BIO

Urodzony 26 grudnia 1886 w Hanowcach niedaleko Stryja w rodzinie czesko-morawskiej; syn Józefa Vrtela, dzierżawcy ziemskiego, i Sydonii z domu Sowa. Uczęszczał do gimnazjum w Stryju; w 1904-06 był przewodniczącym działającego w tym mieście koła tajnej młodzieżowej organizacji niepodległościowej. W 1905 otrzymał świadectwo dojrzałości i podjął studia na Uniwersytecie Lwowskim, równocześnie z historii literatury polskiej, filologii klasycznej i słowiańskiej oraz bibliografii. Od 1906 jako stypendysta Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (do 1908) zajmował się pracami bibliograficznymi. Debiutował w 1907 Bibliografią historii literatury i krytyki literackiej polskiej za rok 1905 wydaną jako roczny dodatek do „Pamiętnika Literackiego”. Pierwszą pracę edytorską, poemat T. Zaborowskiego pt. Klub piśmienniczy, wydał w 1909 na łamach „Lamusa” (z. 2). Był założycielem akademickiego Kółka Slawistycznego. Po ukończeniu w 1909 studiów uczył języka polskiego, łaciny i greki, najpierw w I Gimnazjum w Rzeszowie, a potem do 1918, z przerwami, w Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie. Należał do Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (TLAM; sekretarz w 1911-18, członek kierownictwa w 1918-27). Brał udział w ruchu niepodległościowym, m.in. w organizacji w 1912-14 Polskiego Skarbu Wojskowego i Sokolich Drużyn Polowych we Lwowie; w 1932 został za tę działalność odznaczony Medalem Niepodległości. W 1914 ożenił się z Janiną Anc, polonistką. Po wybuchu I wojny światowej pełnił w 1914 funkcję adiutanta w formowanym Legionie Wschodnim; z chwilą rozwiązania Legionu wspólnie z prof. Władysławem Semkowiczem założył w 1915, a następnie prowadził Polskie Archiwum Wojenne we Lwowie (przeniesione później do Warszawy), powołane w celu gromadzenia i konserwacji polskich druków wojennych. Kontynuował prace bibliograficzne i rozwijał badania naukowe z zakresu historii literatury; w 1915 na podstawie rozprawy pt. Przyroda w warszawskim okresie twórczości Zygmunta Krasińskiego (druk w 1912) otrzymał na Uniwersytecie Lwowskim stopień doktora filozofii. Był jednym z inicjatorów reaktywowania po wojennej przerwie „Przewodnika Bibliograficznego”, a potem współpracownikiem tego pisma (1918-26, z przerwami). W 1919, jako członek wojskowej komendy miasta, brał udział w obronie Lwowa. W tymże roku został asystentem w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. W 1920 powrócił do Lwowa i do 1927 pracował w tamtejszej Bibliotece Uniwersyteckiej (kolejno na stanowiskach bibliotekarza, kustosza i kierownika działu opracowania zbiorów). Był od 1920 członkiem przybranym Towarzystwa Naukowego we Lwowie i Lwowskiego Koła Związku Bibliotekarzy Polskich. W 1923 na podstawie rozprawy pt. Bibliografia, jej istota, przedmiot i początki uzyskał habilitację na Uniwersytecie Jana Kazimierza (UJK) we Lwowie. W 1923-27 prowadził tamże wykłady z zakresu bibliografii i bibliotekoznawstwa. Był organizatorem prac zespołowych nad bibliografią literacką czasopism polskich (bieżącą i retrospektywną, sięgającą początków XIX wieku); kierował pracami studentów nad gromadzeniem materiałów i osobiście redagował roczniki za lata 1919 i 1922. Kontynuował współpracę z „Pamiętnikiem Literackim” (do 1936, z przerwami; w 1923-25 sekretarz redakcji), zamieszczał też artykuły i recenzje (podpisany też licznymi kryptonimami) m.in. w lwowskim „Słowie Polskim” (1920-27; tu w 1924-26 cykl Z ruchu wydawniczego, podpisany: s.v.-w., (s.v-w.), (s.v.-w.)), „Kurierze Poznańskim” (1925-37, z przerwami), „Ruchu Literackim” (1926-35, z przerwami), a potem także w „Przeglądzie Bibliotecznym” (1928-37, z przerwami). Rozwijał działalność edytorską, głównie w zakresie średniowiecznego piśmiennictwa polskiego i czeskiego oraz polskiej literatury romantycznej; współpracował z wydawnictwem Biblioteka Polska przy wydawaniu tomów z serii „Wielka Biblioteka”. W 1925 wyjechał do Czech w celu uzupełnienia na uniwersytecie w Pradze studiów z zakresu slawistyki; w następnych latach publikował prace z zakresu m.in. komparatystyki polsko-czeskiej w wydawnictwach i czasopismach czeskich. Po powrocie do Polski rozszerzył w 1927 habilitację na UJK na historię literatury polskiej (ze szczególnym uwzględnieniem jej stosunku do literatury czeskiej). W 1927-30 redagował lwowską serię „Monografie i Podręczniki” (wydawnictwo K.S. Jakubowski). Jesienią 1927 otrzymał stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W 1928-37 prowadził na Uniwersytecie Poznańskim (UPozn.) wykłady z zakresu bibliografii, bibliologii, księgoznawstwa i historii literatury polskiej oraz stosunków literackich polsko-zachodniosłowiańskich. Nadal zabiegał o periodyczne wydawanie polskiej bibliografii literackiej (projekty organizacji prac w