BIO

Born on 24 December 1954 in Gdansk; daughter of the engineer and master mariner (kapitan jachtowej żeglugi wielkiej) and the white-collar worker Idalia, née Skorwid. She attended Grammar School No. IX in Gdansk from 1969 to 1973. After completing advanced secondary education she studied Polish philology at the University of Gdansk (UG). She was awarded a master's degree in 1977, graduating with a distinction. From 1979 to 1984, she was on the doctoral programme of the Institute for Literary Research of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN) in Warsaw. She attended the doctoral seminars organized by Prof. Maria Janion at IBL PAN in Warsaw and at UG. From 1985 she worked at the Institute of Polish Philology (later the Institute of Polish Literature – ILP) at the Nicolaus Copernicus University (UMK) in Torun, initially as a research assistant and then as lecturer. She was awarded a doctoral degree in 1985 for her dissertation Mowa i milczenie – romantyczne antynomie samotności (Speech and Silence: Romantic antinomies of loneliness), which was supervised by Prof. Maria Żmigrodzka. She made her debut in 1986, publishing an excerpt of her doctoral thesis in the edited volume Style zachowań romantycznych (Romantic Styles of Behaviour; Warsaw, 1986). Her research subsequently focused on Romantic literature and theatre. In 1985, she became a member of the Adam Mickiewicz Literary Society (TLAM), serving as secretary of the Torun Branch in the 1980s. In 1986, she joined the Torun Scientific Society (Towarzystwo Naukowe w Toruniu). In 1991, she was appointed to the editorial board of the new critical edition of Adam Mickiewicz's collected works (Dzieła) that was published by TLAM, with Prof. Zofia Stefanowska as editor-in-chief on the project. She was awarded a habilitation degree from UMK in 1995 for her study Grecja romantyków. Studia nad obrazem Grecji w literaturze romantycznej (The Romantics' Greece: The image of Greece in Romantic literature). She was appointed associate professor in 1997, when she was also made head of the Department of Romanticism and Positivism at ILP at UMK, a position she held until 2003.
In 1997, she started collaborating with the University of Warsaw's Centre for Studies on the Classical Tradition in Poland and East-Central Europe (Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego; OBTA) Between 1997 and 2000, she was director of the programme Antyk romantyków – model europejski i wariant polski (The Romantics' Antiquity: The European Model and the Polish Variant) at OBTA in collaboration with ILP at UMK. It was funded by a collective grant from the State Committee for Scientific Research (Komitet Badań Naukowych). In 1998/99, she was a research fellow at the University of Patras, Greece, where she conducted research on modern Greek literature and culture. From the 1990s onwards, she served in a number of management and research-related functions at UMK, including co-organizer of the major in theatre studies in the Polish philology programme; supervisor of the Research Group on Editing and Textual Studies (Koło Naukowe Edytorsko-Tekstologiczne) and the Theatre Studies Research Group at the Faculty of Humanities (Koło Teatrologów na Wydziale Humanistycznym); director of the part-time degree programme in Polish philology; member of the Didactic Commission of the Faculty of Humanities; member, then deputy chair and finally chair of the Publishing Committee at the Faculty of Philology; and member of the UMK Library Board. From 2001 to 2004, she was head of the inter-university team working on the project Przekształcenia antycznych mitów tematów i symboli w literaturze i sztuce romantyzmu i modernizmu (Transformations of the Myths, Themes and Symbols of Antiquity in Romantic and Modernist Literature and Art), which was based at OBTA. In 2001 she was appointed editor-in-chief of the OBTA and ILP at UMK publication series Antyk Romantyków (The Romantics' Antiquity). She was made state-appointed professor in 2004. In 2005 she took up a visiting professorship at OBTA at the University of Warsaw (UW) (which in 2008 became the Institute of Interdisciplinary Studies "Artes Liberales" and in 2012 the Faculty of "Artes Liberales"). Her work there focused on Greek influences in Romantic literature and culture. From the late 1990s she was a fellowship holder and visiting researcher at various universities, including Jesus College in the University of Cambridge, the Polish Library in Paris, at the Aristotle University of Thessaloniki, Greece, the National Hellenic Research Foundation in Athens, and Collegium Budapest – Institute for Advanced Study in Hungary. She participated in several dozen academic conferences in Poland and abroad, some co-organized by UMK and UW, and in international research projects, including East Looks West: East European Travel Writing on Europe, which was organized by the University College London School of Slavonic and East European Studies (completed in 2008), Multiple antiquities – multiple modernities. Ancient histories in nineteenth century European cultures, organized by Collegium Budapest (2005), International PhD project in the humanities at the Faculty of "Artes Liberales" at UW (ongoing in collaboration with the East European School in the Humanities (Miedzynarodowa Szkola Humanistyczna Europy Wschodniej; MSH EW). Between 2006 and 2009, she was leader of the inter-university team working on the project Filhellenizm romantyków – specyfika polska i konteksty europejskie (słowiańskie i zachodnie) (The Romantics' Philhellenism: Polish particularities and European contexts – Slavic and Western). From 2011 she was head of the project Sparta w literaturze i kulturze polskiej – od okresu staropolskiego do XX wieku. Między recepcją dziedzictwa greckiego a poszukiwaniem narodowej tożsamości (Sparta in Polish Literature and Culture from the Old Polish era to the Twentieth Century: Between reception of Greek heritage and the search for national identity). From 2007 to 2014 she was editor-in-chief of the quarterly of the UMK Faculty of Philology "Litteraria Copernicana" before joining the journal's Scientific Council. She is a four-time winner of the UMK rector's prize and awards (1986, 1995, 2004 and 2012). In 2013, she was appointed full professor at UMK and then left the university in 2014, moving to the Faculty of "Artes Liberales" at UW. From 2015 to 2018 she was head of the inter-university team working on the project Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód jako romantyczne dzieło synkretyczne oraz źródło literackie i ikonograficzne do badań nad historią i kulturą XIX wieku (Juliusz Słowacki's Rediscovered Diary from his Journey to the East as both a Syncretic Romantic Work and also a Literary and Iconographic Source for Investigating Nineteenth-Century History and Culture). She was awarded the Medal of the Commission of National Eduction in 2008 and the Gold Long-Service Medal in 2012. She lives in Torun.

