BIO

Urodzona 7 stycznia 1938 w Krakowie; córka Kazimierza Wyki, historyka literatury, i Jadwigi z Szybińskich, urzędniczki. Po ukończeniu nauki w czteroletnim gimnazjum rozpoczęła w 1955 studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ). Debiutowała w 1961 artykułem pt. Kurz na poezji, opublikowanym w tygodniku „Współczesność” (nr 11). W tymże roku podjęła pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, gdzie przez dwa lata pracowała jako asystent. Wyszła za mąż za Bogdana Hussakowskiego, reżysera teatralnego (rozwiedzeni). W 1963 rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich (IBL) Polskiej Akademii Nauk (PAN). W tym czasie publikowała artykuły i recenzje m.in. w „Twórczości” (1962-78, 1987), „Życiu Literackim” (1962-71), „Ruchu Literackim” (tu w 1963 pod kryptonimem mw) i „Miesięczniku Literackim” (1966-79). W 1968 uzyskała w IBL stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy pt. Gałczyński wobec wzorów literackich i prądów epoki (promotor prof. Henryk Markiewicz). W tymże roku została zatrudniona w Pracowni Historii Literatury Okresu Młodej Polski IBL w Krakowie (do 1975). W 1972 współpracowała z „Magazynem Kulturalnym” (pod pseudonimem Wanda Lektorowiczówna). W 1975 rozpoczęła pracę w Instytucie Filologii Polskiej UJ. W 1976 została członkiem Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). W 1980 habilitowała się na podstawie rozprawy pt. Brzozowski i jego powieści. W 1981 została docentem UJ. W 1981-83 była członkiem redakcji czasopisma „Pismo.” W tym czasie publikowała też artykuły i recenzje w „Tygodniku Powszechnym” (1983-1984, od 1987). W 1985 wyszła za mąż za Zbigniewa Pucka, socjologa. W 1985-86 wykładała na Uniwersytecie w Clermond-Ferrand. Odbyła wiele podróży naukowych do Francji, Belgii i Włoch. W 1989 została członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1990 otrzymała stypendium im. S. Lama, przyznawane przez Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu. W tymże roku weszła w skład zespołu redakcyjnego, a w 1992 została redaktorem naczelnym miesięcznika „Dekada Literacka” (od 2004 dwumiesięcznik), w którym ogłaszała także artykuły i recenzje (tu m.in. w 2001-04 cykl wspomnień pt. Fantomy). W 1991 otrzymała tytuł naukowy profesora i stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1999 profesora zwyczajnego. W 1993-95 była członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN. W 1999 zorganizowała przy Instytucie Polonistyki UJ Katedrę Krytyki Współczesnej i do 2009 była jej kierownikiem. Współorganizowała też Studium Literacko-Artystyczne przy Instytucie Polonistyki UJ. Objęła redakcję serii Krytyka XX Wieku, wydawanej od 2005 przez Wydział Polonistyki UJ i wydawnictwo Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas w Krakowie. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997). Mieszka w Krakowie.

Twórczość

1. Gałczyński a wzory literackie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1970, 171 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Historia i Teoria Literatury. Studia, 26.

Rozprawa doktorska.

2. Brzozowski i jego powieści. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1981, 229 s.

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

Zamiast wstępu; W kręgu współczesności; W kręgu „Płomieni”; „Sam wśród ludzi”, albo kłopoty z arcydziełem; Życie myśli; Wokół pojęcia formy; Powieść nie napisana.

