BIO

Urodzony 22 czerwca 1941 w Warszawie; syn Błażeja Waśkiewicza, przedsiębiorcy, i Janiny z Higersbergerów, nauczycielki. Po upadku powstania warszawskiego, w czasie którego zginął jego ojciec (oficer Armii Krajowej), opuścił wraz z matką stolicę. Przebywał krótko u rodziny w Trzylatkowie (w powiecie grójeckim), a po parcelacji tego majątku w 1945 wskutek reformy rolnej i objęciu rodziny zakazem osiedlania się w powiecie mieszkał początkowo w Łodzi, potem w Krośnie, a od 1946 na ziemi lubuskiej. Do szkół uczęszczał kolejno w Lubsku, Starym Zagórzu, Dychowie i Kożuchowie. W latach szkolnych należał do Związku Młodzieży Polskiej (1955-56) i Związku Młodzieży Wiejskiej (1957-60). W 1960 ukończył Technikum Rolnicze w Szprotawie, a w 1961 Studium Bibliotekarskie w Jarocinie. Następnie do 1963 pracował w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze. Debiutował w 1961 wierszem pt. Odejście, ogłoszonym w tygodniku „Zarzewie” (nr 48), a jako krytyk w 1962 recenzją tomu M. Białoszewskiego pt. Droga do «Mylnych wzruszeń», zamieszczoną w dwutygodniku literackim „Współczesność” (nr 19); za publikację tę otrzymał nagrodę „Współczesności” w kategorii debiutu krytycznego; druk utworów w tym piśmie kontynuował do 1971. W następnych latach rozwijał twórczość poetycką i krytycznoliteracką. Był związany z Orientacją Poetycką Hybrydy (1960-71). W 1962 rozpoczął współpracę z miesięcznikiem „Nadodrze”, od 1967 kierował działem artystycznym tego periodyku. Publikował nadto m.in. w „Odrze” (1962-69, z przerwami), „Tygodniku Kulturalnym” (1962-72) i „Ziemi Nadnoteckiej” (1963-64, 1966-68). Był też autorem słuchowisk przygotowywanych dla rozgłośni zielonogórskiej Polskiego Radia. Współorganizował zielonogórski ośrodek Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy (1962-67; sekretarz zarządu w 1962-65). W 1963-66 był kierownikiem oddziału „Gazety Chłopskiej” w Zielonej Górze; za artykuły ogłaszane w tym piśmie (m.in. podpisany Szymon Żółcianko) w 1964 otrzymał wyróżnienie im. T. Nocznickiego (1965). Od 1963 należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (członek komisji kultury Naczelnego Komitetu od 1984). W 1964 ożenił się z Mirosławą Kużel, poetką (rozwód 1973). W 1965 rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Był współorganizatorem i w 1966-70 prezesem Klubu Literackiego Lubuskiego Towarzystwa Kultury. Otrzymywał nagrody w wielu konkursach i turniejach literackich. W 1967-71 wchodził w skład zespołu redakcyjnego pisma „Orientacja”. Artykuły, recenzje, wiersze i fragmenty prozy drukował nadto m.in. w „Wiatrakach” (1964-67), „Nurcie” (1965-69), „Agorze” (1966-69), „Gazecie Zielonogórskiej” (1966-71), „Literach” (1966-70), „Poezji” (1966, 1968-79, z przerwami), „Pomorzu” (1966-70), „Kamenie” (1967-72), „Kulturze” (1967-71), „Nowych Książkach” (1968-73). W 1967 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP; członek zarządu oddziału w Zielonej Górze i opiekun Koła Młodych w 1968-89); wchodził w skład Komisji Młodzieżowej oraz Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu Głównego ZLP (1969-80 i od 1983, od 1988 wiceprzewodniczący, od 1996 przewodniczący). W 1970 uzyskał magisterium z zakresu filologii polskiej na UAM. W 1973 ożenił się z Anną Sobecką, dziennikarką radiową i tłumaczką. Uczestniczył w studenckim życiu kulturalnym, współpracował m.in. z „Almanachem Ruchu Kulturalnego i Artystycznego SZSP (1969-80; w 1973-80 członek zespołu redakcyjnego), „Studentem” (1969-74, 1977; m.in. podpisany aleph), dwutygodnikiem „Nowy Medyk” (1972-80; m.in. podpisany: akw; AKW) oraz jego dodatkiem „Młoda Sztuka” (członek kolegium w 1974-80). Współredagował też wydawaną przez Radę Naczelną Zrzeszenia Studentów Polskich, a potem Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich (SZSP), bibliofilską serię poetycką „Generacje” (1971-76; razem z Jerzym Leszinem-Koperskim) oraz serię debiutów „Pokolenie, które wstępuje” (1975-85). W 1971-82 należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Był współorganizatorem ogólnopolskich festiwali (m.in. Festiwalu Kultury Studenckiej PRL), seminariów literackich oraz konkursów poetyckich. Kontynuował twórczość poetycką i krytycznoliteracką oraz zajmował się badaniami z zakresu dziejów polskiej awangardy poetyckiej (od Awangardy Krakowskiej do współczesności), a także ruchem literackim młodych oraz funkcjonowaniem lokalnych środowisk literackich. W 1973 otrzymał Lubuską Nagrodę Kulturalną II stopnia, w 1976 nagrodę Pióra za działalność krytycznoliteracką, przyznawaną praz Klub Studentów Wybrzeża Żak w Gdańsku. Utwory publikował nadal w „Nadodrzu” (do 1979; podpisany też: akw, AKW, Aleph, Argus, K.K., Krzysztof Kościesza; tu m.in. rubryka Odpowiedzi literackie podpisany Aleph w 1977 i cykl felietonów Okolice literatury w 1978); nawiązał też współpracę m.in. z „Itd” (1971-79), „Oficyną Poetów” (Londyn; sporadycznie w 1968-80), „Ruchem Literackim” (1971-76, 1979-81), „Twórczością” (1975-76, 1978-79; m.in. podpisany akw), „Życiem Literackim” (1977-83; wcześniej sporadycznie zamieszczał tu utwory od 1962) i „Integracjami” (od 1978). W 1979 przeprowadził się do Gdańska i podjął pracę w Redakcji Młodego Ruchu Artystycznego Młodzieżowej Agencji Wydawniczej (z siedzibą w Warszawie; do 1990). Był zastępcą redaktora naczelnego „Integracji” (1979-95; utwory podpisywał też akw), a potem także członkiem redakcji kwartalnika „Punkt” (1980-81); w 1984 został redaktorem naczelnym „Gdańskiego Rocznika Kulturalnego” (do 2001). Należał do Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (GTPS; redaktor wydawnictw, sekretarz, wiceprzewodniczący). W 1983 wszedł w skład Komitetu Założycielskiego reaktywowanego po zakończeniu stanu wojennego ZLP (w 1986-90 przewodniczył Komisji Klubów Literackich). Był też członkiem powołanych w tymże roku: Klubu Kultury Chłopskiej (współzałożyciel) oraz Rady Funduszu Literatury. Otrzymał nagrodę „Faktów” (1983), nagrodę specjalną Czerwona Róża (1983), przyznaną przez Klub Studentów Wybrzeża Żak w Gdańsku, wyróżnienie Funduszu Literatury w zakresie eseistyki (1985). W 1986-89 wchodził w skład Narodowej Rady Kultury. W 1986 został przyjęty do sekcji polskiej Association Internationale des Critiques Littéraires. W tymże roku uczestniczył w zorganizowanym w Bagdadzie festiwalu poezji Al-Mirbad 7. W 1988 objął stanowisko redaktora naczelnego miesięcznika „Autograf” (do 1990 i ponownie od 1995). Był laureatem nagrody GTPS (1988, 1994) oraz nagrody Prezydenta miasta Gdańska w dziedzinie kultury i sztuki (1995). Nadal wiele publikował na łamach czasopism i gazet, m.in. w „Miesięczniku Literackim” (1980-87, z przerwami), „Nowych Książkach” (1980, 1985-86), „Nowym Medyku” (85-87), „Głosie Wybrzeża”, a także jego dodatku „Delta” (1985, 1987-2001; m.in. cykle felietonów: Jak być pisarzem w 1987-89, W epoce zamętu w 1990-92, Tam-tamy globalnej wioski w 1997-2001), „Kulturze” (1985-86, 1988; podpisany też aleph), „Tygodniku Kulturalnym” (1986-88; m.in. w 1987 cykl felietonów pt. Literatura i jej obrzeża), „Poezji” (1987-90; członek rady redakcyjnej), „Gazecie Nowej” (1992-93; m.in. cykl pt. Mały słownik epoki zamętu), „Gazecie Olsztyńskiej” (1992-97; m.in. w 1992-96 cykl Okolice literatury), „Metaforze” (1994-2002), „Wiadomościach Kulturalnych” (1994-98), „Magazynie Gdańskim” (1995-2002; sekretarz redakcji), „Roczniku Sopockim” (1995-2002; tu m.in. omówienia książek autorów sopockich), „Trybunie” (1998-2002). Kontynuował działalność edytorską, m.in. jako współredaktor serii miniatur „Antologia Nowej Poezji Polskiej” (1988-2002) i serii „Biblioteka Rękopisów GTPS” (1992-2002). W 1995 został członkiem Prezydium Zarządu Głównego ZLP, w 1996-98 był sekretarzem Oddziału Gdańskiego Związku. W 2002 nawiązał współpracę z lubuskim pismem literacko-kulturalnym „Pro Libris”, w którym zamieszczał artykuły, recenzje, wiersze i prozę (m.in. od 2005 cykle pt. Mały leksykon poetów lubuskich oraz Wtedy i teraz). Wyróżniony m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1973), Złotą Odznaką Janka Krasickiego (1978), Złotą Odznaką (1978) i Honorową Odznaką (1982) SZSP, medalami Zasłużony dla Studenckiego Ruchu Dziennikarskiego (1975) i Zasłużony dla Kultury Studenckiej (1978), Złotym Krzyżem Zasługi (1984), odznaką honorową Za Zasługi dla Rozwoju Województwa Zielonogórskiego (1987), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002). Zmarł 11 lipca 2012 w Gdańsku.

