BIO

Urodzony 22 lutego 1945 w Borzymowie (Kieleckie) w rodzinie chłopskiej; syn Jana Wójtowicza i Zofii z Dyszewskich. W 1958-60 uczęszczał do niższego seminarium duchownego w Poznaniu, następnie po odbyciu rocznego nowicjatu w Radziłłowie Mazowieckim wstąpił do Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców. W 1963 zdał maturę i rozpoczął studia w Instytucie Teologicznym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. W 1965 musiał przerwać studia, gdyż został powołany do służby wojskowej, którą odbywał w jednostce saperów w Brzegu pod Wrocławiem. Następnie kontynuował studia do 1970. W tymże roku otrzymał święcenia kapłańskie, po czym prowadził pracę duszpasterską, najpierw jako wikary w Wierzchowicach na Pomorzu, a od 1972 duszpasterz młodzieży w Poznaniu. Od 1969 publikował krótkie teksty medytacyjne w prasie katolickiej, głównie w „Gościu Niedzielnym”; jako poeta debiutował w 1974 wierszem pt. Kolęda spóźnionych, ogłoszonym w „Przewodniku Katolickim” (nr 2; podpisany K.W.), z którym współpracował także w latach następnych (do 1988; tu także w 1975-78 cykl pt. Notes niedzielny oraz felietony pt. Młode lata). W 1974 zaczął pełnić posługę duszpasterską wśród emigrantów polskich w Wiedniu; pracował też w parafiach Neuottokarring (od 1978) i St. Joseph (od 1982). Równocześnie w 1975 rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Katolickim Uniwersytetu Wiedeńskiego i w 1981 uzyskał doktorat na podstawie rozprawy pt. Die Frage nach Gott in der modernen polnischen Dichtung (promotor prof. Josef Müller). Prozę, wiersze, cykle aforyzmów, artykuły i recenzje zamieszczał m.in. w czasopismach: „Homo Dei” (od 1976; m.in. korespondencje na temat katolicyzmu w Austrii), „Tygodnik Powszechny” (1979-80, 1988), „W drodze” (1979, 1983, 1989), „Więź” (1979-80), „Nasza Rodzina” (1982-83), „Pismo” (1982), „Znak” (1983), a także „Duszpasterz Polski Zagranicą” (Rzym, od 1976), „Niedziela” (1978), „Oficyna Poetów” (Londyn, 1979-82), „Wiadomości” (Londyn, 1980-81), „Gazeta Niedzielna” (Londyn, 1982-83, 1988; tu cykle: Przypiski w 1982, Apokryf współczesny w 1982-83), „Licht”, Berlin (1981, 1982), „Die Furche”, Wiedeń (1982), „Nasza Rodzina” (Paryż, 1982-83), „Wiener Kirchenzeitung” (1982), „Jednota bratrská”, Nova Paka (1984-86), „Ćesky zápas”, Praga (1985-1900). Jako tłumacz z języka niemieckiego debiutował w 1977 przekładem tekstu Khalila Gibrana pt. Winny jesteś wszystko wszystkim, opublikowanym w miesięczniku „W drodze” (nr 4). W 1983-1992 był proboszczem w parafii St. Othmar w Wiedniu; redagował także pismo parafialne pt.Pfarrblatt St. Othmar”. W 1992-97 pełnił urząd prowincjała polskiej prowincji zmartwychwstańców. W 1998 został dyrektorem wydawnictwa Alleluja oraz założycielem i redaktorem naczelnym pisma życia konsekrowanego „Via Consecrata”. Mieszka w Krakowie.

Twórczość

1. Poza pracami o charakterze rozważań religijnych opublikował:.

2. Notes Niedzielny. [Proza medytacyjna]. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha 1977, 158 s.

3. W drodze. Wiersze. Wiedeń: Nakład Duszpasterstwa Polonii w Austrii 1978, 54 s.

4. Odpisy nadziei. [Wiersze]. Wiedeń: [b.w.] 1982, 48 s. Wyd. bibliofilskie rozszerzone Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1984, 63 s.

Informacje o wydaniu rozszerzonym: K. Dybciak we wstępie do poz. 14.

5. Przypisy do ziemi. [Wiersze]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak1982, 93 s.

6. Alleluja. [Wiersze]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1983, 16 s.

7. Przepisy na światło. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1983, 55 s.

8. Zapisy dłużnika. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1984, 56 s.

9. Przypiski. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1985, 159 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1992; wyd. 3 Wrocław: Tum 1993, wyd. 4 tamże 1996.