tym zakresie przedkładał m.in. na I Zjeździe Bibliotekarzy Polskich we Lwowie w 1928 i na forum Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (PTPN) w 1930); do realizacji swoich zamierzeń udało mu się włączyć ośrodki polonistyczne Poznania i Wilna (wykonane prace pozostały w kartotekach). Był członkiem Komisji Filologicznej PTPN (od 1928) i współpracownikiem Komisji Historii Literatury Polskiej oraz Komisji dla Dziejów Oświaty i Szkolnictwa w Polsce Polskiej Akademii Umiejętności (od 1931); działał nadal w Związku Bibliotekarzy Polskich jako przewodniczący Koła Poznańsko-Pomorskiego w 1928-37 oraz przewodniczący ogólnopolskiej Rady Związku w 1933-39. W 1936 został profesorem tytularnym UPozn. W lipcu 1937 objął stanowisko dyrektora Biblioteki Narodowej (BN) im. J. Piłsudskiego w Warszawie. Od 1938 był członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW). Po wybuchu II wojny światowej pozostał w Warszawie i kierował BN, m.in. doprowadził do zabezpieczenia najcenniejszych rękopisów i zbiorów specjalnych; od końca stycznia 1940, pozbawiony przez władze okupacyjne możliwości kontynuowania pracy, pełnił swe obowiązki w sposób tajny. Równocześnie od 1940 zatrudniony był w Wydziale Statystycznym Zarządu Miejskiego w Warszawie. W 1942-44, jako wykładowca historii literatury polskiej, bibliografii i słowianoznawstwa, uczestniczył w konspiracyjnych kursach Uniwersytetu Warszawskiego (UW) oraz Uniwersytetu Ziem Zachodnich w Warszawie. Kontynuował prace nad retrospektywną bibliografią literacką, sporządzał spisy zawartości czasopism warszawskich i wileńskich z początku XIX w. Trzykrotnie aresztowany przez Niemców, uniknął jednak dłuższego pobytu w więzieniu. Po upadku powstania warszawskiego przeszedł obóz w Pruszkowie , a następnie jeszcze w 1944 dostał się do Krakowa. Wykładał na tajnych kursach polonistycznych, a potem na reaktywowanym w początkach 1945 Uniwersytetcie Jagiellońskim. Wiosną 1945 przyjechał do Warszawy i ponownie objął dyrekcję BN; w niedługim czasie doprowadził do wznowienia rejestracji bieżącej druków zwartych w „Przewodniku Bibliograficznym” (od 1946) oraz zorganizował opracowywanie „Bibliografii Zawartości Czasopism” (1947) w Instytucie Bibliograficznym przy BN. Uczestniczył nadal w działalności TLAM (wiceprezes w 1946-50) i TNW (sekretarz od 1947). Powrócił też do pracy naukowej i dydaktycznej; od 1946 wykładał historię literatury i bibliografię na UW; w 1947 otrzymał profesurę. Latem tego samego roku został przeniesiony służbowo do Poznania na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej (do 1950). Realizując swoje długoletnie plany, zorganizował w 1948 w Poznaniu Pracownię Bibliograficzną Instytutu Badań Literackich (IBL; od 1952 IBL Polskiej Akademii Nauk; PAN), której zespół pod jego kierownictwem zajął się opracowywaniem roczników „Polskiej Bibliografii Literackiej” (bieżącej). W 1949, jako profesor nadzwyczajny, objął na UPozn. (od 1955 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, UAM) Katedrę Historii Literatur Zachodniosłowiańskich (przemianowaną w 1952 na Katedrę Literatur Słowiańskich). W tym też czasie został członkiem I Wydziału PTPN (sekretarz w 1956-61). Należał do komitetu redakcyjnego „Pamiętnika Literackiego” (od 1948) i rady redakcyjnej „Pamiętnika Słowiańskiego” (od t. 5: 1955); był także członkiem Instytutu Zachodniego w Poznaniu i współpracownikiem wydawanego przez ten instytut miesięcznika „Przegląd Zachodni” (1948-53, z przerwami; podpisany też (s.w.)). W 1951-53 kierował zespołem, który opracował liczącą około 130000 pozycji Bibliografię zawartości literackiej czasopism wielkopolskich, śląskich i pomorskich za okres od 1800 r. do 1939 r. (kartoteka zachowana w Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL PAN w Poznaniu). W 1952-56 redagował serię „Teksty do Ćwiczeń Edytorskich” wydawaną przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe, a od 1953 wchodził w skład komitetu redakcyjnego serii IBL „Biblioteka Pisarzów Polskich”. W 1956 został mianowany profesorem zwyczajnym. W tymże roku otrzymał nagrodę Wydziału I PAN, a w następnym nagrodę miasta Poznania (za rok 1956). Był organizatorem i kierownikiem dwóch powołanych przy I Wydziale PTPN placówek: Pracowni Slawistycznej (1956-63) oraz Pracowni Bibliografii Kultury Literackiej Wielkopolski za okres Dwudziestolecia (1960-63). W 1960 przeszedł na emeryturę. W tymże roku objął stanowisko przewodniczącego komitetu redakcyjnego rocznika „Slavia Occidentalis”. Był członkiem Komitetu Slawistyki i Rusycystyki PAN oraz Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1957). Zmarł 3 lutego 1963 w Poznaniu.
W 1976 na UAM w Poznaniu została ustanowiona nagroda im. S. Vrtela-Wierczyńskiego dla najlepszego studenta bibliotekoznawstwa.

