BIO

Urodzony 28 kwietnia 1919 w Warszawie; syn Józefa Proroka, księgowego, i Wandy z Miłkowskich. Od 1929 uczęszczał do Gimnazjum klasycznego Wojciecha Górskiego pod wezwaniem św. Wojciecha w Warszawie. Podczas nauki w szkole w 1936 wstąpił do tajnego kółka Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR) – ABC; w organizacji tej działał także w okresie studiów. W 1936-37 redagował nielegalnie wydawany (na powielaczu) miesięcznik „Praca i Wiedza”; zamieścił tu pierwsze artykuły i opowiadania. Jako uczeń odbył wycieczki do Szwecji (1934) i Niemiec (1936). Po uzyskaniu w 1937 matury, studiował przez rok mechanikę na Politechnice Warszawskiej, następnie (1938/39) nauki ekonomiczne na Uniwersytecie Poznańskim (UPozn.). W 1939 wydał obrazek historyczny Dzień nad Motławą. Od grudnia 1939 współpracował z redakcją podziemnego pisma ONR – „Szaniec”. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał nadal w Warszawie i pracował jako urzędnik firm prywatnych i równocześnie studiował (1941-43) prawo na konspiracyjnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich (UZZ). Brał udział w pracy konspiracyjnej jako członek najpierw Grupy Szańca związanej z Obozem Narodowo-Radykalnym, a następnie od 1942 Służby Cywilnej Narodu (SCN). Włączył się w ramach SCN w prace na rzecz programu Ziem Zachodnich, prowadził akcję konspiracyjnych odczytów i wykładów dla słuchaczy UZZ w Warszawie, Częstochowie, Piotrkowie Trybunalskim. W lipcu 1944 ukończył tajną podchorążówkę Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) niescalonych z Armią Krajową (AK). W czasie powstania warszawskiego włączył się jednak do walki prowadzonej przez AK, walczył w szeregach kompanii „Tadeusz” (batalion „Ruczaj”). Prowadził w tym okresie brulionowe notatki z przebiegu powstania. Ranny i ewakuowany wraz z powstańczym szpitalem w październiku 1944, wyskoczył z transportu w Częstochowie. Przejściowo przebywał w Radomiu. Jesienią 1944, przebywając po upadku powstania w Częstochowie, został członkiem Narodowej Rady Politycznej, będącej ścisłym zapleczem Narodowych Sił Zbrojnych – Związku Jaszczurczego; był też archiwistą Organizacji Wewnętrznej. Na początku 1945 po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej, kontynuował działalność w podziemiu antykomunistycznym jako dowódca Okręgu Poznańskiego NSZ (w Obszarze Zachód; pseudonim Leszczyński). W 1945 skontaktował się z organizacją SCN i zgodnie z otrzymanym poleceniem wyruszył do Poznania, by przekazać archiwum organizacji, przeznaczone do Londynu. W Poznaniu objął kierownictwo formacji Armia Polska. Przebywając następnie w Poznaniu, objął kierownictwo utworzonej w ramach tego Obszaru organizacji Armia Polska (o charakterze wywiadowczym). Wiosną 1945 zaczął organizować w Poznaniu tajne wykłady i prelekcje. Aresztowany 17 lipca 1945 za działalność polityczną i po kilkumiesięcznym śledztwie został skazany na osiem lat więzienia, osadzony w więzieniu we Wronkach. Karę zmniejszono następnie do pięciu lat, a po amnestii w lutym 1947 został zwolniony z zakładu karnego i podjął ponownie studia prawno-ekonomiczne na UPozn.; w 1948 uzyskał magisterium.[P] W tymże roku ożenił się z Marią Ciechanowicz, później nauczycielką. Został stypendystą Komisji Odbudowy Nauki przy Prezydium Rady Ministrów w dziedzinie prawa morskiego (1948-49). W marcu 1949 został powtórnie aresztowany i był więziony w Poznaniu przez półtora roku. Po uwolnieniu w sierpniu 1950, zajął się pracą dziennikarską i literacką. Jako autor pogadanek i felietonów kulturalnych współpracował z rozgłośnią gdańską (1948-49) i poznańską (1951-52) Polskiego Radia. Prozę, artykuły i recenzje zamieszczał m.in. w „Dziś i jutro” (1948, 1951-54), „Tygodniku Powszechnym” (1948, 1951-54), „Nowym Świecie” (1951, 1953-56, 1958-59). Od 1949 był członkiem kandydatem, a od 1955 członkiem zwyczajnym Związku Literatów Polskich (ZLP); działał w sekcji dramatu oraz prozy. W 1954-57 jako reprezentant ZLP był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu, a w 1954-56 także przewodniczącym Komisji Kultury. W 1956-57 należał do kolegium redakcji szczecińskiego tygodnika „Ziemia i Morze”. Był członkiem Stowarzyszenia Marynistów Polskich. W 1957-58 sprawował funkcję dyrektora Teatru Lalki i Aktora „Marcinek” w Poznaniu. W tym czasie wchodził w skład kolegium miesięcznika „Teatr Lalek”. W 1958-64 pracował jako kierownik literacki redakcji teatralnej ośrodka poznańskiego Telewizji Polskiej. Liczne artykuły i recenzje teatralne zamieszczał m.in. w „Teatrze” (1956-66, z przerwami), „Expressie Poznańskim” (1955-58, 1961, 1963), „Gazecie Poznańskiej” (1955-56, 1961-65), „Pomorzu” (1955-70, z przerwami), „Życiu Warszawy” (1956-57, 1962, 1967, 1971-74; tu w 1956 cykl Kartki z Poznania, a w 1971 korespondencja ze Szwecji i Węgier), „Odrze” (1958-84, z przerwami), „Więzi” (1960, 1966-83, z przerwami), „Tygodniku Kulturalnym” (1962-70, 1975-81; tu w 1978-79 cykl felietonów na temat teatru telewizji). Od 1958 należał do Polskiego PEN Clubu (w 1976-83 członek zarządu); w 1959-65 był członkiem Komitetu Porozumiewawczego Pisarzy Ziem Zachodnich. W 1963-65 prowadził na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wykłady na temat estetyki teatru telewizji. W 1964 przeniósł się do Warszawy i kontynuował pracę literacką; interesował się szczególnie tematyką marynistyczną i twórczością Josepha Conrada. Odbył wiele rejsów statkami Polskiej Żeglugi Morskiej do portów Afryki, Europy, Azji i Ameryki Północnej (1962, 1966, 1967, 1969, 1971). Współpracował z tygodnikami „Morze” (1964-80), „Tygodnik Morski” (1965-70), „Życie Literackie” (1965-72), „Polityka” (1967, 1971-74, 1981), „Pobrzeże” (1969-70; tu w 1969 reportaże z podróży) oraz z „Miesięcznikiem Literackim” (1970-82, z przerwami). Pełnił funkcje sekretarza zarządu Oddziału Warszawskiego ZLP (1972-78) oraz sekretarza Klubu Dramatopisarzy ZLP (od 1975). Organizował trzy Warszawskie Jesienie Poezji (1972-74). Należał do wielu klubów i stowarzyszeń, m.in. do Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI), Międzynarodowego Instytutu Kultury Morskiej (ICMAR), Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC), Polskiego Klubu Conradowskiego. W 1973 został laureatem Wawrzynu Olimpijskiego Polskiego Komitetu Olimpijskiego w dziedzinie literatury. W 1974 został honorowym członkiem brytyjskiego Joseph Conrad Society. W tymże roku za całokształt twórczości o tematyce morskiej otrzymał nagrodę im. M. Zaruskiego. Od grudnia 1980 był wiceprezesem Zarządu Głównego ZLP; uczestniczył w pracach zespołu ZLP przygotowującego reformę oświatową w kraju. Brał udział w tajnej działalności Zarządu Związku po jego zawieszeniu w stanie wojennym. Działał w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych. Pisał w tym czasie powieść. Wyróżniony m.in. odznakami „Zasłużony Działacz Kultury” (1967), „Zasłużony Pracownik Morza” (1970) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1972). Zmarł 8 grudnia 1984 w Warszawie.
W 1998 została ustanowiona nagroda literacka im. L. Proroka.