3. Leopold Staff. [Monografia]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1985, 118 s.

4. Głosy różnych pokoleń. [Szkice]. Wyd. 2 [właśc. 1]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 1989, 194 s.

Zawartość

I. Z korzeni dwudziestolecia: Jeden z rodziny... (o Stanisławie Balińskim); Klasyk przejściowej epoki (o Jerzym Stempowskim); Koniec świata według Słonimskiego; Jak się czuje sławę? (o Zofii Nałkowskiej); Kompozycja istnienia (o „Dziennikach” Marii Dąbrowskiej); Parę uwag o „polskim eseju”; Portret krytyka u schyłku dwudziestolecia (o „Pismach” Blütha); Miłosz i Brzozowski. — II. Nasza różna współczesność: Śmiechu warte... (o „Zielonych Gęsiach” Gałczyńskiego); Wiersze Jastruna; Jak oswajać konieczności czyli o twórczości Herberta; Piękna przygoda (o Zbigniewie Bieńkowskim); Schizofrenia po polsku (o Jerzym Andrzejewskim); Edukacja współczesnego artysty (o Adamie Zagajewskim); Przechowalnia ciemności (o Ewie Lipskiej); Zapomniana sztuka fabuły (o Zofii Romanowiczowej); „Na początku była baśń...” (o Antonim Gołubiewie); Na tropach kultury (o Janie Józefie Szczepańskim); „Postawcie sobie na biurku...” (o Ryszardzie Przybylskim); Duchy Jarosława Marka Rymkiewicza; Koniec legendy (o Władysławie Terleckim). — III. Pokój mojego ojca.

5. Szkice z epoki powinności. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 1992, 152 s.

Zawartość

Dlaczego to wszystko napisałam. — Cz. I: Ojczyzny poetów; Kadencja — historia jednej potyczki; Co słychać na kraju świata?; Smutny czas, posępna epoka... [dot. T. Konwickiego]; Z kronik rodzinnych; Od początku do końca; Polskie opętanie; Jaka krytyka jest nam potrzebna? — Cz. II: Herbert — poeta metafizyczny; Jesteś tylko snem, obrazem...; Pewny jest jedynie cień w rogu pokoju; Czy istnieje sprawa Różewicza? — Cz. III: Romantyczny repertuar Lechonia i Wierzyńskiego; Dziennik Jana Lechonia — autoterapia, sny, przepowiednie; Poeta, czasy, ludzie...; Gdzie umieścić Vincenza?; Wspomnienia z ery lodowcowej [dot. S. Vincenza]; Nasz wiek według Herlinga-Grudzińskiego; Posąg klasyka [o G. Herlingu-Grudzińskim]. — Cz. IV. Teatr Konwickiego. — Po zapadnięciu kurtyny.

6. Światopoglądy młodopolskie. [Szkice]. Kraków: Universitas 1996, 241 s.

Zawartość

Cz. I: Młoda Polska i my; Imperatywy współczesności w krytyce młodopolskiej; Zdziechowski i Brzozowski — czyli konserwatysta i radykał w paru punktach wspólnych; Glossa 1995 — O prorokach; Obraz i doświadczenie kresów w powieści Brzozowskiego „Sam wśród ludzi”; O niektórych terminach krytycznych Legendy Młodej Polski; Przybyszewski — powieściopisarz; Glossa 1995 — Czy diabeł da się oswoić?; Z problemów młodopolskiego heroizmu; Brzozowski i „żywioł rosyjski”; Miłosz i Brzozowski; Żeromski albo „nasze ja i historia”. — Cz. II: Zapomniana forpoczta — czyli o liryce Józefa Ruffera; Leopold Staff; Być poetą; Przemiany sztuki poetyckiej; Stary poeta; Miejsce Staffa.

7. Krakowskie dziecko. [Wspomnienia]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1998, 131 s.

8. Punkty widzenia. Szkice krytyczne. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2000, 180 s.

Zawartość

Wprowadzenie. — Cz. I: Legendy nowoczesności [Listy-eseje J. Andrzejewskiego i Cz. Miłosza]; Pisarze w punkcie zerowym [dot. Cz. Miłosza]; Dialog na ruinach [recenzja: Bolesław Miciński, Jerzy Stempowski: Listy]; Człowiek dobrze wychowany [dot. monografii o J. Stempowskim A. Kowalczyka: Niespieszny przechodzień i paradoksy]; Gdzie umieścić Vincenza? [poz. ]; Wspomnienia z ery lodowcowej [poz. ]; Posąg klasyka [poz. ]; Światło w mroku [dot. G. Herlinga-Grudzińskiego]; Nasz wiek według Herlinga-Grudzińskiego [poz. ]; Herbert — poeta metafizyczny [poz. ]; Wokół Martwej natury z wędzidłem [Z. Herberta]; Smutny czas, posępna epoka... [poz. ]; Teatr Konwickiego [poz. ]. — Cz. II: Pewne pokolenie [dot. Nowej Fali]; Język nad przepaścią [dot. E. Lipskiej]; Poeta na wyspie [dot. A. Zagajewskiego]; Kaleka dojrzałość [dot. S. Czycza]. — Cz. III. Nowe pokolenie, nowe pomysły [dot. K. Vargi]. — Aneks: O Antypamiętnikach André Malraux; Dziesięć słów Alberta Camusa; Pierwszy człowiek Alberta Camusa; Gide — nasz współczesny?; Być artystą w dwudziestoleciu; Książka z przeszłości.

