BIO

Urodzona 2 kwietnia 1911 we wsi Kunice pod Opatowem; córka Walerego Pietrusiewicza, sędziego, i Walerii z domu Lippert. W 1929 ukończyła żeńskie gimnazjum humanistyczne Janiny Pryssewicz w Łodzi. Od 1930 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (UW). W czasie studiów działała w Kole Polonistów. W 1935 uzyskała magisterium. W tymże roku wyszła za mąż za Stefana Pietrusiewicza, inżyniera. W 1937/38 uczęszczała na Studium Pedagogiczne UW, po czym odbyła roczną praktykę w Gimnazjum im. M. Reja. Pracowała dorywczo w szkołach średnich Łodzi, m.in. w 1939 w gimnazjum Cecylii Waszczyńskiej. W 1939 opublikowała pierwszą pracę naukową pt. Setnik rymów duchownych” Sebastiana Grabowieckiego w zestawieniu z „Rime spirituali” di Gabriel Fiamma w „Pracach Polonistycznych” (seria 3; fragment pracy magisterskiej pt. Artyzm Sebastiana Grabowieckiego). Podczas okupacji niemieckiej przebywała początkowo w Łodzi, skąd została w lutym 1940 wysiedlona i zamieszkała w Warszawie. Uczyła na tajnych kompletach Gimnazjum im. M. Reja (1941-44). Była członkiem Armii Krajowej i jako sanitariuszka brała udział w powstaniu warszawskim. Po jego upadku przebywała w Szydłowcu pod Radomiem, gdzie zarobkowała, udzielając lekcji prywatnych. Od kwietnia do końca sierpnia 1945 pracowała jako nauczycielka w XII Gimnazjum Koedukacyjnym w Łodzi, po czym przeniosła się z rodziną do Warszawy. Uzyskała w 1946 dyplom nauczycielki szkół średnich. W 1946-47 była zatrudniona jako redaktorka w Polskim Radiu. Następnie współpracowała dorywczo ze Spółdzielnią Wydawniczą „Książka i Wiedza” (przy opracowaniu serii Biblioteka Pisarzy Polskich i Obcych oraz z Państwowymi Zakładami Wydawnictw Szkolnych. W 1948 brała udział w organizacji Instytutu Badań Literackich (IBL), gdzie następnie pracowała do 1956, kierując od 1951 Działem Historii Literatury Staropolskiej. Równocześnie od 1949 prowadziła wykłady zlecone na UW. W 1950-51 przygotowywała odczyty i programy audycji szkolnych dla Wszechnicy Radiowej. W 1953 weszła w skład komitetu redakcyjnego, wydawanej przez IBL, serii Biblioteka Pisarzów Polskich (seria B). W 1954 otrzymała stanowisko zastępcy profesora w IBL, w 1955 etat wykładowcy, rok później stanowisko zastępcy profesora historii literatury polskiej na UW. Od 1961 pozostawała na etacie starszego wykładowcy na wydziale polonistyki UW. W 1974 otrzymała nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Po przejściu na emeryturę w 1975 prowadziła seminaria magisterskie na Studiach Zaocznych dla Pracujących. Była członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1967). Zmarła 15 marca 1977 w Warszawie.

Twórczość

1. Najwybitniejsi pisarze „złotego wieku” w literaturze polskiej. Warszawa: Centralna Rada Związków Zawodowych 1949, 72 s.

2. Historia literatury polskiej. Klasa 9. Cz. 1. Literatura staropolska od początków piśmiennictwa do czasów saskich. [Współautor:] K. Budzyk. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1951, 212 s. Wyd. nast. tamże z podtytułem: Od początków piśmiennictwa do końca XVIII wieku. [Współautorzy:] K. Budzyk, Z. Libera: wyd. 2 1952, 372 s., wyd. 3 1953, wyd. 4 zmienione. [Współautorzy:] K. Budzyk, Z. Libera, W. Szyszkowski 1954, 315 s., toż wyd. 5-16 1955-1965.

