BIO

Urodzona 19 października 1927 w Makowie pod Skierniewicami w rodzinie nauczycieli; córka Mikołaja Libnera i Janiny z Czyszkowskich. Dzieciństwo spędziła w Makowie. W czasie okupacji niemieckiej uczyła się na tajnych kompletach gimnazjalnych, początkowo w Makowie, a następnie w Godzianowie, gdzie w 1946 w Państwowym Gimnazjum i Liceum otrzymała maturę. W tymże roku rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1949 wyszła za mąż za Waldemara Winkla, polonistę. W 1949-50 uczestniczyła (podejmując prace zlecone) w opracowywaniu na podstawie dzieła Karola Estreichera Bibliografii polskiej XV-XVIII w. w układzie rzeczowym, przygotowywanej w Pracowni Bibliografii Staropolskiej Instytutu Badań Literackich (IBL) w Warszawie. W 1951 została zatrudniona w IBL w zespole przygotowującym tom współczesny nowej edycji Literatury polskiej Gabriela Korbuta. Po uzyskaniu magisterium w 1952, kontynuowała prace na etacie asystenta, od 1954 starszego asystenta, od 1955 adiunkta, a od 1962 adiunkta dokumentacji naukowej w Dziale Dokumentacji Naukowej Literatury Polskiej końca XIX i XX w. Brała udział w pracach zespołowych nad Słownikiem współczesnych pisarzy polskich (seria 1 i 2) oraz Kroniką życia literackiego Polski Ludowej 1944-1963 (powstanie 1963-66). Podjęła też indywidualne prace bibliograficzne i edytorskie. W 1956 weszła w skład komitetu redakcyjnego Pism Tadeusza Boya-Żeleńskiego. W 1965 uzyskała doktorat w IBL na podstawie pracy pt. Monografia bio-bibliograficzna Tadeusza Boya-Żeleńskiego (promotorka docent Ewa Korzeniewska). Po zdaniu w 1966 specjalistycznego egzaminu pracowała na etacie dokumentalistki dyplomowanej, a od 1971 starszej dokumentalistki dyplomowanej w Pracowni Słownika współczesnych pisarzy polskich IBL (przemianowanej w 1968 na Pracownię Dokumentacji Literatury Współczesnej). W 1966 otrzymała nagrodę Wydziału I Polskiej Akademii Nauk (PAN) jako członkini zespołu autorskiego Słownika współczesnych pisarzy polskich (seria 1, t. 1-4). W 1965-72 była członkinią zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) przy PAN. Od 1976 należała do zespołu przygotowującego w IBL dział współczesny przewodnika biobibliograficznego Pisarze polscy (gotowy w maszynopisie w 1987), niewydany). W 1980 otrzymała nagrodę Sekretarza Naukowego PAN jako członkini zespołu autorskiego Słownika współczesnych pisarzy polskich (seria 2, t. 1-3). Wyjeżdżała na stypendia naukowe do Lwowa, Pragi, Berlina i Paryża. Po przejściu na emeryturę w 1987 kontynuowała prace badawcze. Wyróżniona Złotą Odznaką ZNP (1974). Zmarła 23 maja 2021 w Warszawie.

Twórczość

1. T. Żeleński (Boy): Pisma. Pod red. H. Markiewicza. Seria I-IV. Noty bibliograficzne B. Winklowa. T. 1-28. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956-1975.

Noty bibliograficzne w każdym tomie; łącznie ok. 250 s.
Nadto w opracowaniu B. Winklowej: Kronika życia i twórczości Tadeusza Boya Żeleńskiego. T. 1. Słówka. 1956 s. 5-44.

2. Kronika życia literackiego 1959-1960. W: Kronika życia literackiego Polski Ludowej 1944-1963. Materiały. Praca zespołowa pod red. E. Korzeniewskiej. Powst. 1963-1966. Maszynopis 157 + 147 s.

Maszynopis całości w Pracowni Dokumentacji Literatury XX w. Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

3. Tadeusz Żeleński (Boy). Twórczość i życie. [Monografia biobibliograficzna]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 794 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Rozprawa doktorska.

4. K. Irzykowski: Pisma. Pod red. A. Lama. Informacje bibliograficzne: B. Winklowa. [T. 1-18]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976-2001.