9. Literatura Młodej Polski. Podręcznik dla klasy 2 i 3 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Pytania przygotowała T. Bulska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2004, 281 s.

10. Literatura polska — Dwudziestolecie międzywojenne i okupacja. Podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Pytania ułożyła T. Bulska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2004, 308 s.

11. Literatura polska po roku 1945. Podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. [Autorzy:] M. Wyka i zespół. Pytania przygotowała T. Bulska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2005, 366 s.

12. Niecierpliwość krytyki. Recenzje i szkice z lat 1961-2005. Kraków: Universitas 2006, 694 s.

Zawartość

Krytyka jako niecierpliwość. Rozmowa o pułapkach i zawiłościach krytyki. (W sierpniu 2005 rozmawiali: D. Kozicka, M. Urbanowski, M. Wyka). — Próbowanie: Przed debiutem [dot. wierszy W. Fabera, M. Czumy, L. Moczulskiego, B. Szymańskiej]; Kurz na poezji [dot. twórców z okresu 20-lecia międzywojennego]; Na odpust szmiry [dot. młodego pokolenia poetów z początku lat 60-tych]. — 1. Wielojęzyczny gwar: W Peiperowni [dot. T. Peipera]; Jak oglądać sny, czyli o jednoaktówkach [M.] Czechowicza; Poeta w teatrze [S. Grochowiak]; [J.M.] Rymkiewicza „Ludzie w mgle mistycznej”. — Czytanie poezji: Fanatyk świata, czyli o poezji Kazimierza Wierzyńskiego [recenzja: Poezje wybrane. 1972]; Iwaszkiewicz 63 [recenzja: Jutro żniwa]; Jastrun 1962 [recenzja: Intonacje]; Liryka Jastruna. Notatki podczas lektury [recenzja: Z różnych lat]; O poezji Słuckiego [recenzja: Dolina dziwów]; Nurt uklasyczniony [recenzja: J.S. Sito: Ucieczka do Egiptu]; Zasady pewnego kanonu [recenzja: S. Grochowiak: Kanon]; Próba sensu [recenzja: K. Lisowski: Próba obywatelstwa]; „Świat się złoci i krwawi, i modrzy, i czerni...” [dot. K. Iłłakowiczówny]; Miłość i wszystkie żywioły [dot. H. Poświatowskiej]; Herbert — poeta metafizyczny [recenzja: Elegia na odejście]. — Czytanie prozy: Przygody kosmicznego Guliwera [recenzja: S. Lem: Księga robotów]; Kwadratura koła w prozie [recenzja: W. Mach: Góry nad czarnym morzem]; Piękna sztuka pisania [recenzja: A. Rudnicki: Obraz z kotem i psem]; Kuśniewicza kraj lat dziecinnych [recenzja: Strefy]; Schizofrenia po polsku [recenzja: J. Andrzejewski: Apelacja]; Od początku do końca... [recenzja: A. Szczypiorski: Początek]; „Kadencja” — historia jednej potyczki [recenzja: J.J. Szczepański: Kadencja]; Co słychać na kraju świata? [recenzja: J. Anderman: Kraj Świata]. — Tadeusz Konwicki: Zwierzoczłekoupiór; Gra w Konwickiego [recenzja: Pamflet na siebie]; Teatr Konwickiego [recenzja: Zorze wieczorne]; „Smutny czas, posępna epoka” [recenzja: Bohiń]; Pan Konwicki. — Pewne pokolenie: O pewnym programie [recenzja: J. Kornhauser, A. Zagajewski: Świat nie przedstawiony ]; Edukacja współczesnego artysty [recenzja: A. Zagajewski: Cienka kreska]; „Jesteś tylko snem, obrazem...” [recenzja: A. Zagajewski: Płótno]; Język nad przepaścią [recenzja: E. Lipska: Ludzie dla początkujących]; Pewne pokolenie [recenzja: Określona epoka — Nowa Fala 1968-1993. Kraków 1994]. — Trzy dzienniki: „Dziennik” Jana Lechonia — autoterapia, sny, przepowiednie; Jak się czuje sławę? [recenzja: Z. Nałkowska: Dzienniki 1918-1929]; Kompozycja istnienia [recenzja: M. Dąbrowska: Dzienniki. T. 1-5. Warszawa 1988]. — 2. Nie