Twórczość

1. Bibliografia historii literatury i krytyki literackiej polskiej za rok 1905. Lwów: Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza 1907, 135 s.

Dodatek „Pamiętnika Literackiego1907. — Na okładce rok wydania: 1908.

2. Cele i zadania Polskiego Archiwum Wojennego. Kraków: Polskie Archiwum Wojenne 1917, 56 s.

3. Z zagadnień bibliotekarskich. 1. Projekt ustawy o egzemplarzu obowiązkowym. Lwów: Gubrynowicz i Syn 1922, 15 s.

4. Bibliografia, jej istota, przedmiot i początki. Lwów: Towarzystwo Naukowe 1923, 141 s. Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział 1. T. 3 z. 1.

Rozprawa habilitacyjna.

5. Bibliografia literatury polskiej za rok... Lwów: Wydane z zasiłku Ministerstwa WRiOP [Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego] 1925-1926.

- 1922 [Historia literatury]. Wyd. 1925, VIII, 167 s.

Bibliografia przedmiotowa.

- 1919. Wyd. 1926, IX, 164 s.

Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa.

6. Instrukcja dotycząca opracowania katalogu czasopism i wydawnictw ciągłych zagranicznych znajdujących się w bibliotekach Rzeczypospolitej Polskiej. Poznań: Biblioteka Uniwersytecka 1932, 18 s.

7. Staropolska legenda o św. Aleksym na porównawczym tle literatur słowiańskich. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1937, X, 323 s. Prace Komisji Filologicznej, 9.

8. Bibliografia pomorska 1918-1932. T. 1 z. 3 (Dział 17:) Dostęp do morza. Toruń: Instytut Bałtycki 1939, 92 s.

Cały nakład zeszytu złożonego w sierpniu 1939 uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej (informacja: W. Hahn: Bibliografia bibliografii. Wyd. 3. Wrocław 1966 s. 466).

