BIO

Urodzony 20 lutego 1947 w Częstochowie; syn Zygmunta Waleckiego, prawnika, i Bogny z domu Steinborn. Uczęszczał do III Liceum im. M. Kopernika w Częstochowie. W 1965 zdał maturę i podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie. W 1970 uzyskał dyplom magisterski i po odbyciu rocznego stażu asystenckiego w Instytucie Filologii Polskiej UJ został w 1971 przyjęty na studia doktoranckie. Równocześnie pracował na stanowisku asystenta (później starszego asystenta) w Zakładzie Historii Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej w tymże instytucie. W 1971 ożenił się z Jadwigą Mitką, historyczką. Debiutował w 1972 pracą pt. Motyw Zuzanny i starców w literaturze staropolskiej. (Szkic systematyki), ogłoszoną w „Roczniku Komisji Historycznoliterackiej”. W następnych latach publikował studia, artykuły i recenzje m.in. w „Ruchu Literackim” (1973-75, 1977), „Zeszytach Naukowych UJ” (1973-79, z przerwami), „Życiu Literackim” (1975-80) i nadal w „Roczniku Komisji Historycznoliterackiej” (1975-76). W 1974 przebywał na rocznym stażu naukowym z zakresu edytorstwa (pod kierunkiem prof. Zbigniewa Golińskiego) w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Od 1975 działał społecznie w Towarzystwie Asystentów UJ (wiceprezes w 1975-79). W 1976 doktoryzował się na UJ na podstawie rozprawy Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby Oświecenia (promotor prof. Julian Maślanka). W tymże roku otrzymał stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej UJ. W 1978 został sekretarzem naukowym serii Nauka dla Wszystkich wydawanej przez PAN Oddział w Krakowie oraz wszedł w skład redakcji „Języka Polskiego w Szkole Średniej” (przy Zarządzie Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego). W 1979 wyjechał do Austrii i pracował jako wykładowca literatury polskiej w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego; prowadził tam m.in. seminaria i wykłady z historii literatury polskiej; napisał też skrypt dla studentów slawistyki. Równocześnie uczył języka polskiego na poziomie licealnym w Szkole Polskiej w Wiedniu. Był również autorem dwuletniego programu nauczania literatury polskiej dla międzynarodowej sieci szkół UNESCO w Genewie. Po powrocie do Polski w 1982 kontynuował pracę na UJ i zajmował się problemami kultury oraz literatury staropolskiej i oświeceniowej. Studia i rozprawy ogłaszał m.in. w wiedeńskim periodyku „Wiener Slavistisches Jahrbuch” (od 1980, z przerwami); drukował też nadal artykuły, studia i recenzje m.in. w „Roczniku Komisji Historycznoliterackiej” (1980, 1985, 1987) i w „Ruchu Literackim” (1984-86 i od 1993). W 1985-87 był wykładowcą w Szkole Letniej Języka i Kultury Polskiej przy UJ. W 1988 habilitował się na podstawie rozprawy pt. Tradycje staropolszczyzny w Oświeceniu stanisławowskim; w 1988 otrzymał stanowisko docenta na UJ. Należał do Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas (członek założyciel w 1989; od 1995 członek honorowy). Rozwijał działalność edytorską, głównie z zakresu prozy szesnastowiecznej i oświeceniowej. Od 1992 redagował serię Skarbczyk Bibliofila (autor projektu całości przedsięwzięcia i redaktor naukowy działu Dramat Polski, t. 1-8), a w 1996 powołał i objął redakcję serii Biblioteka Tradycji Literackich. W 1992 został członkiem Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie, a w 1993 redaktorem naczelnym jej serii Nauka dla Wszystkich. W 1996 należał do założycieli Polskiego Towarzystwa Badań nad XVIII wiekiem. W tymże roku objął obowiązki pełnomocnika rektora UJ do spraw współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W 1996-98 prowadził seminarium z zakresu kultury staropolskiej dla stypendystów Studienstiftung des deutschen Volkes. Był redaktorem naczelnym serii Złote Księgi UJ (t. 1-12) wydawanej na 600-lecie odnowienia Akademii Krakowskiej. W 1978-2002 był sekretarzem komitetu wydawniczego serii Nauka dla Wszystkich, wydawanej przez Oddział PAN w Krakowie, a w 1993-2002 także redaktorem naczelnym tej serii. W 1996 objął stanowisko redaktora naczelnego w wydawnictwie naukowym Collegium Columbinum w Krakowie; redagował m.in. wydawane tam serie: Biblioteka Tradycji (wcześniej Biblioteka Tradycji Literackich) i Biblioteka Badań nad Wiekiem XVIII. W 1998 został redaktorem jednej z serii „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace Historycznoliterackie”. W 2001 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego i stanowisko profesora na UJ. W 2003 objął kierownictwo Zakładu Bibliografii Polskiej im. K. Estreichera na UJ i został redaktorem naukowym przygotowywanej w tym zakładzie Bibliografii Polskiej, kontynuacji dzieła Estreicherów (seria staropolska oraz wznowienie bibliografii XIX wieku). Został członkiem Voltaire Foundation (z siedzibą w Oxfordzie) oraz Towarzystwa Przyjaciół Polonistyki Krakowskiej. Odznaczony w 2004 Medalem 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej za opracowanie i wydanie serii Złote Księgi UJ (t. 1-14). Mieszka w Krakowie.

