruk wstępu zob. Twórczość poz. .
12. Fredro i Fredrusie. Oprac.: B. Zakrzewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1974, 458 s.
Kronika rodziny Fredrów (1855-1884) w świetle nieznanych przeważnie materiałów: korespondencji, dokumentów i wspomnień.
13. J. Pelikán: Słowacki wśród Czechów. Zarys historyczno-bibliograficzny. [Przygotował do druku:] B. Zakrzewski, K. Krejči, J. Krystynek. Brno: Univerzita J.E. Purykné 1974, 185 s., 30 tabl.
14. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 3. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. Zespół red.: M. Janion, M. Dernałowicz, B. Zakrzewski. T. 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 917 s.
15. H. Kamieński: Wspomnienia więźnia. Tłum. z francuskiego H. Devechy. Wstępem i przypisami opatrzył B. Zakrzewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1977, 405 s.
16. E. Bojanowski: Piosnki wiejskie dla ochronek. Z „Przygrywką” Teofila Lenartowicza. Wstęp i oprac.: B. Zakrzewski. Katowice: Księgarnia św. Jacka 1986, 85 s.
17. W kręgu historii i teorii literatury. Księga ku czci profesora Jana Trzynadlowskiego. Pod red. B. Zakrzewskiego i A. Bazana. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1987, 264 s.
18. Czegoż chcą? Wiersze i pieśni w kręgu Wielkiego Proletariatu. Wybór, wstęp i oprac.: B. Zakrzewski. Warszawa: Książka i Wiedza 1989, 321 s.
19. Sługa boży Edmund Bojanowski – apostoł laikatu. Materiały z sympozjum. Red.: B. Zakrzewski, M.M. Szmidt. Warszawa: Zgromadz. [enie] Sióstr Służebniczek NMP [Najświętszej Marii Panny] 1990, 77 s.
20. Antynomie Oświecenia. Tom specjalny w 200 rocznicę Konstytucji 3 Maja. Pod red.: B. Zakrzewskiego, P. Matuszewskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1991, 279 s.
21. A. Fredro: Zapiski starucha. Oprac.: B. Zakrzewski. Wrocław: Krajowa Agencja Wydawnicza 1991, 219 s.
22. W. Nehring: Filologia słowiańska. W 150-lecie slawistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Oprac.: B. Zakrzewski. Tłum. z niemieckiego W. Kunicki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1992, [32] s.
23. Z. Szeptycka: Młodość i powołanie ojca Romana Andrzeja Szeptyckiego zakonu św. Bazylego Wielkiego opowiedziane przez Matkę jego 1865-1892. Oprac. i wstęp: B. Zakrzewski. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1993, 190 s.
24. A. Fredro: Komedie. Oprac. oraz wstępem poprzedził B. Zakrzewski. (Wybór dzieł. T. 1). Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1994, 656 s.

Zawartość

Pan Geldhab; Mąż i żona; Damy i huzary; Śluby panieńskie; Pan Jowialski.
25. A. Fredro: Komedie. Oprac.: B. Zakrzewski. (Wybór dzieł. T. 2). Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1994, 441 s.

Zawartość

Zemsta; Dożywocie; Rewolwer; Świeczka zgasła; Bajki i przypowiastki; Wiersze różne; Epigramy i fraszki; Zapiski starucha; Trzy po trzy.
26. Potomstwo „Pana Tadeusza. Antologia. Wybór B. Zakrzewski. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1998, 234 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1964, 1979, 2003.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
E. Achremowicz: Bibliografia prac naukowych Bogdana Zakrzewskiego 1945-1985. „Ze Skarbca Kultury1986 z. 43 s. 9-28.
A. Kuzik: Bibliografia prac Bogdana Zakrzewskiego. W: W krainie pamiątek. Wrocław 1996 s. 491-508.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (A. Litwornia).

Ogólne

Artykuły

M. Inglot: Drogi poszukiwań twórczych Bogdana Zakrzewskiego. Ze Skarbca Kultury 1986 z. 43.
T. Bujnicki: Badania Bogdana Zakrzewskiego nad poezją patriotyczną i rewolucyjną XIX wieku. Pamiętnik Literacki 1987 z. 2.

Mickiewicz w Wielkopolsce

M. Żmigrodzka: Mickiewiczologia i przyczynki. „Wieś1950 nr 6.

„Tygodnik Literacki” 1838-1845

F. Fornalczyk: Najwybitniejszy tygodnik okresu romantyzmu. „Twórczość1964 nr 10.
M. Sprusiński: Pismo barwy wybitnie czasowej. „Nowe Książki1964 nr 15.
T. Żabski: Studium o kulturze romantyzmu krajowego. Odra 1964 nr 11.
M. Straszewska. „Pamiętnik Literacki1965 z. 3.
R. Czepulis. „Kwartalnik Historyczny1966 nr 1.

