BIO

Urodzona 30 kwietnia 1933 w Warszawie; córka Jana Ryszarda Wernera, inżyniera mechanika (po 1945 profesora Politechniki Łódzkiej), i Krystyny Wiesławy z Choromańskich, absolwentki prawa. W czasie okupacji niemieckiej przebywała nadal w Warszawie. Od 1940 uczęszczała do Szkoły Powszechnej im. C. Plater-Zyberkówny w Warszawie, a w 1943-44 na tajne komplety gimnazjalne. Po wojnie kontynuowała naukę w Gimnazjum im. T. Rejtana (filia w Skolimowie), a od 1948 w V Liceum im. M. Konopnickiej w Łodzi, tu w 1950 zdała maturę. W 1949 została członkiem Związku Młodzieży Polskiej (do 1956). W 1950-53 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim (UŁ), a następnie na Uniwersytecie Warszawskim; w 1955 uzyskała magisterium. W tymże roku wyszła za mąż za Tadeusza Szczepana Poklewskiego, archeologa. Równocześnie podjęła pracę nauczycielki początkowo w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Konstantynowie Łódzkim, a od września 1955 w III Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Łodzi. W 1959 została zatrudniona na UŁ; w 1959-63 jako asystent, w 1963-75 jako adiunkt. Od 1960 pełniła funkcję sekretarza Komisji Historii Literatury Wydziału I Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (do 1979) i następnie przewodniczącej Komisji. Debiutowała w 1960 artykułem pt. Recepcja Słowackiego we Lwowie (1852-1870), ogłoszonym w „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego” (z. 16), w których publikowała też w latach następnych. Artykuły i studia zamieszczała też m.in. w „Pracach Polonistycznych” (od 1962). W 1963 uzyskała doktorat na podstawie rozprawy pt. Grupa pisarzy „Dziennika Literackiego w latach 1857-1963 (promotor prof. Stefan Kawyn). W 1974 habilitowała się na podstawie rozprawy Galicja romantyczna. 1816-1840. W 1975 otrzymała stanowisko docenta. W tymże roku została powołana na członka zwyczajnego Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz członka Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. W 1975-78 była także prodziekanem Wydziału Filologicznego do spraw studiów zaocznych, w 1979-81 wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej oraz równocześnie kierownikiem Zakładu Współczesnej Literatury Polskiej. W 1978 została członkiem Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (od 1984 członek zarządu oddziału w Łodzi). W 1977 i ponownie w 1978 otrzymała nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Od 1980 należała do Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”. Po rozwiązaniu Instytutu Filologii Polskiej w listopadzie 1981 została kierownikiem Katedry Literatury Romantyzmu i Literatury Współczesnej oraz pełnomocnikiem dziekana do spraw dydaktyki na wydziale polonistyki (1981-95). W 1981 została redaktorką „Folia Litteraria”, w 1982 członkiem kolegium redakcyjnego „Prac Polonistycznych” (1987-97 redaktor naczelny). Pełniła funkcję kuratora Studenckiego Koła Naukowego Polonistów-Literaturoznawców (1972-78, 1982-90). W 1984 została redaktorem naukowym serii „Wiersze Polskie”, wydawanej do 1990 przez Wydawnictwo Łódzkie. W 1987-92 (przez dwie kadencje) wchodziła w skład Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN (1987-89). W 1989 została członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W tymże roku otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1990 została profesorem zwyczajnym UŁ. Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1976), Złotą Odznaką Uniwersytetu Łódzkiego (1978) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990). Mieszkała w Łodzi. Tam też zmarła 23 września 2019.

Twórczość

1. Galicja romantyczna. (1816-1840). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 309 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

Zamierzenia. – Prolegomena; W promieniach Warszawy, w promieniach Wiednia; Galicyjscy rówieśnicy Mickiewicza. (O Towarzystwie Ćwiczącej się Młodzieży w Literaturze Ojczystej); Stanisław Jaszowski – popularyzator romantyczności; „Pątnik przemijający” Ludwik Piątkiewicz; W oczekiwaniu na romantyczny teatr; Spór o model literatury; W poszukiwaniu ducha narodu; Głosy z przeszłości i głosy o przeszłości; Między naturą a historią; Literatura na rozdrożach – Kontynuacje.

2. Aleksander Fredro. [Rozprawa monograficzna]. Warszawa: Wiedza Powszechna 1977, 350 s.

3. Krew na śniegu. Rzecz o rabacji galicyjskiej w literaturze polskiej. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1986, 104 s. Prace Wydziału I. Językoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozofii. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 86.

Nagrody

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 1987.

Zawartość

I. Zerwane więzy; II. Terroryzm i wściekła miłość ojczyzny. (Czy istniał literacki scenariusz rzezi?); III. Między rozpaczą a nadzieją. (O „Skargach Jeremiego” K. Ujejskiego); IV. Płonące dwory, czyli o rabacji i chłopskim buncie w powieści polskiej XIX wieku; V. Dramaty narodowej świadomości [S. Wyspiański: Wesele; W. Orkan: Ofiara; S. Żeromski: Turoń]; VI. „To dobrze, krew się leje, z tego wypłynie Polska” [zakończenie].