Twórczość

1. Dzień nad Motławą. Obrazek historyczny. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha [1939], 51 s.

Fragment książki pt.Rzeczypospolitej diament koronny” (ok. 250 s.), nieprzyjętej do druku przez Wydawnictwo Gebethner i Wolff w 1938; znaczna część nakładu obrazka została spalona przez Niemców na placu Wolności w Poznaniu w 1939, część ukrytą w tajnej składnicy Księgarni św. Wojciecha odnaleziono w 1947 na terenie byłego getta w Warszawie [inf.: L. Prorok: Debiut gdański. W tegoż: Kepi wojska francuskiego. Warszawa 1973].

2. Fosforyna. Sztuka w 4 aktach. Druk fragmentów „Dziś i Jutro 1953 nr 27 s. 6-7; nr 28 s. 10-11. Prapremiera: Poznań, Teatr Eksperymentalny Zespołu Artystycznego „Kuźnica 1956.

Według informacji autora (w odpowiedzi na ankietę Związku Literatów Polskich z 1952) było to pierwotnie libretto operowe przerobione na utwór dramatyczny.

3. Krewniacy. [Opowiadania]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955, 210 s.

Zawartość

Bunkry; Gorliwość; Krewniacy; Wodewil dyrektora; Więcej światła [przedruk zob. poz. ]; Kombineza; Willa „Waldfrieden” [przedruk zob. poz. , ]; Biała laska.

4. Magnetyzm serca. [Opowiadania]. Warszawa: Iskry 1956, 189 s.

Zawartość

Kto rzuci kamieniem? [przedruk zob. poz. ]; Sgraffito [przedruk zob. poz. , , ]; Pasiak; Noc Demostenesów [przedruk zob. poz. ]; Magnetyzm serca [przedruk zob. poz. , ].

5. Ziarno kąkolu. Powieść. Poznań: Pallotinum 1957, 419 s. Por. Słuchowiska radiowe.

Według informacji F. Fornalczyka (W: Poznań literacki 1964 s. 121-127) notatki brulionowe powstały w 1948, całość napisana w 1951/52.

6. Suita w tonacji moll. [Opowiadania]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1958, 208 s.

Zawartość

Skarbiec Fu-Czenga [przedruk zob. poz. , , , ]; Ulica Szymona Ptysia [przedruk zob. poz. , ]; Zmarnowane widzenie [przedruk zob. poz. , ]; Bajka warszawska; Suita w tonacji moll: Obrączka [przedruk zob. poz. , , ], Fakt [przedruk zob. poz. , , ], Tragedia antyczna [przedruk zob. poz. , ], Mężczyźni [przedruk zob. poz. , ], Pierwsza utopia [przedruk zob. poz. ], Kometa [przedruk zob. poz. , , , ].