Twórczość

1. Twórczość łacińska Jana Kochanowskiego. Wrocław, Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1978, 40 s. Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie.

2. Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby Oświecenia. Wrocław, Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1979, 174 s., tablice 20. Polska Akademia Nauk Komitet Nauk o Literaturze Polskiej.

Nagrody

Nagroda Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w 1980.

3. Szesnastowieczna proza polska. (Szkic systematyki). Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1980, 36 s. Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie.

4. Die Grundzüge der altpolnischen Literaturgeschichte. Wien: Institut für Slavische Philologie der Uniwersität Wien 1982, 64 s.

Skrypt dla studentów slawistyki.

5. Tradycje staropolszczyzny w Oświeceniu stanisławowskim. (Wstępna synteza historycznokulturalna). Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1987, 158 s. „Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

6. Die ältere polnische Literatur. Wien: [b.w.] 1988, 104 s.

Skrypt dla studentów slawistyki.

7. A short history of Polish literature. Part 1: From the beginning until the early 19th Century. Kraków: 1997, 128 s. Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie.

8. Wieczny człowiek. „Historyja” Ignacego Krasickiego i jej konteksty kulturowe oraz literackie. Kraków: Księgarnia Akademicka 1999, 172 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Horacjański epod „Beatus ille” w literaturze staropolskiej. (Szkic zagadnienia). Meander 1972 nr 7/8 s. 327-342.
Klemens Bolesławiusz. (Pisarz reformacki XVII wieku). Zarys monograficzny. Archiwum, Biblioteka i Muzea Kościelne 1972 s. 277-302.
Motyw Zuzanny i starców w literaturze staropolskiej. (Szkic zagadnienia). Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1972 s. 27-49.
Jan Kochanowski w „szkole” pseudoklasyków. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1975 s. 19-30 [o poglądach K. Brodzińskiego, L. Osińskiego i E. Słowackiego na twórczość J. Kochanowskiego].
Literackie portrety Jana Kochanowskiego w twórczości pseudoklasyków i preromantyków. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1975 z. 29 s. 9-22.
Wokół elegii łacińskich Jana Kochanowskiego. Meander 1975 nr 10 s. 411-421.
Wespazjan Kochowski wobec tradycji czarnoleskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1976 z. 35 s. 51-66.
O fraszce „Do gór i lasów” Jana Kochanowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1977 z. 36 s. 7-20.
Staropolskie tradycje historycznoliterackie w dobie Oświecenia. (1. „Sztuka rymotwórcza” F.K. Dmochowskiego). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1979 z. 37 s. 23-34.
Z dziejów recepcji Jana Kochanowskiego w Europie doby Oświecenia. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1980 s. 3-12.
Polonus redivivus. (O niektórych przejawach tradycji staropolskiej w kulturze Oświecenia). Wiener Slavistisches Jahrbuch”, Wiedeń 1981 s. 87-101.
Aurea Prosa – die polnische Prosa des 16. Jahrhunderts. Österreichische Osthefte”, Wiedeń 1984 [nr] 1 s. 5-36.
Wespazjan Kochowski 1633-1700. Monographische Skizze. Wiener Slavistisches Jahrbuch”, Wiedeń 1986 s. 115-131.
Utwory Jana Kochanowskiego na scenach polskich w latach 1980-1984. (W świetle materiałów rzeczowo-liczbowych). Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1987 s. 219-229.
Wespazjan Kochowski. W: Pisarze regionu świętokrzyskiego. Kielce 1987 s. 49-70.
Co nowego? Rocznicowe pokłosie wydawnicze wiedzy o Kochanowskim. (Lata 1980-1984). W: Cracovia litterarum. Kraków 1991 s. 379-414.
Jan Kochanowski – poezje łacińskie. W: Lektury polonistyczne. Średniowiecze, renesans, barok. T. 2. Kraków 1993 s. 115-137.
Die Literatur der Renaissance. W: Polnische Literatur. Oldenburg 1999 s. 33-51.
Zuzanna. W: Lektury polonistyczne – Jan Kochanowski. Kraków 2001 s. 279-305.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Elegie Jana Kochanowskiego. [Przeł. z języka łacińskiego i oprac.:] K. Brodziński. Oprac. [i wstęp]: W. Walecki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 145 s.

