BIO

Urodzony 26 stycznia 1890 w Radomsku; syn Stanisława Wojeńskiego, urzędnika państwowego, i Marii ze Świeckich. Do szkoły średniej uczęszczał w Piotrkowie. W 1905 brał udział w strajku szkolnym. Od 1907 był członkiem PPS; w 1908 został z tego powodu aresztowany i osadzony w twierdzy modlińskiej. Po zdaniu matury studiował od 1910 polonistykę i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ). Relegowany ze studiów w związku z tzw. Zimmermanniadą przez rok studiował w Pradze. Studia polonistyczne ukończył w 1914 na UJ w Krakowie. W czasie pierwszej wojny światowej służył w Legionach Polskich. Następnie pracował jako nauczyciel w szkołach średnich w Łodzi. Debiutował w 1917 artykułem pt. Egzaminy maturalne, opublikowanym w „Kurierze Warszawskim” (nr 98). W 1918 redagował czasopismo „Niezawisłość”. Od 1919 był dyrektorem gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Łodzi. W tymże roku wszedł w skład prezydium Związku Zawodowego Nauczycieli Szkół Średnich. W 1920/21 prowadził Gimnazjum Związku Zawodowego Kolejarzy w Wieluniu nad Notecią. W 1921 zamieszkał w Warszawie i kontynuował pracę w szkolnictwie. Był wieloletnim redaktorem miesięcznika pedagogicznego „Ogniwo” (1921-30, 1933-34), a także „Nowe Tory” (1926). Od 1922 był dyrektorem III Gimnazjum Związku Nauczycielstwa Polskiego Szkół Średnich (od 1931 Gimnazjum im. S. Żeromskiego) w Warszawie. Ożenił się z Czesławą Grunbaum (Zajączkowską). W 1923 rozpoczął działalność w Towarzystwie Uniwersytetów Robotniczych (TUR). W 1929 uzyskał doktorat na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy pt. Stefan Żeromski. Rozbiór treści ideowej. Współpracował z redakcją wydawnictwa Nowa Biblioteka. Od 1930 był wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). W 1935 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich. W tymże roku założył, a następnie współredagował (do 1936) miesięcznik społeczno-literacki „Lewy Tor”. Artykuły i recenzje publikował (też pod pseudonimem Tadeusz Świecki) m.in. w czasopismach: „Robotnik” (1934-35), „Lewy Tor” (1935-36), „Głos Współczesny” (1936), „Czarno na białym” (1938). W czasie okupacji niemieckiej uczestniczył w organizowaniu tajnego nauczania w Warszawie, prowadził nadal Gimnazjum im. S. Żeromskiego funkcjonujące oficjalnie jako szkoła zawodowa, był kuratorem Warszawy i województwa. Pisywał do konspiracyjnego „Głosu Demokracji” (1943-1944). Po wojnie nadal mieszkał w Warszawie. Od 1945 był ponownie kuratorem Warszawskiego Okręgu Szkolnego. W 1949 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1947-48 redagował „Nową Szkołę”, a w 1949Pracę Oświatową”. Kontynuował działalność w TUR (do 1948). W 1955-61 był przewodniczącym ZNP. W 1957 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1959 został redaktorem naczelnym „Głosu Nauczycielskiego.” Odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości (przed wojną), Medalem Wolności (1947), Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”, Złotą Odznaką m. Warszawy, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1957). Zmarł 6 listopada 1963 w Warszawie.

Twórczość

1. Sztuka a życie w korespondencji Zygmunta Krasińskiego. Warszawa: S. Sadowski 1917, 66 s.

2. Stefan Żeromski. Rozbiór treści ideowej. Warszawa: Czarski i S-ka 1926, 129 s.

Rozprawa doktorska.

3. Wskazówki w sprawie wychowania. Warszawa: [Tajna Organizacja Nauczycielska 1941].

Wyd. konspiracyjne.
Instrukcje dla nauczycieli wytyczające nowe cele ideowo-wychowawcze młodzieży (inf.: Cz. Wycech: Z dziejów oświaty w latach okupacji 1939-1944. Warszawa 1964 s. 114-115).

4. Historia literatury polskiej. T. 1-2. Warszawa: Wiedza 1946, 167 + 254 s. Wyd. nast. tamże: 1947, wyd. 2 poprawione i uzupełnione 1948.