7. Podróż pana Orgona. Komedia w 4 aktach. Prapremiera: Szczecin, Teatr Polski 1959.

8. Potop odwołany. [Opowiadania]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1961, 171 s.

Zawartość

Sygnet bez szlachetnego kamienia [przedruk zob. poz. , ]; Reszta jest milczeniem [przedruk zob. poz. , ]; Jak liść [przedruk zob. poz. , , , ]; Brankard [przedruk zob. poz. , , ]; Wieczór wspomnień patriotycznych [przedruk zob. poz. , , ]; Alicja w krainie chmur [przedruk zob. poz. , , ]; Druga suita w tonacji moll: List [przedruk zob. poz. , , ], Ściana [przedruk zob. poz. , , , ], Edukacja niesentymentalna [przedruk zob. poz. , ], Pierścień Polikratesa [przedruk zob. poz. ], Bibliofil [przedruk zob. poz. , , ]; Osaczenie [przedruk zob. poz. , , ]; Potop odwołany [przedruk zob. poz. , , ].

9. Powrót taty. Komedia w 3 aktach z prologiem i epilogiem. Prapremiera: Wrocław, Teatr Polski 1961. Telewizja Polska 1962. Wyd. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1963, 113 s. Polskie Radio 1970.

10. Wyspiarze. Powieść. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1961, 161 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1965; wyd. 3 Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1974, wyd. 4 Kraków: Wydawnictwo Literackie 1983.

W wyd. z 1974 dodano: L. Prorok: „Wyspiarzy” ciąg dalszy... Posłowie do 3 wyd. W. Nawrocki: Temat zachodni: Genealogia mitu i problemu.

Przekłady

niemiecki

Die Inselbewohner. [Przeł.] H. Sauer-Żur. Berlin 1978, wyd. 2 tamże 1982.

11. Chiton dla Laertesa. [Miniatura dramatyczna w 1 akcie]. Prapremiera: Poznań, Spółdzielczy Amatorski Teatr „Studio 1962. Telewizja Polska 1963 (pt. Horyzont Afrodyty). Polskie Radio 1965. Druk „Scena” 1974 nr 8/7 s. 93-95. Przedruk zob. poz. , .

Przekłady

niemiecki

1963 [inf.: F. Fornalczyk w: Poznań literacki. Poznań 1964 s. 127].

12. Tarantella. Powieść. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1963, 147 s. Wyd. nast. tamże: wyd 2 1964, wyd. 3 1969. Wyd. wspólnie z Koncert włoski [zob. poz. , ] pt. „Tarantella; Koncert włoski”. Katowice: Śląsk 1974, 240 s.

Przekłady

słowacki

Tarantela pre Magdu. [Przeł.] V. Havrankova. Bratislava 1977.

13. Drabina Jakubowa. Powieść. Warszawa: Iskry 1964, 167 s.

14. Grzechy dobrych ludzi. Opowiadania 1948-1964. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1964, 252 s.

Zawartość

Cienie: Sgraffito [poz. ]; Sygnet bez szlachetnego kamienia [poz. ]; Suita w tonacji moll: Obrączka [poz. ]; Fakt [poz. ]; Tragedia antyczna [poz. ]; Ściana [poz. ]; Mężczyźni [poz. ]; Skarbiec Fu-Czenga [poz. ]; List [poz. ]; Jak liść [poz. ]; Ulica Szymona Ptysia [poz. ]; Grzechy dobrych ludzi: Zmarnowane widzenie [poz. ]; Willa „Waldfrieden” [poz. ]; Reszta jest milczeniem [poz. ]; Wieczór wspomnień patriotycznych [poz. ]; Alicja w krainie chmur [poz. ]; Brankard [poz. ]; Przygoda w wielkim mieście; Potop odwołany [poz. ], – nadto miniatura dramatyczna: Chiton dla Laertesa [poz. ].

15. Gwiezdne wagary. [Sztuka lalkowa; współautor:] J. Morawska. Prapremiera: Szczecin, Teatr Lalek „Pleciuga 1964. Telewizja Polska 1966.

16. Problematyka morska w polskiej twórczości artystycznej. Warszawa: Zachodnia Agencja Prasowa 1965, 27 s.

17. Okno dziwów. Rzecz o teatrze TV. [Szkice]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1966, 140 s.

Zawartość

Telewizja nasza powszednia; Spojrzenie wstecz; Na pograniczu sztuk; Teatr wielkiej samotności; Na telewizyjnym afiszu; Polskie początki; Uczeń czarnoksiężnika; Objaśnienia.

18. Lądy nieuniknione. Powieść. Warszawa: Czytelnik 1967, 207 s.

19. Tamta jesień. [Opowiadania]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1967, 149 s.

Zawartość

Tamta jesień [przedruk zob. poz. , , , ; por. Słuchowiska radiowe]; Campeggio Villa Glori; Kometa [poz. ]; Ptaki [przedruk zob. poz. ]; Dżungla [przedruk zob. poz. ]; Bibliofil [poz. ]; Ostatnia pamiątka po dziadku Wincentym [przedruk zob. poz. , , ]; Debiut gdański [przedruk zob. poz. , ]; Osaczenie [poz. ].

20. Wtajemniczenia. [Opowiadania]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1968, 248 s.

Zawartość

Magnetyzm serca [poz. ]; Noc Demostenesów [poz. ]; Koncert włoski [poz. ; przedruk zob. poz. ; por. Słuchowiska radiowe].

21. Plemię Herostratesa. [Szkice]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1969, 206 s.

Zawartość

Średniomiejskie pozy; Plemię Herostratesa; Monolog o dialogu; Powszedni dzień kultury; W oczach „szarych młodzianków”; Między biurkiem a terenem; Konflikty stabilizacji; Głębie i mielizny [przedruk zob. poz. ]. – Wokół szklanego ekranu: Sprawy najmłodszych telewidzów; Pogromca czy sojusznik; Przyszłość szkoły; Troski największych gazet.