Nagrody

I nagroda w konkursie Towarzystwa Asystentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1976.
2. W. Kochowski: Niepróżnujące próżnowanie ojczystym rymem na liryka i epigramata polskie rozdzielone i wydane. Wybór. Oprac. [i wstęp]: W. Walecki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, 220 s.
3. Literackie wizje i re-wizje. Materiały pomocnicze dla szkoły średniej. Praca zbiorowa pod red. M. Stępnia i W. Waleckiego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1980, 293 s.
4. Z duchem w rozmawianiu. Szesnastowieczna proza polska. [Antologia]. [Oprac. i wstęp:] W. Walecki. Nowy Wiśnicz: Secesja 1991, 347 s.
5. I. Kant: Proiekt wieczystego pokoiu. Redakcja naukowa: J. Garewicz, B. Markiewicz. [Transkrypcja anonimowego osiemnastowiecznego przekł. na język polski W. Walecki]. Warszawa: Polskie Towarzystwo Filozoficzne 1995, 249 s.
Zawiera tekst oryginału w języku niemieckim, przekład na język francuski i dokonane na jego podstawie anonimowe, osiemnastowieczne tłumaczenie polskie; informacja o autorze transkrypcji przekładu polskiego na s. 75; tytuł na okładce także w języku francuskim i niemieckim.
6. Śpiewnik staropolski. Do druku przygotowali: P. Poźniak [nuty] i W. Walecki. [tekst]. Kraków: Musica Iagiellonica 1995, 1996.

