BIO

Urodzona 25 kwietnia 1890 w Krakowie; córka Bolesława Lesera, budowniczego, i Amalii. Do szkoły średniej uczęszczała w Krakowie i w Budapeszcie, gdzie w 1907 zdała maturę. Następnie podjęła na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie studia medyczne, z których zrezygnowała po trzech latach. Jednocześnie interesowała się przyrodoznawstwem, psychologią i antropologią. W 1911-14 kontynuowała studia na Wydziale Filozoficznym UJ w dziedzinie filozofii i historii sztuki. W 1914 została członkiem Towarzystwa „Strzelec” w Krakowie. Debiutowała w 1919 artykułem Twórczość i świadomość ogłoszonym w czasopiśmie „Wianki” (nr 3). W związku z przygotowywaną rozprawą doktorską odbywała dodatkowe studia w Budapeszcie, Berlinie i Paryżu. Doktoryzowała się w 1919 na UJ w dziedzinie historii sztuki i archeologii na podstawie rozprawy zatytułowanej Przyczynek do dziejów pierwszych śladów stylu odrodzenia w Polsce (promotor profesor Jerzy Mycielski). Wyszła za mąż za Bohdana Zahorskiego, socjologa, oficera I Brygady (zmarł w 1929); po kilku latach związek rozpadł się. Jako pionierka krytyki kinematografii w Polsce odbyła w okresie dwudziestolecia międzywojennego wiele podróży po Europie, m.in. do krajów skandynawskich, Anglii i Włoch; po powrocie do Polski z Moskwy i Leningradu została na krótki czas aresztowana w związku z podejrzeniem, że była kurierem Kominternu. W 1924-25 redagowała stałą kronikę pt. Sztuki plastyczne w „Przeglądzie Warszawskim”. Od 1924 była stałym współpracownikiem „Wiadomości Literackich” (tu liczne recenzje z wystaw malarskich oraz stałe rubryki: Kronika filmowa w 1932-36 i Nowe filmy w 1936-39). W 1928 wspólnie ze Stanisławem Baczyńskim wydawała tygodnik „Wiek XX”, w którym prowadziła dział plastyki. Artykuły i recenzje literackie i artystyczne publikowała też m.in. w piśmie „Kino-Teatr” (1928-29), „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” (1929-30, 1933) oraz „Kurierze Literacko-Naukowym” (1929-30, 1933-34, 1938). Jednocześnie wykładała historię sztuki na Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, gdzie była zatrudniona na stanowisku docenta, oraz prowadziła zajęcia z historii plastyki w szkołach zawodowych. W 1937 została członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich, a w 1939 członkiem Polskiego PEN Clubu. W 1938 otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi za osiągnięcia na polu krytyki filmowej. W 1939 podjęła pracę w Wojskowym Instytucie Nauk. Po wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 ewakuowała się z Warszawy do Lwowa z zamiarem przekroczenia granicy rumuńskiej. Następnie przez Bukareszt, Jugosławię, Włochy i Szwajcarię dotarła z początkiem listopada do Francji. Tu nawiązała współpracę z wychodzącymi w Paryżu pismami „Polska Walcząca” (Paryż-Londyn, 1940-42) i „Wiadomości Polskie” (Paryż-Londyn, 1940-44). Po zajęciu Francji przez wojska niemieckie przeniosła się do Londynu, gdzie kontynuowała działalność publicystyczną m.in. na łamach pisma „Nowa Polska” (Londyn, 1942-44). Po wojnie brała aktywny udział w organizacji polskiego życia literackiego w Anglii. W 1945 była współzałożycielką Stowarzyszenia Pisarzy Polskich na Obczyźnie (później Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (ZPPnO)), a następnie uczestniczyła w jego działalności wydawniczej. Od 1946 stale współpracowała z tygodnikiem „Wiadomości”, publikując artykuły i recenzje literackie; od 1950 ogłaszała tu wraz z Adamem Pragierem (politykiem i publicystą, wieloletnim towarzyszem jej życia) stały felieton pt. Puszka (pod wspólnym pseudonimem: Pandora). W 1956 otrzymała nagrodę ZPPnO. Od 1957 była członkiem International PEN English Centre. Zmarła 6 kwietnia 1961 w Londynie.