22. Wielkie wody. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1969, 145 s.

Zawartość

Ocean [przedruk zob. poz. , , ]; Trzy odwety [przedruk zob. poz. , , ], 43; Smarownik [przedruk zob. poz. , , , ]; Wynikanie białe i czarne [przedruk zob. poz. , , ]; Powrót do kraju [przedruk zob. poz. , , ]; Spokojny głos z daleka [przedruk zob. poz. , , , , ]; Echo Marsa, echo Amora [przedruk zob. poz. , , , ]; Dżu-dżu [przedruk zob. poz. , , , , ].

23. Czas stworzenia. Powieść. Warszawa: Czytelnik 1970, 276 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1974, wyd. 3 1980.

24. Letni sztorm i inne opowiadania. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1970, 364 s.

Zawartość

Z poz. 4: Sgraffito, – z poz. : Skarbiec Fu-Czenga; Zmarnowane widzenie; Kometa, – z poz. : Sygnet bez szlachetnego kamienia; Jak liść; Wieczór wspomnień patriotycznych; Potop odwołany; Brankard; Alicja w krainie chmur; Osaczenie, – z poz. : Tamta jesień, – nadto: Obrońca [przedruk zob. poz. , ; por. Słuchowiska radiowe]; Letni sztorm [przedruk zob. poz. , , ].

25. Felix culpa. Opowiadania. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1971, 236 s.

Zawartość

Półcienie: Willa „Waldfrieden” [poz. ]; Reszta jest milczeniem [poz. ]. – Suita w tonacji moll: List [poz. ]; Fakt [poz. ]; Bibliofil [poz. ]; Mężczyźni [poz. ]; Ściana [poz. ]; Tragedia antyczna [poz. ]; Pierścień Polikratesa [poz. ]; Dżungla [poz. ]; Ptaki [poz. ]; Edukacja niesentymentalna [poz. ]; Troska; Obrączka [poz. ]. – Opowieści dalekie: Viking-bar [przedruk zob. poz. , ]; Felix culpa [przedruk zob. poz. , ]; Klientka; Fotel; Echo Marsa, echo Amora [poz. ]; Spokojny głos z daleka [poz. ]; Dżu-dżu [poz. ]. – Sprawy rodzinne: Ostatnia pamiątka po dziadku Wincentym [poz. ]; Pierwsza utopia [przedruk poz. ]; Debiut gdański [poz. ].

26. Krzyżówka. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1971, 227 s. Wyd. 2 tamże 1985.

27. Lądy nieuniknione. [Powieść]; Wielkie wody. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1971, 334 s. Przedruk zob. poz. .

Zawartość

Wybór opowiadań z poz. : Ocean; Trzy odwety; Smarownik; Wynikanie białe i czarne; Powrót do kraju; Spokojny głos z daleka; Echo Marsa, echo Amora; Dżu-dżu, – nadto: Więźniowie [przedruk zob. poz. , ].

28. Duża przerwa. [Słuchowisko]. Polskie Radio 1972. Druk „Teatr Polskiego Radia” 1973 nr 1 s. 99-109. Przedruk w: Teatr wyobraźni. Wybór słuchowisk radiowych. Warszawa 1974 oraz poz. 36.

29. Morze i niebo. [Widowisko poetycko-muzyczne]. Telewizja Polska 1972.

30. Szkice bałtyckie i inne. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1972, 233 s.

Zawartość

Tradycje marynistyczne w literaturze polskiej; Pierwszy polski poemat morski [dot.: M. Borzymowski: Morska nawigacyja do Lubeka]; Głębie i mielizny [dot. bohatera literatury marynistycznej]; Wspominkarze z mostków kapitańskich; Wachta z Conradem; Zachariasz Werner i jego dramat bałtycki; Junker Thaddaus, czyli niemiecka drama o Tadeuszu Soplicy; O lutni kaszubskiej wspomnienie [dot. poezji F. Ceynowy i H.J. Derdowskiego].

31. Wielki zgiełk. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1972, 196 s. Wyd. 2 tamże 1976. Por. poz. .

32. Kepi wojska francuskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973, 198 s. Wyd. 2 tamże 1980.

Szkice wspomnieniowe dot. okresu szkolnego i powstania warszawskiego: Kepi wojska francuskiego; Łysy ksiądz miał mszę; Lekcja polskiego; Żadna prasa nie hańbi?; Debiut gdański [poz. ]; Notatnik powstańczy; Pierwsza utopia [poz. ]; Ostatnia pamiątka po dziadku Wincentym [poz. ]; Jak lekkomyślna kobieta.

33. Strefa słońca. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1973, 206 s.

Reportaże z podróży do Afryki Południowej, Libanu i Syrii.

34. Smukły głos. [Słuchowisko]. Teatr Polskiego Radia 1974 nr 2/3 s. 42-51. Polskie Radio 1975. Przedruk zob. poz. .

Przekłady

angielski

Radio (BBC, Londyn) 1979.

niemiecki

Radio (NRD) 1977.

35. Freja – zimna bogini miłości. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Warszawa, Teatr Stara Prochownia 1975. Druk poz. 36.

Przekłady

angielski

[Przeł.] M. Wheeler. TV Londyn 1980, Radio (BBC, Londyn) 1980 [inf.: „Stolica1980 nr 17].

słowacki

Freja – studena bohyna lasky. [Przeł.] M. Andras. Bratislava 1981, powielony.