Z. 1. Pieśni Maryjne i o Świętych. 1995, 31 s.

Z. 2. Pieśni na rok liturgiczny. 1996, 63 s.

Z. 4. Psalmy. 1996, 44 s.

7. T. Bielawski: Processyja wielkanocna z niektórym śpiewanim kościelnym tego-ż święta właśnie przełożona. Oprac.: P. Poźniak i W. Walecki. Kraków: Księgarnia Akademicka 1996, 19 s.
Reprodukcja wydania z XVI w.; zawiera komentarz do tekstu i partyturę.
8. Polnische Renaissance. Ein literarisches Lesebuch. [Antologia]. [Red. i przedmowa] W. Walecki. [Tłumaczenie z języka polskiego i języka łacińskiego:] H.P. Hoelscher-Obermaier. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1996, 335 s.
9. M. Rej: Pieśń nabożna z Pisma Świętego Starego i Nowego Zakonu, wespołek z prośbą do Syna Bożego. Oprac. filologiczne: W. Walecki. Oprac. muzykologiczne: P. Poźniak. Oprac. ikonograficzne: B. Szyper. Kraków: Eureka 1996, 22, [18] s.
Faksymile druku z 1547 r. wraz z nowożytną transkrypcją.
10. E. Stankiewicz: Poetyka i sztuka słowa. [Przekł. z języka angielskiego]. Redakcja naukowa: R. Nycz, W. Walecki. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 1996, 339 s.
11. S. Czerniecki: Dwór wspaniałość, powaga y rządy Iaśnie Oświeconego Xiążęcia... Stanisława hrabi na Wiśniczu y Iarosławiu Lubomirskiego, woiewody krakowskiego. Oprac. i posłowie: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 1997, 30 s.
Faksymile edycji z 1697 r.; druk naukowo-bibliofilski.
12. Francisci Mymeri Dictionarium trium linguarum; Dictionarius Ioannis Murmellii variarum rerum. Redakcja naukowa i komentarz W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 1997, [136], [52], 207, [36] s.
Faksymile dwóch słowników językowych z 1528 r.; wydanie bibliofilsko-naukowe; oprawa przeciwstawna.
13. Obraz szláchcicá polskiego. Przez Waclawa Kunickiego z domu Bończá wystawiony. Posłowie: T. Ulewicz. Oprac. filologiczne i edytorskie: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 1997, [114] s.
Reprint wydania z 1615 r.
14. Olkuskie. Z materiałów W. Krzysztoforskiego do druku przygotowała Jolanta Doschek. Posłowie: L. Ligęza. Oprac. red.: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 1997, 84 s.
Tytuł na okładce: Olkusz – ziemia pełna pieśni, legend i opowieści. – Zawiera materiały etnograficzne zebrane przez uczniów Liceum w Olkuszu.
15. Polszczyzna natchniona. W czterechsetlecie śmierci x. Jakuba Wujka. Psalm CXXIX (CXXX) De profundis clamavi. Oprac. filologiczne: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 1997, 15 s.
Faksymilowa reprodukcja dziewięciu różnych wydań, głównie staropolskich, Psalmu CXXIX (CXXX).
16. Dajcie mi za nie pół trzecia grosza. Gebt mir dorfür dritthalb groschen. Posłowie: E. Kucharska. Oprac. red. i komentarz: E. Kucharska, W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 1998, 91 s.
Reprodukcja, wraz z transkrypcją i transliteracją, rozmówek polsko–niemieckich z 1539 r.; wydanie polsko-niemieckie.
17. J. Dzwonowski: Statut Jana Dzwonowskiego, to jest artykuły prawne jako sądzić łotry i kuglarze jawne. Posłowie: A. Borowski. Oprac. red.: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 1998, 39, [23] s.
Wydanie (w części reprint) zabytku literatury sowizdrzalskiej z 1605 r.
18. Jana Kochanowskiego „O Czechu i Lechu historyja naganiona. Słowo objaśniające: T. Ulewicz. Oprac. filologiczne: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 1998, 205-208, XXIII s.
Faksymile rozprawy naukowej Jana Kochanowskiego z 1585 r. o pochodzeniu Słowian; zawiera posłowie T. Ulewicza w przekładzie na 15 języków (wszystkie słowiańskie i w języku łacińskim).
19. Jezusa Judasz przedał... Jesus by Judas was sold. Oprac. filologiczne: W. Walecki. Oprac. muzykologiczne: P. Poźniak. Kraków: Collegium Columbinum 1998, [60] s.