Opowiastki katechizacyjne opatrzone aforyzmami i cytatami z różnych autorów.

10. Ułomki. [Wiersze]. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1985, 71 s.

11. Notki. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1986, 142 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1988, wyd. 3 1992, wyd. 4 1992, wyd. 5 1994.

Opowiastki katechizacyjne opatrzone aforyzmami i cytatami z różnych autorów.

12. Wypisy nie tylko pogodne. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1987, 56 s.

Tytuł pierwotny: Wypisy nie tylko dla błaznów.

13. Napisy na piasku. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1988, 55 s.

Opowiastki katechizacyjne opatrzone aforyzmami i cytatami z różnych autorów.

14. Opowiastki. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1988, 143 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1992; wyd. 3 Wrocław: Tum 1993, wyd. 4 tamże 1996.

Opowiastki katechizacyjne opatrzone aforyzmami i cytatami z różnych autorów.

15. Droga do Emaus. Wiersze wybrane. Oprac. i wstępem opatrzył K. Dybciak. Katowice: Księgarnia św. Jacka 1989, 209 s.

Wiersze zgrupowane w częściach: Słowo-język-poezja; Zapisy z drogi; „Na ołtarzu ziemi”; O Bogu, bycie i dziejach; „Z drżeniem piję wieczność”; Modlitwy karnawałowe; Dialogi z Biblią.

16. Podpisy pod Przymierzem. [Wiersze]. Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 1989, 58 s.

17. Ramotki. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1989, 146 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1992; wyd. 3 Wrocław: Tum 1993, wyd. 4 tamże 1996.

Opowiastki katechizacyjne opatrzone aforyzmami i cytatami z różnych autorów.

18. Okruchy. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1990, 146 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1992, wyd. 3 1993, wyd. 4 1996.

Opowiastki katechizacyjne opatrzone aforyzmami i cytatami z różnych autorów.

19. Opisy świadectwa. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1990, 55 s.

20. Przyczynki. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1991, 150 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Wrocław: Tum 1992, tamże: wyd. 3 1994, wyd. 4 1996.

Opowiastki katechizacyjne opatrzone aforyzmami i cytatami z różnych autorów.

21. Wpisy w księgę. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1991, 59 s.

22. Alikwoty. Wrocław: Tum 1992, 142 s. Wyd. 2 tamże 1996.

Opowiastki katechizacyjne opatrzone aforyzmami i cytatami z różnych autorów.

23. Rozdroża. Wiersze. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2000, 72 s.

24. Za przewodem gwiazdy. Zamyślenia nad perykopą o Mędrcach ze wschodu. [Wiersze i proza medytacyjna]. Kraków: Alleluja 2003, 168 s.

25. Ostatni monolog. Wyznania Józefa z Nazaretu. [Opowieść]. Kraków: Alleluja 2004, 95 s.

26. Teczka proroka. Puzzle z życia Jana Chrzciciela. [Opowieść]. Kraków: Alleluja 2004, 134 s.

27. Życie konsekrowane w kawał(k)ach. [Anegdoty]. Przedsłowie: S. Cichy. Kraków: Alleluja 2004, 111 s.

28. Spisy obietnic. [Wiersze]. Kraków: Alleluja 2005, 67 s.

29. Trzy widoki czyli Medytacja nad otwartym tryptykiem w kaplicy w seminarium wrocławskim. Słowo wstępne: M. Biskup. Wprowadzenie historyczno-teologiczne: P. Cembrowicz. [Wiersze]. Wrocław: Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne: Zakład Poligraficzny Rotgryf 2005, 34 s.

30. Znikomki. [Aforyzmy]. Wrocław: Tum 2006, 148 s.

Wybory utworów literackich w przekładach

niemiecki

Strophen in Weiss-Rot. Wien 1982.
Zwischen den Worten. Gedichte und Gebete. Graz, Wien. Köln 1985.
Osterkreise Wien 1991.

słowacki

A kázni a dázdnikoch. [Przeł.] M. Fedus. Bratislava 1992.

włoski

Transcrizioni della speranza. [Przeł.] M. Pia Corrido Paravia. Potenza 1989.