[T. 5]. Nowele. Oprac. tekstu: J. Grodzicka. Addenda do tomu Wiersze i dramaty: B. Winklowa. 1979, 397 s.

5. Karol Irzykowski. Życie i twórczość. Red. i oprac. indeksów: Z. Górzyna. T. 1-3. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1987, 1992, 1994, 617 + 633 + 529 s.

Zawartość

T. 1: Część wstępna. – Kronika życia 1873-1918; Bibliografia 1894-1918. – T. 2: Kronika życia. Warszawa 1919-1933; Bibliografia 1919-1933. – T. 3: Kronika życia 1934-1944; Bibiografia 1934-1942.

6. Nad Wisłą i nad Sekwaną. Biografia Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Warszawa: Iskry 1998, 233 s.

7. Boyowie. Zofia i Tadeusz Żeleńscy. [Szkic biograficzny]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001, 206 s.

8. Narcyza i Wanda. [Szkic biograficzny], Kraków: Wydawnictwo Literackie 2004, 229 s.

Dotyczy Narcyzy Żmichowskiej i Wandy Żeleńskiej.

Artykuły i bibliografie w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Podstawowe wytyczne monografii bibliograficznej. [Autorzy:] J. Czachowska, J. Stradecki, B. Winklowa. Pamiętnik Literacki 1955 z. 4 s. 483-494.
• [Hasła (ok. 50)]: W: Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1-4 Warszawa 1963-1966.
Monografie bibliograficzne pisarzy. W: Dokumentacja w badaniach literackich i teatralnych. Wrocław 1970 s. 183-197.
Polska Akademia Literatury. W: O współczesnej kulturze literackiej. T. 2. Wrocław 1973 s. 275-314.
• [Hasła (ok. 110)] oraz wspólnie z J. Czachowską i A. Szałagan: Słownik pseudonimów. W: Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. t. 1-3. Warszawa 1977-1980.
Dobrodziej złodziei. Przyczynek do współpracy reżysera z aktorem. Miesięcznik Literacki 1978 nr 7 s. 65-71, przedruk pt. O egzemplarzu teatralnym „Dobrodzieja złodziei” w: K. Irzykowski: Nowele. Kraków 1979 s. 362-398.

Utwory dla dzieci i młodzieży

Dlaczego mój pies płacze? [Opowiadanie]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1982, 41 s.

Zawartość

Przedstawiam wam Mirka; O psie, którego Wojtek zaprosił do nas na święta; Mamo, to jest nasz pies Pikuś; Błędka; Jak Pikuś został niańką; O tym jak Maciek pościł w Gdańsku; Blaczego Burbaj przez sen płacze?
Tu był jej dom. [Opowiadanie]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1985, 75 s.
Śmieszne, makaron rośnie! [Opowieść kulinarna dla dzieci]. Warszawa: Watra 1988, 134 s.

Adaptacje

telewizyjne

Złamana noga babci. Adaptacja: F. Zylberg. Telewizja Polska 1993.
Kasia z Sałkowego domu. [Opowieść]. Warszawa: Wydawnictwo Key Text 1995, 117 s.

Adaptacje

telewizyjne

Swoja. Adaptacja: M. Hamerski. Telewizja Polska 1998.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. T. Boy-Żeleński: Mity i zgrzyty. Polemiki, recenzje, wspomnienia. Wybrał i przedmową opatrzył J. Gondowicz. Ilustracje w wyborze B. Winklowej. [Komentarzem opatrzył J. Gondowicz]. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy 2015, 826 s. Wyd. nast. tamże 2016.
2. Poprostu” – „Karta” 1935-1936. Wstęp i antologię oprac. B. Winklowa. Wykaz ważniejszych pozycji bibliograficznych oprac. J. Stradecki. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1953, 238 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Autorka podpisana: B. Libner.
3. K. Irzykowski: Recenzje teatralne. Wybór i wstęp: J. Szpotański. Przypisy: B. Winklowa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 764 s.
4. T. Boy-Żeleński: Listy. Oprac.: B. Winklowa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 530 s.
5. Obrachunki Boyowskie. Satyry, fraszki, pastisze oraz karykatury w wyborze ze wstępem B. Winklowej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1975, 102 s.
6. Klerk heroiczny. Wspomnienia o Karolu Irzykowskim. Oprac. i wstęp: B. Winklowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976, 469 s.
7. Boy we Lwowie 1939-1941. Antologia tekstów o pobycie Tadeusza Żeleńskiego (Boya) we Lwowie w oprac. [i ze wstępem] B. Winklowej. Warszawa: Pokolenie, Rytm 1992, 261 s.
Tu także B. Winklowej: Kalendarium lwowskich miesięcy Tadeusza Żeleńskiego (Boya), s. 227-242.
8. K. Irzykowski: Listy 1897-1944. Pod redakcją A. Lama. [Wybór, oprac., wstęp i posłowie: B. Winklowa]. (Pisma). Kraków: Wydawnictwo Literackie 1999, 454 s.
9. N. Żmichowska: Listy. T. 4-5. Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna; Wydawnictwo IBL PAN 2007, 2009.