4. O Mickiewiczu i Słowackim. Cztery szkice. [Autorzy:] J. Brzozowski, K. Poklewska. Łęczyca Towarzystwo Naukowe Płockie, Oddz. Miejska Biblioteka Publiczna 1999, 48 s.

Tu K. Poklewskiej: Przestrzeń i trwanie w „Panu Tadeuszu”; Kraj młodości szczęśliwy w „Beniowskim” [J. Słowackiego].

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Recepcja Słowackiego we Lwowie w latach 1858-70. W: Sesja Naukowa ku czci Juliusza Słowackiego w Uniwersytecie Łódzkim 30 i 31 X. Łódź 1960.
Dziennik Literacki” wobec ogólnopolskiej dyskusji nad powieścią. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 1961 nr 20 s. 57-67.
Jan Dobrzański. (1820-1886. Szkic biograficzny). „Prace Polonistyczne” Seria 18: 1962 s. 141-160.
W kręgu „Ziewonii” i „Dziennika Mód Paryskich. (Z dziejów grup literackich w Galicji lat 1830-1848). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 1962 nr 25 s. 35-57.
Inna „Szujskiego młodość. (1853-1863). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 1964 nr 34 s. 63-79.
Reportaż z pola walki w prasie galicyjskiej 1863-1864 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 1964 nr 36 s. 51-60.
Stanisław Jaszowski. (Z dziejów przełomu romantycznego w Galicji). „Prace Polonistyczne” Seria 26: 1970 s. 145-168.
Komedie Fredry wobec komedii Korzeniowskiego. „Prace Polonistyczne” Seria 35: 1979 s. 81-94.
Na sprowadzenie prochów Napoleona” [J. Słowackiego]: romantyczne epicedium. „Prace Polonistyczne” Seria 43: 1987 s. 151-159.
O wpływach niemieckiej myśli i literatury okresu „burzy i naporu” na wczesny romantyzm polski. (1820-1830). Beiträge zur Slavistik”, Frankfurt nad Menem, Berno, Nowy Jork 1987 t. 7 s. 217-230.
Mickiewiczowskie wariacje na horacjański temat. „Prace Polonistyczne” Seria: 44 1988 s. 187-193.
Między romantyzmem a pozytywizmem. (O grupie lwowskiego „Dziennika Literackiego” w latach 1856-1870). Miscellanea Łódzkie 1990 z. 1 s. 36-47, przedruk w: Literatura południa wieku. Warszawa 1992 s. 9-27.
Pieśń stepowa” Juliusza Słowackiego. „Duma o Wacławie Rzewuskim” wobec odmian gatunkowych dum. „Prace Polonistyczne” Seria 49: 1994 s. 81-94.
Ignacy Rzecki i Andrzej Rzeski. O wpływie powieści „Ci i tamci” Teodora Tomasza Jeża na epizod węgierski w „Lalce” Bolesława Prusa. „Prace Polonistyczne” Seria 50: 1995 s. 77-89.

Prace redakcyjne

1. S. Kawyn: Literatura polska w kraju w latach 1831-1863. Wykłady. Oprac.: K. Poklewska, B. Stelmaszczyk. Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1972, 149 s.
2. H. Sienkiewicz: Latarnik. Wstęp i komentarz: K. Poklewska. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1988, 39 s.
3. Dlaczego Herbert. Wiersze i komentarze. [Oprac. naukowe i techniczne: K. Poklewska, T. Cieślak, J. Wiśniewski]. Łódź: Uniwersytet Łódzki 1992, 110 s.
4. K. Ujejski: Wybór poezji i prozy. Wyd. 3 zmienione Oprac. K. Poklewska. Wrocław, Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1992, 188 s. Biblioteka Narodowa I, 37.
5. Twórczość Zbigniewa Herberta. Red. K. Poklewska. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1993, 234 s. „Prace Polonistyczne”. Seria 48.
6. H. Sienkiewicz: Quo vadis. [Powieść]. Wstęp i słownik K. Poklewska. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1994, 529 s.
7. T. Krzyżewski: Księga humoru lwowskiego. Komedie, fraszki, żarty, piosenki, karykatury. 1800-1944. W 50 rocznicę utraty Lwowa. Skróty maszynopisu i przygotowanie do druku: K. Poklewska. Warszawa: Agencja Wydawnicza–Informacyjna „Iwar 1995, 286 s.
Zawiera teorie, dzieje i antologię humorystyki lwowskiej.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988, 1998.

Galicja romantyczna

L. Kamiński: Romantyzm w Galicji. Nowe Książki 1976 nr 20.
M. Grzymała-Moszczyński. „Ruch Literacki1978 nr 3.
K. Kardyni-Pelikánowá. „Slavia”, Praga 1978 nr 2.

Aleksander Fredro

B. Sowińska: Fredro z przystawkami. Życie Warszawy 1977 nr 123.
R. Mączyński: Profil A. Fredry. Przegląd Humanistyczny 1978 nr 1.

Krew na śniegu

M. Tyrowicz. „Ruch Literacki1987 z. 6.