Twórczość

1. Wstępowanie. [Wiersze]. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Kultury 1963, 16 s.

2. Dojrzewanie. Sylwetki zasłużonych działaczy ruchu ludowego na Ziemi Lubuskiej. [Współautor:] Z. Trziszka, I. Rybczyńska. Wstęp: S. Romanowski. Zielona Góra: 1965, 138 s. Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Zielonej Górze. Wydział Propagandy i Oświaty.

Zawartość

Zawiera sylwetki i reportaże; tu A.K. Waśkiewicz: Dojrzewanie [o F. Koperze]; Rękami czarnymi od pługa [o S. Okoniu]; Szkic do portretu [o B. Borowskiej]; — wspólnie z Z. Trziszką: Żołnierz i działacz [o I. Zalewskim]; Inżynier w fufajce; Klubowe drogi i bezdroża.

3. Strefa pamięci. [Wiersze]. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Kultury 1965, 15 s.

4. Dom z płaskim dachem. [Powieść]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1966, 148 s.

Nagrody

III nagroda w konkursie Ossolineum i Oddziału Wrocławskiego Związku Literatów Polskich.

5. Dziedzictwo. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1966, 66, [5] s.

6. Przestrzeń po człowieku. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1967, 65 s.

Zawartość

Cykle: Wstępowanie; Oschła upalność; Najbliżej; Dzwonne; Rzecz otwarta.

7. Zielone światło dla wampira. Program estradowy. [Współautor:] M. Kużel, J. Kotlica. Prapremiera: Zielona Góra, Estrada Ziemi Lubuskiej 1967.

8. Świadomość pokolenia. [Szkic literacki]. Warszawa: Wydział Kultury Zarządu Stołecznego Związku Młodzieży Socjalistycznej 1968, 22 s., powielone.

Dotyczy ruchu literackiego młodych.

9. Lubuskie środowisko literackie. Informator. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Kultury 1970, 106 s.

10. Próba uzasadnienia. [Wiersze]. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Kultury 1970, 15 s.

11. Zapis z nieobecności. [Wiersze]. Warszawa: Zrzeszenia Studentów Polskich 1971, 24 s. Przedruk zob. poz. .

Suplement do czasopisma „Orientacja” z lipca 1971.

12. Orientacja. Bibliografia zawartości 1965-1973. Warszawa: Wydawnictwo RN [Rady Naczelnej] Zrzeszenia Studentów Polskich 1973, 19 s.

Suplement do 12 numerów pisma.

13. Rygor i marzenie. (Szkice o poetach trzech awangard). Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1973, 239 s.

Zawartość

Szkic do mapy „nowych ust” [recenzja: S. Jaworski: U podstaw Awangardy]; „Woń rzeźni i róż”. (O erotyce Tadeusza Peipera); Wobec Przybosia; Przyboś 1968; Życie w czasie [recenzja: J. Brzękowski: W Krakowie i w Paryżu]; „Między snem a nieśnieniem”. (O poezji Jana Brzękowskiego); Kurek czyli ewolucje poetyki [dot. J. Kurka]; Jalu Kurek „Pamflet” — interpretacja [z tekstem wiersza]; Poezja pogranicza. (O twórczości Mariana Jachimowicza); Światopogląd katastroficzny. (O poezji Jana Śpiewaka); Piekła i raje wieloznaczności. (O poezji Zbigniewa Bieńkowskiego); Metonimia świata. (O poezji Tymoteusza Karpowicza).