36. Zapiski psubrata. [Eseje]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1975, 227 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1977, wyd. 3 poszerzone Warszawa: Czytelnik 1981, 391 s.

Zawartość

Wstęp. – „A czyńcie ją sobie poddaną”; Intermedium I: Pasiak. – Okrutnicy i obrońcy; Intermedium II: Ptaki. – Okrutnicy i obrońcy (ciąg dalszy); Intermedium III: Pies Żeglugi Wielkiej [przedruk zob. poz. ]. – W naszym stadzie; Intermedium IV: Pies wilkiem patrzący. – Za oswojenie nadal odpowiedzialni; Epitafium dla przyjaciela. – W wyd. 3 dodano: Przedmowa autora do II wydania; Przedmowa autora do III wydania; Tygrysy [przedruk zob. poz. , ]; Bobby od szkockich franciszkanów [przedruk zob. poz. ].

37. Jak liść. [Opowiadania]. Warszawa: Iskry 1976, 177 s.

Zawartość

Jak liść [poz. ]; Tamta jesień [poz. ]; Bo u nas zawsze tak [przedruk zob. poz. ]; Letni sztorm [poz. ].

38. Freja – zimna bogini miłości. Mały teatr. [Utwór dramatyczny i słuchowiska]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1977, 143 s.

Zawartość

Freja – zimna bogini miłości [poz. ]; Smukły głos [poz. ]; Duża przerwa [poz. ]; Sto złotych. [Radio 1973]; Listy do Matyldy [poz. ]; Chłopiec i dym. [Radio 1976].

39. Listy do Matyldy. Polskie Radio 1977. Druk „Teatr Polskiego Radia” 1977 nr 1 s. 67-84. Przedruk zob. poz. .

40. Tsunami. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1977, 247 s.

Zawartość

Epitafium [przedruk zob. poz. ]; Kometa [poz. ]; Droga na skraj świata [przedruk zob. poz. ]; Tsunami.

41. Wielki zgiełk. Utwór dramatyczny w 2 częściach. Prapremiera: Warszawa, Teatr Nowy 1977. Por. poz. .

42. Nasze czujne spojrzenia. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1978, 172 s.

Zawartość

Zdziwienia: U nas zawsze o'kay [przedruk zob. poz. ]; Tygrysy [poz. ]; Trzy gesty [przedruk zob. poz. ]; Ojcowanie [przedruk zob. poz. ]; Nasze czujne spojrzenia [przedruk zob. poz. ]; Narodziny Wenus [przedruk zob. poz. ]; Sposób mojej żony; Mój sposób [przedruk zob. poz. ]. – Znane okolice: Skarbiec Fu-Czenga [poz. ]; Pożegnanie w Ostii [przedruk zob. poz. ]; Bitwa pod Vignano [przedruk zob. poz. ]; Szekspiriana [przedruk zob. poz. ].

43. Listy do Matyldy. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1979, 146 s.

44. Balkony. [Opowiadania]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980, 173 s.

Zawartość

Od autora. – Magnetyzm serca [poz. ]; Koncert włoski [poz. ]; Balkony.

45. Przyboje. [Powieści i opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1980, 682 s.

Zawartość

Wstęp. – Powieści: Lądy nieuniknione [poz. ]; Letni sztorm [poz. ]. – Opowiadania: z poz. : Ocean; Trzy odwety; Smarownik; Wynikanie białe i czarne; Powrót do kraju; Spokojny głos z daleka; Echo Marsa, echo Amora; Dżu-dżu, – z poz. : Viking-bar; Felix culpa, – z poz. : Więźniowie, – z poz. : U nas zawsze o'kay. – Esej: Głębie i mielizny [poz. ].

46. Droga na skraj świata. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1981, 104 s. [Wyd. 2] tamże 2001.

Zawartość

Tamta jesień [poz. ]; Droga na skraj świata [poz. ]; Dżu-dżu [poz. ]; Obrońca [poz. ].

47. Tożsamość potrzebna jak cień. [Utwór dramatyczny]. Scena 1981 nr 3 s. 45-48. Polskie Radio 1981.

48. Smuga blasku. [Powieść o J. Conradzie]. [Wstęp] L. Prorok. Warszawa: Czytelnik 1982, 264 s.

49. Widzę świat. [Opowiadania]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1983, 128 s.

Zawartość

Więcej światła [poz. ]; Smutny dzień powszedni; Widzę świat.

50. Zbiegowisko. Wybór opowiadań. Warszawa: Czytelnik 1984, 364 s.

Zawartość

Z poz. 4: Sgraffito, – z poz. : Kometa; Ulica Szymona Ptysia; Skarbiec Fu-Czenga – z poz. : Wieczór wspomnień patriotycznych; Potop odwołany; Jak liść; Osaczenie; Alicja w krainie chmur; Brankard, – z poz. : Tamta jesień; Ostatnia pamiątka po dziadku Wincentym, – z poz. : Obrońca, – z poz. : Epitafium, – z poz. : Tygrysy, – z poz. : Ojcowanie; Nasze czujne spojrzenia; Narodziny Wenus; Trzy gesty; Mój sposób; Pożegnanie w Ostii; Bitwa pod Vignano; Szekspiriana.

51. Koniec motyla. Opowiadania dawne i nowe. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1986, 176 s.

Zawartość

Z poz. 4: Kto rzuci kamieniem?, – z poz. : Obrączka; Fakt; Pierwsza utopia, – z poz. : List; Ściana; Bibliofil; Edukacja niesentymentalna, – z poz. : Smarownik; Spokojny głos z daleka; Trzy odwety, – z poz. : Bobby od szkockich franciszkanów, – nadto: Pajęczyna; Koniec motyla; Wołanie o rodowód; Gospoda wiernych sług, – oraz miniatura dramatyczna: Chiton dla Laertesa [poz. ].