Twórczość

1. Matejko. Warszawa: Gebethner i Wolff 1925, 25 s., Monografie Artystyczne, t. 2.

2. Eugeniusz Żak. Warszawa: Gebethner i Wolff 1927, 24 s. Monografie Artystyczne, t. 15.

3. Dzieje malarstwa polskiego. T. 2. Cz. 1. Warszawa: Wiedza o Polsce 1932 s. 587-683.

4. Korzenie. (Powieść pierwsza z cyklu: Ziemia Kaliksta). [Warszawa:] Gebethner i Wolff 1937, 340 s.

5. Program nauki o sztuce dla szkół średnich zawodowych. Warszawa 1937.

Informacja o wydaniu od autorki.

6. Z historii badań nad modą. [Warszawa: b.w.] 1938, 17 s., powielone, Kursy Korespondencyjne Stowarzyszenia „Służba Obywatelska” w Warszawie. Rysunki z ćwiczeniami plastycznymi, nr 1.

7. Forma i kolor. Rzecz o symbolice form. Studium. Powst. przed 1939. Rękopis zniszczony (inf. autorki).

8. Socjologia mody. Studium. Powst. 1928-1939. Druk fragmentów: Psychologia mody. „Bluszcz” 1928 nr 2-4; Obrazy z historii mody. „Bluszcz” 1928 nr 19, 21, 24, 30, 32-33; Psychologia mody XX wieku. „Bluszcz” 1939 nr 31, 33-34.

W 1939 rękopis został złożony w Drukarni Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (inf. autorki).

9. Zdrada Joanny. Sztuka w 3 aktach. Powst. 1939.

Według informacji M.E. Cybulskiej (Potwierdzone istnienie. Londyn 1988) po wojnie autorka odtworzyła utwór z pamięci.

Przekłady

angielski

Joanna's betrayal. Maszynopis w Archiwum Związku Artystów Scen Polskich Zagranicą w Londynie, bez daty powstania przekładu i nazwiska tłumacza.

10. Polska jesień. [Powieść nieukończona]. Powst. 1940-1942. Druk fragmentów: Za Lublinem. „Polska Walcząca”, Londyn 1940 nr 7/8 s. 12; Warszawa – wrzesień 1939. Tamże 1940 nr 25 s. 4; Choćby na koniec świata – byle bić. Tamże 1940 nr 41/42 s. 6; Warszawa: lato 1939. „Wiadomości Polskie”, Londyn 1941 nr 5 s. 2; Rozdział o Karolku. Tamże 1942 nr 4 s. 3, przedruk w: W oczach pisarzy. Rzym 1947; „Uwaga! uwaga! przeszedł...” „Polska Walcząca”, Londyn 1942 nr 14/15 s. 8; „Nowa Polska”, Londyn 1942 t. 1 z. 1 s. 88-104; Pierwszy dzień. Tamże 1942 t. 1 z. 6 s. 9; Pierwszy dzień. Tamże 1942 t. 1 z. 7 s. 576-581; August 1939. (Fragment of an unpublished novel). [Przekł. angielski]. „Tygodnik Polski”, Nowy Jork 1943 nr 42/44 s. 3.

11. Smocza 13. Dramat w 3 aktach. Druk: Akt 1. Nowa Polska”, Londyn 1944 t. z. 9 s. 604-613; Akt 2; Akt 3. Epilog. Tamże t. 3 z. 10 s. 654-668. Prapremiera: Londyn, Teatr Czytany 1944. Wyd. osobne: Londyn: „Nowa Polska” 1945, 71 s. Inne wyd.: Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2 Korpusu 1945, Biblioteka „Orła Białego.

Przekłady

angielski

13 Dragon Street. Maszynopis w Archiwum Związku Artystów Scen Polskich Zagranicą w Londynie bez daty powstania przekładu i nazwiska tłumacza.

12. Historia Trójimperium. [Powieść nieukończona]. Powst. 1945. Druk fragmentu: Wyjątki z „Historii Trójimperium” wydanej w roku 2445. W: Święty płomień. Londyn 1945 s. 42-51; Wyjątki z „Historii Trójimperium”. „Tygodnik Polski”, Nowy Jork 1945 nr 22 s. 11-12, nr 23 s. 6-7.

Maszynopis w Bibliotece Polskiej w Londynie.

13. Noc sędziego Jeffersona. Powieść detektywna [nieukończona]. Powst. 1945-1949. Druk fragmentu: U sędziego Jeffersona. W: Na angielskim brzegu. Londyn 1945 s. 33-40; Noc u sędziego Jeffersona. „Tygodnik Polski”, Nowy Jork 1945 nr 33 s. 6-7, nr 34 s. 10-11; Wizyta u Podradka. „Przed świtem”, Londyn 1947 nr 1 s. 16-23; Wieczór zwycięstwa. „Wiadomości,” Londyn 1949 nr 28 s. 1.