bójmy się krytyków: Taktyka i technika krytyki. [Współautor:] J. Goślicki [dot. m.in.: J. Błońskiego, A. Kijowskiego, W. Maciąga]; Utracił wrogów, nie zyskał zwolenników [dot. K. Irzykowskiego]; Twarze krytyki [dot. m.in.: R. Zengel: Twarze krytyki, R. Przybylski: Eros i Thanatos]; Próba portretu krytyka [recenzja: S. Kołaczkowski: Portrety i zarysy literackie. T. 1-2. Warszawa 1968]; „Poezje bez granic” [recenzja: J. Kwiatkowski: Poezje bez granic]; Krytyk na czele zmiany warty [dot.: J. Błoński: Zmiana warty]; Esej o tęsknotach poetów [recenzja: R. Przybylski: Et in Arcadia ego]; „Postawcie sobie na biurku portret Erazma z Rotterdamu...” [recenzja: R. Przybylski: Klasycyzm, czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego]; Duchy Jarosława Marka Rymkiewicza [recenzja: J.M. Rymkiewicz: Wielki Książę]; Jaka krytyka jest nam potrzebna? [recenzja: T. Burek: Żadnych marzeń]; Zamiast powieści [recenzja: T. Burek: Zamiast powieści]; List do Tomasza Burka. — 3. W Europie i gdzie indziej: Filozofia Cecylki [dot.: F. Sagan: Witaj, smutku]; Z poezji amerykańskiej [recenzja: E. Dickinson: Poezje]; O Pasternaku [recenzja: B. Pasternak: Drogi napowietrzne i inne utwory]; „Eksplozja w katedrze” [dot. A. Carpentiera]; Gide — nasz współczesny? [recenzja: Dziennik]; Być artystą w Dwudziestoleciu [recenzja: K. Mann: Punkt zwrotny]; „Pierwszy człowiek” Alberta Camusa; Dziesięć słów Alberta Camusa [recenzja: Notatki 1935-1959]; O „Antypamiętnikach” André Malraux. — 4. Odkrywanie nowych klasyków: Trzy wariacje na temat Jerzego Stempowskiego: Esej jako autobiografia; Klasyk przejściowej epoki; Człowiek dobrze wychowany [recenzja: A.S. Kowalczyk: Niespieszny przechodzień i paradoksy]. — Światło w mroku [recenzja: G. Herling-Grudziński: Wyjścia z milczenia]. — Nasz wiek według [G.] Herlinga-Grudzińskiego. — Gdzie umieścić [S.] Vincenza? — Życie duchowe i życie codzienne [K.L. Koniński: Uwagi 1940-1942]. — „Legendy nowoczesności” [recenzja: Cz. Miłosz: Legendy nowoczesności. Eseje okupacyjne. Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza]. — Pisarze w punkcie zerowym [recenzja: Cz. Miłosz: Zaraz po wojnie]. — Dialog na ruinach [recenzja: B. Miciński, J. Stempowski: Listy]. — 5. Syntetycznym okiem: Historia jako choroba w literaturze polskiej po roku 1945; Próba paraleli: Gustaw Herling-Grudziński i Albert Camus; „Człowiek współczesny jest równoczesny...” (O wczesnej prozie Różewicza); Konwicki i Pilch (albo centrum i pogranicza jako możliwość literacka) [dot.: T. Konwicki: Mała apokalipsa; J. Pilch: Miasto utrapienia]; „Przypominając postacie i pisma z lamusa...” [dot. m.in. Cz. Miłosza]. — Dwudziestowieczne opowieści epistolarne: Opowieść pierwsza: Sam wobec nowoczesności. („Listy” Stanisława Brzozowskiego czytane dziś); Opowieść druga i trzecia: Pomiędzy intymnością a retorycznością. (O poetyckich formach epistolarnych Zbigniewa Herberta); Artysta i mecenas — bezpieczny związek [recenzja: Z. Herbert, J. Turowicz: Korespondencja]; Opowieść czwarta: Listy w czasie, czas w listach. (O korespondencji Jana Błońskiego i Sławomira Mrożka). — 6. Pisanie i życie: Syn kupca drzewnego [dot. K. Wyki]; Pokój mojego Ojca [dot. K. Wyki]; Jerzy Kwiatkowski; Ogień, popiół i kurz... [recenzja: A. Micińska: Istnienie poszczególne: Stanisław Ignacy Witkiewicz]; Planeta Miłosz; Jak zostałam profesorem belwederskim.