5. Andrzej Niemojewski. [Monografia]. Powst. 1950 na zamówienie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Maszynopis Warszawa 1951, 47 s.

Egzemplarz w Bibliotece Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

6. Walka o szkołę polską w okresie rewolucji 1905 roku. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1960, 153 s.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Walka o szkołę polską. W 25 lecie strajku szkolnego. Pod red. S. Drzewieckiego, Z. Nowickiego, T. Wojeński. Warszawa: Drukarnia Stołeczna 1930, 300 s.
2. Wybór tekstów do ćwiczeń stylistycznych [Właśc.: Wybór tekstów patriotycznych]. [Oprac.: M. Wichrzycki, T. Wojeński]. Warszawa: [Tajna Organizacja Nauczycielska] 1937 [właśc. 1942], 49 s.
Wyd. konspiracyjne.
3. Ku lepszej przyszłości. Czytanki polskie dla starszej młodzieży szkół powszechnych i kursów dla dorosłych. Zestawili: H. Szyper, T. Wojeński. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1945, 317 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1946, wyd. 3 1947.
4. Publicystyka pozytywizmu. Wybór. [Oprac. i przedmową opatrzyli:] E. Sawrymowicz, T. Wojeński. Warszawa: Trzaska, Evert, Michalski 1948, 227 s.
5. Na drodze przemian. Czytanki dla kl. VII. [Oprac.:] J. Dembowska, H. Rudnicka, T. Wojeński. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1950, 406 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1951, wyd. 3 1952, wyd. 4 1953, wyd. 5 1954, wyd. 6 1955, wyd. 7 1956, wyd. 8 1956.
6. Dom i świat. Wypisy dla kl. VI. [Oprac.:] J. Dembowska, H. Rudnicka, T. Wojeński. [Wyd. 5] Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1951, 239 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 6 1952, wyd. 5 [!] 1953, wyd. 6 1954, wyd. 7 1955, wyd. 8 1956, wyd. 9 1957.
Wyd. 1-4 z 1950 w oprac.: J. Dembowskiej i H. Rudnickiej, od wyd. z 1951 współautorem jest T. Wojeński.
7. Publicystyka okresu pozytywizmu. Wybór tekstów. [Oprac.] T. Wojeński. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1953, 198 s.
8. Wieczór twórczości I.A. Kryłowa. Wstęp i wybór bajek: T. Wojeński. Komedia Pieróg w przekł. H. Zakrzewskiej. Warszawa: Centralny Dom Twórczości Ludowej 1956, 54 s.
9. Dawne czasy. Wypisy z literatury polskiej. Dla kl. I zasadniczych szkół zawodowych. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1958, 246 s. Wyd. 2-9 tamże 1959-1966.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1951.

Słowniki i bibliografie

Rocznik Literacki 1963” wyd. 1965 (P. Grzegorczyk).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1964.

Ogólne

Artykuły

J. Gumińska: Uwagi nauczycielki o czytankach dla klasy VI „Dom i świat. Polonistyka 1955 nr 3.
K. Wojciechowski: Teofil Wojeński – działacz, pedagog, pisarz. Życie Warszawy 1963 nr 267.
O. Opólska-Danecka: Działalność oświatowa Teofila Wojeńskiego. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1964 nr 2.
K. Wojciechowski: Teofil Wojeński. (Oni tworzyli historię ZNP). Głos Nauczyciela 1980 nr 25.
N. Obrębska: Teofil Wojeński. (Zarys działalności oświatowo-społecznej). Z Pola Walki 1986 nr 4.

Stefan Żeromski

M. Hartleb. „Ruch Literacki1926 nr 6.

Historia literatury polskiej

H. Markiewicz: Mazanowski redivivus. Odrodzenie 1947 nr 31.

Walka o szkołę polską

J. Hulewicz. „Ruch Pedagogiczny1933 nr 2.

Publicystyka pozytywizmu

J.E. Płomieński. „Ilustrowany Kurier Polski1949 nr 216.

Publicystyka okresu pozytywizmu.

J. Rudzki: O ocenę publicystyki okresu pozytywizmu. Myśl Filozoficzny 1954 nr 2.