Twórczość

1. Mowa i milczenie – romantyczne antynomie samotności. [Studium]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1986, 278 s. Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich Historia Literatury. Studia, 46.

Rozprawa doktorska.

Nagrody

Nagroda im. M. i K. Górskich przyznana przez Toruńskie Towarzystwo Naukowe w 1989.

2. Grecja romantyków. Studia nad obrazem Grecji w literaturze romantycznej. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1995, 171 s. Rozprawy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika..

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

Wstęp. – Cz. I. Romantyczne wizerunki Grecji. Analizy i interpretacje: Byronowska wizja Grecji; Wizja Grecji w przedmowie do I tomu „Poezji” Adama Mickiewicza; Wizerunek Grecji w „Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu” Juliusza Słowackiego; O podróży greckiej w twórczości Norwida. – Cz. II. Romantyczny mit Grecji. Syntezy: Grecja romantyków europejskich (problematyka badań nad hellenizmem i filhellenizmem literatury romantycznej); Egotyzm w romantycznych wyobrażeniach Grecji.

3. Los, miłość, sacrum. Studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2003, 336 s.

Zawartość

Słowo wstępne. – Cz. I. Między Losem a Opatrznością – świat dramatów Juliusza Słowackiego: Antymisteryjność „Kordiana” (w kręgu romantycznej ironiczności); O losie w „Horsztyńskim”; Miłość i sacrum w „Mazepie”; Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego dwugłos o formach: „ariostycznej”, „homerycznej”, „eschylowskiej”; Wokół listów dedykacyjnych do „Balladyny” i „Lilii Wenedy”; O ostatniej pieśni chóru „Lilii Wenedy” – Słowackiego greckie sny o Polsce w „Grobie Agamemnona”; „Agezylausz” [J. Słowackiego]: między tragedią i misterium. – Cz. II. Dziady i teatr misteryjny Reduty: „Dziady” Mieczysława Limanowskiego; Trzy misteria. Dramaty romantyczne w interpretacji Mieczysława Limanowskiego; „Mickiewicz go na tej drodze prowadził...” Reduta jako laboratorium teatralne: między psychologią a metafizyką; „Hamlet” w kręgu Reduty. Hamlet, Szczęsny i polski teatr misteryjny. – Cz. III. Wobec romantycznych form i narodowych stereotypów: „Zwolon” Cypriana Norwida wobec stereotypów polskiego romantyzmu; Dwie interpretacje „Dziadów”: Czesława Miłosza i Jarosława Marka Rymkiewicza.