Rękopis w Bibliotece Polskiej w Londynie.

14. Ofiara. [Powieść]. Powst. 1952. Wyd. [Londyn:] Społeczność Akademicka Uniwersytetu Stefana Batorego w Londynie 1955, 118 s.

15. Stacja Abbesses. [Opowieść]. [Tonbridge, Kent:] Oficyna Poetów i Malarzy 1952, 121 s.

16. Malarstwo religijne Mariana Szyszki-Bohusza. [Studium]. W: M. Szyszko-Bohusz: Rysunki. Londyn: Oficyna St. Gliwy 1953, [teka, 11 s. + 16 k. tabl.].

17. Ziemia pojona gniewem. Powieść. Powst. 1959. Wyd. Londyn: B. Świderski 1961, 315 s.

Pierwotny tytuł: U brzegu ciemności.

Nagrody

Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie ufundowana przez Polonię w Wenezueli w 1959.

18. Warszawa – Lwów 1939. Powieść [autobiograficzna]. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1964, 303 s.

Wydano z rękopisu przechowywanego w archiwum Biblioteki Polskiej w Londynie i archiwum prywatnego A. Pragiera. Rękopis przejrzała i uporządkowała M. Danilewicz Zielińska, do druku przygotowała L. Ciołkoszowa [informacja A. Pragiera].

Zawartość

Części: Wstęp. – Warszawa. – Pociąg. – Lwów.

19. Szczęśliwe oczy. Wybór studiów i esejów z dziedziny filozofii, historii i krytyki sztuk plastycznych z lat 1921-1969. Oprac.: St. Frenkiel. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1970, 160 s.

Zawartość

I. Teoria sztuki: Filozofia ekspresjonizmu; Kubizm i jego pochodne; Materialistyczne teorie sztuki; Symbolika form; Słowo o kolorach. – II. Krytyka i eseje: Martwota kulturalna a idea kierownicza; Sztuka a państwo; Proces umałpiania człowieka. – III. Sztuka w społeczeństwie współczesnym: Krytyka wobec modernizmu; Przed Leonardem; Rozmyślania o malarstwie flamandzkim; Barok – styl wspaniały; Marx, Fragonard i Gaudi; Złudzenia realizmu; Cézanne; Matisse; Georges Rouault; Malarstwo Picassa; Rozdroża malarstwa; Sztuka Feliksa Topolskiego; Sztuka symboliczna Bohusza-Szyszki; Wystawy [dot. londyńskich wystaw malarstwa S. Frenkla w Galerii Grabowskiego oraz Z. Adamowicza w Drian Gallery].

20. Szkice o literaturze i sztuce. Oprac.: P. Kądziela. Warszawa: Interim 1995, 107 s.

Zawartość

Przełomy mego pokolenia [esej autobiograficzny]. – O literaturze: Magia „Pana Tadeusza” [A. Mickiewicza]; O Sienkiewiczu; Prawo moralne w „Sędziach” [S. Wyspiańskiego]; Stanisław Ignacy Witkiewicz; „Sprawa Józefa Mosta” [dot. powieści H. Naglerowej]; Pogranicze [dot.: Cz. Miłosz: Rodzinna Europa]; Opowiadania Wita Tarnawskiego [dot.: Ucieczka]. – O sztuce: z poz. : Cézanne; Matisse; Malarstwo Picassa; Sztuka Feliksa Topolskiego; Sztuka symboliczna Bohusza-Szyszki, – nadto: Malarstwo Marka Żuławskiego.

21. Przychodź do mnie. Listy Stefanii Zahorskiej do Leonii Jabłonkówny i listy Adama Pragiera. Oprac. i wstęp: M.E. Cybulska. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1998, 183 s.

22. Strofy o malarstwie. [Współautor:] B. Przyłuski. Toruń: Biblioteka Uniwersytecka 2000, 49 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