Przekłady

francuski

artykułu: Historia jako choroba w literaturze polskiej po roku 1945: L 'histoire perçue comme une maladie. W: La littérature face a historie. Paris 2005.

13. Przypisy do życia. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2007, 332 s.

Wspomnienia z lat młodości poświęcone domowi rodzinnemu i krakowskiemu środowisku literackiemu, m.in. dotyczące ojca, prof. K. Wyki.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

O „Próchnie” Wacława Berenta. W: Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 1. Młoda Polska. Warszawa 1965 s. 310-326.
Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; Konstanty Ildefons Gałczyński; Julian Tuwim. W: Autorzy naszych lektur. Wrocław 1965 s. 105-115, 75-91, 21-34.
Julian Przyboś. W: Autorzy naszych lektur. Wyd. 3 uzupełnione Wrocław 1973 s. 89-107.
Wacław Gąsiorowski. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 5. Literatura okresu Młodej Polski. T. 3. Kraków 1973 s. 545-556.
Esej jako autobiografia. „Pismo1983 nr 4 s. 35-46, przedruk w: Literatura źle obecna. Londyn 1984 s. 109-121, Pisarz na obczyźnie. Wrocław 1985 s. 93-108.
Romantyczny repertuar Lechonia i Wierzyńskiego. „Ruch Literacki1988 z. 6 s. 415-426.
Zdziechowski i Brzozowski — czyli konserwatysta i radykał w paru punktach wspólnych. „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej1990 [t.] 27 s. 93-105.
Uwagi o polskim eseju. W: Polski esej. Kraków 1991 s. 7-17.
Konstanty Ildefons Gałczyński. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 4. Kraków 1993 s. 229-285.
Pytania stawiane dwudziestoleciu. W: Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury. Kraków 1994 s. 327-334.
Pamięć kresów jako pamięć kultury. W: Literatura, język, kultura. Rzeszów 1995 s. 93-102.
Utopie dwudziestolecia dziś. W: Z perspektywy końca wieku. Poznań 1997 s. 93-102.
Cel arcydzieło. O „Samym wśród ludzi” Stanisława Brzozowskiego. W: W kręgu Młodej Polski. Kraków 2001 s. 299-308.
Próbowanie biografii — wokół „Pamiętnika” Stanisława Brzozowskiego. „Ruch Literacki2003 z. 4 s. 389-407.
Literatura w punktach zerowych — uwagi o stylach wojny. W: Dwudziestowieczność. Warszawa 2004 s. 69-81.
Paradygmat europejski i kompleks polski. W: Literatura wobec nowej rzeczywistości. Kraków 2005 s. 11-34.
Stan dyskusji i krytyki naukowej w literaturoznawstwie. W: Polonistyka w przebudowie. T. 1. Kraków 2005 s. 509-521.
Les antinomies du discours dans les essais de Miłosz. W: Czesław Miłosz et le vingtième siècle. Paris 2006 s. 187-199.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. K.I. Gałczyński: Wybór poezji. Oprac. [i wstęp] M. Wyka. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1967, LXXVII, 421 s. Biblioteka Narodowa I, 189. Wyd nast. tamże: wyd. 2 uzupełnione 1970, wyd. 3 1973, wyd. 4 1974, wyd. 5 uzupełnione 1982, wyd. 5 nakład 2 1983; wyd. 6 zmienione 2003.
2. K. Wyka: Różewicz parokrotnie. Oprac. M. Wyka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, 125 s.
3. S. Brzozowski: Sam wśród ludzi. [Powieść]. Oprac. [i wstęp] M. Wyka. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1979, CXXIX, 451 s. Biblioteka Narodowa I, 228.
4. K. Wyka: Z pism. Pod red. H. Markiewicza i M. Wyki. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1984-.

[T. 1]. Życie na niby; Pamiętnik po klęsce. 1984, 300 s.

[T. 2]. Młoda Polska. Wyd. 2. T. 1. Modernizm polski. T. 2. Szkice z problematyki epoki. 1987, 375 + 386 s.