Reprodukcja rękopisu i druku z 1558 r. oraz transkrypcja tekstu pieśni Władysława z Gielniowa; tekst także w języku angielskim.
20. Potocki. (1621-1699). Materiały z konferencji naukowej w 300-lecie śmierci poety, Kraków, 4-7 listopada 1996. Pod red. W. Waleckiego. Kraków: [Księgarnia Akademicka] 1998, 231 s. Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Polskiej.
21. T. Treteri: Theatrum virtutum divi Stanislai Hosii. T. Treter: Teatr cnót świątobliwego Stanisława Hozjusza. Posłowie: T. Ulewicz. Tłumaczenie na łaciński R.M. Zawadzki. Wybrane elegie przeł. E. Buszewiczowa. Red. merytoryczna W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 1998, [208], XLVII s.
Tytuł na okładce: Hosius; faksymile druku z 1588 r. poświęconego Stanisławowi Hozjuszowi. – Zawiera reprodukcje 100 miedziorytów i wypisanych na ich odwrocie wierszy łacińskich oraz polski przekład wybranych 25 utworów. – Wydanie bibliofilsko-naukowe.
22. S. Czerniecki: Compendium ferculorum albo Zebranie potraw. Posłowie i oprac. filologiczne: W. Walecki. Słowniczek terminów kucharskich: Ł. Winczura. Kraków: Collegium Columbinum 1999, [10], 96, [8], IX s. Wyd. 2 uzupełnione i poprawione tamże 2004, 133 s.
Faksymilowa edycja pierwszej polskiej książki kucharskiej z 1682 r.
23. W. Kunicki: Testament młodszym Kunickim na naukę zostawiony. Wstęp: J. Gruchała. Red. W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 1999, 35 s.
Faksymilowa edycja wierszowanego utworu z 1615.
24. Mickiewicza słowa sekretne. Analizy edytorskie: B. Dopart. Oprac. filologiczne: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 1999, 27 s.
Wybór wierszy A. Mickiewicza z lat 1839-1840 z reprodukcjami oryginałów i komentarzem edytorskim.
25. Polnische Literatur. Annährungen. Eine illustrierte Literaturgeschichte in Epochen. [Red.] W. Walecki. [Tłumaczenie:] M. Lami i J. Krzysztoforska-Doschek. Oldenburg: Igel-Verlag 1999, 273 s. Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie.
Podręcznik historii literatury polskiej; tu też rozdział pióra W. Waleckiego.
26. Psałterz abo kościelne śpiewanie króla Dawida. (Tzw. psałterz krakowski). Posłowie: J. Kąś. Oprac. filologiczne: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 1999, 303 s.
Edycja w oparciu o wydanie pierwsze z 1532 r.
Tytuł na okładce: Psałterz krakowski.
27. W świecie Pana Tadeusza. Posłowie: B. Dopart. Oprac. red.: W. Walecki. przy współudziale A. Waleckiej. Kraków: Collegium Columbinum 1999, 94 s.
Edycja fragmentów „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza w zestawieniu z zainspirowanymi utworem rysunkami i obrazami.
28. Zaniechane stronice „Trylogii”, czyli Sienkiewicza skreślenia ostatecznej chwili. Wstęp i wybór tekstów: T. Bujnicki. Oprac.: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 1999, 65 s.
Edycja fragmentów „Trylogii” wykreślonych przez autora tuż przed oddaniem utworu do druku (w zestawieniu z tekstem opublikowanym).
29. Brevis et accurata regiminis ac status zupparum Vieliciensium et Bochnensium sub annum Christi 1518 descripto. Oprac. red.: W. Walecki. Wstęp: J. Piotrowicz. Kraków: Collegium Columbinum 2000, XXVII, 136, XXIX-XXXII s.
Faksymile rękopisu opisu żupy wielickiej i bocheńskiej z 1518 r.
30. Jaśniejsza tysiąc nad słońce... Pieśni i modlitwy maryjne z Kancjonału kórnickiego. Wstęp, transkrypcja tekstu i komentarz: R. Mazurkiewicz. Redakcja naukowa W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 2000, 124 s.
31. J. Kochanowski: Kto mi dał skrzydła. Who hath bewinged me. Przekł. [i posłowie:] T. Bałuk-Ulewiczowa. Oprac. red.: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 2000, 135 s.
Zawiera fragmenty z „Odprawy posłów greckich” oraz treny, pieśni, psalmy i fraszki w postaci reprodukcji druków oryginalnych oraz w tłumaczeniu na język angielski.