Przekłady

angielski

studium „Hamlet” w kręgu Reduty : „Hamlet” and the Reduta theatre. W: Hamlet” East-West. Gdańsk 1998.

4. Juliusza Słowackiego „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu. Glosy. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2011, 437 s. Wiek XIX, t. 5.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2015, plik w formacie MOBI, EPUB.
Zawiera także: H. Głębocki: Zaginiony raptularz J. Słowackiego z podróży na Wschód (1836-1837) – odnaleziony po 70 latach w zbiorach rosyjskich.

5. Agezylausz” Juliusza Słowackiego. Glosy. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2015, 325 s, [32] s. tabl. Wiek XIX, t.6.

Inne formy wydań

Wyd. w wersji elektronicznej Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2014, 403 s., plik w formacie EPUB MOBI.
Monografia historycznoliteracka i edytorsko-tekstologiczna utworu, wraz z nową edycją dramatu.

6. Grecka podróż Zbigniewa Herberta – z Juliuszem Słowackim w tle? Zdjęcia: Krzysztof Korotkich. Białystok: Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku 2020, 46 s. Prelekcje Mistrzów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Przedruk w zob. poz. .

7. Sypałem ziarna maku… Podróż grecka Zbigniewa Herberta. [Monografia]. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2023, 288 s.

Zawartość

Kilka słów wprowadzenia. – Podróż grecka jako poetycka metafora („Podróż” i „Modlitwa Pana Cogito – podróżnika”: „Podróż” Zbigniewa Herberta – kilka uwag do próby lektury; Konteksty. „Modlitwa Pana Cogito – podróżnika”. – Nie tylko „Labirynt nad morzem”… Grecka podróż Zbigniewa Herberta na podstawie archiwum poety: „Labirynt nad morzem” i Herbertowski model pielgrzymki do świętych miejsc kultury; „Diariusz grecki” – inna Grecja, inna podróż, inny labirynt?. – (Nie)czytelny tekst Aten i zraniony Akropol: „Ubi sunt…”; „…z nicią Ariadny, która prowadzi donikąd”; Akropol; Zraniona cielesność Akropolu; Dziady na Akropolu; Wawel – Akropol?; Dialogi tekstów i osób. „Akropol” Szczepańskiego wobec „Akropolu” Herberta. – Sparta w niepublikowanych rękopisach Zbigniewa Herberta. Rekonesans: Juliusz Słowacki w tle Herbertowskiej podróży do Grecji?; Podróż i słowo. Od notatek podróżnych do utworów literackich; Dialogi tekstów i głosów; Echa umarłej Hellady i ruiny Koryntu; Zużyty epos?; Wróble na Parnasie; Dziady na Akropolu i „ciemne zakamarki opuszczonej duszyczki”. – Konteksty. Karoliny Lanckorońskiej i Stanisława Vincenza podróże do Grecji – „ojczyzny humanizmu”. – Konteksty. Cypr – terra incognita literatury polskiej? Rekonesans. – Grecka podróż Herberta a tradycja gatunku. XX-wieczny wariant polski?: Gatunek literacki?; Historyczne formy podróżopisarstwa greckiego; Herbert a tradycja gatunku. Wstępne rozpoznania; Pejzaż grecki między naturą a kulturą?; Palimpsest? Historia jako temat podróży – pokłady i warstwy historyczne; Wyobrażone a doświadczone, między iluzją i deziluzją; Konstrukcja podmiotu i struktura narracji. Pamięć poprzedników?. – Podziękowania.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Romantyczne antynomie samotności. W: Od Kochanowskiego do Różewicza. Warszawa 1988 s. 27-41.
O przestrzeni międzyludzkiego obcowania w „Horsztyńskim” Juliusza Słowackiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1989 nr 193 s. 49-75.
Szybkość”: oraz „tempo” i „rytm” jako kategorie teatrologiczne. (Próba sformułowania pytań). W: Szybko i szybciej. Warszawa 1996 s. 204-216.
Kilka słów o posągowej piękności marmurowej w twórczości Juliusza Słowackiego. W: Lustra historii. Warszawa 1998 s. 107-116.
Zdania i uwagi” i tzw. „Trzy urywki” Mickiewiczowskie. W: Wiersze Adama Mickiewicza. Analizy, komentarze, interpretacje. Łódź 1998 s. 197-208.
Agezylausz” Juliusza Słowackiego – obszary świata poetyckiego. (Próba sformułowania pytań); Wokół Mickiewiczowskiej hermeneutyki kultury antycznej w wykładach lozańskich. Próba sformułowania pytań. W: Antyk romantyków. Model europejski i wariant polski. Rekonesans. Toruń 2003 s. 359-375; 195-204.