14. Tożsamość. [Wiersze]. Warszawa: [b.w.] 1973, 21 s. „Generacje”. Seria 2 t. 6. Przedruk zob. poz. .

15. Bezsenna jawa. Wiersze 1962-1976. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Kultury 1977, 27 s.

16. O poezji Juliana Przybosia. [Szkic]. Wrocław, Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1977, 53 s. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie Przedruk pt. O Przybosiu — nieco inaczej zob. poz. .

17. Formy obecności „nieobecnego pokolenia. [Szkice literackie]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1978, 232 s.

Zawartość

Wstęp. — Między „kierowaniem” a „samosterowalnością” [dot. życia literackiego i polityki kulturalnej państwa]; Grupy literackie; Wydawnictwa; Zjazdy, sympozja, seminaria; Konkursy; Zmieniając nagle perspektywę [dot. ruchu literackiego lat sześćdziesiątych].

18. Modele i formuła. Szkice o młodej poezji lat sześćdziesiątych. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1978, 226 s.

Zawartość

Kategoria pokolenia. — Modele i formuła: Pokolenie Orientacji; Tendencja formulistyczna; Modele i formuła. (Szkic o zaangażowaniu poezji); Erotyka jako metafizyka. — W kręgu Orientacji: Jedna z przygód pokolenia. (O poezji Janusza Żernickiego); „Wyprawa ratunkowa”. (O poezji Krzysztofa Gąsiorowskiego); „Węzeł języka przed rozpadem chroni”. (O poezji Zbigniewa Jerzyny); Casus [M.] Stanclik; Przykłady rozwiązań. ([J.] Koperski: godność i akt wyboru; [J.L.] Ordan: niepełna realizacja programu; [E.] Puzdrowski: sprzeczności poetyki; [S.] Połom: powrót moderny?; [W.] Kawiński: antynomie realności i tożsamość podmiotu; [J.] Górzański: od estetyzmu do katastrofizmu); Co nam zostało z tych lat? [o grupach poetyckich w 1960-1970].

19. Bezimienna nadzieja. (Wiersze z lat 1966-1978). Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 59 s.

Zawartość

Cykle: Zapis z nieobecności [poz. ]; Tożsamość [poz. ]; Bezimienna nadzieja.

20. Ósma dekada. O świadomości poetyckiej „nowych roczników”. [Szkice]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1982, 275 s.

Zawartość

Wstęp. — Moment wejścia; Spór o pokolenie; Z perspektywy życia literackiego; Model literatury; Świat przedstawiony; Przykłady rozwiązań. — Zakończenie.

21. W kręgu „Zwrotnicy. Studia i szkice z dziejów krakowskiej Awangardy. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1983, 353 s.

Zawartość

Wstęp. — „Opadłe płatki kwiatu”. (Tadeusza Peipera „Poezje pierwsze”); „Woń rzeźni i róż”. (O erotyce Tadeusza Peipera); Jak dziś czytać Peipera; O Przybosiu — nieco inaczej [poz. ]; Rygory wyobraźni wyzwolonej. (Trzy epizody międzywojennej poezji Jana Brzękowskiego: 1. O metarealizmie; 2. W kierunku problematyki społecznej; 3. Mity kolektywne i świadomość mityczna); Jana Brzękowskiego „szkice rozproszone”; Między „Zwrotnicą” a „Almanachem Nowej Sztuki”. (O „Upałach” Jalu Kurka); Miejsce Ważyka; Szesnaście wierszy Mili Elin; „Płynnymi dłońmi rozsnuwam twą nagość...”. (Erotyka w systemie poetyckim Awangardy krakowskiej). — Zakończenie. (O pewnych konsekwencjach awangardowego programu poetyckiego).

22. Ruch literacki młodych — instytucje i struktura. [Współwyd. z:] T. Błażejewski: Wokół „młodej prozy”. Warszawa: Książka i Wiedza 1985, 36.

23. Julian Przyboś i Awangarda Krakowska. Warszawa: Jota 1990, 44 s. Przewodnik po Lekturach.

24. Cyprian Kamil Norwid „Poezje. Warszawa: Jota 1991, 46 s. Przewodnik po Lekturach.

25. Józef Czechowicz. Warszawa: Jota 1991, 45 s. Przewodnik po Lekturach.

26. Krzysztof Kamil Baczyński i poezja pokolenia wojennego. Warszawa: Jota 1991, 47 s. Przewodnik po Lekturach.

27. Mirbad, 7. [Wiersze]. Warszawa: Fundacja Sztuki na rzecz „Integracji”, Oficyna Wydawnicza im. T. Peipera 1991, 104 s.

28. Miron Białoszewski. Poezje, proza. Warszawa: Jota 1991, 47 s. Przewodnik po Lekturach.

29. Krzysztof Kamil Baczyński — poezja, historia, los. Gdańsk: Wydawnictwo M. Rożak 1994, 57 s. Analizy Literackie.

Na okładce tytuł: Krzysztof Kamil Baczyński — historia, poezja, los.

30. Największe skandale w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w Polsce. [Publicystyka]. Gdańsk: Phanton Press International 1994, 214 s.

Autor podpisany: Krzysztof Kościesza.

31. Poezja Władysława Broniewskiego. Gdańsk: Wydawnictwo M. Rożak 1994, 64 s. Analizy Literackie.

32. Suwerenne państwo obłoków. (Wiersze 1970-1992). Warszawa: Anagram 1994, 85 s.

Nagrody

Nagroda Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego w Poznaniu za najlepszy tom poezji wydany w 1994.

Zawartość

Cykle: Sekwencje; Świadectwa; Wzgórze Czaszki; Krzew gorejący; Z kronik.

Wyd. osobne fragmentów pt. Suwerenne państwo obłoków. Wersja próbna. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 1994, 16 s.

Podobizna rękopisu.

33. Twórczość Mirona Białoszewskiego. Gdańsk: Wydawnictwo M. Rożak 1994, 60 s. Analizy Literackie.

34. W granicach doświadczenia. [Wiersze]. [Wstęp:] J. Muszyński. Zielona Góra: Muzeum 1994, [51] s.

Edycja bibliofilska.

35. Młot. [Wiersz]. [Gdańsk:] Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 1996, 6 s.

Suplement do: Czterdzieści wierszy. Zob. Prace redakcyjne poz. .

36. W odwróconej przepaści. [Wiersze]. Gorzów: Wydawnictwo B.J. Kunickiego 1996, 24 s.

Wydanie bibliofilskie w nakładzie 15 egzemplarzy.

37. Horyzont zdarzeń. Cztery poematy. [Wiersze]. Posłowiem opatrzył L. Żuliński. Zielona Góra: Pro Libris 1999, 72 s.

Zawartość

Zawiera: Mirbad, 7 [poz. ]; Poranek jeszcze jeden; Młot; Miasto. (Notatki).

38. Widmowe światło wspólnoty. (Wiersze 1962-2001). Wybrał i wstępem opatrzył A. Waśkiewicz. Posłowie: J. Koperski. Warszawa: Anagram 2001, 224 s.

Zawartość

Cykle: Wstępowanie [poz. ]; Bezimienna nadzieja [poz. ]; Suwerenne państwo obłoków [poz. ], wersja kolejna.