9. Teoria bibliografii w zarysie. Wrocław: Ossolińscy 1951, X, 278 s.

10. Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt. [Współautor:] K. Górski, W. Kuraszkiewicz, F. Pepłowski, S. Saski, W. Taszycki, S. Urbańczyk, J. Woronczak. Przykłady oprac. J. Woronczak. Red. M R. Mayenowa przy współudziale Z. Florczak. Wrocław: Ossolińscy 1955, 184 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Artykuły i bibliografie w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Dodatkowy spis rękopisów Biblioteki Dzikowskiej. Przewodnik Bibliograficzny 1911 nr 2 s. 52, nr 3 s. 84-85, nr 4 s. 109-111, nr 5 s. 133-135, nr 6 s. 162-163, nr 7 s. 186-187, nr 8 s. 209-210 i odbitka Kraków (1911), 36 s. [autor podpisany: Stefan Vrtel].
Przyroda w warszawskim okresie twórczości Zygmunta Krasińskiego. Sprawozdanie Dyrektora ck Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie 1912, s. 1-49, przedruk w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego. T. 2. Lwów 1912, paginacja własna 1-49 [rozprawa doktorska; autor podpisany: Stefan Vrtel].
Do dziejów satyry na Emigracji po r. 1831. (I. Wśród czasopism; II. K. Lewandowskiego: Pięć obrazów posiedzenia demokratycznego w Strasburgu). Pamiętnik Literacki 1914 z. 8 s. 188-205.
Rycerz — lud” Słowackiego. Pamiętnik Literacki 1916 s. 2-32.
Organizacja bibliografii. W sprawie polskiego Instytutu Bibliograficznego. Przewodnik Naukowy i Literacki 1917 s. 673-685.
Organizacja bibliografii w Polsce. (Rzecz czytana na posiedzeniu Wydziału Filologicznego Towarzystwa Naukowego we Lwowie dn. 7 lutego 1921). Słowo Polskie 1921 nr 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82.
Rozmowa człowieka ze śmiercią w literaturze średniowiecznej polskiej i czeskiej. Pamiętnik Literacki 1925/1926 s. 56-103.
O najpilniejszych zadaniach naszej bibliografii. Przegląd Biblioteczny 1928 z. 3 s. 190-209.
Przegląd bibliografii polskiej. (Od początków do odzyskania niepodległości państwowej). W: Congrés International des Bibliothècaires et des Amis du Livre tenu à Prague 1926. T. 2. Prague 1928 s. 695-706.
Dzieło bibliograficzne Adama Junoszy Rościszewskiego. W: Na dziesięciolecie Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy 1920-1930. [Bydgoszcz 1931] s. 183-196.
Z dziejów słowianoznawstwa i słowianofilstwa w dawnej Polsce. Ruch Słowiański 1931 z. 3/6 s. 94-101.
Organizacja bibliografii polskiej. W: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich. [Cz. 1]. Warszawa 1936 s. 235-265.
Rozprawa Jana Kollára o „literackiej wzajemności” Słowian i jej odgłosy w ówczesnej Polsce. W: Slovanská vzájemnost 1836-1936. Praha 1938 s. 226-241.
Stosunki kulturalne polsko-czeskie. Czasy dawne. W: Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we Wrocławiu 19-22 września 1948. T. 1. Warszawa 1948 s. 247-268.
Czeski „Bartek zwycięzca. Z dziejów recepcji Henryka Sienkiewicza w Czechach. W: Česko-polský sborník vĕdeckých prací. T. 2. Praha 1955 s. 269-279.
Largum sero” Jana z Holešova. W kręgu źródeł „Kazań gnieźnieńskich”. W: Munera litteraria. Poznań 1962 s. 305-315.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. T. Zaborowski: Klub piśmienniczy. [Poemat w 8 pieśniach.] Z rękopisu wyd. i komentarz napisał S. Wierczyński. Lamus 1909 z. 2 s. 260-330 i odbitka Lwów 1909, 47 s.
2. K. Brodziński: Wiesław. Sielanka krakowska w 5 pieśniach. Tekst oprac. wg wyd. z r. 1821 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1922], 26 s. Wyd. nast. tamże: [1928], [1931].
3. J. Korzeniowski: Karpaccy górale. Dramat w 3 aktach. Tekst oprac. wg wyd. z r. 1843 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1922], 59 s.
4. I. Krasicki: Satyry. Tekst oprac. i objaśnienia wg wyd. z r. 1779, 1784, 1804 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1922], 86 s. Wyd. nast. [zmienione] tamże [1928], 125 s.
5. J.I. Kraszewski: Dziecię Starego Miasta. Obrazek narysowany z natury. [Tekst oprac. S. Wierczyński]. Warszawa: Biblioteka Polska 1922, 173 s. Wyd. nast. tamże 1925.
Informacja o opracowaniu: J. Dutkowski: Materiały do bibliografii publikacji naukowych S. Vrtela-Wierczyńskiego. „Slavia Occidentalis”, Poznań 1963.