Warsztat edytorski Czesława Zgorzelskiego jako wydawcy wierszy Mickiewicza. Roczniki Humanistyczne 2003 s. 21-37.
Mickiewiczowska wizja dramatu i teatru w prelekcjach paryskich. W: Wykłady lozańskie Adama Mickiewicza. Katowice 2006 s. 159-170.
Motyw Sądu Bożego w dramaturgii Juliusza Słowackiego. (Zarys projektu lektury). W: Słowacki teatralny. Poznań 2006 s. 177-185.
Podróż” Zbigniewa Herberta – kilka uwag do próby lektury. W: Przez dwa stulecia. Toruń 2006 s. 379-390.
Romantyczny wojaż ironiczny – gra identyfikacji i obcości. W: Światy przedstawione. Toruń 2006 s. 93-101.
Mickiewiczowskie wizje egzystencji – pamięć jako ocalenie. W: Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Toruń 2007 s. 71-80.
Powieść o artyście w teatrze Krystiana Lupy. Próba sformułowania pytań. W: Księga Janion. Gdańsk [2007] s. 277-282.
Wizja Grecji w pismach Józefa Kremera. W: Józef Kremer (1806-1875). Kraków 2007 s. 167-179.
Wprowadzenie. Filhellenizm romantyków, specyfika polska i konteksty europejskie. Perspektywy badawcze; Romantyczni Spartanie i Majnoci. W kręgu filhellenizmu wielkich romantyków polskich. Rekonesans. W: Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Warszawa 2007 s. 11-24; 202-226.
European identity and romantic irony: Juliusz Słowacki’s journey to Greece. [Przeł.] A. Wróbel. W: Under eastern eyes. A comparative introduction to East European travel writing on Europe. Budapest, New York 2008 s. 223-235.
Ciche ziarna i błyszcząc imiona. (Analiza i interpretacja wiersza Adama Mickiewicza „Pytasz za co Bóg trochą sławy mnie przyozdobił…”). W: Poezja świadoma siebie. Toruń 2009 s. 57-65.
Nowy w duchu człowiek” i „echa śpiewane w niebie. (Kilka uwag o wizji poezji w wierszu Juliusza Słowackiego „Nastał, mój miły, wiek eschylesowy…”). W: Poezja świadoma siebie. Toruń 2009 s. 67-73.
Podróż grecka jako gatunek literacki, czyli o pewnej hipotezie badawczej. W: Album gdańskie. Gdańsk 2009 s. 735-742.
Antropologia romantyczna a idee antropologiczne humanizmu. W: Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej. Cz. 1. Paradygmaty – Tradycje – profile historyczne. Warszawa 2010 s. 477-496.
Kilka słów wprowadzenia. W: Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza. Warszawa 2011 s. 7-16.
Sparrows on Parnassus. W: Birthday beasts´ book. Warszawa 2011 s. 93-99.
The myth of Sparta in Juliusz Słowacki and Cyprian Norwid’s dramas. Romantic reinterpretation of Greek heritage – the Polish variant. W: Multiple antiquities – multiple modernities. Frankfurt, New York 2011 s. 547-562.
Byron jako uczestnik walk greckich w romantyzmie polskim. W: Filhellenizm w Polsce. Warszawa 2012 s. 213-218, toż w języku angielskim: Byron and the history of modern Greece from the perspective of Polish romanticism . [Przeł.:] A. Wróbel, J. Dutkiewicz. W: The place of Lord Byron in world history. London 2012.
Grecja – miejsca zachowane i przemienione. W: Geografia Słowackiego. Warszawa 2012 s. 329-338.
Greckie liryki Cypriana Norwida („Marmur biały”, „Z listu do Włodzimierza Łubieńskiego”). W: Filhellenizm w Polsce. Warszawa 2012 s. 235-248.
Grób Agamemnona na trasach greckich podróży (rekonesans). W: Stolice i prowincje kultury. Warszawa 2012 s. 315-327.
Między tekstologią a sztuką interpretacji. Kilka uwag na marginesie edycji „Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu” Juliusza Słowackiego. W: Spotkania w przestrzeni idei – słów – obrazów. Księga pamiątkowa dedykowana Prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej. Toruń 2012 s. 195-208.
Grecka podróż Herberta. W: Pogranicza, kresy, Wschód a idee Europy. Białystok 2013 s. 207-216.
Waning worlds and budding hopes: anti-idyllic visions of antiquity in Polish Romanticism. W: The missing link: classical reception in the „Younger” Europe. Classical Receptions Journal”, Oxford 2013 vol 5. nr 3, s. 320-335.