39. Fenomen gdański. Pięć szkiców o instytucjach młodej literatury lat siedemdziesiątych. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 2002, 83 s.

Zawartość

Wstęp. — Fenomen gdański. (Wokół społecznych uwarunkowań „wchodzenia na rynek”). — „Litteraria” (1971-1977, 1984, 1988, 1989-1991). — Seria Borosa. — „Czerwona Róża”. (Przyczynek do strategii konkursów literackich). — Wspólność — po latach.

40. Morena, zima. Notatki do poematu. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 2002, 16 s.

41. [Piąty] 5 III 1953, 21.50. (Z Aneksów do poematu Mirbad, 7). [Wiersz]. Gdańsk: Nakładem autora 2003, 3 s. Zob. poz. .

42. W kręgu futuryzmu i awangardy. Studia i szkice. Wrocław: Atut 2003, 286 s.

Zawartość

Przedmowa. — I: „Irrealna gwiazda". O poezji Anatola Sterna; Stanisław Brucz — zapomniany poeta Nowej Sztuki; „Nowy klasycyzm" Stefana Kordiana Gackiego; Lekcja Ważyka; Kazimierz Brzeski i „Katarynka Warszawska". (O peryferiach polskiego futuryzmu). — II: Peiper — Mickiewicz. Wokół „widzeń urywkowych; Poemat miłosny Tadeusza Peipera; Źródła światopoglądu poetyckiego Juliana Przybosia notatki; „Wiersze morskie" Juliana Przybosia; Trzy fraszki Juliana Przybosia. (Przyczynek do sporów literackich lat pięćdziesiątych); Jan Brzękowski; Dwa epizody międzywojennej twórczości Jana Brzękowskiego; Powieść i życie pozorne. (O prozie Jana Brzękowskiego). — Aneks. Czasopisma i publikacje zbiorowe polskich futurystów.

43. Historia, poezja, los. O nowej poezji polskiej na przykładzie Cypriana Kamila Norwida, Władysława Broniewskiego, Juliana Przybosia, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Mirona Białoszewskiego. Kielce: Oficyna Wydawnicza „Ston 2”. Towarzystwo Literacko-Kulturalne im. M. Reja 2005, 291 s.

Materiały pomocnicze dla szkół.

44. Sekwencje i inne doświadczenia dawne i nowe. [Wiersze]. Toruń: A. Marszałek 2005, 109 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Czasopisma studenckie w PRL. Zeszyty Prasoznawcze 1972 nr 4 s. 17-32.
Antynomie racjonalizmu. O twórczości lirycznej J.S. Leca. W: Myślę, że jestem... Kraków 1974 s. 245-282.
Tak rzecze Damon.... (Młoda poezja po 1968 roku). Teksty 1974 nr 3 s. 52-79.
Bibliografia publikacji źródłowych w „Nadodrzu” i innych wydawnictwach ciągłych w latach 1957-1973. W: Spod znaku Rodła. Zielona Góra 1975 s. 65-98.
Funkcje konkursów literackich. (Na przykładzie lat sześćdziesiątych). Teksty 1977 nr 5/6 s. 280-298.
U schyłku dekady. (O sytuacji młodej literatury). Almanach Ruchu Kulturalnego i Artystycznego SZSP 1977/1980, wyd. 1980 [właśc. 1981] s. 105-118.
Lubuskie środowisko literackie w latach 1955-1973. Rocznik Lubuski 1978 s. 223-254.
Czasopisma studenckie w PRL. (Zarys problematyki). W: Prasa studencka. Zielona Góra 1980 s. 9-52.
Poezja — nieprofesjonalny ruch wydawniczy. W: IV Międzynarodowy Zjazd Tłumaczy Literatury Polskiej. Warszawa 1980 s. 27-40.
Między snem i nieśnieniem. Jan Brzękowski; Zakorzenienie i tożsamość. Aleksander Rymkiewicz. W: Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1982 t. 1 s. 119-147; t. 2 s. 135-157.
Fenomen gdański. (Wokół społecznych uwarunkowań strategii „wchodzenia” na rynek). Gdański Rocznik Kulturalny 1985 s. 60-76 [dot. życia literackiego].
Gdańskie środowisko literackie po 1983 roku. W Kręgu Książki 1987 nr 7 s. 19-27.
Notatki o światopoglądzie. W: Poeta jest jak dziecko. Warszawa 1987 s. 385-402 [dot. pokolenia „Nowych Roczników” — twórców debiutujących po 1974].
Czerwona Róża. (Przyczynek do strategii konkursów literackich). Gdański Rocznik Kulturalny 1988 s. 97-111.
Kolektywny walor. (O sytuacji poety dziś). W: Poezja polska 1982/86. Warszawa 1988 s. 21-38, przedruk w: Seminarium literackie „Moje miejsce: wczoraj i dziś”. Kraków, Chorzów 1988 s. 64-90.
Pisarz, instytucja, państwo. Cz. 1-2. Autograf 1990 nr 4/5 s. 67-78, nr 6 s. 24-36 [dot. mecenatu literackiego państwa w 1919-1948]; [Cz. 3]. „Akcent” 1993 nr 1/2 s. 168-180 [dot. sytuacji po r. 1948].
Rynek, etos, posłannictwo... (O literaturze w warunkach gospodarki rynkowej). Pracownia 1992 nr 9 s. 59-72.
Czy musiało stać się, jak się stało? Notatki o genezie sytuacji i kresie pewnych złudzeń. W: Proza, proza, proza... T. 3. Kraków 1997 s. 393-404 [dot. cezur polityczno-społecznych w polskiej literaturze współczesnej].
Notatki o genezie. W: Proza, proza, proza... T. 4. Kraków 1998 s. 374-383 [dot. światopoglądu pokolenia 1960].
Wciąż jeszcze całość, choć z przeciwieństw zbudowana. W: Proza, proza, proza... T. 7. Kraków 2001 s. 415-425. [dot. poezji polskiej XX w.].

Słuchowiska radiowe, m.in.

Nocą, gdy deszcz pada. Polskie Radio 1965.
Ziemia. Polskie Radio 1966.
Ciemność. Polskie Radio 1967.
Moralitet o powrocie. Etiuda słuchowiskowa. Polskie Radio 1968.

Nadane przez zielonogórską rozgłośnię Polskiego Radia, m.in.

Prace redakcyjne

1. Tak — nie. Suplement do antologii poetyckiej „Wnętrze świata”. [Red.] J. Leszin-Koperski. [Wybór i oprac.:] J. Leszin-Koperski, R. Krynicki, A. Waśkiewicz. Warszawa: Rada Naczelna Zrzeszenia Studentów Polskich przy współudziale Stowarzyszenia Autorów „Zaiks”, Studenckiej Agencji Wydawniczej „Universitas 1971, 110 s.