6. J.U. Niemcewicz: Powrót posła. Komedia w 3 aktach. Tekst oprac. wg wyd. z r. 1791 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1922], 73 s. Wyd. nast. tamże [1928].
7. H. Rzewuski: Pamiątki Soplicy. [Tekst oprac. S. Wierczyński]. Warszawa: Biblioteka Polska [1922], 363 s.
Informacja o opracowaniu jak w poz. .
8. J. Słowacki: Anhelli. Tekst oprac. wg wyd. z r. 1838 S. Wierczyński. Objaśnienia i przypisy: A. Boleski. Cz. 1. Tekst. Warszawa: Biblioteka Polska [1922], 42 s. Wyd. nast. z objaśnieniami K. Kwieka tamże 1925.
9. J. Słowacki: W Szwajcarii. [Poemat]. Tekst oprac. wg wyd. z r. 1839 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1922], 19 s.
10. W. Syrokomla: Ułas. Sielanka bojowa z błot poleskich. Tekst wg wyd. wileńskiego z r. 1858 oprac. S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1922], 48 s. Wyd. nast. tamże [1926].
11. W. Syrokomla: Urodzony Jan Dęboróg. Dzieje jego rodu, głowy i serca przez niego samego opowiadane. Tekst oprac. wg wyd. z r. 1855 S. Wierczyńskiego. Warszawa: Biblioteka Polska [1922], 77 s. Wyd. 2 z objaśnieniami J. Pliszewskiego tamże [1926].
12. A. Fredro: Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca. Komedia w 5 aktach wierszem. Tekst oprac. wg wyd. z r. 1834 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1923], 105 s.
13. A. Fredro: Zemsta. Komedia w 4 aktach. Tekst oprac. na podstawie wyd. z r. 1838 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [ok. 1923], 90 s. Wyd. 2 tamże [1923].
14. J. Słowacki: Balladyna. Tragedia w 5 aktach. Tekst oprac. wg wyd. z r. 1839 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1923], 150 s.
15. J. Słowacki: Jan Bielecki. Powieść narodowa polska, oparta na podaniu historycznym. Tekst oprac. na podstawie pierwodruk z r. 1832 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1923], 26 s.
16. J. Słowacki: Lilla Weneda. Tragedia w 5 aktach. Tekst oprac. wg pierwodruk z r. 1840 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1923], 108 s. Wyd. nast. z objaśnieniami W. Suchcica [właśc. Suchcitza] tamże [1926].
17. J. Słowacki: Ojciec zadżumionych w El-Arish. Tekst oprac. wg pierwodruk z 1839 r. S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1923], 23 s. Wyd. nast. tamże [1931].
18. Średniowieczna poezja polska świecka. Zebrał i oprac. S. Wierczyński. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza [1923], 140 s. Biblioteka Narodowa I, 60. Wyd. nast.: wyd. 2 uzupełnione Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1949, wyd. 3 rozszerzone i zmienione tamże [1952].
19. K. Ujejski: Skargi Jeremiego. Tekst oprac. wg wyd. z r. 1893 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1923], 70 s.
20. P. Calderon de la Barca: Książę niezłomny. Tragedia w 3 częściach. Przeł. J. Słowacki. Tekst oprac. wg wyd. z r. 1884 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1924], 109 s.
21. M. Czajkowski: Wernyhora wieszcz ukraiński. Powieść historyczna z roku 1768. T. 1-2. Tekst oprac. wg wyd. z r. 1842 i 1868 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1924], 235 + 216 s.
22. A. Feliński: Barbara Radziwiłłówna. Tragedia w 5 aktach. Tekst oprac. wg wyd. z r. 1821 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1924], 81 s. Wyd. nast. z objaśnieniami J. Zaleskiego tamże [1925].
23. A. Fredro: Pan Geldhalb. Komedia w 3 aktach wierszem. Tekst oprac. wg wyd. z r. 1839 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1924], 60 s. Wyd. 2 tamże [ok. 1926].
24. S. Goszczyński: Król zamczyska. Powieść. Tekst oprac. wg wyd. z r. 1842 i 1870 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1924], 84 s.
25. Z. Kaczkowski: Olbrachtowi rycerze. Powieść historyczna. Tekst oprac. wg wyd. z 1889 r. S. Wierczyński. T. 1-3. Warszawa: Biblioteka Polska [1924], 360 + 353 + 420 s.
26. I. Krasicki: Bajki i przypowieści. Tekst oprac. wg wyd. z 1778 i 1802 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1924], 83 s. Wyd. nast. tamże [1931].
27. I. Krasicki: Monachomachia i antymonachomachia. Tekst oprac. wg wyd. z r. 1778, 1779, 1780 i 1802 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1924], 82 s.