52. Inicjacje conradowskie. [Szkice]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 1987, 153 s.

Zawartość

Wachty z Conradem [dot. recepcji twórczości J. Conrada w Polsce]; Conrad w moim warsztacie pisarskim; Naturaliter Christiana [dot. stosunku J. Conrada do religii]; Inicjacje conradowskie [dot.: Smuga blasku, poz. ].

53. Pełny wiatr. [Opowiadania]. Szczecin: Glob 1987, 288 s.

Zawartość

Z poz. 21: Ocean; Trzy odwety; Smarownik; Wynikanie białe i czarne; Powrót do kraju; Spokojny głos z daleka; Echo Marsa, echo Amora; Dżu-dżu, – z poz. : Letni sztorm, – z poz. : Viking-bar; Felix culpa, – z poz. : Więźniowie, – z poz. : Pies Żeglugi Wielkiej, – z poz. : Bo u nas zawsze tak, – nadto: O'kay.

54. Smutne pół rycerzy żywych. Wspomnienia. Paris: Editions Spotkania 1988, 121 s. Wyd. nast.: wyd. 2 [przygotował J. Bierezin] Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA* 1989; wyd. 3 Poznań: Rebis 1996.

Zawartość

Wspomnienia z lat 1945-1950. – Zawiera także opowiadanie: Ściana [poz. ].

55. Dziennik 1949-1984. Przedmowa: J.J. Szczepański. Wstęp: J. Żaryn. Wybór: A. Baran. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński 1998, 310 s.

Wstęp J. Żaryna pt. Leszek Prorok – pisarz, człowiek s. 10-22.

Słuchowiska radiowe, m.in.

Tamta jesień. Polskie Radio 1968 [por. Twórczość poz. 18].
Koncert włoski. Polskie Radio 1969 [por. Twórczość poz. 19].
Obrońca. Polskie Radio 1969 [por. Twórczość poz. 23].
Morze i niebo. Polskie Radio 1972.
Fotel. Polskie Radio 1973 [por. Twórczość poz. 24].
U nas zawsze o'kay. Teatr Polskiego Radia 1973 nr 4 s. 59-73. Polskie Radio 1974.
Zgoda. Teatr Polskiego Radia 1973 nr 2 s. 95-107.
Łopot żagla. Polskie Radio 1975.
Ziarno kąkolu. Polskie Radio 1975 [por. Twórczość poz. 5].
Zwolnienie mam do niedzieli. Polskie Radio 1975.
Mój mały odchodzi. Polskie Radio 1977.
Plener. Polskie Radio 1978.

Nadto m.in.: zob. Twórczość poz. 8, 10, 27, 32, 36, 37, 45,.

Wybory utworów literackich w przekładach

białoruski

Zarucal'ny pjarscenak. [Przeł.:] A. Klyska, T. Zaryskaja, V. Davgan. Minsk 1980.

Przekłady i adaptacje

1. Dziedzictwo Piastów. Rzecz o polskiej granicy zachodniej. [Warszawa:] Narodowy Instytut Wydawniczy III 1944, 47 s.
Przeróbka książki L. Neymana: Szaniec Bolesławów. Warszawa 1941.
Wyd. konspiracyjne; autor podpisany: Modrzew.
2. E. Labiche, E. Martin: Podróż pana Perrichon. [Utwór dramatyczny]. Przeł. L. Prorok. Wystawienie: Warszawa, Teatr Mały 1948.
3. K. Wilczyński: Śmierć przychodzi co miesiąc. [Widowisko sensacyjne]. Adaptacja: L. Prorok. Telewizja Polska 1960.
4. Tajemnica kajuty kapitana. [Widowisko sensacyjne]. Przeł.: J. Rogowski, J. Skalny. Adaptacja: L. Prorok. Telewizja Polska 1961.
Według prozy A. Conan Doyle'a.
5. Pieśń o naszym morzu. Montaż dla amatorskich teatrów poezji. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1965, 56 s.
Wyróżnienie w konkursie literackim ogłoszonym przez Wydział Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu i Oddziale Poznańskim Związku Literatów Polskich w 1962.
6. M. Maeterlinck: Ksiądz Setubal. [Utwór dramatyczny]. Przekł. powst. ok. 1972.
Informacja o przekładzie: „Nowiny Teatralne1972 nr 5 s. 9-10.

Inne adaptacje

Adaptacje radiowe, m.in.

A. Tołstoj: Upiory. Polskie Radio 1967.
A. Hertzówna: Jeseult o Białych Dłoniach. Polskie Radio 1968.
S.M. Saliński: Beniamin. Polskie Radio 1971.