Zawartość

Uzupełnienie antologii poetyckiej kręgu Orientacji 1960-1970. — Zawiera m.in. artykuł A.K. Waśkiewicza: Grupy literackie 1960-1970; Czasopisma literackie młodych (1960-1970) [autor podpisany: akw].
2. S. Czycz: Białe południe. [Wiersze]. [Wyboru w porozumieniu z autorem dokonał A. Waśkiewicz]. Warszawa: Wydział Kultury Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Śródmieścia, Klub Międzynarodowej Prasy i Książki „Ruch 1972, 23 s.Generacje”. Seria 1 t. 6.
3. J. Jankowski: Rytmy miasta. [Wiersze]. Wybór i oprac. A. Waśkiewicz. Warszawa: [b.w.] 1972, 29 s. „Generacje”. Seria 2 t. 5.
Na karcie tytułowej autor podpisany: Yeży Yankowski.
4. Debiuty poetyckie... [kolejno za lata 1973-1985]. Antologia. Wybór, oprac. i red.: J. Leszin-Koperski, A. Waśkiewicz. [Wstęp] A. Waśkiewicz. Warszawa 1974-1990.

1973. Wyd. Stołeczne Przedsiębiorstwo Upowszechniania „Książka, Wiedza, Ruch” przy współudziale Zarządu Głównego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich „Universitas1974, 83 s.

1974. Wyd. Zarządu Głównego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich i „Nowy Medyk1975, 72 s.

1975. Wyd. Zarządu Głównego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich 1976, 109 s. Wyd. nast. tamże 1986.

1976. Wyd. Zarządu Głównego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich 1978, 81 s.

1977. Wyd. Zarządu Głównego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich „Universitas1978, 141 s.

1978. Wyd. Zarządu Głównego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich „Universitas1979, 124 s.

1979. Wyd. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza przy współpracy Zarządu Głównego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich „Universitas1980, 156 s.

'80. Wyd. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza przy współudziale Rady Naczelnej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich „Universitas1982, 114 s.

1981. Wyd. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1983, 94 s.

82-83. Wyd. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1986, 223 s.

'84. Wyd. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1986, 122, [6] s.

'85. Wprowadzenie: J. Leszin-Koperski, A. Waśkiewicz. Wyd. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1990, 147 s.

5. M. Elin: Wachlarz z białych kwadratów. [Wiersze]. Zebrał, oprac. i posłowiem opatrzył A. Waśkiewicz. Warszawa 1974, 22 s.Generacje”. Seria 4 t. 9.
6. Z. Jerzyna: Bo myśl z siebie zaczętą... [Wiersze]. Wybór A. Waśkiewicz. Warszawa: 1974, 23 s. Klub Międzynarodowej Prasy i Książki. Ściana Wschodnia. Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. „Generacje”. Seria 4 t. 2.
7. Poezja Czerwonej Róży 1960-1973. Pod red. J. Leszina-Koperskiego i A. Waśkiewicza. Wyboru wierszy dokonał Z.E. Wróbel. Wstęp A. Waśkiewicz. Warszawa: Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich 1974, 62 s.
8. Czasopisma studenckie w Polsce. Pod red. A. Waśkiewicza. Warszawa: Socjalistyczny Związek Studentów Polskich Zarząd Główny „Universitas 1975-1977.

[Cz. 1]. 1945-1970. 1975, 398 s.

Tu także teksty A.K. Waśkiewicza, m.in.: Wydawnictwa kręgu Orientacji, s. 267-280 [artykuły] oraz Bibliografia, s. 301-354 [dot. l. 1945-1972].

[Cz. 2]. 1971-1976. 1977, 303 s.

Tu także A.K. Waśkiewicz: Bibliografia, s. 271-303 [dot. l. 1971-1976].
9. L. Piwowar: Wszędzie woła głos poezji. [Wiersze]. Wybór i oprac. A. Waśkiewicz. Warszawa: Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich 1975, 31 s.Generacje”. Seria 5 t. 1.
10. Seminarium literackie 1975. Red.: J. Leszin, A. Waśkiewicz. Warszawa: Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa Książka Ruch” — Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1975, 120 s.

Zawartość

Zawiera m.in. wybór wierszy nagrodzonych w konkursach literackich: „Debiuty poetyckie” i Turniej Jednego Wiersza w Warszawie w 1973 i 1974.
11. Zielone krajobrazy. Antologia prozy pisarzy Ziemi Lubuskiej. Wybrał i napisał posłowie: A. Waśkiewicz. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1975, 246 s.
12. Moment wejścia. Almanach młodej poezji Ziemi Lubuskiej. Wiersze wybrał, przedmową i notami biograficznymi opatrzył A. Waśkiewicz. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1976, 207 s.
13. O sztukę czasu, w którym żyjemy. Socjalistyczny Związek Studentów Polskich — inspirator i mecenas ruchu młodoliterackiego i wydawniczego. Seminarium literackie Warszawa, 24-25 V 1975. [Red.: J. Leszin, A. Waśkiewicz]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1976, 120 s.
Tu także artykuł A.K. Waśkiewicza: Debiuty poetyckie 74.
14. Seminarium literackie 1976. Red.: J. Leszin, A. Waśkiewicz. Warszawa: Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich 1976, 79 s.

Zawartość

Zawiera wiersze wyróżnione medalem im. S. Grochowiaka oraz nagrodzone w Turnieju Jednego Wiersza w ramach ogólnopolskiego seminarium literackim „Debiuty poetyckie 75”.
15. Wobec własnego czasu. Dzienniki i wiersze. [Red.:] J. Leszin, A. Waśkiewicz. Warszawa: Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich 1976, 345 s.
Wybór tekstów nadesłanych na konkurs na dziennik twórcy — artysty — działacza oraz konkurs poetycki „Pokolenie, które wstępuje”.
16. Generacje 1971-1976. Antologia. Wybór, oprac. i red.: J. Leszin-Koperski, A. Waśkiewicz. Wstęp A. Waśkiewicz. Warszawa: Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich „Universitas 1977, 110 s. Zob. suplement poz. .
17. J. Brzękowski: Szkice literackie i artystyczne 1925-1970. Wybrał, oprac. i wstępem poprzedził A. Waśkiewicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 325 s.
18. W. Szymanowicz: Dałem Ci się złapać na tym jak skubię serce po kawałku. [Wiersze]. Wybór, oprac. i red.: J. Leszin-Koperski, A. Waśkiewicz. Wstęp A. Waśkiewicz. Warszawa: Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich 1978, 51 s.
Suplement do antologii Generacje 1971-1976 [poz. ].
19. W oddechu burzy. [Wybór wierszy]. Wybór, oprac. i red.: J. Leszin-Koperski, A. Waśkiewicz. [B.m.w. 1978], 22 s. Socjalistyczny Związek Studentów Polskich.
Wybór wierszy prezentowanych podczas XV Tygodnia Poetyckiego Stolicy, Warszawa, 4-9 VI 1975.
20. Głosy. Almanach młodej bydgoskiej literatury i plastyki. [Red.] A. Waśkiewicz. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne 1979, 187 s.
21. T. Peiper: Poematy i utwory teatralne. Przedmowa:, oprac. tekstu, komentarz A. Waśkiewicz. Utwory „Z dróg wojennychoprac. i komentarz: S. Jaworski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 821 s.
22. Studenckie grupy i kluby poetyckie. Wiersze, manifesty, samookreślenia. [Antologia]. Wybór, oprac. i red.: J. Leszin-Koperski, A. Waśkiewicz. Wstęp A. Waśkiewicz. Warszawa: Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich 1979, 357 s.
23. Reportaże z Nadodrza. Wybrał i napisał wstęp A. Waśkiewicz. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1980, 217 s.
24. Pokolenie, które wstępuje 1975-1980. Antologia. Wybór, oprac. i red.: J. Leszin-Koperski, A. Waśkiewicz. Wstęp A. Waśkiewicz. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza przy współpracy Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich „Universitas 1981, 186, [14] s.