Odnaleziony autograf francuskiego wiersza Juliusza Słowackiego. [Współautorzy:] J. Brzozowski, E. Fradois, Z. Przychodniak. Pamiętnik Literacki 2014 z. 2 s. 127-145.
Sparta w dialogach „greckich” dzieł Juliusza Słowackiego i Stanisława Wyspiańskiego (próba sformowania pytań)… W: Sparta w kulturze polskiej. Cz. 1. Warszawa 2014 s. 197-218.
Cypr – terra incognito literatury polskiej? W: Cypr, dzieje, literatura, kultura. T. 2. Wwa 2015 s. 241-256.
Jeszcze o Majnotach… Przyczynek do lektury Mickiewiczowskiego „Giaura” i Norwidowskiego „Epimenidesa”. W: Sparta w kulturze polskiej. Cz. 2. Warszawa 2015 s. 269-282.
From the history of the friendship between the founders of Reduta Theatre. [Przeł.] J. Dutkiewicz. W: De amicitia. Wwa 2016 s. 133-145.
Marii Żmigrodzkiej wizja romantyzmu polskiego. W: IBL w PRL. Studia i wspomnienia. [T.] 1. Warszawa 2016 s. 274-297.
Słowo wstępu do fragmentów „Literatury Polski Odrodzonej 1918–1945” Artura Hutnikiewicza. W: Profesor. Pamięci Artura Hutnikiewicza. Toruń 2016 s. 139-154.
Historia i ironia. Wspomnienie o Profesor Marii Żmigrodzkiej. Litteraria Copernicana 2017 nr 2 s. 135-140.
Ludzie Byrona mają sumienie. Fenomen Mickiewiczowskiej recepcji Byrona w przedmowie do Giaura. W: Loci (non) communes. Kraków 2017 s. 303-310.
Sparta w niepublikowanych rękopisach Zbigniewa Herberta. Rekonesans. Sztuka Edycji 2017 nr 1 s. 45-54.
Mickiewiczowska „Świteź” we współczesnej recepcji. Zagadnienie tożsamości romantycznej Litwy. W: Liryka Mickiewicza. Uczucia, świadectwa, ekspresje. Wwa 2018 s. 92-100.
Ethos Reduty i jego źródła. W: Reducie na stulecie. Studia i rozpoznania. Warszawa 2019 s. 18-33.
Grecka wędrówka poety. Notatki na marginesie „greckich” stron „Raptularza”. W: Raptularz wschodni” Juliusza Słowackiego. Edycja – studia – komentarze. T. 3. Studia i interpretacje. Warszawa 2019 s. 157-196.
Mickiewicz jako poeta religijny w poetyckiej refleksji późnego Miłosza. Kilka uwag na marginesie „Drugiej przestrzeni”. W: Religijność Czesława Miłosza. Gdańsk 2020 s. 293-302.
I asked him about the secret he knew… (Juliusz Słowacki) Konstantinos Kanaris and his Fights in Polish Romantic Poetry. „Scandinavian Journal of Byzantine and Modern Greek Journal2021 nr 7 s. 109-127.
Mieczysława Limanowskiego hermeneutyka miasta – Toruń. W: Ekologia interdyscyplinarności. Warszawa 2021 s. 213-224.
Profesor Mieczysław Limanowski o Wilnie i kulturalnym dziedzictwie Wielkiego Księstwa Litewskiego. W: Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego. Wilno 2021 s. 328-343.
Juliusz Słowacki's Notebook from His Travels to Greece and the East as a Romantic Open and Syncretic Work. Translating a Journey into Poetry Poetry. [Współautorka: E. Łukaszyk]. „Colloquia Comparativa Litterarium2022 nr 1 s. 41-58.
Młody Epiriota w Rzymie i syn Botsarisa: Norwid o greckim i polskim doświadczeniu niewoli. W: Norwid wobec młodości. Białystok 2022 s. 331-344, przekład na angielski: A Young Epirote in Rome and Botsaris Drafting a Will: The Greek Experience of Bondage from the Perspective of Polish Romanticism. W: Elefthería kai Thánatos stīn Ellīnikí Epanástasī tou 1821. Mikroïstorikés prosengíseis apó ton agónas. Joannina 2022.
Between Historical Reality and Poetic Imagination: The Space and Time of the 1821 Greek Revolution in Polish Romanticism. „Historein2023 nr 1 s. 3-12.
Byrona „Przekleństwo Minerwy. Możliwe źródło inspiracji dla Norwidowskiego „Epimenidesa” ? W: Literackie ogniwa. Norwid i inni. Kraków 2023 s. 25-34.
Marcos Botsaris in Polish Romantic Literature: Different Dimensions of Polish Romantic Philhellenism (Słowacki, Krasiński, Norwid). W: The Greek War of Independence and Polish Philhellenism. Athī́na 2023 s. 117-132.
Towiański i towianizm w kręgu Reduty Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego. W: Towianizm. Fenomen i dziedzictwo. Warszawa 2023 s. 363-372.