Prace redakcyjne

1. Poeci i morze. Antologia poezji o morzu. Wybór, oprac. i wstęp: L. Prorok. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1969, 212 s.
2. Polski morski noveli. [Oprac.:] L. Prorok. [Przeł.:] B. Biolcer, M. Atanasova, M. Metodiev. Varna: D'rzavno Izdatelstvo 1972, 388 s.
3. S.M. Saliński: Utwory wybrane. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył L. Prorok. T. 1-2. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1972, 453 + 453 s.
4. Warszawska Jesień Poezji. 25-30 IX 1972. Red. L. Prorok. [Warszawa: b. w. 1972], 24 s.
5. Warszawska Jesień Poezji. 24-28 IX 1973. Red. L. Prorok. [Warszawa: b. w. 1973], 48 s.
6. Warszawska Jesień Poezji. Red. L. Prorok. Warszawa: Wojskowy Zakład Kartograficzny [1974], 30 k.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1958.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
• „Rocznik Literacki 1984” (A. Biernacki).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Książki

J. Żaryn: Leszek Prorok – człowiek i twórca. Warszawa: DiG 1999, 131 s.

Artykuły

Z. Zielonka: Zimna bogini miłości. Nowe Książki 1978 nr 8.
S. Lichański: Proza dnia powszedniego. Tygodnik Kulturalny 1980 nr 51/52.
Z. Florczak: Czujne spojrzenie. Więź 1982 nr 7.
A. Rogalski: O Leszku Proroku w 5-lecie jego zgonu. Kierunki 1989 nr 51.
S. Zabierowski: Leszka Proroka spotkania z Conradem. Ruch Literacki 1991 nr 6.
S. Zabierowski: Fascynacje conradowskie Leszka Proroka. Odra 1993 nr 9.

Krewniacy

J. Lipiński. „Tygodnik Powszechny1955 nr 25.
E. Misiołek: O prozie Leszka Proroka. Pomorze 1955 nr 6.
K. Nastulanka: Przedwcześnie. Nowa Kultura 1955 nr 30.

Magnetyzm serca

A. Krupianka: Opowiadania optymistyczne. Pomorze 1956 nr 6.
A. Rogalski. „Słowo Powszechne1956 nr 180.
Z. Pędziński: Serce i maska. Kamena 1957 nr 3.

Ziarno kąkolu [Powieść]

J. Siewierski: Powieść naturalistyczna. Nowe Książki 1957 nr 20.
S. Błaut: Pochwała skromności. Tygodnik Powszechny 1958 nr 11.

Suita w tonacji moll

S. Błaut: Przed powieścią. Tygodnik Powszechny 1958 nr 33.
J. Ziomek: Rzemiosło to za mało!Tygodnik Zachodni1958 nr 45.

Potop odwołany

A. Rogalski. „Gazeta Poznańska1961 nr 290.
T. Burek: Proza nieudanej repliki. Twórczość 1962 nr 2.
J. Degler: Nowele Proroka. Odra 1962 nr 3.
S. Lichański: Pisarz utajonych paradoksów. Więź 1962 nr 3.
M. Misiorny. „Nowa Kultura1962 nr 14.

Wyspiarze

F. Fornalczyk: Od „Ziarnka kąkolu” do „Wyspiarzy. Gazeta Poznańska 1962 nr 100.
J. Kolbuszewski. „Kwartalnik Opolski1962 nr 3/4.
Z. Kubikowski: Noc w hotelu. Odra 1962 nr 2.
J. Mańkowski: Książka pisana sercem... Tygodnik Kulturalny 1962 nr 26.
E. Martuszewski: Powroty „wyspiarza. Pomorze 1962 nr 20.
M. Misiorny. „Nowa Kultura1962 nr 14.
Z. Starowieyska-Morstinowa: Przeszłość i teraźniejszość. Tygodnik Powszechny 1962 nr 23.
Z. Zielonka: Wyspy wróciły do lądu. Twórczość 1962 nr 9.

Tarantella

A. Cieński: Na ziemi i w obłokach. Odra 1964 nr 4.
B. Kogut: Blaski i cienie młodości. Życie Literackie 1964 nr 9.

Drabina Jakubowa

F. Fornalczyk. „Tygodnik Kulturalny1964 nr 32.
Z. Pędziński: I cóż dalej dobry człowieku?Odra1964 nr 9 [dot. też: Grzechy dobrych ludzi].
Z. Pędziński: Leszek Prorok. Tygodnik Kulturalny 1964 nr 19 [dot. też: Grzechy dobrych ludzi].
J. Ratajczak: Nowy sen Jakuba. Współczesność 1965 nr 1.

Grzechy dobrych ludzi

Z. Pędziński: I cóż dalej dobry człowieku?Odra1964 nr 9 [dot. też: Drabina Jakubowa].
Z. Pędziński: Leszek Prorok. Tygodnik Kulturalny 1964 nr 19 [dot. też: Drabina Jakubowa].

Okno dziwów

W. Natanson. „Przegląd Humanistyczny1967 nr 5.
E. Martuszewski: Trzy książki Leszka Proroka. Pomorze 1968 nr 2 [dot. też: Lądy nieuniknione; Tamta jesień].

Lądy nieuniknione [Powieść]

G. Bral. „Tygodnik Morski1967 nr 40.
J. Biernacki: Zapiski i marynistyka. Nowe Książki 1968 nr 3 [dot. też: Tamta jesień].
A. Dzieniszewska. „Tygodnik Kulturalny1968 nr 16.
A. Dzięgielewski. „Kierunki1968 nr 32.
E. Martuszewski: Trzy książki Leszka Proroka. Pomorze 1968 nr 2 [dot. też: Okno dziwów; Tamta jesień].

Tamta jesień [Opowiadania]

E. Martuszewski: Trzy książki Leszka Proroka. Pomorze 1968 nr 2 [dot. też: Okno dziwów; Lądy nieuniknione].
W. Nawrocki: Różne rodzaje współczesności: Psychologizm jako sposób opisu i poznania. Życie Literackie 1968 nr 8.
Z. Zielonka: Strzeżcie się oryginalnych tematów. Twórczość 1968 nr 2.

Plemię Herostratesa

J. Łukasiewicz: Rozmowy w przedziale imponderabilia. Odra 1969 nr 12.
E. Kuźma: Wiele – nie znaczy dobrze. Głos Szczeciński 1970 nr 20.