Przekłady

1. K. Gibran: Mądrość serca. [Aforyzmy]. Wybrał, tłumaczył z przekł. niemieckiego i wstępem opatrzył K. Wójtowicz. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1987, 48 s.
2. E. Stein (Teresa Benedykta od Krzyża, błogosławiona): Mądrość krzyża. Myśli. Wybór, przeł. i wstępem opatrzył K. Wójtowicz. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1988, 47 s. Wyd. nast. Wrocław: Tum 2001.
3. Ch. de Foucould: Mądrość pustyni. Wybrał, przeł. i wstępem opatrzył K. Wójtowicz. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1989, 47 s. Wyd. [2] Wrocław: Tum 2003, 47 s.
4. R. Mayer: Mądrość prawdy. Myśli. Wybrał, przeł. i wstępem opatrzył K. Wójtowicz. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1991, 49 s.
5. G. Fussengger: Jemu współcześni. [Powieść o Jezusie Chrystusie]. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1998, 227 s.
6. M.R. Pisa: Kochałam go naprawdę. Kraków: Alleluja 2002, 90 s.
Powieść o Marii Magdalenie.
7. R.M. Rilke: Księga o życiu mniszym. [Wiersze]. Kraków: Alleluja 2002, 90 s.
8. D. Benhoeffer: Modlitwy i wiersze więzienne. Posłowie: A.A. Napiórkowski. Kraków: Alleluja 2005, 47 s.

Prace redakcyjne

1. H. Koźmiński: Mądrość budowania. Wybrał i wstępem opatrzył K. Wójtowicz. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1988, 51 s.
2. Pokój i Dobro. Wybór polskiej liryki franciszkańskiej. Zebrał W.M. Michalczyk. Oprac. i wstępem opatrzył K. Wójtowicz. Kraków: Franciszkanie 1989, 210 s.
3. A. Fedorowicz: Mądrość pasterzowania. Wybrał i wstępem opatrzył K. Wójtowicz. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1991, 52 s.
4. B. Jański: Mądrość służby. Myśli. Wybrał i wstępem opatrzył K. Wójtowicz. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1991, 53 s.
5. A. Chmielowski (Brat Albert): Mądrość ubóstwa. Myśli. Wybrał i wstępem opatrzył K. Wójtowicz. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1992, 45 s.
6. Życie konsekrowane w trzecim wieku. Red. K. Wójtowicz. Kraków: Alelluja 2000, 497 s.
Materiały z konferencji dotyczącej religijności w starszym wieku uzupełnione wierszami.
7. Communio consecrata. Kraków: Alleluja 2002, 237 s.
Materiały z sympozjum dotyczącego wspólnoty.
8. Hospitalitas consecrata. Kraków: Alleluja 2003, 247 s.
Materiały z sympozjum dotyczącego gościnności.
9. Litanie maryjne. [Red. K. Wójtowicz] Kraków: Alleluja 2006, 96 s.

Zob. też przekłady Przekłady poz. , , .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2003.

Ogólne

Artykuły

A. Babuchowski: Za okazaniem dowodu milczenia. (Szkic o poezji księdza Kazimierza Wójtowicza). Katolik 1984 nr 6.
A.K. Waśkiewicz: Fenomen „poezji kapłańskiej”: przykład — Kazimierz Wójtowicz. Nowe Książki 1986 nr 10.
E. Rosner. „Gazeta Niedzielna1988 nr 5.
M. Kaczmarek: Współczesne „magnum speculum exemplorum. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu 1994.
M. Tęcza: Poeta — kapłan. O wartości słowa w poezji Kazimierza Wójtowicza. Przegląd Powszechny 2002 nr 11.

W drodze

F. Kamecki: Poetycka pielgrzymka. Więź 1979 nr 2/3.
W.J. Wysocki: Poetycki zapis wiary. Kierunki 1979 nr 6.

Przypisy do ziemi

H. Brzozowski: Powtórny debiut. Tygodnik Powszechny 1982 nr 42.
K. Dybciak: Zapisy nadziei. Znak 1983 nr 5/6 [dot. też: Odpisy nadziei].

Wypisy nie tylko pogodne

S. Kozielski: Poezja kapłańska. Tygodnik Powszechny 1988 nr 10.
K. Dybciak: O Bogu humoru i fantazji. W Drodze 1989 nr 5.

Droga do Emaus

P. Rakowski: Ścigany przez miłości. Katolik 1990 nr 18.

Podpisy pod Przymierzem

S. Drajewski: ...aby zapisać znakami. Kierunki 1989 nr 42.