[T. 3]. Cyprian Norwid. Studia, artykuły, recenzje. 1989, 370 s.

[T. 4]. Pokolenia literackie. 1989, 303 s.

[T. 5]. Baczyński i Różewicz. 1994, 241 s.

[T. 6]. Rzecz wyobraźni. 1997, 635 s.

[T. 7]. Stara szuflada i inne szkice z lat 1932-1939. 2000, 773 s.

[T. 8]. Pogranicze powieści. 2003, 535 s.

5. J. Ruffer: Wybór poezji. Wybór i oprac.: M. Wyka. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1985, 171 s.
6. K. Makuszyński: Poezje wybrane. Wybór: K. Kuliczkowska i M. Wyka. Wstęp: M. Wyka. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 276 s.
7. Polski esej. Studia. Red. M. Wyka. Kraków: Universitas 1991, 178 s.
8. K.K. Baczyński: Rzeczy niepokój. [Wiersze]. Wybrała i wstępem opatrzyła M. Wyka. Warszawa: Anagram 1993, 194 s.
9. Literatura, język, kultura. Red.: Cz. Kłak, M. Wyka. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 1995, 190 s.
10. M. Mostowik: Jeszcze mnie nie ma wcale...” [Wiersze]. Wybór: M. Wyka, M. Mostowik. Kraków: [Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida] 1995, 59 s.
11. K. Wyka: Wyznania uduszonego. Oprac. M. Wyka. Kraków: Universitas 1995, 208 s.
12. K.I. Gałczyński: Wiersze i inne utwory. Lekcja literatury z Martą Wyką. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1997, 208 s.
Tu szkic M. Wyki: Twarz i maski poety, s. 5-21.
13. K. Wyka: Wśród poetów. Wybór: M. Wyka. Wstęp: M. Stala. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2000, 217 s.
14. S. Brzozowski: Komentarze poetyckie. Wybór i wstęp: M. Wyka. Oprac. tekstu: M. Urbanowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001, 221 s.
15. Kartografowie dziwnych podróży. Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku. Red. i wstęp: M. Wyka. Oprac. K. Biedrzycki [i inni]. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2004, 618 s. Uniwersytet Jagielloński. Instytut Polonistyki.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2007.

Słowniki i bibliografie

M. Urbanowski: Wybrana bibliografia [podmiotowa]. W: M. Wyka: Niecierpliwość krytyki. Kraków 2006.

Gałczyński a wzory literackie

J. Pieszczachowicz: Wieszcz czy błazen?Miesięcznik Literacki1970 nr 8.
M. Dąbrowski: Gałczyński integralny. „Współczesność1971 nr 4.
J. Zacharska: Próba monografii Gałczyńskiego. „Nowe Książki1971 nr 3.

Brzozowski i jego powieści

B. Rogatko: Od Przybyszewskiego do Kafki, czyli Brzozowskiego powieść o pracy. „Życie Literackie1981 nr 40.
M. Szpakowska: Powieść jako powieść. „Twórczość1982 nr 1.
J. Kulczycka-Saloni: Literatura polska 1864-1918. „Rocznik Literacki 1981” wyd. 1986.

Leopold Staff

T. Wójcik: Staff wśród poetów. „Miesięcznik Literacki1986 nr 7.

Głosy różnych pokoleń

M. Stala. „Tygodnik Powszechny1990 nr 39.
L. Szaruga: Wspólnota wielogłosowości. „Dekada Literacka1991 nr 24.
J. Łukasiewicz: Dwie generacje. W tegoż: Rytm czyli powinność. Wrocław 1993.

Szkice z epoki powinności

W. Ligęza: Literatura obowiązków wobec literatury. „Dekada Literacka1993 nr 3.

Światopoglądy młodopolskie

A. Czabanowska-Wróbel. „Ruch Literacki1997 z. 3.
E. Ihnatowicz: Młoda Polska i my. „Nowe Książki1997 nr 4.

Krakowskie dziecko

B. Faron. „Ruch Literacki1999 z. 2.
J. Korczak: Sentymenty i nostalgie. „Arkusz1999 nr 2.
P. Wilczek: Zapisywanie swojego czasu. „Nowe Książki1999 nr 2.

Punkty widzenia

J. Łukasiewicz: Z ery polodowcowej. „Nowe Książki2000 nr 8.

Polski esej

S. Jaworski. „Ruch Literacki1993 z. 4.