Wielkie wody

J. Wadowski: Temat równy nieskończoności. Morze 1969 nr 6.
J.T. Żółciński: Opowieści z wielkich wód. Tygodnik Morski 1969 nr 21.

Czas stworzenia

M. Jodłowski: Czwarty świat. Opole 1971 nr 7/8.
Z. Kubikowski: Rozmyślania podczas toastu. Odra 1971 nr 10.
J. Marx: Nowe książki Leszka Proroka. Nowe Książki 1971 nr 17 [dot. też: Felix culpa].
K. Nowicki: Pragnienie ładu. Miesięcznik Literacki 1971 nr 7.
W. Sadkowski: Półtorej powieści. Twórczość 1972 nr 1.
Z. Zielonka: Misterium teatru i realia polskie. Więź 1972 nr 7/8.

Felix culpa

J. Marx: Nowe książki Leszka Proroka. Nowe Książki 1971 nr 17 [dot. też: Czas stworzenia].

Krzyżówka

F. Fornalczyk: Krzyżówka bez zawiłości. Poglądy 1972 nr 16.

Szkice bałtyckie i inne

T.J. Żółciński: Szkice marynistyczne Leszka Proroka. Pobrzeże 1972 nr 40.
J. Marx: Morska proza. Życie Literackie 1973 nr 30.

Wielki zgiełk [Powieść]

W. Maciąg: Zgiełk cokolwiek wyciszony. Życie Literackie 1973 nr 9.
S. Melkowski: Wspominki, dokumenty i fabuły. Miesięcznik Literacki 1974 nr 9, przedruk w tegoż: Powód czytania. Warszawa 1982 [dot. też: Kepi wojska francuskiego].

Kepi wojska francuskiego

T. Byrski: Niełatwe wspomnienia. Więź 1974 nr 7/8.
W.J. Kasiński: Druga matura. Nowe Książki 1974 nr 14.
S. Melkowski: Wspominki, dokumenty i fabuły. Miesięcznik Literacki 1974 nr 9, przedruk w tegoż: Powód czytania. Warszawa 1982 [dot. też: Wielki zgiełk].
J. Wegner: Trzy oblicza Warszawy. Kultura 1974 nr 4.
T.J. Żółciński: Pozornie wspomnienia nie tak odległe. Tygodnik Kulturalny 1974 nr 21.
H. Kirchner: Warszawska autobiografia. Kronika Warszawy 1975 nr 2.

Zapiski psubrata

J. Gołębiewska: Ludzie i zwierzęta. Miesięcznik Literacki 1976 nr 8.
A. Szczypiorski: Psubrat to brzmi dumnie. Odra 1976 nr 1.
W. Woroszylski: Psia elegia. Więź 1976 nr 4.
B. Zadura: Nasi bracia mniejsi. Twórczość 1976 nr 4.
S. Lichański: Księga o ludziach i zwierzętach. Nowe Książki 1981 nr 16.

Jak liść

T. Chróścielewski: Nie jak liść. Odgłosy 1977 nr 10.
A. Szymański: Roman, czyli w obronie banału. Nowe Książki 1977 nr 3.

Tsunami

T. Chróścielewski: Czy marynarz w noc się bawi?Fakty1978 nr 5.
S. Lichański: Leszek Prorok – pisarz perfidny. Miesięcznik Literacki 1978 nr 11.

Nasze czujne spojrzenia

T.J. Żółciński: Powtórka tematów. Życie Literackie 1978 nr 46.
T. Byrski: Tajemnica spojrzenia. Więź 1979 nr 11/12.
M. Prejs: Przyglądając się życiu. Miesięcznik Literacki 1979 nr 3.
J. Łukasiewicz. „Odra1985 nr 6.

Smuga blasku

Z. Florczak: Kapitan Korzeniowski. Nowe Książki 1983 nr 4.
P. Mroczkowski: Joseph Conrad w młodzieńczej smudze blasku. Odra 1983 nr 7/8.
T.J. Żółciński: W cieniu smugi i blasku. Nurt 1983 nr 5.
A. Gillon: W poszukiwaniu prawdziwego Conrada. Przeł. S. Bławat. Informacje Polskiego Klubu Conradowskiego 1986.

Widzę świat

J. Lewoń: Krzesanie sporów. Nowe Książki 1984 nr 1.

Koniec motyla

W.K. Siewierski: Leszka Proroka opowiadania stare i nowe. Nowe Książki 1987 nr 3.

Inicjacje conradowskie

A. Błaszkiewicz: Lektury na trudne czasy. Twórczość 1988 nr 10.
J.Z. Lichański: Powrót do Conrada. Nowe Książki 1988 nr 4.
Z. Najder: Zbliżenia do Conrada. Tygodnik Powszechny 1988 nr 31.
S. Zabierowski: Leszka Proroka spotkania z Conradem. Odra 1988 nr 9.

Smutne pół rycerzy żywych

A. Nasiłowska: Po latach. Res Publica 1989 nr 4.
M. Pieczara: Świadectwo. „Kultura Niezależna”* 1989 nr 56.

Dziennik 1949-1984

J. Gizella: Żywot literata poczciwego. W tegoż: Pożegnanie z uproszczeniami. Kraków 2003.

Tamta jesień

J. Biernacki: Zapiski i marynistyka. Nowe Książki 1968 nr 3 [dot. też: Lądy nieuniknione].

Poeci i morze

S. Telega. „Polityka1970 nr 38.
M. Orski: Poeci o morzu. Poezja 1971 nr 3.