32. K. Koźmian: Ziemiaństwo polskie. Rękopiśmienna wersja poematu w pięciu pieśniach. Tekst odnalazł, oprac., uwagami wstępnymi oraz komentarzem historycznoliterackim opatrzył P. Żbikowski. Skolacjonowanie tekstu, objaśnienia rzeczowe, filologiczne i historyczne: M. Nalepa. Oprac. red.: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 2000, 411 s.
33. Pieśni ludu znad górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840-go roku przez X.G.G. [księdza Gustawa Gizewiusza]. Część pierwsza: rękopis. Oprac. red.: W. Walecki. Posłowie: W. Ogrodziński. Kraków – Olsztyn: Collegium Columbinum 2000, 342 s.
Tytuł na okładce: Gisewiusz; faksymile rękopisu; wydanie bibliofilsko-naukowe.
34. S. Wyspiański: Wesele. Posłowie: E. Miodońska- Brookes. Oprac. red.: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 2000, 227, XXIV s.
Reprodukcja egzemplarza pierwszego wydania dramatu (nakład autora w 1901) z akwarelami K. Sichulskiego.
35. Złota księga Wydziału Filologicznego. Liber aureus Facultatis Philologicae. Pod red. J. Michalika i W. Waleckiego. Kraków: Księgarnia Akademicka 2000, 814 s.
Księga pamiątkowa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
36. W. Brunner: Der Tauernwirt. 720 Jahre Geschichte eines obersteirischen Bauerngutes und Gasthauses. [Wyd.] J. Doschek. [Red.] W. Walecki. Kraków – Hohenhentauren: Collegium Columbinum 2001, 62 s., [17] k.
Opis dziejów osady chłopskiej w Alpach.
37. G. Holzer: Rekonstruowanie języków niepoświadczonych. Pod red. W. Waleckiego. Przeł. J. Krzysztoforska-Doschek. Kraków: Collegium Columbinum 2001, 156 s.
38. [I. Krasicki:] Kalendarz obywatelski przez X.B.W. Nota: Z. Goliński. Oprac. red.: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 2001, 64, XXIII, [8] s.
Faksymile druku z 1794 r.
39. J.I. Przybylski: Homer i Kwint w Polszcze. Wypisy faksymilowe z prac Jacka Idziego Przybylskiego. Oprac. red.: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 2001, 224 s.
Praca oparta na siedmiotomowej edycji J.I. Przybylskiego: Pamiątka dziejów bohatyrskich z wieku Grajskotroskiego w śpiewach Homera i Kwinta według Pierwotworów greckich Słowianom dochowana. Kraków 1814-1815.
40. R. Starzewski: Wesele” Wyspiańskiego. Oprac. red.: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 2001, 39 s.
Wydanie osobne recenzji opublikowanej po premierze „Wesela” w dzienniku „Czas1901 nr 65-67, 69-70.
41. A. Naumow: Domus divisa. Studia nad literaturą ruską w I Rzeczypospolitej. Oprac. red. [koncepcja wydawnicza i redakcja naukowa]: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 2002, 399 s.
42. Biblia brzeska: 1563. Inicjator i koordynator prac P. Królikowski. Przedmowa: M. Radziwiłł. Konsultacja polonistyczna [koncepcja, red., oprac. naukowe i wydawnicze:] W. Walecki. Clifton: Kalwin Publishing; Kraków: Collegium Columbinum 2003, XXIX, 1130, 221 s.
43. J. Chrzanowski: Historia literatury polskiej. T. 2. Literatura Polski porozbiorowej. Cz. 1. Klasycyzm 1 połowy XIX wieku. Oprac.: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 2003, 436 s.
44. J. Gawiński: Clipaeus Christianitatis to jest Tarcz chrześcijaństwa. Oprac.: D. Chemperek, W. Walecki. Tłumaczenie tekstów łacińskich. R. Sawa. Kraków: Collegium Columbinum 2003, 91 s.
45. J. Starnawski: Etudes sur la littérature polonaise de la Renaissance et ses relations avec la littérature européenne. [Red., oprac. naukowe i wydawnicze:] W. Walecki. Cracovie: Collegium Columbinum 2003, 103 s.
46. T. Ulewicz: O Wolność. [Wiersze]. Projekt edycji i red. W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 2003, 10, 10 s.
Na stronie tytułowej autor podpisany: Przemko Hreczecha. – Zawiera także faksymile maszynopisu z 1940.