O pierwszych śladach Odrodzenia w Polsce, Prace Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności. T. 2. Kraków 1921 s. 101-122.
Impresjonizm a najnowsze malarstwo francuskie. Sztuki Piękne 1925/1926 nr 5 s. 200-221, nr 6 s. 254-272.
Zagadnienia formalne filmu. Przegląd Filozoficzny 1928 s. 192-198; Film eksperymentalny. „Kino-Teatr” 1929 nr 10, przedruk w: Polska myśl teatralna i filmowa. Warszawa 1971 s. 639-650.
Zur Umwertung des Impressionismus. Zeitschrift für Aesthetik und Allgemeine Kunstwissenschaft”, Stuttgart 1929 t. 23 s. 258-268.
Drogi rozwojowe filmu. Miesięcznik Literacki 1930 nr 5 s. 233-244.
Myśli o Brzozowskim. W: Ojczyzna i wolność. Londyn 1945 s. 21-35.
Szósta kolumna. W: Szósta kolumna. Londyn 1946 s. 31-43 [dot. ideologii sowieckiej].
[Artykuł bez tytułu na temat zależności sztuki i polityki]. W: Literatura a polityka. Londyn 1948 s. 45-56.
Powieść Borysa Pasternaka. „Wiadomości”, Londyn 1959 nr 5, przedruk w: Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985. Lublin 1992 s. 31-43 [dot.: Doktor Żiwago].
Wielki strach. „Wiadomości”, Londyn 1959 nr 9, przedruk w: „Wiadomości” na emigracji. Londyn 1968 s. 223-230.

Prace redakcyjne

1. Sztuka polska. Historia architektury, rzeźby i malarstwa od czasów najdawniejszych aż do chwili obecnej. W oprac.: ks. S. Dettloffa, W. Husarskiego, W. Tatarkiewicza, M. Walickiego i S. Zahorskiej. Warszawa: Wydawnictwo „Wiedza o Polsce” [1933], 193 s. + 64 tabl.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN ok. 1957.

Autor o sobie

S. Zahorska: Droga do drugiej ojczyzny. Wiadomości”, Londyn 1950 nr 23.
Przełomy mojego pokolenia. Wiadomości”, Londyn 1957 nr 35.

Wywiady

Męski styl i umysł. Rozm. Z. Kon. Tydzień Polski”, Londyn 1959 nr 39.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
P. Grzegorczyk: Stefania Zahorska. W tegoż: Twórcy i badacze kultury zmarli w latach 1956-1967. Cz. 1. Warszawa 1986.
[J. Zieliński] J. Kowalski: Stefania Zahorska. W tegoż: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. Lublin* 1989, wyd. 2 tamże 1990.
A. Niewiadomski: Stefania Zahorska. W: A. Niewiadomski, A. Smuszkiewicz: Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej. Poznań 1990.

Ogólne

Książki

M.E. Cybulska: Potwierdzone istnienie. Archiwum Stefanii Zahorskiej. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1988, 179 s.

Artykuły

S.I. Witkiewicz: Et tu Stefania Zahorska contra me? (Dawny porachunek). Zet 1935 nr 4, przedruk w tegoż: Bez kompromisu. Warszawa 1976 oraz w tegoż: Pisma filozoficzne i estetyczne. T. 2. O znaczeniu filozofii dla krytyki i inne artykuły polemiczne. Warszawa 1976 [polemika z recenzją S. Zahorskiej z wystawy obrazów S.I. Witkiewicza i T. Niesiołowskiego, ogłoszoną w „Przeglądzie Warszawskim” 1925 t. 2].
T. Sułkowski: Stefania Zahorska. Wiadomości”, Londyn 1957 nr 35.
Dwie kolumny poświęcone pamięci Stefanii Zahorskiej. Wiadomości”, Londyn 1961 nr 34 [zawartość: M. Bohusz-Szyszko: Zahorska – krytyk sztuki; M. Danilewiczowa: Nad książkami Zahorskiej; S. Frenkiel: Po odejściu Zahorskiej; T. Nowakowski: „...aż po daleki wygnańczy grób”, przedruk w tegoż: Aleja Dobrych Znajomych. Londyn 1968; T. Terlecki: Intelekt i pasja].
O Stefanii Zahorskiej. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierzadod. Środa Literacka”, Londyn 1961 nr 104 [wspomnienia; autorzy: S. Baliński, M. Danilewicz, S. Kossowska, T. Terlecki, I. Wieniewski].
D. Karcz: Stefanii Zahorskiej walka o treść. Kwartalnik Filmowy 1962 nr 1-2 [o S. Zahorskiej jako krytyku filmowym].
M. Kosterska: Pani Stefania. Orzeł Biały”, Londyn 1963 nr 38.
M. Danilewicz Zielińska: Szkice o literaturze emigracyjnej. Paryż 1978, passim.
A. Rejduch-Pilchowa: Między abstrakcją a nadrealizmem. (Interpretacja związków między refleksją plastyczną i filmową Stefanii Zahorskiej). W: Próby nowej interpretacji historii myśli filmowej. Katowice 1978.
A. Pilch: Poglądy Stefanii Zahorskiej na film w kontekście jej zainteresowań plastycznych. W: Polskie kino lat 1918-1939. Warszawa, Kraków 1980.
M.E. Cybulska: Obraz. Tydzień Polski”, Londyn 1986 nr 14 [dot. wiersza K. Wierzyńskiego pod tym tytułem dedykowanego S. Zahorskiej].
B. Kazimierczyk: Zachorska przedwojenna i emigracyjna. Odrodzenie 1988 nr 47.
A. Pilch: Intelekt i pasja. O twórczości Stefanii Zahorskiej. W: Dzieło filmowe – teoria i praktyka. Wrocław 1989.
A. Clarke: Kilka słów o autorce „Ofiary. Więź 1999 nr 7.
M.E. Cybulska: Wyspa – uwagi o dodatkach do archiwum Stefanii Zahorskiej. Archiwum Emigracji 2000 z. 3.
B. Umińska: Stefania Zahorska. Korzenie. Rodowody. W tejże: Postać z cieniem. Warszawa 2001.
A. Pilch: Symbolika form i kolorów. O krytyce artystycznej Stefanii Zahorskiej. Kraków: Księgarnia Akademicka 2004, 233 s.