Zawartość

Zawiera wybór wierszy z tomów wyd. w cyklu „Debiuty poetyckie” [poz. ].
25. T. Peiper: Na plaży. [Poemat]. Oprac. i wstępem opatrzył A. Waśkiewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1982, 47 s.
26. A. Stern: Wiersze zebrane. Oprac. [i przedmowa] A. Waśkiewicz. T. 1-2. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1986, 572 + 551 s., tab.
27. W. Szymanowicz: Zaproście mnie do stołu. [Wiersze]. Wybór i oprac.: J. Leszin-Koperski, A. Waśkiewicz. Wstęp A. Waśkiewicz. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1986, 178 s., tablica.
28. O skarbach w bytomskim zamku oraz inne podania i baśnie lubuskie. Oprac.: I. Koniusz, H. Rutkowska, A. Waśkiewicz. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1987, 48 s.
29. J. Przyboś: Wiersze morskie. Oprac. i wstęp A. Waśkiewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1987, 79 s.
30. B. Przyłuski: Poezje wybrane. Oprac. i wstępem poprzedził A. Waśkiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987, 271 s.
31. Czerwona Róża. 1960-1984. Antologia. [Wiersze]. Pod red. J. Koperskiego, E. Kuppera, A. Waśkiewicza. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1988, 342 s., tablica.
Tu także wiersze A.K. Waśkiewicza.
32. J. Przyboś: Wilgna róża. Wiersze miłosne. Wybrał i wstępem opatrzył A. Waśkiewicz. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1988, 167 s. Wyd. nast. Warszawa: Anagram 1993.
33. W. Broniewski: Żyłem. Wiersze. Wybór i posłowie: A. Waśkiewicz. Gdańsk: Graf 1993, 168 s.
34. C.K. Norwid: Czułość. [Wiersze]. Wybrał i wstępem opatrzył A. Waśkiewicz. Warszawa: Anagram 1993, 192 s. Wyd. 2 poszerzone tamże 1997, 223 s.
35. Jarosław Iwaszkiewicz: Póki się rodzi świat. W 100 rocznicę urodzin poety. [Wiersze]. Wybrał i wstępem opatrzył A. Waśkiewicz. Warszawa: Anagram 1994, 220 s.
36. Poeci nobliści 1901-1993. Antologia. Wybrał, oprac. i wstępem poprzedził A. Waśkiewicz przy współpracy J. Koperskiego. Warszawa: Anagram 1994, 349 s.
37. Ranni różą. Poeci walczącej Warszawy. [Antologia]. Wybrał i oprac. A. Waśkiewicz. Wstępem poprzedził P. Kuncewicz. Warszawa: Anagram 1994, 368 s.
38. Czterdzieści wierszy. Almanach Biblioteki Rękopisów. (1992-1996). [Antologia]. Wybór i oprac. A. Waśkiewicz. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 1996, 56 s. Zob. też Twórczość Twórczość poz. .
39. [Tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt cztery] 1974. Almanach bractwa poetyckiego pod wezwaniem ulicy Karmienia Zygmunta Ł8. [Opowiadania i wiersze; red.] A. Waśkiewicz. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 1996, 49 s.
40. [Nr] A. Waśkiewicz. Konkurs Poetycki o Laur „Czerwonej Róży”. Red. A. Waśkiewicz. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 1997-2001.

[Nr] 38. 1997, 15 s.

[Nr] 39. 1998, 16 s.

[Nr] 40. 1999, 15 s.

[Nr] 41. 2000, 16 s.

[Nr] 42. 2001, 16 s.

[Nr] 43. 2002, 18 s.

[Nr] 44. 2003, 20 s.

[Nr] 45. 2004, 16 s.

[Nr] 46. 2005, 22 s.

41. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki — Galeria Punkt. [Katalogi wystaw]. Red.: R. Kul, A. Waśkiewicz. Gdańsk: GTPS [Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki] [b.r.]-1998-2003.

1998, 27 s.

1999 wyd. 2000, 32 s.

2000 wyd. 2001, 30 s.

2001 wyd. 2002, 27 s.

2002 wyd. 2003, 36 s.

42. Z. Kałędkiewicz: Paradoksy i deliberacje. 777 aforyzmów. Z rysunkami autora. Wybór i posłowie: A. Waśkiewicz. [Gdańsk:] Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 1998, 88 s.
43. A. Mickiewicz: Nad wodą wielką i czystą. W 200 rocznicę urodzin poety. [Wiersze]. Wybór A. Waśkiewicz. Esej wstępny: J. Przyboś. Warszawa: Anagram 1998, 257 s.
44. M. Elin: Szesnaście wierszy. Zebrał i oprac. A. Waśkiewicz. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 1999, 23 s.
45. S. Przybyszewski: Confiteor; Synagoga szatana. Słowo o pisarzu: M. Kuncewiczowa. Wybór tekstów i oprac.: M. Koperska, Z. Jerzyna, A. Waśkiewicz. Warszawa: Anagram 1999/2000, 187 s.
46. Zjawa realna. Antologia poezji lat sześćdziesiątych. Wybór i oprac.: J. Koperski. Red. A. Waśkiewicz. Warszawa: Anagram 1999, 599 s.
47. T. Kałędkiewicz: [Dwa] 2% żołnierskiego poematu i inne wiersze. Wybór i oprac. A. Waśkiewicz. Rysunki: Z. Kałędkiewicz. [Gdańsk:] Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 2000, 63 s.
48. Łajming. [Katalog wystawy]. Red. A. Waśkiewicz. Tłumaczenie A. Fuks. Gdańsk: Akademia Sztuk Pięknych; Sopot: Państwowa Galeria Sztuki 2000, 68 s.
Dotyczy twórczości Włodzimierza Łajminga.
49. Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim. Pod red.: A. Chodubskiego, A. Waśkiewicza. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 2001-2006.

[Seria 1]. 2001, 80 s.

Seria 2. 2002, 102 s.