47. T. Ulewicz: Sytuacja wojenno-polityczna i położenie Polski na jej tle. [Szkic]. Projekt edycji i red. W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 2003, 12, 12 s.
Zawiera także faksymile maszynopisu z 1944.
48. T. Ulewicz: Z kultury duchowej polskiego średniowiecza. [Oprac. red.:] W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 2003, 312, [22] s.
Zawiera przedruk prac ogłoszonych w 1966-2000 oraz jeden pierwodruk.
49. K. Koehler: Domek szlachecki w literaturze epoki klasycznej. [Monografia]. Oprac. red.: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 2004, 496, XV s.
50. Polska pieśń wielogłosowa XVI i początku XVII wieku. Nuty i komentarze zebrał i przygotował do druku P. Późniak. Transkrypcja i oprac. tekstów staropolskich: W. Walecki. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk; Kraków: Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego: Musica Jagiellonica 2004, 370 (Nuty i komentarze) + 190 (Teksty pieśni) s.
51. L. Madelska: Słownik wariantywności fonetycznej współczesnej polszczyzny. [Red., oprac. naukowe i wydawnicze oraz koncepcja i nadzór realizacyjny informatycznej bazy danych do książki: W. Walecki]. Kraków: Collegium Columbinum 2005, 261, [17] s.
52. H. Markiewicz: Kto jest autorem?... Przygody polskich filologów. Oprac red.: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 2005, 156 s.
53. N. Minissi: Narodziny świata romańskiego i teoria języka włoskiego. Pod redakcją naukową W. Waleckiego. Oprac. red.: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 2005, 236 s.
54. Podmiotowa i przedmiotowa zagraniczna bibliografia literatury polskiego renesansu i baroku. Oprac. zespół pod redakcją naukową W. Waleckiego. Wyd. 1 sygnalne. Kraków: Collegium Columbinum 2005, 119 s.
55. W. Uruszczak: Cudzołóstwo według prawa zakazane popełniali. Pitaval małopolski. Oprac. red.: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 2005, 174 s.
56. A. Wilkoń: Arcydzieła liryki staropolskiej. Cz. 1. Średniowiecze i renesans. Redakcja naukowa W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 2005, 123, XXI s.
57. Ł. Winczura: Hetman hetmanów. Jan Amor Tarnowski (1488-1561). Oprac. red.: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 2005, 356 s.
58. Królowa Korony Polskiej. Projekt: J. Pulnar i W. Walecki. Oprac. filologiczne: W. Walecki. Oprac. z zakresu historii sztuki: J.T. Petrus. Oprac. historyczne: M. Mnikowska. Warszawa: Dom Wydawniczy Edukacja; Kraków: Collegium Columbinum 2006, 92 s.
59. G. Nieć: Jakub Szymkiewicz „Szlachcic na Łopacie” satyryczny reporter „Wiadomości Brukowych. [Oprac. red. i wydawnicze: W. Walecki]. Kraków: Collegium Columbinum 2006, 276 s.
60. T. Ulewicz: Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej; Sarmatia. A study in fifteenth- and sixteeth-century Slavonic issues; Zagadnienie sarmatyzmu w kulturze i literaturze polskiej. (Problematyka ogólna i zarys historyczny); Sarmatinism in Polish culture and literature. A general and historical outline. [Streszczenie w języku angielskim:] T. Bałuk-Ulewiczowa. [Oprac. red.:] W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum 2006, 268, XXV s.
Karta tytułowa w języku polskim i angielskim.
61. T. Ulewicz: Świadomość słowiańska Jana Kochanowskiego. Z zagadnień psychiki polskiego renesansu; Jan Kochanowski’s sense of Slavonic psychology of the Polish renaissance; Europejskie oddziaływania Jana Kochanowskiego: od renesansu do romantyzmu; The European significance of Jan Kochanowski: from the renaissance to the romantics. [Streszczenie w języku angielskim:] T. Bałuk-Ulewiczowa. [Redakcja naukowa, oprac. red. i wydawnicze: W. Walecki]. Kraków: Collegium Columbinum 2006, 233, XXV s.
Karta tytułowa w języku polskim i angielskim.