T. 4. Rozmowy z Julią. Z rękopisu wyd. B. Winklowa. [Red. tekstu: D. Pańkowska]. 2009, 875 s.

Korespondencja z Julią Baranowską.

T. 5. Narcyssa i Wanda. Wydały B. Winklowa i H. Żytkowicz. 2007, 814 s.

Korespondencja z Wandą Żeleńską.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2002.

Ogólne

Artykuły

O. Dynowska: Dr Barbara Winklowa – matka, babcia, pisarka. Ilustrowany Tygodnik Skierniewicki 1999 nr 49.

Tadeusz Żeleński (Boy)

Z. Macużanka: Boy w bibliografii. Nowe Książki 1968 nr 6.
T. Weiss: Życie i twórczość Boya Żeleńskiego. Miesięcznik Literacki 1968 nr 6.
J. Stradecki. „Pamiętnik Literacki1970 z. 1, polemika: J. Czachowska, R. Loth: Brzydka recenzja. Tamże 1971 z. 1.

Karol Irzykowski

J. Zieliński: The chronicle. Twórczość 1988 nr 11.
W. Głowala. „Pamiętnik Literacki1995 z. 4.

Nad Wisłą i nad Sekwaną

R. Matuszewski: Nowa biografia. Nowe Książki 1998 nr 8.
B. Osterloff: Nigdy dość Boya. Teatr 1999 nr 4.

Boyowie. Zofia i Tadeusz Żeleńscy

J. Strękowski: Winklowej Boye. Nowe Książki 2001 nr 12.
W. Szymborska: Pani Zofia. Gazeta Wyborcza 2001 nr 257, przedruk w tejże: Nowe lektury nadobowiązkowe. Kraków 2002.
A. Frojlich: Zofia i Tadeusz Żeleńscy – dość niezwykła, ale para. „Nowy Dziennikdod. Przegląd Polski”, Nowy Jork 2002 z 18 I.
W. Loranc: Powrót Boya. Dzień 2002 nr 2.

Tu był jej dom

E. Zaleska: O kłopotach domowych i słowie Zawiszy. Nowe Książki 1985 nr 12.

„Poprostu” – „Karta” 1935-1936

S. Sandler. „Pamiętnik Literacki1954 z. 4.

T. Boy-Żeleński: Listy

E. Jankowski. „Rocznik Literacki 1972”.
J. Marx: Intymny wizerunek Boya. Tygodnik Kulturalny 1973 nr 11.
A. Milecki. „Człowiek i Światopogląd1974 nr 3.

Obrachunki Boyowskie

S. Kobyliński: Deser po uczcie. Polityka 1975 nr 44.
K. Wolff: Boy – jubilatem. Nowe Książki 1976 nr 2.

Boy we Lwowie 1939-1941

M. Maziuk: Nie o pomnik tu chodzi. Gazeta Wyborcza 1992 nr 295.
J. Termer: Lwowskie po-boyowisko. Dyktowane autorom łatwych uogólnień. Nowa Europa 1992 nr 169.
J. Walc: Nie jechać do Lwowa. Życie Warszawy 1992 nr 298.

K. Irzykowski: Listy 1897-1944

T. Mamoń: O listach Karola Irzykowskiego. Pół wieku życia opisanego. Tygodnik Powszechny 2001 nr 30.