Tematy śląskie

L. Kamiński: Szkice śląskie Bogdana Zakrzewskiego. Nowe Książki 1973 nr 12.
Z. Zielonka: Śląskie tematy Bogdana Zakrzewskiego. Opole 1973 nr 9.
T. Żabski: Słowacki, Lompa i uczeni. Odra 1973 nr 6.

Fredro z paradyzu

B. Bąk: Fredreusz czyli zapiski z paradyzu. Odra 1977 nr 12.
K. Górski. „Pamiętnik Literacki1977 z. 2.
A. Witkowska: Literatura polska. Romantyzm. „Rocznik Literacki 1976wyd. 1979.

„Mazur kajdaniarski” Ludwika Waryńskiego

J. Jania: Do mazura stań wesoło.... Odra 1980 nr 1.

„Palen dla cara”

J. Jastrzębski: Pieśni stare i rewolucyjne. Odra 1981 nr 6.
J. Marx: Rozprawy o pieśniach patriotycznych i rewolucyjnych. Poezja 1981 nr 1.
M. Piechal: Poezja, patriotyzm i rewolucja. Nowe Książki 1981 nr 1.

Nowe tematy śląskie

Cz. Dutka: Silesiana badacza. Odra 1981 nr 9.
W. Nawrocki: Szkice o kulturze śląskiej. Życie Literackie 1981 nr 15.
J. Glensk: Nowe impresje paraśląskie. Opole 1982 nr 2.
L. Pośpiechowa. „Kwartalnik Opolski1982 nr 3/4.

Paszport wolności, czyli Słowacki na Śląsku

J. Glensk: Słowacki we Wrocławiu. Opole 1984 nr 10.
S. Makowski: Jestem we Wrocławiu.... Nowe Książki 1984 nr 8.

Bluszcz Tyrteusza i wawrzyn Leonidasa

W.J. Podgórski: Dzień chwały Zakrzewskiego. Nowe Książki 1989 nr 1.

Przechadzki po dziewiętnastowiecznym Wrocławiu

M. Graszewicz. „Że1990 nr 1.

„Hajże na Soplicę!”

J. Jastrzębski: Czy warto zajmować się Mickiewiczem?Przegląd Powszechny1991 nr 9.
J. Maślanka. „Ruch Literacki1991 nr 5.
M. Ursel. „Pamiętnik Literacki1991 z. 1.

Śląskie przygody Aleksandra Fredry

J. Dużyk. „Ruch Literacki1991 nr 6.
W.J. Podgórski: Fredrowskie przygody Zakrzewskiego. Nowe Książki 1992 nr 11.

Fredro nie tylko komediopisarz

W.J. Podgórski: Za co powinniśmy kochać Fredrę?Nowe Książki1994 nr 8.

„Spowiednicy” Mickiewicza i Fredry oraz inne eseje

S. Makowski: Mickiewicz i Fredro w jednym stoją domu. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6.
J. Maślanka. „Ruch Literacki1995 nr 4.
M. Ursel. „Pamiętnik Literacki1995 z. 3.

Arka przymierza

S. Burkot. „Nowa Polszczyzna2001 nr 4.

Dwaj wieszcze: Mickiewicz i Wernyhora

M. Ursel. „Pamiętnik Literacki1998 z. 1.

Konterfekty z „Pana Tadeusza”

J. Kolbuszewski: Poetyka konterfektu. Nowe Książki 1998 nr 3.

Sądy współczesnych o twórczości Słowackiego

J. Starnawski: Twórczość Słowackiego w sądach współczesnych. „Ruch Literacki1964 nr 5/6.
S. Treugutt: Współcześni o poezji Słowackiego. „Nowe Książki1964 nr 14.
J. Pelikán. „Pamiętnik Literacki1965 z. 4.

„Pieśni ludu śląskiego”

J. Ligęza. „Kwartalnik Opolski1971 nr 4.
R. Sulima: Pieśni śląskie ze zbiorów Lompy. Nowe Książki 1971 nr 22.
J. Pośpiech. „Pamiętnik Literacki1972 z. 1.

Fredro i Fredrusie

M. Kabata: Saga przez Fredrów pisana. Nowe Książki 1974 nr 18.
J. Wieczerska: W stylu iście fredrowskim. Odra 1975 nr 6.