Drobne edycje bibliofilskie w serii „Biblioteka Tradycji Literackich”

Wydane (jeśli nie zaznaczono inaczej) przez Collegium Columbinum w Krakowie:.

Pieśń rokoszan Zebrzydowskiego z 1606 roku. The song of Zebrzydowski Rebels of 1606. Transkrypcja tekstu W. Walecki. Transkrypcja nut: P. Poźniak. Kraków: Musica Iagiellonica 1996, 4 k. tablice + nuty [edycja faksymilowa karty rękopisu z początku XVII w. z tekstem i nutami pieśni; tekst także w języku angielskim].
Aleksander von Humboldt słucha Chopina. Alexander von Humboldt hört Chopin. Kraków 1997, 2 k. [rekonstrukcja obrazu H. Siemiradzkiego pt.Fryderyk Chopin w salonie Ant. Radziwiłła” z komentarzem w języku polskim i niemieckim].
Świat Biblii Leopolity z 1561 roku. The World of the Bible of 1561. Oprac. naukowe: W. Walecki. Kraków 1997, 8 s. [zawiera reprodukcje drzeworytów i tekstu Biblii; tekst także w języku angielskim].
Lebensgalerie von Alexander von Humboldt. [Wstęp:] K. Krużel. Kraków 1998, 2 k.
• [I. Hadelius:] Unde dicta sit Cracovia? Skąd pochodzi nazwa Krakowa?; [C. Ursinus Velius:] Religiae ac clarissimae urbis Cracoviae defensio. Obrona przesławnego królewskiego miasta Krakowa. Przeł. E. Buszewiczowa. Redakcja naukowa i komentarz W. Walecki. Kraków 1998, [4] s. [tekst równoległy w języku polskim i niemieckim].
Veni Creator [Spiritus]. Z tekstu łacińskiego napisał S. Wyspiański. Słowo wprowadzające: E. Miodońska-Brookes. Oprac. red.: W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum; Katowice: Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego 1998. Teka [11] k. tablice [faksymile autografów i odbitek korektorskich hymnu łacińskiego w przekł. S. Wyspiańskiego – niewydanych za życia tłumacza].
Krzemieniecki skarb. Tekst: M. Giecewicz. Tłumaczenie: J. Dudek. Redakcja naukowa W. Walecki. Kraków 1999, [4] s. [reprodukcja i omówienie obrazu pędzla J. Słowackiego zachowanego w Krzemieńcu].
Lament różnego stanu ludzi nad umarłym kredytem. [Tekst:] K. Grodziska, W. Walecki. Oprac. red.: W. Walecki. Kraków 2000, 8 s. [reprodukcja siedemnastowiecznego drzeworytu i esej o motywie].
O polskość Torunia. Tekst: H. Steinbornowa. Redakcja naukowa W. Walecki. Kraków: Collegium Columbinum; Toruń: Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2000, [4] s. [reprodukcja i omówienie niezachowanego obrazu przedstawiającego powrót do macierzy w 1920 r.].
Wizerunek Sługi wiernego. [Tekst:] K. Grodziska, W. Walecki. Oprac. red.: W. Walecki. Kraków 2001, [8] s. [reprodukcja siedemnastowiecznego drzeworytu oraz esej o motywie].
Ignacego Krasickiego „Hymn do miłości ojczyzny. The hymn to amor patrie. Oprac. red. [i komentarz]: W. Walecki. Kraków 2002, 13 s. [komentarz w języku polskim i angielskim; tekst hymnu w języku polskim oraz w przekł. na 21 języków obcych].
Wysoki Sądzie! Oprac. red.: W. Walecki. Kraków 2002, [4] s. [mowy sądowe ojca W. Waleckiego, Z. Waleckiego, z lat 1936-1959].
Jan Matejko „Śmierć Urszulki Kochanowskiej. Tekst i dobór cytatów M. Serafińska-Domańska. Projekt publikacji i oprac. red.: W. Walecki. 2003, [7] s. + dysk optyczny (CD-ROM).
Grób w ziemi. Testament Jana Pawła II. [Oprac. naukowe komentarza: W. Walecki]. Znad Mozgawy 2005 nr 2 dod. specjalny, 8 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1996, 2002, 2006.

Wywiady

Żyć z pasją do książek. Rozm. R. Pagacz-Moczarska. Alma Mater”, Kraków 2004 nr 63.

Ogólne

Artykuły

J. Pelc: Serie edytorskie „Collegium Columbinum” redagowane przez Wacława Waleckiego. Kraków, czerwiec – październik 2003. „Barok” 2003 nr 20.

Twórczość łacińska Jana Kochanowskiego

W.J. Stec: Jan Kochanowski w świetle najnowszych badań. Polonistyka 1980 nr 6 [m.in. dot. W. Waleckiego; także na temat pracy: Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby Oświecenia oraz oprac.: Elegie Jana Kochanowskiego].

Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby Oświecenia

Z. Libera: Oświecenie. „Rocznik Literacki 1979” [m.in. dot. pracy W. Waleckiego].
J. Snopek: Kochanowski w Oświeceniu. Przegląd Humanistyczny 1979 nr 8.
A. Staniszewski: W kręgu Jana z Czarnolasu. Poezja 1980 nr 8/9.
J. Starnawski. „Ruch Literacki1980 nr 2.
W.J. Stec: Jan Kochanowski w świetle najnowszych badań. Polonistyka 1980 nr 6 [m.in. dot. W. Waleckiego; także na temat pracy: Twórczość łacińska Jana Kochanowskiego oraz oprac.: Elegie Jana Kochanowskiego].

Wieczny człowiek

l. Łossowska: Historia” Krasickiego – nowe spojrzenie. Przegląd Humanistyczny 2004 nr 4.

Elegie Jana Kochanowskiego

J. Ślaski: Poezje dawne przypomniane. Nowe Książki 1977 nr 7.
W.J. Stec: Jan Kochanowski w świetle najnowszych badań. Polonistyka 1980 nr 6 [m.in. dot. W. Waleckiego; także na temat pracy: Twórczość łacińska Jana Kochanowskiego oraz Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby Oświecenia].

Z duchem w rozmawianiu

M. Włodarski. „Ruch Literacki1992 z. 3.
A. Borowski: Duch szesnastowiecznej prozy. Znak 1993 nr 11.

Polnische Renaissance

M. Włodarski. „Ruch Literacki1996 z. 6.