28. I. Krasicki: Myszeis. Tekst wg wyd. z lat 1775, 1778, 1780 oprac. S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1924], 57 s.
29. W. Pol: Pieśni Janusza. Tekst oprac. wg wyd. z r. 1833 i 1863 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1924], 143 s.
30. W. Pol: Pieśń o ziemi naszej. Tekst oprac. wg wyd. z r. 1843 i 1852 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1924], 44 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 [ok. 1926], wyd. z objaśnieniami M. Doermana [1926].
31. J. Słowacki: Kordian. Część pierwsza trylogii: Spisek koronacyjny. Tekst oprac. wg wyd. z r. 1834 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1924], 105 s. Wyd. nast. z objaśnieniami W. Szyszkowskiego tamże [1926].
32. J. Słowacki: Maria Stuart. Drama historyczne w 5 aktach. Tekst oprac. wg wyd. z r. 1832 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1924], 79 s.
33. J. Słowacki: Mazepa. Tragedia w 5 aktach. Tekst wg wyd. z r. 1840 oprac. S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1924], 79 s.
34. J. Słowacki: Mindowe król litewski. Obraz historyczny w 5 aktach. Tekst wg wyd. z r. 1832 oprac. S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1924], 66 s.
35. K. Ujejski: Melodie biblijne. Tekst oprac. wg wyd. z r. 1893 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1924], 76 s. Wyd. nast. tamże [ok. 1930].
36. F. Zabłocki: Fircyk w zalotach. Komedia w 3 aktach. Tekst oprac. wg wyd. z r. 1781 S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Polska [1924], 83 s. Wyd. nast. tamże [1930].
37. Adam Junosza Rościszewski „przedstawiciel potomności” Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i jego korespondencja z Wacławem Hanką. Poznań: Drukarnia Rolnicza 1928, 48 s.
Zawiera wypisy z listów z lat 1832-1842.
38. Biblioteki wielkopolskie i pomorskie. Praca zbiorowa pod red. S. Wierczyńskiego. Poznań: Komitet Organizacyjny IV Zjazdu Bibliofilów i II Zjazdu Bibliotekarzy Polskich 1929, [10], 328, [4], XX, [3] s., [29] k. tabl.
39. Centralny katalog czasopism i wydawnictw ciągłych znajdujących się w bibliotekach poznańskich. [Red. S. Wierczyński]. Przedmowa: S. Wierczyński. Poznań: Biblioteka Uniwersytecka 1930, XIV, 285 s.
40. Wybór tekstów staropolskich. Czasy najdawniejsze do r. 1543. Przedmowa: [oraz komentarz, bibliografia, słownik] S. Wierczyński. Lwów: K.S. Jakubowski 1930, XII, 365 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1950; wyd. 3 rozszerzone i uzupełnione Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1963, XVI, 540 s., tablic 11, tamże: wyd. 4 1969, wyd. 5 1977.
41. Staroczeski dialog moralizujący z początku wieku XVI-go. Rozmlouvání človĕka se smrtí. Wyd. S. Wierczyński. „Sbornik Filologický”, Praha 1931 t. 9 s. 17-66,— odbitka Praha 1928, 50 s.
42. Sprawa chędoga o Męce Pana Chrystusowej i Ewangelia Nikodema. Z rękopisu wyd. [i przedmową opatrzył] S. Wierczyński. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1933, XXXVI, 182 s.
43. R. Vrtel: Bibliografia historii literatury i krytyki literackiej polskiej za r. 1908 i 1909. Z rękopisu wyd. [i przedmową opatrzył] S. Wierczyński. Poznań: [b.w.] 1933, IX, 188 s.
44. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej Józefa Piłsudskiego w Warszawie. [T.] 1: 1937-1938. [Red. S. Wierczyński]. [Przedmowa:] S. Wierczyński. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1938, 98 s.
Informacja o redakcji: J. Dutkowski: Materiały do bibliografii publikacji naukowych S. Vrtela-Wierczyńskiego. „Slavia Occidentalis”, Poznań 1963.
45. Rozmyślania o żywocie Pana Jezusa tzw. Przemyskie. Podobizna rękopisu. Wyd. i wstęp S. Wierczyński. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie 1952, XX, 852 s.
46. Kazania gnieźnieńskie. Podobizna — transliteracja — transkrypcja. Wyd. i wstępem poprzedził S. Wierczyński. Przy przygotowaniu nowej redakcji glos współpracowali: K. Liman i J. Nalepa. Słownik do Kazań, do glos i do tekstów modlitewnych oprac. I. Reślińska pod kierunkiem W. Kuraszkiewicza, S. Urbańczyka i S. Saskiego. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1953, XXIV, 165 s. + podobizna rękopisu 49 tabl.