W wyd. 1-3 współudział Ł. Kurdybachy.

3. Poezja polska epoki renesansu. [Współautorzy:] A. Sajkowski, J. Ziomek. Warszawa: Polska Akademia Nauk 1953, 53 s., powielone. Przedruk w: Odrodzenie w Polsce. Materiały sesji naukowej Polskiej Akademii Nauk 25-30 października 1953 roku. T. 4. Warszawa 1956.

4. Mikołaj Rej na tle swojej epoki. Warszawa: Wiedza Powszechna 1954, 48 s.

5. Historia literatury polskiej. Dla klasy 1 techników. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego 1956, 295 s. Wyd. nast. tamże z podtytułem: Od początków piśmiennictwa do roku 1795; wyd. 2 1957, wyd. 3 1958, wyd. 4-5 1960.

6. Średniowiecze; Renesans. [Współautor:] J. Rytel. W: Literatura polska. [T. 1]. Od średniowiecza do pozytywizmu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1974 s. 17-57, 61-119. Uniwersytet Warszawski Instytut Filologii Polskiej. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1975, wyd. 3 1977 [antydatowane 1976], wyd. 4 1979.

7. Średniowiecze; Renesans. [Współautor:] J. Rytel. W: Literatura polska. T. 1. Od średniowiecza do oświecenia. [Współautorzy:] Z. Libera, J. Rytel. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1988 s. 9-47, 49-119. Uniwersytet Warszawski Instytut Filologii Polskiej. Wyd. 2 tamże 1989.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. J.I. Kraszewski: Powrót do gniazda. [Powieść]. Oprac.: J. Pietrusiewiczowa. Warszawa: Książka 1947, 259 s.
2. J.Ch. Pasek: Pamiętniki. Oprac.: J. Pietrusiewiczowa. Warszawa: Książka 1948, 468 s.
3. Wczoraj i dziś. Czytanki polskie dla gimnazjów zawodowych i ogólnokształcących. Klasa I. [Współautorzy:] J. Baculewski, K. Budzyk, A. Piorunowa. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1948, 544 s.
4. Literatura polska. Materiały pomocnicze dla klasy 9. [Oprac.:] K. Budzyk, J. Dürr-Durski, J.Z. Jakubowski, Z. Libera, J. Pietrusiewiczowa. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1950, 495 s. Wyd. [2] tamże 1951.
5. Wypisy z literatury polskiej. Dla klasy 9. [Autorzy:] J. Pietrusiewiczowa, K. Budzyk, Z. Libera. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1952, 391 s. Opracowano w Instytucie Badań Literackich. Wyd. nast. 2-15 tamże 1953-1965.
6. Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego. Przygotował do druku, objaśnieniami i wstępem poprzedził J. Nowak-Dłużewski. Redakcja naukowa J. Pietrusiewiczowa. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1953, XXIII, 316 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.

Ogólne

Artykuły

W. Jurow: Jadwiga Pietrusiewiczowa. Przegląd Humanistyczny 1977 nr 7/8.
S. Makowski: Jadwiga Pietrusiewiczowa. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1977.
J. Rytel: Jadwiga Pietrusiewiczowa. Pamiętnik Literacki 1977 z. 3.
S. Makowski: Jadwiga Pietrusiewiczowa. 2 IV 1911-15 III 1977. „Kronika Warszawy1978 nr 1.

Historia literatury polskiej. Klasa 9

K. Wojciechowski. „Polonistyka1952 nr 4.
J. Ziomek: Pamiętnik Literacki 1952 z. 1/2.
J. Ziomek: Literatura staropolska. Nowa Kultura 1952 nr 45.
B. Borkowski: O pewnym zbyt trudnym podręczniku. Głos Nauczycielski 1953 nr 47.
H. Bartnicka. „Polonistyka1955 nr 1.
[J.Z. Stojewski] jzs. Współczesność 1958 nr 20.
[Herbert Z.] Patryk: Proszę nie męczyć Kazia. Tygodnik Powszechny 1958 nr 1.