Przekłady

1. Ī máchī tou Péta: themélios líthos tīs Eurōpaïkī́s enopoíīsīs = The Battle of Peta: a cornerstone of the European unification = La bataille de Peta: un jalon clé de l’unification européenne = Die Schlacht von Peta: ein Eckpfeiler der europäischen Vereinigung = La battaglia di Peta: una pietra miliare dell’unificazione europea = Bitwa pod Petą: kamień węgielny zjednoczenia Europy. [Pod red.] K. Velentzasa. [Przeł. tekstów na polski:] M. Kalinowska, G. Malinowski. Athī́na: Etaireía gia ton Ellīnismó kai Filellīnismó 2022, 180 s.

Prace redakcyjne

1. Lustra historii. Rozprawy i eseje ofiarowane Profesor Marii Żmigrodzkiej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej. Pod red. M. Kalinowskiej i E. Kiślak. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 1998, 278 s.
2. Mieczysław Limanowski. Człowiek, twórca, świadek czasów. Materiały z sesji naukowej. Toruń 1-3 grudnia 1995. Pod red. M. Kalinowskiej i A. Sadurskiego. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1998, 445 s.
3. Wiersze Adama Mickiewicza w podobiznach autografów. Część druga. 1830-1855. Oprac.: Cz. Zgorzelski. Red. naukowa: Z. Stefanowska i M. Kalinowska. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1998, 254 s. , [109] s., tabl.
4. Inspiracje Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu. Rekonesans. [Studia]. Pod red. M. Kalinowskiej. Toruń: A. Marszałek 2002, 317 s. Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Literatury. Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruń. Antyk Romantyków..
5. M. Żmigrodzka: Przez wieki idąca powieść. Wybór pism o literaturze XIX i XX wieku. Oprac.: M. Kalinowska i E. Kiślak. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich 2002, 522 s.
6. Antyk romantyków – model europejski i wariant polski. Rekonesans. [Studia]. Pod red. M. Kalinowskiej i B. Paprockiej–Podlasiak. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado 2003, 647 s. Antyk Romantyków.
7. Świat z tajemnic wyspowiadany… Studia o „Samuelu Zborowskim” Juliusza Słowackiego. Praca zbiorowa pod red. M. Kalinowskiej, J. Skuczyńskiego i M. Bizior. [Słowo wstępne:] M. Kalinowska. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2006, 382 s. Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Antyk Romantyków..
8. Światy przedstawione. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane profesorowi Jerzemu Speinie. Pod red. M. Kalinowskiej, E. Owczarza, J. Skuczyńskiego, M. Wołka. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2006, 553 s.
9. Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Pod red. M. Borowskiej, M. Kalinowskiej, J. Ławskiego i K. Tomaszuk. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2007, 348 s. Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Antyk Romantyków..
10. Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego. Struktura, konteksty, recepcja. Pod red. M. Kalinowskiej i M. Leszczyńskiego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011, 461 s.
11. Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia. Praca zbiorowa. Pod red. M. Kalinowskiej, J. Ławskiego i M. Bizior-Dombrowskiej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2011, 404 s.
12. Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy. Praca zbiorowa. Pod red. M. Borowskiej, M. Kalinowskiej i K. Tamaszczuka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2012, 400 s. Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Antyk Romantyków.
13. Wyspiański, Kazandzakis i modernistyczne wizje antyku. Red. naukowa: M. Borowska, M. Kalinowska, P. Kaniecki. Warszawa: Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego; Wydawnictwo naukowa Sub Lupa 2012, 278 s.
14. Co Słowacki ma nam dziś do powiedzenia? Debaty Wydziału „Artes Liberales”. T. 5. Red. naukowa: M. Kalinowska, J. Kieniewicz i P. Kaniecki. Warszawa: Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego; Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2013, 194 s.
15. Sparta w kulturze polskiej. Wprowadzenie: M. Kalinowska. Cz. 1-2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2014-2015. Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Antyk Romantyków..