Nagrody

Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego w 1956.
47. Polska Bibliografia Literacka” [bieżąca] za lata 1944/45-1959. Oprac. zespół Poznańskiej Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem S. Wierczyńskiego. [do 1963]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1954-1961, Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1962-1964. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
48. J. Słowacki: Do autora trzech Psalmów. Podobizna autografu Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich oraz pierwodruku z r. 1848. Wskazówka bibliograficzna S. Wierczyński. Wstęp: J. Kleiner. [Cz. ] A-C. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1954, 12 + 42 + 22 s.Teksty do Ćwiczeń Edytorskich”, 1.
[Cz.] A-C wydana w osobnych zeszytach we wspólnej obwolucie.
49. A. Mickiewicz: Wielka Improwizacja z trzeciej części „Dziadów. Podobizna autografu Biblioteki Kórnickiej oraz pierwodruku z r. 1832 i wydania drugiego z r. 1833. Wstęp: S. Pigoń. Reprodukcje pierwodruku oraz wyd. 2 przygotował do druku S. Wierczyński. [Cz.] A-C. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1955, 10 + 32 + 41 s.Teksty do Ćwiczeń Edytorskich”, 2.
[Cz.] A-C wydana w osobnych zeszytach we wspólnej obwolucie.
50. A. Mickiewicz: Grażyna. Podobizna autografu oraz wydań: wileńskiego z r. 1823, petersburskiego z r. 1829 i [fragmentu] paryskiego z r. 1838. Wstęp oprac. K. Górski. Podobizny autografu przygotował do druku S. Wierczyński. [Cz.] A-E. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1956, 26 + 36 + 84 + 77 + 46 s. „Teksty do Ćwiczeń Edytorskich”, 3.
[Cz.] A-E wydana w osobnych zeszytach we wspólnej obwolucie.
51. Średniowieczna proza polska. Zebrał i oprac. S. Wierczyński. Wyd. nast.: wyd. 2 zmienione Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1959, CLXXVII, 368 s. Biblioteka Narodowa I, 68; [wyd. 3] Wrocław; Warszawa: Wydawnictwo Ossolineum we współpracy z De Agostini Polska 2005.
Wydanie 1 pt. Polska proza średniowieczna. Oprac. A Brückner. Kraków 1923.
52. Polskie wierszowane legendy średniowieczne. Wyd. i oprac.: S. Wierczyński i W. Kuraszkiewicz ze współudziałem A. Sławskiej. Redakcja naukowa: J. Woronczak. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1962, 339 s., [16] k. ilustracji + wkładka fototypiczna 29 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
53. Czeska bibliografia Adama Mickiewicza 1826-1960. Česká bibliografie Adama Mickiewicze 1826-1960. Z zespołem pracowników Slovanského ústavu ČSAV oprac.: J. Bečka, M.O. Kremlová. Redakcja naukowa [i wstęp] S. Wierczyński. Red.: J. Dutkowski, A. Sieczkowski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1965, LVII, 222 s. Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Ustav jazyku o literatur (Slovanský ústav) ČSAV.
Tu wstęp S. Vrtela-Wierczyńskiego: Czeskie przekłady dzieł Adama Mickiewicza, s. V-XLIII.
54. Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku. Z inkunabułów Kalisza, Kazimierza Biskupiego, Koła, Sieradza i Warty. Zebrał i wyd. J. Wojtkowski. Objaśnienia językowe: W. Kuraszkiewicz. Red. S. Wierczyński. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1965, 126 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1951, 1963.

Słowniki i bibliografie

J. Dutkowski: Materiały do bibliografii publikacji naukowych Stefana Vrtela-Wierczyńskiego. „Slavia Occidentalis”, Poznań 1963.
B. Świderski: Bibliografia prac drukowanych Stefana Vrtela-Wierczyńskiego za lata 1907-1962. W tegoż: Stefan Vrtel-Wierczyński 1886-1963. Roczniki Biblioteczne 1963 z. 1/2.
Rocznik Literacki 1963 wyd.1965 (P. Grzegorczyk), przedruk w: P. Grzegorczyk: Twórcy i badacze kultury zmarli w latach 1956-1967. Cz. 2. Warszawa 1986.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Słownik pracowników książki polskiej. Łódź 1972 (J. Formanowicz).
Wielkopolski słownik biograficzny. Warszawa, Poznań 1981 (I. Kwilecka).
A. Śródka: Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 4. Warszawa 1998.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (K. Tokarz).
A. Spaleniak: Stefan Vrtel-Wierczyński. W: Słownik bibliotekarzy wielkopolskich 1918-2000. Poznań [2001].