Dzieje malarstwa polskiego

A. Schroeder: Nowe dzieło o malarstwie polskim. Dziennik Polski 1933 nr 106.

Korzenie

E. Breiter: Prawo tradycji a prawo przemiany. Wiadomości Literackie 1938 nr 6.
J. Kott. „Wiedza i Życie1938 nr 10.
K. Kuryluk: Rodowód naszych dni. Sygnały 1938 nr 42.
Z. Starowieyska-Morstinowa. „Przegląd Powszechny1938 t. 218.

Smocza 13

[A. Janta-Połczyński] A.J.Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1944 nr 85.
[H. Schoenefeld] H.S. Dominik. „W Drodze”, Jerozolima 1944 nr 12.
Azmut: Dramat ghetta i dramat o ghetcie. Na Szlaku Kresowej”, Włochy 1945 nr 10.

Historia Trójimperium

J. Podlaski: Przed i po 1984. „Aneks”, Londyn 1984 nr 36 [porównanie „Historii Trójimperium” S. Zahorskiej z „1984” G. Orwella].

Ofiara

J. Bielatowicz. „Życie”, Londyn 1955 nr 23.
M. Giergielewicz: Ofiara Abrahama. Wiadomości”, Londyn 1955 nr 31.
S. Vincenz. „Kultura”, Paryż 1955 nr 12, przedruk w tegoż: Po stronie pamięci. Paryż 1965, Z perspektywy podróży. Kraków 1980.
H. Żurkowska: Biblijna idea w ujęciu doczesnym. Orzeł Biały”, Londyn 1955 nr 38.
K. Szpakowska: Stos ofiarny gadulstwa. Związkowiec”, Toronto 1956 nr 10.

Stacja Abbesses

[M. Chmielowiec] M. Sambor: Doskonały pomysł. Wiadomości”, Londyn 1953 nr 32.
H. Naglerowa. „Życie”, Londyn 1953 nr 19.
H. Żurkowska: Droga jest wyboista. Orzeł Biały”, Londyn 1953 nr 11.
Z. Greń: Emigracyjni wyznawcy absolutu. Nowe Sygnały 1957 nr 12.

Ziemia pojona gniewem

R. Orwid-Bulicz. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierzadod. Środa Literacka”, Londyn 1961 nr 116.

Warszawa – Lwów 1939

M. Czuchnowski: Włamanie do warsztatu. O nowej książce Stefanii Zahorskiej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1964 nr 253.
T. Koźlakowski: Na skraju nocy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1964 nr 259.
M. Chmielowiec: Wrzesień 1939. „Wiadomości”, Londyn 1965 nr 5.

Szczęśliwe oczy

S. Kossowska. „Wiadomości”, Londyn 1970 nr 28.

Szkice o literaturze i sztuce

M.E. Cybulska: Superlatyw bez pokrycia. Kultura”, Paryż 1996 nr 5.
A. Czachowska: Ojczyzna – polszczyzna. Twórczość 1996 nr 12 [dot. też: J. Wittlin: Eseje rozproszone].
E. Morawiec: Świadkowie innego czasu. Nowe Książki 1996 nr 6 [dot. też: J. Wittlin: Eseje rozproszone; J. Stempowski: Felietony dla Radia Wolna Europa].
M. Pytasz. „Śląsk1997 nr 1.