Cz. 1. Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie. Pod red. M. Borowskiej, M. Kalinowskiej, J. Speiny i K. Tomaszuk. 2014, 557 s.

Cz. 2. Przekroje, syntezy, konteksty. Praca zbiorowa pod red. M. Borowskiej, D. Kai, M. Kalinowskiej, J. Speiny. 2015, 411 s.

16. Profesor. Pamięci Artura Hutnikiewicza. Pod redakcją B. Burdzieja, M. Kalinowskiej i H. Ratusznej. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2016, 198 s. Litteraria Copernicana. 4.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2016 , plik w formacie PDF.
17. Ī Ellás tōn Polōnṓn romantikṓn. Poiītikī́ anthología. [Wybór:] M. Kalinowska, P. Krupka. [Przeł.:] P. Krupka, G. Petropoulos. Athī́na: Momentum 2018, 132 s.
18. Raptularz wschodni” Juliusza Słowackiego. Edycja – studia – komentarze. T. 3. Studia i interpretacje. Pod red. M. Kalinowskiej, E. Kiślak i Z. Przychodniaka. Warszawa: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Warszawa, Wydawnictwo DiG, Wydział „Artes Liberales” UW 2019, 501 s.
19. Wolność albo śmierć. Polscy filhelleni i powstanie greckie 1821 = Freedom or Death. Polish Philhellenes and the Greek Uprising of 1821. Pod red. M. Borowskiej, M. Kalinowskiej i M. Chilińskiej. Przekł. na angielski: J. Dutkiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2021, 165 s.
Wersja angielsko-grecka: Freedom or Death. Polish Philhellenes and the Greek Uprising of 1821 = Elefthería í thánatos. Oi Polonoí Filéllīnes kai ī Ellīnikí Epanástasī tou 1821. Epeteiakí ékdosī gi. [Pod red.] M. Borowskiej, M. Kalinowskiej, M. Chilińskiej i S. Karageorgosa. Árta 2022, 169 s.
20. The Greek War of Independence and Polish Philhellenism. Red.: G. Kardaras, M. Kalinowska, A. Sfoini, M. Kowalska. Athī́na: Institute of Historical Research Publications 2023, 224 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN: 2008, 2013, 2017, 2024.

Mowa i milczenie – romantyczne antynomie samotności

A. HUTNIKIEWICZ. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1986 t. 40.
A. BAGŁAJEWSKI: Czy nasz romantyzm ma samotność?Twórczość1990 nr 10.
P. JARMOCIK. „Ruch Literacki1990 z. 6.
J. LEOCIAK: Mowa – milczenie – samotność. Nowe Książki 1990 nr 3.
T. TYCZYŃSKI. Pamiętnik Literacki 1990 nr 3.

Grecja romantyków

R. KASPEROWICZ. „Znak1996 nr 8.
Z. PRZYBYŁA. „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury1996 z. 6.
M. ŻMIGRODZKA. „Pamiętnik Literacki1998 z. 1.