Ogólne

Artykuły

Z. Goliński. „Pamiętnik Literacki1958 z. 2 [recenzja serii: „Teksty do Ćwiczeń Edytorskich”, 1, 2, 3].
J. Bečka: Práce prof. Stefana Vrtela-Wierczyńskiego na polské literáírni bibliografii. „Československá Bibliografie”, Praga 1961 z. 2.
A. Broniarski: Le professeur Stefan Vrtel-Wierczynski. „Études Slaves et Est Européennes”, Montreal 1961 z. 1/2.
P. Grzegorczyk: Teatralia w „Polskiej Bibliografii Literackiej. Pamiętnik Teatralny 1961 nr 4.
S.T. Grabowski: Śp. Stefan Vrtel-Wierczyński. Jego działalność naukowa i bibliograficzna. „Slavia Occidentalis”, Poznań 1963 t. 23.
W. Kuraszkiewicz: Śp. prof. dr Stefana Vrtela-Wierczyńskiego. Język Polski 1963 nr 1/2.
I. Kwilecka. „Sprawozdania Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk1963 nr 1.
B. Świderski: Stefan Vrtel-Wierczyński 1886-1963. Roczniki Biblioteczne 1963 z. 1/2.
K. Tokarzówna: Stefan Vrtel-Wierczyński. Pamiętnik Literacki 1963 z. 4.
T. Wróblewski: Prof. dr Stefan Vrtel-Wierczyński. Przegląd Zachodni 1963 nr 2.
M. Ambros: Stefan Vrtel-Wierczyński jako bibliograf. Przegląd Biblioteczny 1964 z. 1/2.
J. Magnuszewski: Stefan Vrtel-Wierczyński. Pamiętnik Słowiański 1964 t. 14.
J. Rytel: Z wydawnictw staropolskich. Przegląd Humanistyczny 1964 nr 2 [m.in. recenzja oprac.: Polskie wierszowane legendy średniowieczne].
J. Korpała: Dzieje bibliografii w Polsce. Warszawa 1969, passim.
K. Remerowa: Teoria i praktyka bibliografii — Stefan Vrtel-Wierczyński. W: Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego. Wrocław 1974.
J. Czachowska: Rozwój bibliografii literackiej w Polsce. Wrocław 1979, passim.
S. Kubów: Stefan Vrtel-Wierczyński. W tegoż: Sylwetki polskich bibliologów. Wrocław 1983.
Roczniki Biblioteczne 1984 z. 1/2 [tu artykuły poświęcone S. Wierczyńskiemu: J. Baumgart: Działalność prof. Stefana Vrtela-Wierczyńskiego w zakresie bibliografii; M. Błachowiak: Działalność pedagogiczna i edytorska prof. Stefana Vrtela-Wierczyńskiego; A. Marciniak: Materiały profesora Stefana Vrtela-Wierczyńskiego w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu; K. Migoń: Stefana Vrtela-Wierczyńskiego koncepcja bibliologii; Z. Szkutnik: Stefan Vrtel-Wierczyński jako bibliotekarz; K. Tokarzówna, T. Tyszkiewicz, E. Ziomkowa: „Polska Bibliografia Literacka”. Prehistoria — historia — teraźniejszość].
A. Puciatowa: Wspomnienie o dyrektorze Biblioteki Narodowej Stefanie Wierczyńskim. „Rocznik Biblioteki Narodowejt. 21/22 : 1985/1986 (wyd. 1986).
H. Pańczyk: Stefan Vrtel-Wierczyński jako slawista. Studia Rossica Posnaniensia 1988 nr 19.
B. Kochańska: Stefan Vrtel-Wierczyński (1886-1963). Bibliograf i bibliotekarz na łamach prasy. W: Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w. Bydgoszcz 2000.
J. Sandecki: Stefan Vrtel-Wierczyński jako teoretyk bibliologii; Profesor Stefan Vrtel-Wierczyński w okresie przemian w latach 1944-1950. Acta Universitatis Lodziensis Folia Librorum 2002 z. 11.
J. Sandecki: Centralny katalog czasopism zagranicznych w latach 1932-1943. Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 [dot. m.in. St. Vrtela-Wierczyńskiego].

Z zagadnień bibliotekarskich. 1. Projekt ustawy o egzemplarzu obowiązkowym

S. Lam. „Książka1922 nr 8/12.

Bibliografia, jej istota, przedmiot i początki

J. Muszkowski. „Kwartalnik Historyczny1924.

Staropolska legenda o św. Aleksym na porównawczym tle literatur słowiańskich

A. Brückner. „Pamiętnik Literacki1938.
T. Lehr-Spławiński. „Nowa Książka1938 z. 3.

Średniowieczna poezja polska świecka

A. Brückner. „Przegląd Warszawski1924 nr 32.
S. Łempicki. „Kwartalnik Historyczny1924 z. 4.
J. Woronczak. „Zeszyty Wrocławskie1949 nr 3/4 [dot. Wyd. 2].
J. Krzyżanowski. „Pamiętnik Literacki1952 z. 1/2 [dot. Wyd. 2].

Wybór tekstów staropolskich

Z. Ciechanowska. „Przegląd Powszechny1931 t. 192.
J. Krzyżanowski. „Ruch Literacki1931 nr 8.
W. Taszycki. „Pamiętnik Literacki1931 z. 1.
J. Woronczak: Zabytki średniowieczne. Zeszyty Wrocławskie 1951 nr 1 [dot. Wyd. 2].

Sprawa chędoga o Męce Pana Chrystusowej i Ewangelia Nikodema

A. Brückner. „Pamiętnik Literacki1933 z. 3/4.
J. Krzyżanowski. „Ruch Literacki1933 nr 7.

„Polska Bibliografia Literacka” [bieżąca] za lata 1944/45-1959

E. Słodkowska. „Pamiętnik Literacki1964 z. 2 [dot. bibliografii za lata 1956;1957].

Polskie wierszowane legendy średniowieczne

K. Świerzowski: Legendy wierszowane z polskiego średniowiecza. Ruch Literacki 1966 nr 4.