Seria 3. 2003, 102 s.

Seria 4. 2004, 85 s.

Seria 5. 2005, 103 s.

Seria 6. 2006, 160 s.

50. Żywe ognie. Wiersze miłosne poetek Młodej Polski. [Antologia]. Wybrał i oprac. A. Waśkiewicz. Wstępem poprzedziła M. Szyszkowska. Warszawa: Anagram 2001, 311 s.
51. Z. Kałędkiewicz: Mrok i cud widzenia. Szkice o sztuce z rysunkami autora. Wybór i oprac. A. Waśkiewicz. Pelplin-Gdańsk: Bernardinum 2002, 224 s.
52. Psałterz Dawidów. (Wybór). Przeł. J. Kochanowski. Wybrał i wstępem poprzedził A. Waśkiewicz. Warszawa: Anagram [2004], 68 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1971, 1980, 2002.

Autor o sobie

A.K. Waśkiewicz: Glosa do wiersza. Nadodrze 1975 nr 18 [wypowiedź w ankiecie: Jak piszę wiersz?; dot. wiersza „Oddech”].
A.K. Waśkiewicz: Smutek mojej profesji. Nurt 1977 nr 2 [w cyklu red. „Szkoła krytyków”].

Wywiady

Czuję się niedopolemizowany. Rozm. E. Kurzawa. Nowe Książki 1985 nr 5.
Doświadczyć jak najwięcej. Rozm. P. Dumin. Poezja 1988 nr 10.
Inne miasta, inni ludzie. Rozm. E. Kurzawa. Gazeta Nowa 1993 nr 40, 45.
Białoszewski chciał być socrealistą. Rozm. K. Szymoniak. Nowy Nurt 1994 nr 10.
U progu tysiąclecia. Rozm. B. Budzińska. Akant 1999 nr 3.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 3. Warszawa 1980 (F. Lichodziejewska).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (redakcja).

Ogólne

Artykuły

A. Zawada: Generacje”, czyli otwarta antologia. Almanach Ruchu Kulturalnego i Artystycznego SZSP 1973-1976 wyd. 1977 [dot. m.in. pracy A.K. Waśkiewicza nad serią „Generacje”].
L. Szaruga: Tożsamość, która ocala. Nadodrze 1975 nr 14 [dot. twórczości poetyckiej i krytycznej A.K. Waśkiewicza].
A. Zawada: Poezja racjonalnego symbolu. Poezja 1977 nr 3 [dot. twórczości poetyckiej A.K. Waśkiewicza].
W. Huzik: Portrety. Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza. Nowy Medyk 1978 nr 20.
Z. Trziszka: Chłopskość z wyboru. Tygodnik Kulturalny 1983 nr 45.
A. Buck: Andrzej Krzysztof Waśkiewicz — dokumentalista, zbieracz, redaktor czy edytor naukowy?Student1986 nr 20.
• [dot. felietonów W sprawie Kudłasia. Druk w „Tygodniku Kulturalnym” 1987 nr 10, 11, 12 (w cyklu: Literatura i jej obrzeża). Nawiązania i polemiki:] J. Grabowski: W sprawie Kudasia [!]. Kultura 1987 nr 12 [list do redakcji]; J. Marx: Recensore, traditore. „Tamże1987 nr 17; T. Miłkowski: Rzeczy nie najgorsze. „Tamże1987 nr 19, E. Miszczak Matuszewska, Z. Jerzyna, A. Rębowski, A.K. Waśkiewicz, L. Żuliński. „Tamże1987 nr 19 [listy do redakcji]; L. Żuliński : Łapać złodzieja.Fakty” 1987 nr 23.
L. Żuliński: Obcość i tożsamość. (O poezji Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza). Poezja 1988 nr 10.
M. Kisiel: Poezja jako sposób istnienia. (Nad wierszami Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza). Integracje 1994/1995 cz. 30.
B. Kierc: Zejście do piekieł; L. Żuliński: Dziecię ruin. Autograf 1998 nr 5 [dot. poematu Miasto].
L. Żuliński: Odwracanie przepaści. Metafora 1999 nr 39/40.
M. Kisiel: Pokolenia i przełomy. Katowice 2004, passim.
L. Żuliński: Andrzej Waśkiewicz — poeta w cieniu krytyka. Metafora 2004/2005 nr 56/59.
Cz. Sobkowiak: W poszukiwaniu sensu. Pro Libris 2005 nr 1.

Dom z płaskim dachem

H. Bereza. „Nadodrze1967 nr 7, przedruk rozszerzone w rozdziale: Początki jednego środowiska. Proza autorów zielonogórskich. W tegoż: Prozaiczne początki. Warszawa 1971.
L. Wysocka: Chybione zamierzenia. Agora 1967 nr 15.
E. Zysman: Wsi spokojna, wsi zmieniona. Współczesność 1967 nr 13.
B. Żurakowski: Miejsce do opisania. Orientacja 1967 nr 2.

Dziedzictwo

T. Nowak: Akt szukania. Tygodnik Kulturalny 1966 nr 29.
K. Orzechowski. „Agora1966 nr 12.

Przestrzeń po człowieku

M. Garbala: Świadomy siebie. Agora 1967 nr 18.
K. Nowicki: Kwarantanna. Współczesność 1967 nr 19.
R. Krynicki: Lista nieobecności. Nadodrze 1968 nr 12.
L. Sokół. „Poezja1969 nr 3.

Lubuskie środowisko literackie

J. Pluta: Rzetelne kompendium. Nadodrze 1970 nr 15.

Zapis z nieobecności

L. Szaruga: Poezja spraw ostatecznych. Nadodrze 1972 nr 7.

Orientacja

J. Pluta: Przewodnik po „Orientacji. Nadodrze 1973 nr 24.

Rygor i marzenie

S. Jaworski: Od arkadii do apokalipsy. Nadodrze 1973 nr 15.
M. Płachecki: Dajmy spokój Peiperowi. Literatura 1973 nr 44, polemika: S. Sterna-Wachowiak. „Litery1974 nr 4.
K. Lubelski: Przemiany i kontynuacje awangardy. Ruch Literacki 1974 nr 2.
F. Fornalczyk: Przypomina, aby nie dokonywać wątpliwych odkryć. Twórczość 1975 nr 1.

Tożsamość

I. Smolka: Ocalenie tożsamości. Nadodrze 1973 nr 7.
S. Sterna-Wachowiak: Istnienie w drugim. Konfrontacje 1973 nr 2.

Bezsenna jawa

B. Kierc: Nagi, otwarty, dany na łup światła, krwawiący. Nadodrze 1977 nr 16, przedruk w tegoż: Teatr daremny. Wrocław 1980.

