BIO

Urodzony w 1883 w Sypniach na Litwie. Dzieciństwo i lata szkolne spędził we Lwowie, gdzie też w 1897-99 uczył się w V Gimnazjum. W okresie szkolnym pisał wiersze i zorganizował uczniowskie kółko literackie. Po zdaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego; z powodu złych warunków materialnych przerwał naukę. Debiutował w 1905 wierszem pt. Erotyk, ogłoszonym w czasopiśmie „Tydzień” (nr 48); w piśmie tym publikował też w 1906. Nieliczne wiersze zamieszczał w tym czasie w „Słowie Polskim”, następnie w dodatku literackim „Kuriera Lwowskiego” pt. „Tydzień” (1905-08). W 1908-14 pracował w redakcji lwowskiego dziennika „Wiek Nowy”, prowadził kronikę miejską; w tym czasie był też przez kilka miesięcy pracownikiem warszawskiego „Dnia”. Od września 1910 do grudnia 1911 był redaktorem odpowiedzialnym ilustrowanego tygodnika „Nasz Kraj”. Drukował wówczas wiersze także w tygodniku „Widnokręgi” (1910), a artykuły publicystyczne w warszawskim miesięczniku „Życie Polskie” (1914). Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich; na skutek choroby płuc został w 1915 odkomenderowany do biura prasowego Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego (NKN) w Piotrkowie, gdzie pracował w redakcji wydawanego tam „Dziennika Narodowego” (1915-16). Pisywał też artykuły do tygodnika NKN „Wiadomości Polskie”. W 1917 przeniósł się do Warszawy i był współpracownikiem założonego w grudniu 1916 dziennika popołudniowego „Głos Stolicy”; w piśmie tym publikował stałe sprawozdania z posiedzeń Tymczasowej Rady Stanu. Od 1918 był stałym wieloletnim sprawozdawcą „Kuriera Warszawskiego” z obrad Rady Stanu, potem Sejmu i Senatu; drukował tu także swoje wiersze. Należał do poetów skupionych w 1918-19 wokół miesięcznika „Pro arte et studio”, potem „Pro arte” i brał udział w wieczorach autorskich w kawiarni artystycznej Pod Pikadorem. Wiersze i artykuły ogłaszał w „Kurierze Polskim” (1920-21), „Nowym Przeglądzie Literatury i Sztuki” (1920), „Skamandrze” (1920-22), „Kurierze Warszawskim” (od 1927). W następnych latach, porzuciwszy twórczość poetycką, pozostał w żywych kontaktach z poetami grupy Skamandra. W 1931 był sygnatariuszem protestu pisarzy prawicy, związanego z procesem brzeskim. Zmarł 20 października 1935 w sanatorium miejskim w Otwocku; pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Twórczość

1. Rządy rosyjskie w Galicji Wschodniej. [Szkic]. Piotrków: Wiadomości Polskie 1915, 74 s., odbitka.

2. Śpiew w ciemnościach. [Wiersze]. Warszawa: Ignis 1921, 51 s.

3. Wiersze. Wstęp: J. Kądziela. Zebrał i oprac.: P. Kądziela. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1989, 119 s.

Zawartość

Utwory z poz. oraz wiersze rozproszone. – Tu też wspomnienia autorów: J. Tuwim: Pamięci Feliksa Przysieckiego; K. Wierzyński: Z „Pamiętnika poety”; S. Napierski: Wspomnienie o Przysieckim.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

S. Flukowski. „Rocznik Literacki 1935”.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
W. Giełżyński: Feliks Przysiecki. Zeszyty Prasoznawcze 1969 nr 2.
Polski Słownik Biograficzny. T. 29. Cz. 2. Wrocław 1986 (J. Kądziela).

Ogólne

Artykuły

T. Łopalewski: Zapomniany poeta. Kurier Wileński 1929 nr 22, 23.
A. Bugusławski: Poeta zamilkł przedwcześnie. Kurier Warszawski 1935 nr 289.
J. Lechoń: Felek. Gazeta Polska 1935 nr 359.
J. Rembieliński: Wspomnienie o śp. Feliksie Przysieckim. Myśl Narodowa 1935 nr 45.
S. Rogowski: Poeta samotny. Nowe Czasy 1935 nr 30.
T. Terlecki: Zwycięstwo życia nad sercem.... Tygodnik Ilustrowany 1935 nr 48.
J. Tuwim: Pamięci Feliksa Przysieckiego. Wiadomości Literackie 1935 nr 49, przedruk w: Feliks Przysiecki: Wiersze. Warszawa 1989.
S. Napierski: Wspomnienie o Przysieckim; K. Wierzyński: Z „Pamiętnika poety. Pion 1936 nr 10.
R. Pysiówna: Świat poetycki Feliksa Przysieckiego. W: Skamander. Katowice 1978.
J. Kądziela: Feliks Przysiecki. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 2. Kraków 1979.
J. Wilmański: Feliks Przysiecki. Odgłosy 1982 nr 31.

Śpiew w ciemnościach

J. Bandrowski: Poeta ulicy. Gazeta Wieczorna 1921 nr 5866.
E. Breiter. „Skamander1921 nr 10/13.
S. Kołaczkowski. „Przegląd Warszawski1921 nr 3.
K.W. Zawodziński. „Wiadomości Literackie1935 nr 49.

Wiersze

M.E. Cybulska. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierzadod. Tydzień 1989 nr 44.
J. Łukasiewcz: Poeci. (Spóźnione lektury). Odra 1990 nr 9.
W.J. Podgórski: Poeta poetów. Nowe Książki 1990 nr 8.