O poezji Juliana Przybosia

J. Kryszak: Lekcja Przybosia. Nadodrze 1978 nr 12.

Formy obecności „nieobecnego pokolenia”

K. Frejdlich: Manko. Odgłosy 1979 nr 10, polemika: A.K. Waśkiewicz. „Tamże” 1979 nr 13.
A. Nowak: Krytyka jako dokumentalizm. Literatura 1979 nr 12.
T. Soldenhoff: Kilka uwag na marginesie „Form obecności «nieobecnego pokolenia». Nowy Wyraz 1979 nr 7.
S. Tomala: Dokument obserwacji uczestniczącej. Miesięcznik Literacki 1979 nr 6.
M. Graszewicz: Słabe” pokolenie. Poezja 1980 nr 2.
W. Ligęza. „Ruch Literacki1980 nr 3 [dot. także: Modele i formuła].

Modele i formuła

B. Kunda: W kręgu mitu Orientacji. Życie Literackie 1978 nr 34.
A. Nasiłowska: Apel. Literatura 1978 nr 40.
S. Tomala: Powtórka z orientacji. Miesięcznik Literacki 1978 nr 10.
S. Bereś: Ojciec chrzestny nieobecnego pokolenia. Odra 1979 nr 4.
G. Dziamski: Zostały tylko wiersze. Nurt 1979 nr 10.
J. Kryszak: Przegrana formulizmu. Nadodrze 1979 nr 6.
A. Zawada: Tendencja formulistyczna. Twórczość 1980 nr 2, przedruk w artykule pt. W kleszczach programu. W tegoż: Wszystko pokruszone. Warszawa 1985.

Bezimienna nadzieja

M. Krassowski. „Życie Literackie1981 nr 31.
A. Ogrodowczyk: Próby symultanizmu. Nadodrze 1981 nr 16.
A. Zawada: Poezja dla dwunastu?Twórczość1981 nr 10, przedruk w art. pt. W kleszczach programu. W tegoż: Wszystko pokruszone. Warszawa 1985.

Ósma dekada

T. Złotorzycki: Przez mgłę. Nowe Książki 1983 nr 9.
M. Orski: Ósma minęła (dla Waśkiewicza). Odra 1984 nr 7/8.
A. Staniszewski: Bez przewodników, kompasu, jedynie z przekonaniem o celowości wyprawy. Kontrasty 1984 nr 4.
A. Tchórzewski: Literacka socjotechnika, czyli anty-Waśkiewicz. Poezja 1984 nr 3.
D. Ulicka: Reportaż z minionej pięciolatki. Miesięcznik Literacki 1984 nr 2.

W kręgu „Zwrotnicy”

J. Moroń: Miejsce poetów Awangardy Krakowskiej. Życie Literackie 1983 nr 28.
S. Bereś: Posąg Awangardy w opuszczonym trykocie. Twórczość 1984 nr 1.
T. Błażejewski: W kręgu Awangardy krakowskiej. Miesięcznik Literacki 1984 nr 4.
A. Buck: Nowe interpretacje literatury kręgu „Zwrotnicy. Nowe Książki 1984 nr 2.

Mirbad, 7

J. Koryl: Poemat o czasie kolistym. Twórczość 1992 nr 6.
Cz. Sobkowiak: W strefie doświadczenia. Pracownia 1992 nr 9.
J. Fert. „Akcent1993 nr 3.

Suwerenne państwo obłoków

A. Kronenberg. „Opcje1994 nr 4.
L. Żuliński: Poeta w cieniu krytyka. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 15 [dot. także: W granicach doświadczenia].
J. Fert: Poetycka próba suwerenności. Akcent 1995 nr 1.
M. Kisiel: Symbolizm egzystencjalny. Twórczość 1995 nr 5, przedruk w tegoż: Od Różewicza. Katowice 1999.

W granicach doświadczenia

B. Budzińska: Odmiany potencjalności. Metafora 1996/1997 nr 27/28.

Młot

B. Kierc: Doświadczenie które umarło cię. Autograf 1997 nr 2, przedruk w tegoż: Moje kochanki. Wrocław 2001.

Horyzont zdarzeń

J. Kurowicki: Ruiny jako prywatna świętość. W tegoż: Pochwała dystansu. Warszawa 2000.
P. Majerski: W stronę autobiografii. Śląsk 2000 nr 9.

Widmowe światło wspólnoty

B. Budzińska: Tworzenie kwiatów. Akant 2001 nr 12.
B. Kierc: Podobny do świata; J. Kurowicki: Jak nie zmienia się świat. Autograf 2002 nr 1.
Z. Kresowaty: Autowyznanie czy fraktale. Akant 2002 nr 8.
M. Wróblewski: Widmowe miasto. Przegląd Literacko-Artystyczny 2002 nr 7/8.
S. Chyczyński: Program czy dzieło?Twórczość2006 nr 4.

Morena, zima

Cz. Sobkowiak: Niejasne znaki. Pro Libris 2004 nr 1.

W kręgu futuryzmu i awangardy

P. Majerski: Powrót awangardy. Nowe Książki 2004 nr 1.
E. Cichla-Czarniawska: Kontynuacja i nowości. Akcent 2005 nr 2.

Historia, poezja, los

A. Szóstak: Czytajmy poezję!Pro Libris2005 nr 3.
R. Tomczyk: Wzorzec sztuki interpretacji. „Tygiel2005 nr 4 s. 44-47.

Sekwencje i inne doświadczenia dawne i nowe

S. Chyczyński: Waśkiewicza „Poezja ruin. Poezja Dzisiaj 2006 nr 48/49.
S. Jurkowski: Poezja, rozrachunek, doświadczenie. Dziś — Przegląd Społeczny 2006 nr 4.

Debiuty poetyckie

A. Zawada: Twórczość 1975 nr 3 [dot. debiutów za lata 1973].
L. Żuliński: Debiuty poetyckie. Nowe Książki 1985 nr 5 [dot. debiutów za lata 1981].

Czasopisma studenckie w Polsce

S. Sterna-Wachowiak: Monografia czasopism studenckich. Twórczość 1976 nr 8 [dot. Cz. 1. 1945-1970].
Z. Mentzel: Nieznani spadkobiercy. Polityka 1978 nr 37 [dot. Cz. 1. 1945-1970 i cz. 2. 1971-1976].
W. Władyka. „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej1979 nr 1 [dot. Cz. 2. 1971-1976].
S. Bereś: Młoda kultura na rozdrożu; A. Zawada: Zwinięty organizm kultury. W: Prasa studencka. Zielona Góra 1980 [dot. Cz. 2. 1971-1976].

Zielone krajobrazy

L. Herbst: Co najciekawsze w prozie lubuskiej?Nadodrze1976 nr 3.

J. Brzękowski: Szkice literackie i artystyczne 1925-1970

A. Goreń: Uzupełnienia. Literatura 1979 nr 3.

Studenckie grupy i kluby poetyckie

Cz. Markiewicz: Dobrze, a więc źle. Nadodrze 1979 nr 25.

Pokolenie, które wstępuje 1975-1980

J.Z. Brudnicki: Debiuty, gry i zabawy literackie w latach siedemdziesiątych. Poezja 1984 nr 3.